• Razpisni postopek
 • Zaveza za zagotovitev ustrezne količine
 • Postopek predložitve ponudbe
 • Nedopustne ponudbe
 • Oddaja naročila
 • Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019. 1 – Arriva Alpetour d o. o.
  Download 3.96 Mb.
  bet2/7
  Sana14.10.2020
  Hajmi3.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Informacije in podatki o kupcih

  Javno naročilo je skupno za več naročnikov / kupcev. Naročilo bo vodila družba Arriva Alpetour d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj v svojem imenu in v imenu povezanih družb:

  - Arriva Štajerska d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor,

  - Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., Kolodvorska 11, 6000 Koper,

  - Arriva Kam-bus, Perovo 30, 1241 Kamnik.
  Stik z naročniki je možen izključno prek Portala javnih naročil (www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila, kot je to opredeljeno v nadaljevanju.


  1. Razpisni postopek


   1. Pregled razpisnega postopka

  Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo, njegovimi prilogami in zadevnimi zakonskimi določili ob upoštevanju pravil odprtega postopka oddaje javnih naročil.


  Izbran bo kandidat z najugodnejšo ponudbo. Pogodbe v zvezi z dobavo vozil bodo sklenile posamezne zgoraj navedene družbe, v korist katerih bodo izdana jamstva in bodo morala izpolnjevati obveznosti iz tega postopka. Izrecno je izključena vsakršna odgovornost družbe Arriva Alpetour d.o.o. v zvezi z zavezami, ki izhajajo iz pogodb o dobavi.
  Postopek je razdeljen v štiri ločene sklope, vsak od njih pa ustreza določenemu tipu avtobusa. Vsak sklop bo predmet ločene oddaje naročila. Ponudniki lahko predložijo ponudbe za enega ali več sklopov in/ali za vse sklope, opredeljene pod točko 1.1 – Struktura sklopov.
  Družba Arriva Alpetour d.o.o. si pridržuje pravico, da brez negativnih posledic zanjo:

  1. ne dodeli nobenega posameznega naročila v posameznem sklopu, če meni, da pogoji niso ugodni, ali dodeli naročilo, tudi če prejme samo eno veljavno ponudbo;

  2. v fazi pregleda in ocene ponudb od ponudnikov prek sistema e-JN (https://ejn.gov.si/ejn2) zahteva predložitev pojasnil ali dokazil glede navedb v ponudbi. Na tovrstne poizvedbe je treba odgovoriti na način in v roku, kot bo naveden v pozivu;

  3. odstopi od podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

  Ponudniki se z oddajo ponudbe za posamezni sklop strinjajo, da bodo ohranjali zaupnost vseh informacij skozi celoten razpisni postopek.
   1. Zaveza za zagotovitev ustrezne količine  Količina vozil, navedena v točki 1.1. – Struktura sklopov, predstavlja pričakovano naročeno količino vozil v letu 2019 v posameznem sklopu, pri čemer si naročnik pridružuje pravico količino znotraj posameznega sklopa (neodvisno od ostalih sklopov) spremeniti do ±20 %.

  Ponudnik se zavezuje vozila iz sklopa, za katerega bo njegova ponudba izbrana, pod enakimi pogoji dobaviti tudi v letu 2020, pri čemer naročnik v letu 2020 ni zavezan naročiti avtobusov iz posameznega sklopa ter si pridružuje pravico izvesti nov razpis. Javno naročilo ima v tem delu naravo okvirnega sporazuma, kar pomeni, da naročnik dodatne nabave ni zavezan izvesti, saj so količina in tehnične zahteve za nabavo v letu 2020 v trenutku priprave te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zanj objektivno nedoločljive. V primeru, da naročnik v letu 2020 ne bo potreboval vozil, enakih vozilom, ki jih bo naročnik dobavil v letu 2019, teh vozil ne bo nabavil. Največje število vozil, katere si naročnik pridržuje pravico nabaviti v letu 2020, je skupaj 35 vozil (sklop 1 največ 25 vozil, sklop 2 največ 3 vozila, sklop 3 največ 3 vozila, sklop 4 največ 10 vozil). Ponudniki z oddajo ponudbe pristajajo na navedene pogoje in se odpovedujejo uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov v primeru, da se naročnik v letu 2020 ne odloči za naročilo dodatnih vozil.
   1. Postopek predložitve ponudbe

  Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na istem spletnem naslovu.


  Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
  Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si) ali AC NLB (www.nlb.si). Pri oddaji ponudbe je velikost datotek omejena na 100 MB na posamezno datoteko in 150 MB na celotno ponudbeno dokumentacijo (vse datoteke skupaj).
  Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 do roka za oddajo ponudb, tj. najkasneje do 28. 1. 2019 do 12.00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

  Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.


  Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28. 1. 2018 ob 12.01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku dveh dni. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.


   1. Nedopustne ponudbe

  Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.


  Ponudbo se takoj zavrne oz. izloči iz nadaljnje obravnave kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila.
  Ponudbo se po pregledu zavrne oz. izloči iz nadaljnje obravnave kot nedopustno:

  • če naročnik ponudnika pozove, da dopolni svojo ponudbo oziroma poda soglasje k odpravi računskih napak, ponudnik pa le-tega v zahtevanem roku ne izvrši,

  • če pri ponudniku obstajajo razlogi za izključitev po ZJN-3

  • če ponudnik oz. ponudba ne izpolnjuje pogojev ali zahtev iz naročila,

  • če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe,

  • iz drugih razlogov, predvidenih z zakonom in to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


   1. Oddaja naročila

  Odločitev o oddaji naročila bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). Odločitev o oddaji naročila se šteje za vročeno z dnem objave.


  Od dneva objave teče rok za vložitev obrazloženega zahtevka za revizijo, ki se skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) lahko vloži v roku osmih delovnih dni od dneva objave odločitve o oddaji naročila. Ponudnik po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
  1. Download 3.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
  Download 3.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Razpis za nakup avtobusov z nizkimi emisijami – 2019. 1 – Arriva Alpetour d o. o.

  Download 3.96 Mb.