Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost
Download 200.5 Kb.
Sana31.12.2019
Hajmi200.5 Kb.
#7124

Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost
Zbirni podatki čistopisa: Prva objava: Uradni list RS, št. 42-1886/2004, stran 5180

Datum objave: 23.4.2004 Veljavnost: od 8.5.2004

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta pravilnik določa obvezna ravnanja in druge pogoje

predelave biološko razgradljivih odpadkov v kompost (v

nadaljnjem besedilu: kompostiranje) ter pogoje in ukrepe v zvezi

z načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem kompostarn.
(2) Za vprašanja v zvezi s kompostiranjem in splošnimi pogoji

predelave odpadkov, ki niso posebej urejeni s tem pravilnikom,

se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.

2. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za:


– hišno kompostiranje,
– kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora na kraju nastanka

na kmetijskih zemljiščih, v vrtnarijah in drevesnicah ter

zemljiščih parkov, zelenic ali površin, namenjenih športu ali

rekreaciji in


– kompostiranje živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.

3. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:


1. biološko razgradljiv odpadek je vsak odpadek, ki je anaerobno

ali aerobno razgradljiv, tako kot kuhinjski odpadki, zeleni

vrtni odpad, papir ali karton;
2. dajanje na trg je dejanje, s katerim je kompost prvič dan na

trg proti plačilu ali brezplačno z namenom za uporabo ali

nadaljnjo prodajo;
3. dobavitelj komposta je pravna ali fizična oseba, ki kot

proizvajalec komposta, uvoznik komposta ali trgovec daje kompost

na trg. Za dobavitelja šteje tudi uvoznik ali proizvajalec

komposta, če je sam končni uporabnik uvoženega oziroma

proizvedenega komposta;
4. higienizacija odpadkov je toplotna obdelava biološko

razgradljivih odpadkov pri kompostiranju z namenom uničenja

vegetativnih oblik človeških, živalskih in rastlinskih patogenih

organizmov v procesu nastajanja komposta tako, da je tveganje

prenosa bolezni pri nadaljnji obdelavi, prodaji ali uporabi

komposta zanemarljivo;


5. hišno kompostiranje je kompostiranje biološko razgradljivih

odpadkov, ki nastajajo v posameznemu gospodinjstvu kot kuhinjski

odpadki ali zeleni vrtni odpad, in raba tako proizvedenega

komposta na vrtu, ki pripada temu gospodinjstvu;


6. kompost je biološko stabilen, higieniziran, humusu podoben

material, brez motečih vonjav, bogat z organsko snovjo, ki

nastane s kompostiranjem in ustreza kakovostnim zahtevam

predpisa, ki ureja vnos rastlinskih hranil v tla;


7. kompostarna je tehnološka enota in oprema, namenjena

kompostiranju vključno z opremo za čiščenje odpadnih vod, ki

nastajajo pri kompostiranju;
8. kompostiranje je nadzorovana, avtotermična in termofilna

biotična aerobna razgradnja ločeno zbranih biološko

razgradljivih odpadkov in njihova predelava v kompost ob

delovanju mikro in makro organizmov;


9. kompostiranje na kraju nastanka je kompostiranje na kraju

nastanka biološko razgradljivih odpadkov;


10. kompostiranje na prostem je kompostiranje v kupih, kjer se

biološko razgradljivi odpadki občasno z mehanskimi sredstvi

obračajo z namenom, da se poveča poroznost kupa in homogenost

odpadkov;


11. mala komunalna kompostarna je kompostarna z letno

zmogljivostjo predelave, ki ne presega 100 t neobdelanih

biološko razgradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju

odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in javnih zelenih površin

ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev

in zeleni vrtni odpad z namenom, da proizvedeni kompost sami

porabijo na svojih vrtovih ali javnih zelenih površinah naselja,

v katerem je ta kompostarna. Za kuhinjske odpadke iz

gospodinjstva štejejo tudi kuhinjski odpadki, ki nastajajo v

kuhinjah ali pri razdeljevanju obrokov nosilca živilskih

dejavnosti in jih v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z

organskimi kuhinjskimi odpadki, ni treba prepuščati zbiralcu

kuhinjskih odpadkov;
12. mešanica kompostov z drugimi snovmi je mešanica:
– kompostov z neobdelanimi biološko razgradljivimi odpadki

rastlinskega izvora,


– kompostov z živinskimi in drugimi gnojili in
– kompostov z zemljino, šoto, mineralnimi surovinami, odpadnim

kalcijevim karbonatom ali mulji, ki nastanejo pri mehčanju vode;


13. nezaželene primesi v kompostu so delci plastike, stekla,

kovin in podobnih nerazgradljivih materialov razen peska, proda

in drobnega kamenja;
14. upravljavec kompostarne ali upravljavec male komunalne

kompostarne je pravna ali fizična oseba, ki upravlja kompostarno

ali malo komunalno kompostarno, in je odgovorna za njeno

obratovanje;


15. zaprto kompostiranje je kompostiranje v zaprtih reaktorjih,

v katerih je proces kompostiranja pospešen z optimalno izmenjavo

zraka in nadzorom vsebnosti vode in temperature;
16. zeleni vrtni odpad so odpadki rastlinskega izvora iz vrtov

in parkov kot so odpadne veje, trava in listje razen odpadkov od

čiščenja površin, žaganje in lesni odpadki, če les ni obdelan s

premazi ali lepili, ki vsebujejo težke kovine ali organske

spojine;
17. živalski stranski proizvodi kategorije 1, 2 in 3 so biološko

razgradljivi odpadki, ki so razvrščeni v tri kategorije

živalskih stranskih proizvodov v skladu s predpisi na področju

veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske

proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

II. VRSTE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

4. člen
(1) Kompostirati je dovoljeno samo biološko razgradljive

odpadke, določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega

pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je hišno

kompostiranje in kompostiranje v mali komunalni kompostarni

prepovedano za živalske stranske proizvode kategorije 3, med

katere se uvrščajo:


– odpadki živalskega izvora s številko 02 01 02, 02 01 99, 02 02

02, 02 02 03, 02 02 99, 02 05 01 in 19 06 06 iz

klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki

ureja ravnanje z odpadki, in


– organski kuhinjski odpadki, ki so v skladu s predpisom, ki

ureja ravnanje z odpadki, razvrščeni med ločene frakcije

komunalnih odpadkov s številko 20 01 08 iz klasifikacijskega

seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja ravnanje z

odpadki, in jih je treba v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje

z organskimi kuhinjskimi odpadki, prepuščati zbiralcu kuhinjskih

odpadkov.

III. ZAHTEVE ZA KOMPOSTIRANJE

5. člen
Upravljavec kompostarne ali upravljavec male komunalne

kompostarne mora zagotoviti, da se:


– biološko razgradljivi odpadki predajo v kompostiranje takoj po

prevzemu ali pa začasno skladiščijo tako, da ni škodljivih

vplivov na okolje in zaposlene,
– zabojniki in posode ter vozila za prevoz biološko

razgradljivih odpadkov redno čistijo in razkužujejo na posebej

urejenem prostoru kompostarne,
– sistematično izvajajo preventivni ukrepi za varstvo pred

pticami, glodalci, mrčesom in drugimi škodljivci na podlagi

dokumentiranega programa zatiranja škodljivcev,
– za vse dele in območja kompostarne izdela načrt čiščenja in

razkuževanja, ki se nanaša tako na opremo, čistila in način

čiščenja ter razkuževanja, čiščenje in razkuževanje kompostarne

pa se izvaja skladno z načrtom čiščenja in razkuževanja,


– na območju kompostarne redno izvajajo higienski pregledi

opreme in celotnega območja kompostarne, izvedene higienske

preglede in rezultate pregledov pa beleži,
– naprave in oprema kompostarne vzdržuje v dobrem operativnem

stanju, merilna oprema pa redno umerja.

6. člen
(1) Kompostiranje mora potekati tako, da je v obdobju več tednov

zagotovljena visoka stopnja biotske aktivnosti pri temperaturi v

termofilnem območju in pri primernih razmerah tako glede vodnih

in zračnih lastnosti kot vsebnosti hranil in njihovega

medsebojnega razmerja.
(2) V času kompostiranja se mora vsa količina komposta

izpostaviti določeni temperaturi, in sicer:


– 55 °C pri kompostiranju na prostem za čas najmanj dveh tednov,

pri čemer je treba petkrat premešati celotno količino komposta,


– 65 °C pri kompostiranju na prostem za čas najmanj enega tedna,

pri čemer je treba dvakrat premešati celotno količino komposta

ali
– 60 °C pri zaprtem kompostiranju za čas najmanj enega tedna.

7. člen
(1) Ves čas kompostiranja je treba zagotavljati merjenje

temperature v kompostu in shranjevanje podatkov o izvedenih

meritvah.
(2) Pogostost meritev in število mernih mest se določi glede na

vrsto biološko razgradljivih odpadkov in čas trajanja

kompostiranja v dovoljenju iz 12. člena tega pravilnika, pri

čemer se upošteva, da je treba temperaturo izmeriti najmanj

enkrat dnevno v obdobju kompostiranja, ko mora biti kompost

izpostavljen temperaturi večji od 55 °C, in najmanj enkrat na

teden v ostalem obdobju kompostiranja.
(3) Podatke o izvedenih meritvah temperature je treba za vsak

zaključen proces kompostiranja shraniti za obdobje najmanj dveh

let.
(4) Meritve temperature iz prejšnjih odstavkov tega člena je

treba posredovati inšpektorju, pristojnemu za nadzor po tem

pravilniku, če ta to zahteva.

8. člen
(1) Kakovost komposta se vrednoti na podlagi rezultatov meritev

parametrov komposta, na podlagi katerih se ugotavlja

izpolnjevanje kakovostnih zahtev komposta v skladu s predpisom,

ki ureja vnos rastlinskih hranil v tla.
(2) Meritve parametrov komposta iz prejšnjega odstavka se

izvedejo po zaključku kompostiranja.


(3) Meritve parametrov komposta je treba zagotavljati:
– vsako leto enkrat v mali komunalni kompostarni, razen meritev

prisotnosti mikrobioloških parametrov, ki se izvajajo najmanj

dvakrat letno,
– vsakih šest mesecev v kompostarni, katere letna zmogljivost ni

večja od 1.000 ton proizvedenega komposta,


– vsake tri mesece oziroma za 1.000 ton proizvedenega komposta v

kompostarni, katere letna zmogljivost je med 1.000 in 10.000 ton

proizvedenega komposta, in
– vsak mesec v kompostarni, ki letno proizvede več kot 10.000

ton komposta.


(4) Meritve parametrov komposta lahko izvaja oseba, ki je

pridobila pooblastilo za izvajanje meritev parametrov komposta

po predpisu, ki ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih

snovi in rastlinskih snovi v tla.


(5) Upravljavec kompostarne mora poročilo o meritvah parametrov

komposta, ki je izdelano v skladu s predpisom, ki ureja

obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih

snovi v tla, shraniti za obdobje najmanj 5 let.

9. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu:

ministrstvo) lahko na podlagi vloge upravljavca kompostarne

odobri za kompostarno, za katero je določena pogostost meritev

več kot štirikrat letno, zmanjšanje pogostosti meritev

parametrov komposta razen mikrobioloških parametrov, če iz

rezultatov meritev parametrov komposta ugotovi, da sta količina

proizvedenega komposta in onesnaženost komposta z nevarnimi

snovmi enaki skozi najmanj triletno obdobje, nobena od meritev

parametrov komposta pa ne presega vrednosti, določene za kompost

z omejeno uporabo v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in

rastlinskih hranil v tla.
(2) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca kompostarne

odobri za posamezno kompostarno ali malo komunalno kompostarno

opustitev meritve enega ali več parametrov komposta razen

mikrobioloških parametrov, če iz rezultatov meritev parametrov

komposta ugotovi, da je v obdobju najmanj dveh let v vseh

vzorcih vsebnost teh parametrov komposta manjša od 25 odstotkov

vrednosti, ki je za te parametre komposta določena za kompost z

neomejeno uporabo v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in

rastlinskih hranil v tla.
(3) Zmanjšanje pogostosti meritev ali opustitev meritev

posameznih parametrov komposta lahko ministrstvo odobri za čas

največ treh let.
(4) Vloga iz prvega in drugega odstavka tega člena mora

vsebovati poročilo o meritvah parametrov komposta, izdelano v

skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring pri vnosu

nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla, in mnenje izvajalca

meritev parametrov komposta iz prejšnjega člena, iz katerega je

razvidno, da je zahtevana sprememba programa meritev parametrov

komposta upravičena.

10. člen
(1) Kompost je primeren za uporabo kot rastlinsko hranilo, če

glede deleža nezaželenih primesi, mikrobioloških zahtev in

vsebnosti nevarnih snovi izpolnjuje zahteve iz predpisa, ki

ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla.
(2) Če se kompost skladišči na območju kompostarne, je treba

ugotavljati mikrobiološko ustreznost tudi v času skladiščenja

ali ob zaključku skladiščenja.

11. člen
(1) Upravljavec kompostarne ali male komunalne kompostarne mora

določiti osebo, ki je odgovorna za zanesljivo izvajanje

predpisanih postopkov, in njenega namestnika, podatke o njiju pa

sporočiti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.
(2) Odgovorna oseba ali njen namestnik iz prejšnjega odstavka

mora biti v času prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov na

območju kompostarne.

12. člen
(1) Upravljavec kompostarne ali male komunalne kompostarne mora

imeti poslovnik za obratovanje kompostarne oziroma male

komunalne kompostarne.


(2) Poslovnik iz prejšnjega odstavka obsega:
– naziv upravljavca in opis kompostarne oziroma male komunalne

kompostarne,


– seznam vrst in količin biološko razgradljivih odpadkov, ki se

skladno z dovoljenjem lahko kompostirajo,


– podatke o obratovanju: obratovalni čas, opis načina

prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov, opis načina in

metod kompostiranja, opis ravnanja z odpadnimi vodami, opis

ravnanja z odpadnimi nezaželenimi primesmi in drugimi odpadki,

ki nastajajo pri kompostiranju, ter opis skladiščenja, pakiranja

ter dajanja proizvedenega komposta v promet ali v uporabo,


– navodila za izvajanje preverjanja temperature v procesu

kompostiranja in kakovosti komposta,


– navodila za vzdrževalna dela,
– navodila za čiščenje in razkuževanje opreme in območja

kompostiranja,


– navodila za izvajanje ukrepov varstva pred neželenimi

organizmi,


– navodila za higienski nadzor na območju kompostiranja,
– navodila za redne tehnične preglede naprav in opreme,
– navodila za ukrepanje v primeru ekološke nesreče in
– navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega dnevnika.
(3) Poslovnik iz prvega odstavka tega člena mora imeti naslednje

priloge:
– projekt izvedenih del za območje kompostiranja, na podlagi

katerega je izdano uporabno dovoljenje,
– program obratovalnega monitoringa za spremljanje procesa

kompostiranja in kakovosti komposta,


– načrt ravnanja z odpadki, izdelan v skladu s predpisom, ki

ureja ravnanje z odpadki, in na podlagi katerega je izdano

dovoljenje za kompostiranje.

13. člen
(1) Upravljavec kompostarne ali male komunalne kompostarne mora

vodenje evidence, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z

odpadki, zagotoviti v obliki obratovalnega dnevnika.


(2) V obratovalni dnevnik iz prejšnjega odstavka se dnevno

vpisujejo podatki o:


– količini, vrsti in imetniku prevzetih biološko razgradljivih

odpadkov,


– zavrnitvi določenih odpadkov,
– opravljenih meritvah temperature med procesom kompostiranja in

meritvah kakovosti komposta,


– odstranjevanju odpadnih nezaželenih primesi in drugih

odpadkov, ki nastajajo pri kompostiranju,


– oddaji proizvedenega komposta,


– opravljenih vzdrževalnih delih na napravah in opremi,
– izvedenih delih čiščenja in razkuževanja, varstva pred

škodljivci, higienskega nadzora, tehničnih pregledih naprav in

opreme ter drugih pomembnih dogodkih v zvezi s kompostiranjem.
(3) Obratovalni dnevnik je treba voditi v obliki vezane knjige z

oštevilčenimi stranmi in ga hraniti do prenehanja obratovanja

kompostarne oziroma male komunalne kompostarne.

IV. KOMPOSTIRANJE ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV KATEGORIJE

3

14. člen
Če se v kompostarni kompostirajo živalski stranski proizvodikategorije 3, mora upravljavec kompostarne izpolnjevati zahteve

iz predpisov na področju veterine, ki urejajo zdravstvena

pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni

prehrani ljudi.

V. DOVOLJENJE ZA KOMPOSTIRANJE

15. člen
(1) Za kompostiranje v kompostarni ali mali komunalni

kompostarni je treba pridobiti dovoljenje ministrstva.
(2) Vlogi za dovoljenje za kompostiranje mora biti poleg načrta

o ravnanju z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z

odpadki, in dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev

dovoljenja za predelavo odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja

ravnanje z odpadki, priložen tudi opis čiščenja ter odvajanja

odpadnih voda iz območja kompostiranja.


(3) Če se v kompostarni obdelujejo živalski stranski proizvodi

kategorije 3, izda ministrstvo dovoljenje za kompostiranje, če

je kompostiranje predhodno odobrila Veterinarska uprava

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) v skladu s

predpisi, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske

proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

16. člen
Z dovoljenjem za kompostiranje se določi:
– vrste biološko razgradljivih odpadkov iz priloge 1 tega

pravilnika, ki se v kompostarni lahko kompostirajo,


– celotno količino biološko razgradljivih odpadkov, namenjenih

kompostiranju, in zmogljivost kompostarne,


– vsebina poslovnika za obratovanje kompostarne iz 12. člena

tega pravilnika,


– vsebino in obseg programa obratovalnega monitoringa

proizvodnje komposta,


– način dajanja komposta v promet ali v uporabo.

VI. DAJANJE KOMPOSTA NA TRG

17. člen
(1) Kompost, ki je proizveden v mali komunalni kompostarni ali v

hišnih kompostnikih, je prepovedano dajati na trg.


(2) Kompost, ki je proizveden s hišnim kompostiranjem ali v mali

komunalni kompostarni, se ne sme uporabljati na pašnikih.

18. člen
(1) Upravljavec kompostarne mora pred dajanjem komposta na trg

zagotoviti, da:


– je kompost izdelan skladno z zahtevami tega pravilnika in
– glede na parametre komposta proizvedeni kompost razvrsti med

komposte z neomejeno uporabo ali komposte z omejeno uporabo, na

podlagi meril iz predpisa, ki ureja vnos nevarnih snovi in

rastlinskih hranil v tla.


(2) Upravljavec komposta mora zagotoviti, da je na embalaži

komposta, ki ga daje na trg, tako osnovni kot ovojni, vidno

zapisana informacija v slovenskem jeziku z vsebino iz priloge 2,

ki je sestavni del tega pravilnika.


(3) Kompost z neomejeno rabo je treba na informaciji iz

prejšnjega odstavka označiti kot kompost razreda 1, kompost z

omejeno rabo pa kot kompost razreda 2.
(4) Informacija iz drugega odstavka tega člena mora biti do

uporabe komposta čitljiva, neizbrisna in nameščena na vidno

mesto embalaže komposta.
(5) Če kompostarna ni na ozemlju Republike Slovenije, mora

zagotoviti izpolnjevanje pogojev dajanja komposta na trg iz

druge alinee prvega odstavka in drugega odstavka tega člena

dobavitelj komposta.


(6) Z informacijo o kompostu iz drugega odstavka tega člena

upravljavec kompostarne ali dobavitelj komposta, če gre za

kompost iz kompostarne, ki ni na ozemlju Republike Slovenije,

zagotavljata na lastno odgovornost, da je objavljena informacija

o parametrih komposta pridobljena na podlagi meritev parametrov

komposta skladno z določbami tega pravilnika.

19. člen
(1) Na zahtevo pristojnega inšpektorja mora dobavitelj komposta

zagotoviti poročilo o meritvah parametrov komposta iz 8. člena

tega pravilnika v roku, ki ga ta določi.
(2) Če je poročilo o meritvah parametrov komposta iz prejšnjega

odstavka v tujem jeziku, mora dobavitelj komposta zagotoviti

povzetek poročila o meritvah parametrov komposta v slovenskem

jeziku. Iz vsebine povzetka morajo biti razvidni podatki o:


– vrsti biološko razgradljivih odpadkov, iz katerih je

proizveden kompost,


– kompostarni in načinu kompostiranju,
– o pogostosti meritev parametrov komposta,
– o uporabljenih merilnih metodah,
– o izmerjenih vrednostih parametrov komposta.

20. člen
(1) Dobavitelj komposta mora za kompost z omejeno uporabo

zagotoviti, da je zanj pred predajo končnemu uporabniku pridobil

dovoljenje za uporabo komposta v skladu s predpisom, ki ureja

vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi v tla.
(2) Če dobavitelj ni proizvajalec komposta in če gre za kompost

iz kompostarne, ki je na ozemlju Republike Slovenije, lahko

dobavitelj preda kompost z omejeno uporabo končnemu uporabniku,

če je dovoljenje za uporabo komposta iz prejšnjega odstavka

pridobil proizvajalec komposta.
(3) Dobavitelj komposta lahko preda kompost za omejeno uporabo

samo tistemu končnemu uporabniku komposta, ki ima kot lastnik,

zakupnik ali najemnik pravico uporabe zemljišča, za katerega je

izdano dovoljenje za uporabo komposta z omejeno uporabo v skladu

s predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi

v tla.
(4) Določbe prejšnjega člena in prejšnjih odstavkov tega člena

se uporabljajo tudi za mešanico kompostov z drugimi snovmi.

21. člen
(1) Če se kompost ne more razvrstiti med komposte z neomejeno

ali omejeno rabo, mora upravljavec kompostarne, v kateri je bil

kompost proizveden, ali dobavitelj komposta, če gre za kompost,

ki ni bil proizveden na ozemlju Republike Slovenije, zagotoviti

njegovo uporabo kot kompost za nekmetijsko uporabo.


(2) Če dobavitelj ali proizvajalec komposta za kompost ne more

pridobiti dovoljenja za nekmetijsko uporabo v skladu s

predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi,

mora zagotoviti njegovo odstranjevanje v skladu s predpisi, ki

urejajo ravnanje z odpadki.

VII. PRENEHANJE KOMPOSTIRANJA

22. člen
(1) Če iz rednih meritev parametrov komposta sledi, da kompost

na podlagi meril iz predpisa, ki ureja vnos nevarnih snovi in

rastlinskih snovi v tla, ni primeren za uporabo kot rastlinsko

hranilo, mora upravljavec kompostarne ali male komunalne

kompostarne o tem nemudoma obvestiti ministrstvo in zagotoviti,

da neprimeren kompost ne gre v promet ali v uporabo kot

rastlinsko hranilo.
(2) Če se v kompostarni kompostirajo živalski stranski proizvodi

kategorije 3, mora upravljavec kompostarne v primeru iz

prejšnjega odstavka obvestiti tudi območni urad VURS.
(3) Z dajanjem komposta na trg ali v uporabo kot rastlinsko

hranilo se v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena

lahko nadaljuje, ko o tem odloči ministrstvo. Če gre za

kompostarno iz prejšnjega odstavka ministrstvo odloči o

nadaljnjem dajanju komposta na trg, če je dajanje komposta na

trg odobrila tudi VURS.


(4) Ministrstvo odloči o nadaljnjem dajanju komposta na trg ali

v uporabo kot rastlinsko hranilo, če na podlagi najmanj dveh

zaporednih meritev parametrov komposta, ki jih mora zagotoviti

upravljavec kompostarne ali male komunalne kompostarne na

podlagi programa meritev, sledi, da kompost izpolnjuje zahteve

iz prejšnjega člena.


(5) Program meritev iz prejšnjega odstavka določi ministrstvo na

podlagi vloge upravljavca kompostarne ali male komunalne

kompostarne.

VIII. NADZOR

23. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika razen določb prvega

odstavka 17. člena in določb drugega, tretjega in četrtega

odstavka 18. člena tega pravilnika opravljajo inšpektorji za

okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb prvega odstavka 17. člena in

drugega, tretjega in četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika

na trgu opravljajo inšpektorji Tržnega inšpektorata Republike

Slovenije.


(3) Če gre za kompostiranje živalskih stranskih proizvodov

kategorije 3, opravljajo nadzor nad obratovanjem kompostarn tudi

inšpektorji Veterinarske uprave Republike Slovenije v skladu s

predpisi, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske

proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

24. člen
(1) Če inšpektor Tržnega inšpektorata Republike Slovenije

ugotovi, da informacija o kompostu, ki je v prometu, ni v skladu

z določbami tega pravilnika, mora dobavitelj komposta poskrbeti

za to, da bo kompost glede določb, ki zadevajo informacijo,

izpolnjevali zahteve tega pravilnika.


(2) Dobavitelj komposta mora končati kršitev pod pogoji, ki jih

določi pristojni inšpektor iz prejšnjega odstavka.


(3) Če dobavitelj komposta neustreznosti, ki jih pristojni

inšpektor prvega odstavka tega člena ugotovi, ne odpravi, mora

pristojni inšpektor odrediti, da se za kompost prepreči oziroma

prepove dajanje v promet, ali da se kompost umakne s trga.

25. člen
Če inšpektor za okolje na podlagi naključnih meritev ugotovi, da

kompost, ki je dan končnemu uporabniku v uporabo, ne ustreza

glede na namen uporabe merilom iz predpisa, ki ureja vnos

rastlinskih hranil in nevarnih snovi v tla, mora odrediti, da

proizvajalec komposta ali dobavitelj komposta, če gre za

kompost, ki ni bil proizveden na ozemlju Republike Slovenije,

kompost uporabi na način, ki ni v nasprotju s predpisom, ki

ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi v tla, ali, da

se ga odstrani v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

26. člen
(1) Če inšpektor za okolje ugotovi, da se v kompostarni ne

proizvaja kompost v skladu s tem pravilnikom, mora upravljavec

kompostarne odpraviti pomanjkljivosti pod pogoji, ki jih določi

inšpektor.
(2) Če upravljavec kompostarne ne odpravi pomanjkljivosti pod

pogoji iz prejšnjega odstavka, mora inšpektor za okolje odrediti

prekinitev kompostiranja in odstranitev komposta in biološko

razgradljivih odpadkov na območju kompostarne v skladu s

predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
(1) Upravljavci obstoječih kompostarn morajo pridobiti

dovoljenje za kompostiranje do 31. decembra 2004.


(2) Upravljavci kompostarn in uvozniki komposta morajo uskladiti

dajanje komposta in mešanic komposta z drugimi snovmi na trg z

določbami tega pravilnika najkasneje do 31. decembra 2004.

28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
PRILOGA 1
Biološko razgradljivi odpadki
+-----------------+-------------------------------------------------------------+

| Številka | |

| iz | |

|klasifikacijskega| Dopolnilo k opisu biološko razgradljivih odpadkov, primernih|

| seznama | za kompostiranje |

| odpadkov | |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 01 01 |odpadki in blata čistilnih naprav odpadne vode, razen |

| |odpadkov in blata čistilnih naprav za odpadne vode iz obratov|

| |za toplotno obdelavo odpadkov živalskega izvora, ki so v |

| |skladu s predpisi na področju veterinarstva razvrščeni med |

| |stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2, ter blata |

| |čistilnih naprav za odpadne vode klavnic |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 01 02 |odpadki živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na |

| |področju veterinarstva razvrščeni med stranske živalske |

| |proizvode kategorije 3, in gnoja ter vsebina prebavna trakta,|

| |ločenega od tkiv prebavnega trakta, ki izvirajo od živali in |

| |so stranski živalski proizvodi kategorije 2 |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 01 03 |odpadna rastlinska tkiva |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 01 06 |živalski iztrebki, urin in gnoj, vključno z onesnaženo slamo |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 01 07 |odpadki pri izkoriščanju gozdov |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 01 99 |predelane živalske beljakovine, ki so nastale pri toplotni |

| |obdelavi odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s |

| |predpisi na področju veterinarstva razvrščene med stranske |

| |živalske proizvode kategorije 2 in 3 |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 02 01 |odpadki in blato čistilnih naprav odpadne vode, razen |

| |odpadkov in blata čistilnih naprav za odpadne vode iz obratov|

| |za toplotno obdelavo odpadkov živalskega izvora, ki so v |

| |skladu s predpisi na področju veterinarstva razvrščeni med |

| |stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2, ter blata |

| |čistilnih naprav za odpadne vode klavnic |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 02 02 |kože majhnih ali velikih živali, kopita in parklji, ščetine |

| |prašičev, perje, volna, rogovi, dlaka in krzno, če so od |

| |živali, ki so bile zaklane v klavnici in za katere je bilo v |

| |skladu s predpisi na področju veterinarstva ugotovljeno, da |

| |so primerne za hrano, ali od živali, ki niso kazale kliničnih|

| |znakov bolezni, ki se prenašajo na druge živali ali ljudi |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

| 02 02 03 |odpadki, ki so nastali pri pripravi in predelavi mesa, rib in|

| |drugih živil živalskega izvora in so neprimerne za uporabo |

| |ali predelavo: |

| |– deli zaklanih živali, ki so v skladu s predpisi na področju|

| |veterinarstva primerni za hrano, vendar niso namenjeni za |

| |hrano iz komercialnih razlogov, |

| |– deli zaklanih živali, zavrnjeni kot neustrezni za hrano v |

| |skladu s predpisi na področju veterinarstva, vendar ne kažejo|

| |nobenih znakov bolezni, prenosljivih na ljudi ali živali in |

| |izvirajo iz trupov, primernih za hrano, |

| |– kri živali razen prežvekovalcev, zaklanih v klavnici in za |

| |katere je bilo po predhodnem pregledu pred zakolom |

| |ugotovljeno, da so primerne za prehrano ljudi, |

| |– stranski živalski proizvodi, nastali v proizvodnji |

| |izdelkov, namenjenih za hrano, vključno z razmaščenimi kostmi|

| |in ocvirki, |

| |– živila živalskega izvora, ali živila, ki vsebujejo izdelke |

| |živalskega izvora, razen organskih kuhinjskih odpadkov, ki |

| |niso več namenjeni prehrani ljudi iz komercialnih razlogov, |

| |ali zaradi problemov pri izdelavi ali zaradi napak pri |

| |pakiranju, in ne predstavljajo nobenih tveganj za zdravje |

| |ljudi in živali, |

| |– surovo mleko od živali, ki ne kažejo kliničnih znakov |

| |bolezni, ki so prenosljive na ljudi ali živali, |

| |– ribe ali druge morske živali, razen morskih sesalcev, |

| |ulovljene na odprtem morju za namene proizvodnje ribje moke, |

| |– sveži stranski proizvodi iz rib iz obratov za proizvodnjo |

| |ribjih izdelkov za hrano, |

| |– jajčne lupine, stranski proizvodi valilnic in stranski |

| |proizvodi iz počenih jajc, ki izvirajo od živali, ki niso |

| |kazale kliničnih znakov bolezni, prenosljivih na ljudi in |

| |živali, in |

| |drugi odpadki živalskega izvora, ki v skladu s predpisi na |

| |področju veterinarstva niso razvrščeni med stranske živalske |

| |proizvode 3. kategorije |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 02 04 |blato iz čiščenja odpadne vode iz naprav in objektov za |

| |pripravo in predelavo mesa, rib in drugih živil živalskega |

| |izvora, če ne vsebujejo odpadkov živalskega izvora, ki so v |

| |skladu s predpisi na področju veterinarstva razvrščeni med |

| |stranske živalske proizvode kategorije 1 in 2 |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 02 99 |mulji pri proizvodnji želatine, želatinski drobci, perje in |

| |vsebine želodcev in črevesja, če so od živali, za katere je v|

| |skladu s predpisi na področju veterinarstva ugotovljeno, da |

| |so primerne za prehrano ljudi |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 03 01 |blato pri pranju, čiščenju, lupljenju, centrifugiranju in |

| |ločevanju pri pripravi in predelavi sadja, vrtnin, žitaric, |

| |jedilnih olj ter pri konzerviranju sadja in vrtnin |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 03 04 |snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo pri pripravi in |

| |predelavi sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj ter pri |

| |konzerviranju sadja in vrtnin |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 03 05 |blato čistilnih naprav odpadne vode, če izpolnjuje zahteve za|

| |vnos blata v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih|

| |snovi in rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 03 99 |ostanki pri proizvodnji škroba, začimb, melas in sirupov, ki |

| |nastajajo pri predelavi sadja, vrtnin in žitaric |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 04 02 |blato čistilnih naprav odpadne vode, razen blata čistilnih |

| |naprav za odpadne vode iz obratov za toplotno obdelavo |

| |odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na |

| |področju veterinarstva razvrščeni med stranske živalske |

| |proizvode kategorije 1 in 2, ter blata čistilnih naprav za |

| |odpadne vode klavnic |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 04 03 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata v tla, določene v |

| |predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil |

| |v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 05 01 |snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo, ki nastajajo pri |

| |proizvodnji mlečnih izdelkov |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 05 02 |blato čistilnih naprav odpadne vode, razen blata čistilnih |

| |naprav za odpadne vode iz obratov za toplotno obdelavo |

| |odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s predpisi na |

| |področju veterinarstva razvrščeni med stranske živalske |

| |proizvode kategorije 1 in 2, ter blata čistilnih naprav za |

| |odpadne vode klavnic |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 05 99 |sirotka |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 06 01 |odpadno testo in druge snovi, ki so neprimerne za uporabo ali|

| |predelavo in nastajajo v pekarnah in slaščičarnah |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 06 03 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata v tla, določene v |

| |predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil |

| |v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 07 01 |odpadki pri pranju, čiščenju in mehanskem drobljenju surovin,|

| |ki nastajajo pri proizvodnji alkoholnih in brezalkoholnih |

| |pijač |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 07 02 |odpadna zrna, sadje in krompirjeva kaša ter blata, ki nastane|

| |pri destilaciji žganih pijač |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 07 04 |sadni sokovi in druge snovi, ki so neprimerne za uporabo ali |

| |predelavo in nastajajo pri proizvodnji alkoholnih in |

| |brezalkoholnih pijač |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

| 02 07 05 |blato iz čiščenja odpadnih vod, če so izpolnjene zahteve za |

| |vnos blata v tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih|

| |snovi in rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|02 07 99 |luščine, kal in prah slada, porabljeni hmelj, usedline in |

| |mulji iz pivovarn, mulji iz proizvodnje vina, jabolčna mezga,|

| |vinske usedline ter kvas odpadne kvasine |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|03 01 01 |lubje |

|in | |


|03 03 01 | |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|03 01 05 |žagovina in lesna volna |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|03 03 02 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|03 03 05 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|03 03 07 | |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|03 03 08 | |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|03 03 09 | |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|03 03 10 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|03 03 11 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|04 01 06 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|04 01 07 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|04 02 20 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|04 02 21 |odpadna celulozna vlakna, odpadna rastlinska vlakna in |

| |odpadna volna, ki nataja pri proizvodnji tekstilij |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|04 02 22 |če ne vsebujejo odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s |

| |predpisi na področju veterinarstva razvrščeni med stranske |

| |živalske proizvode kategorije 1 in 2 |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|07 05 14 |pulpa iz zdravilnih rastlin, micelij, ostanki gobjih |

| |substratov in odpadni proteini, ki nastajajo pri proizvodnji,|

| |pripravi, dobavi in uporabi farmacevtskih proizvodov |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|15 01 01 | |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|15 01 03 | |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|15 01 05 |če gre za sestavljeno embalažo iz biorazgradljivih |

| |materialov, kot so les, papir, slama in podobno |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|16 03 06 |organski odpadki od neuspelih proizvodnih serij, ki ne |

| |vsebujejo nevarnih snovi |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|17 02 01 |les iz gradbenih materialov, če ne vsebuje premazov in lepil |

| |z nevarnimi snovmi |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|19 06 04 | |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|19 06 06 |če ne vsebujejo odpadkov živalskega izvora, ki so v skladu s |

| |predpisi na področju veterinarstva razvrščeni med stranske |

| |živalske proizvode kategorije 1 in 2 |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|19 08 05 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|19 08 12 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|19 08 14 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|19 09 01 | |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|19 09 02 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|19 09 03 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|20 01 01 |odpadni papir, če se ga dodaja biološkim odpadkom v |

| |količinah, ki ne presegajo 10% teže suhe snovi odpadkov, in |

| |ne gre za papirne tapete ali papir visokega sijaja |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|20 01 08 |organski kuhinjski odpadki, če ne nastajajo kot odpadki iz |

| |gostinskih dejavnosti v mednarodnem letalskem ali ladijskem |

| |prometu |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|20 01 38 | |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|20 02 01 |odpadki rastlinskega izvora iz vrtov in parkov, razen rastlin|

| |iz roba cest |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|20 03 02 |odpadki iz živilskih trgov, če so ločeno zbrani |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|20 03 04 |če so izpolnjene zahteve za vnos blata čistilnih naprav v |

| |tla, določene v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in |

| |rastlinskih hranil v tla |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|20 03 06 |odpadki, ki nastanejo pri čiščenju komunalne odpadne vode, |

| |vključno z blatom čistilnih naprav, če njegovi parametri ne |

| |presegajo parametrov za kompost za neomejeno rabo |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+

|20 03 07 |kosovni odpadki iz lesa, če ne vsebujejo premazov in lepil z |

| |nevarnimi snovmi |

+-----------------+-------------------------------------------------------------+
Priloga

PRILOGA 2


Vsebina oznake na embalaži za kompost
1. besedilo: "Kompost razreda 1, izdelan v skladu z zahtevami

predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov v

kompost" če gre za kompost z neomejeno rabo in "Kompost razreda

2, izdelan v skladnu z zahtevami predpisa, ki ureja predelavo

biološko razgradljivih odpadkov v kompost" če gre za kompost z

omejeno rabo,


2. besedilo "primeren kot rastlinsko hranilo", če ustreza

predpisom, ki urejajo rastlinska hranila,


3. ime proizvajalca ali znamko komposta in naslov osebe, ki je

odgovorna za trženje komposta,


4. ime in naslov kraja proizvodnje,
5. hranljivost sestavin,
6. vrednosti parametrov komposta, na podlagi katerih se komposte

razvršča v razreda kakovosti po merilih predpisa, ki ureja vnos

nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,
7. navodila za uporabo s poudarkom na največji količini, ki se jo

lahko vnaša v tla,


8. opozorilo, da je treba pridobiti dovoljenje ministrstva,

pristojnega za okolje, za uporabo komposta, če gre za kompostrazreda 2.

Download 200.5 Kb.
Download 200.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost

Download 200.5 Kb.