• Opis projektu
 • Žiadateľ: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
 • Matica projektu
 • Opis projektu Názov projektu
  Download 432.52 Kb.
  bet1/3
  Sana07.07.2020
  Hajmi432.52 Kb.
    1   2   3  Opis projektu


  Názov projektu:

  Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

  Žiadateľ:

  Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

  Dĺžka realizácie aktivít projektu :

  36 mesiacov
  Programové obdobie 2007 – 2013  Matica projektu


  Celkový cieľ:

  Objektívne overiteľný ukazovateľ

  Zdroje overenia
  Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti vytváraním a rozvíjaním opatrení podporujúcich život detí v prirodzenom a náhradnom rodinnom prostredí a podpory vykonávania náhradnej starostlivosti na komunitnej úrovni

  Rozvoj opatrení podporujúcich život detí v rodine ( komunite).

  Podpora zabezpečenia náhradného prostredia deťom na komunitnej úrovni.  Následné monitorovacie správy projektu


  Špecifický cieľ resp. ciele

  Objektívne overiteľné ukazovatele


  Zdroje overenia

  Predpoklady

  • Skvalitnenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí na predchádzanie umiestňovania detí do inštitúcií

  • Podpora a uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti

  • Zintenzívnenie transformácie a podpora deinštitucionalizácie v poskytovaní starostlivosti v detských domovoch.

  • Komplexná podpora profesionálnych rodín

  • Zvyšovanie odbornosti a prehlbovanie zručností zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detských domovov
  • Vytvorený a aplikovaný model sanácie rodiny

  • Vytvorených 86 nových pracovných miest na úradoch PSVR, oddeleniach SPODaSK, na ktoré budú prijatí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním v odbore sociálna práca na podporu sociálnej práce s rodinou, na účely tohto národného projektu „rodinní asistenti“ (každý úrad PSVR - 2 rodinní asistenti)

  • Zvýši sa počet osôb vykonávajúcich opatrenia v prirodzenom rodinnom prostredí

  • Zvýši sa počet detí a rodín zapojených do sanačných programov a výchovných opatrení vykonávaných v prirodzenom rodinnom prostredí

  • Vytvorí sa príručka o syndróme CAN

  • DeD budú mať vypracované transformačné a deinštitucionalizačné plány

  • Vytvorenie 21 Centier podpory PR so 42 pracovnými miestami

  • Zvýši sa počet profesionálnych rodičov

  • Každé dieťa do 8 roku veku bude umiestnené v profesionálnej rodine (s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine, alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb).

  • Počet osôb vyškolených v projekte

  Následné monitorovacie správy projektu
  Ročný výkaz o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately V(MPSVR SR)12-01
  Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a detskom domove pre maloletých bez sprievodu V(MPSVR SR) 5-01

  Personálne posilnenie úradov PSVaR pomocou vytvorených pracovných miest rodinných asistentov.

  Uskutočňovanie programu supervízie vykonávaných opatrení SPODaSK v pôsobnosti úradov PSVaR.

  Podpora záujmu náhradných rodičov o odbornú podporu.

  Efektívne a plánovité pokračovanie transformačného procesu DeD v súlade s legislatívnymi a koncepčnými východiskami.

  Udržateľnosť vytvorených pracovných miest v centrách podpory PR. Prehĺbenie kvalifikovanosti zamestnancov DeD.


  Výsledky projektu


  Objektívne overiteľné ukazovatele


  Zdroje overenia


  Predpoklady


  • Vytvorený a aplikovaný nový inovatívny model manažmentu sanácie rodiny

  • Vytvorených 86 nových pracovných miest na úradoch PSVR, oddeleniach SPODaSK, na ktoré budú prijatí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním v odbore sociálna práca na podporu sociálnej práce s rodinou, na účely tohto národného projektu „rodinní asistenti“ (každý úrad PSVR - 2 rodinní asistenti)

  • Zavedený systém odbornej podpory náhradných rodičov

  • Vytvorený postup podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné detí

  • DeD budú mať vypracované transformačné a deinštitucionalizačné plány

  • Vytvorenie 21 Centier podpory PR so 42 novými pracovnými miestami

  • Každé dieťa do 8 roku veku bude umiestnené v profesionálnej rodine (s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine, alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb).
  Počet vytvorených pracovných miest Počet osôb vyškolených v projekte

  Počet osôb zapojených do projektu  Následné monitorovacie správy projektu

  Ročný výkaz o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately V(MPSVR SR)12-01


  Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a detskom domove pre maloletých bez sprievodu V(MPSVR SR) 5-01

  Udržateľnosť personálneho posilnenia oddelení SPODaSK úradov PSVaR

  Zlepšenie zručností, motivácie, komunikácie a spolupráce zamestnancov oddelení SPODaSK.

  Podpora záujmu náhradných rodičov o odbornú podporu.

  Kvalita spracovania DEI plánov a vytvorenie podmienok pre ich cielené, plánovité a riadené zavádzanie do praxe.

  Pilotné overenie činnosti centier podpory PR,

  Stabilizácia odborného personálu CPPR, zvýšenie počtu profesionálnych rodičov.

  Vytvorenie podmienok pre poskytovanie odbornej starostlivosti deťom so špecifickýmipotrebami v samostatných špecializovaných skupinách DeD.  Download 432.52 Kb.
    1   2   3
  Download 432.52 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Opis projektu Názov projektu

  Download 432.52 Kb.