• O`quv jarayonining mazmuni. Ta’limiy
 • O`quv jarayonini amalga shirish texnologiyasi. Shakl
 • Usul
 • Kelgusi rejalar. (tahlil, o`zgarishlar) O`qituvchi
 • Dars uslubi
 • Darsning blok-sxemasi: T/r
 • Darsning shiori
 • Yangi mavzu bayoni: Modelning berilgan ikki proyeksiyasi bo’yicha uchinchi ko’rinishini yasash .
 • Detalning yaqqol tasviri Detalning ustdan ko`rinishi
 • Detalning bosh ko`rinishi Detalning o`ngdan ko`rinishi
 • Atama, tayanch tushuncha va nomlar
 • Yaqqol tasvir nomi A Б В
 • Ustdan ko`rinish 6
 • Chapdan ko`rinish 3
 • Dars yakunida o`quvchilarga uyga vazifa beriladi: Nazorat uchun savollar
 • Sana: 14-mart Sinf: 8,,B’’ Fan: Chizmachilik Mavzu: Modelning berilgan ikki proyeksiyasi bo’yicha uchinchi ko’rinishini yasash. Darsning texnologik xaritasi
  Download 82.43 Kb.
  Sana19.03.2017
  Hajmi82.43 Kb.  Sana: ___14-mart________________

  Sinf: 8,,B’’

  Fan: Chizmachilik

  Mavzu:Modelning berilgan ikki proyeksiyasi bo’yicha uchinchi ko’rinishini yasash.

  Darsning texnologik xaritasi.


  Maqsad.

  O`quvchilarda chizmachilik faniga qiziqish uyg`otish, o`quvchilar mavzu bo`yicha o`zlashtirilishi lozim bo`lgan bilim, ko`nikma va malakalarni shakllantirish, mavzuning mazmun-mohiyatini o`zlashtiradilar. Mavzuga oid topshiriqlarni yakka va guruh holatida o`rganib, o`zlashtirishga erishish. O`quvchilarning yangi mavzuni qay darajada o`zlashtirganligi nazorat qilish, ularning bilimi

  baholash.  O`quv jarayonining

  mazmuni.

  Ta’limiy: O`quvchilarda ko`rinishlar, bosh va asosiy ko`rinishlar haqida bilim, ko`nikma va malakalarini hosil qilish.

  Tarbiyaviy: O`quvchilarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash va ularda estetik zavq u`yg`otish, fazoviy tasavvurni hosil qilishga ko’maklashish .

  Rivojlantiruvchi: O`quvchilarning o`z ustida mustaqil ishlash ko`nikmalarini shakllantirish.

  O`quv jarayonini

  amalga shirish

  texnologiyasi.

  Shakl: interfaol mashg`ulot: savol-javob, jamoa bo`lib ishlash.

  Metod: Aqliy hujum, og`zaki savol-javob, tushuntirish, test, qiziqarli chizma topshiriqlari bilan ishlash,

  Vosita: Mustaqil ishlarning tarqatma materiallari, kitoblar, chizma qog`ozi, marker, flomasterlar.

  Usul: amaliy mashqlar.

  Nazorat: kuzatish, nazorat savollari, nazorat mashqlari.

  Baholash: rag`batlantirish, o`z-o`zini baholash, ball tizimi.

  Kutiladigan

  natijalar.

  O`quvchilarning kompyuter imkoniyatlari to`g`risidagi bilim va ko`nikmalari rivojlanadi. Muhandislik dasturlari haqidagi tushunchalari kengayadi. Yangi bilim va ko`nikmaga ega bo`ladi. Yakka holda va guruh bo`lib ishlashni o`rgatish.

  Kelgusi rejalar.

  (tahlil, o`zgarishlar)

  O`qituvchi: Navbatdagi mavzu uchun mashg`ulot materiallarini qaytadan ko`rib chiqish, mashg`ulotni tahlil qilish, mavzuni qo`shimcha ma`lumotlar bilan boyitish, mashg`ulot metodikasi va texnikasiga o`zgartirish kiritish, keyingi mashg`ulotni o`tkazishga tayyorgarlik ko`rish.

  O`quvchi: Modelning berilgan ikki proyeksiyasi bo’yicha uchinchi ko’rinishini yasash mavzusini o`qish, amaliy mashg`ulotlar bajarish, savol-javobga tayyorgarlik ko`rish va qo`shimcha manbalarni izlab topish.


  Dars uslubi: Ko`rgazmali-amaliy;

  Dars usuli: Noan`anaviy, “Aqliy hujum”.

  Dars tipi: Yangi bilimlar beruvchi;

  Dars didaktikasi:

  1. jihozi: Darslik, yozuv taxtasi, tarqatma materiallar, tezkor savollar,

  kartochkalar, chizmalar, detal vositalar.

  b)texnik vositalari: kompyuter (“AutoCAD” muhandislik dasturi o`rnatilgan), videoproyektor, kadoskop, ekran.
  Uslub - tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bogʻliq vazifalariga koʻra ajratilishi. Kishilar faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda birbirlaridan maʼlum darajada farq qiladilar.
  Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblar faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) oʻquv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b.
  Kompyuter (ing . computer - hisoblayman), EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) - oldindan berilgan dastur (programma) boʻyicha ishlaydigan avtomatik qurilma. Elektron hisoblash mashinasi (EHM) bilan bir xildagi atama.


  Darsning blok-sxemasi:

  T/r

  Darsning bosqichlari

  Vaqt

  1

  Tashkiliy qism

  2 daqiqa

  2.

  Guruhlarga topshiriq berish orqali o`tilgan mavzuni so`rash

  8 daqiqa

  3

  Yangi mavzu bayoni

  11 daqiqa

  4

  Amaliy mashqlar bajarish orqali mavzuni mustahkamlash

  20 daqiqa

  5

  Dars yakuni:

  1. 1.G`olib guruhni aniqlash va o`quvchilarni baholash

  2. Uyga vazifa

  4 daqiqa  Darsning shiori:

  “To`xtama, o`qi, o`rgan Koinot ilmin,

  Zero, tinmay aylanar Kurrai-zamin”

  Darsning borishi:

  1. Tashkiliy qism:  a) Psixologik iqlim yaratish (salomlashish, sinfning va o`quvchilarning darsga tayyorligini baholash, navbatchini aniqlash, davomat, sanani aniqlash)

  b) Darsning mavzusini va maqsadini e`lon qilish

  d) O`rganiladigan BKM larni e`lon qilish:

  1. Detallarning ko`rinishlari haqida tushuncha hosil qilish.

  2. Tasavvur qila olish.

  3. Berilgan topshiriqlarni bajara olish.

  4. Chizmalarni o`qiy olish.

  5. Detallar tuzilishini chiza olish.


  e) “Oltin qoidalar” ni ishlab chiqish:

  1. O`zaro hurmat.

  2. O`zgalar fikrini hurmat qilish.

  3. Erkin fikrlash.

  4. Intizomlilik.

  5. Topqirlik.

  6. Hozirjavoblik.

  O`tilgan mavzu yuzasidan o`quvchilarni baholash.

  O`tilgan mavzu yuzasidan tayanch so`z va tushunchalar yozilgan kartochkalar o`quvchilarga tarqatiladi.
   1. Chizma nima?

   2. Qalam turlari sanab o’ting?

   3. Format so`zining ma’nosi va format turlari?

   4. Masshtablarni ketma-ketlik bilan sanab bering?

   5. Ikki nuqtali shtrix punktr chiziqning vazifasi?

   1. Chizmachilik fanining asoschisi kim?

   2. maktab darslarida ishlatiladigan guniyalarning burchak o`lchamlari?

   3. Chizmaning asosiy yozuvi formatning qaysi qismiga joylashtiriladi?

   4. Chiziq turlarini sanab bering?

   5. Shrift o`lchamlarini ketma-ketlik bilan sanab bering?  1.Asosiy ko’rinidh nechta?

  2.Ko’rinish deb nimaga aytiladi?

  3.Chiziq turlarini sanab bering?

  4.Kubning nechta qirrasi ,nechta kvadratdan tashkil topgan ?

  5.Geometrik jismlar haqida ma’lumot bering.

  Guruhlardan ikki nafardan o’quvchilar chiqib yuqoridagi kartochkalarni javobini topishguncha partalarga quyidagi savollar tarqatilib beriladi.

  1. Chizma nima?

  2 . Chizmachilik asboblari haqida ma’lumot bering?

  3. Chizmachilik faniga hissa qo’shgan allomalar kimlar?

  4. O`lcham chizig`i qanday chiziqda qo`yiladi?

  5. Tutashtirish radiusideb nimaga aytiladi?

  6. Ikki nuqtali shtrix punktr chiziq o`lchamlari va ishlatilishi?

  7. Masshtab deb nimaga aytiladi?

  8. A4 format o`lchami?

  9. Shtrix chiziqlar qayerlarda qo` llaniladi?

  10. Asosiy yozuv chizmaning qaysi qismida chiziladi?

  11. Qalam turlari va ularning belgilaninishi?

  12. Qiyalik deb nimaga aytiladi?

  13. Tutashma deb nimaga aytiladi?

  14. Chizmachilik deb nimaga aytiladi?

  15. Tutashma turlari va ularning nomlari?

  16. Gabarit o`lcham deb nimaga aytiladi?  Yangi mavzu bayoni: Modelning berilgan ikki proyeksiyasi bo’yicha uchinchi ko’rinishini yasash .

  Chizmani o’qish jarayoni chizmachilikni yaxshi o’rganishga yordam beradi .Fazoviy tasavvurni yaxshi o’stirishga va chizmalardagi barcha shartliliklarni to’laroq o’zlashtirishga imkoniyat yaratadi va o’quvchi tomonidan chizmani tez o’qiy olish qobiliyatini o’stiradi.

  Umuman chizmalarni o’qish chizmada tasvirlangan detalning shaklini to’la tasavvur etishga va uning konstruktiv xususuyatlarini aniqlashga chizmaga qo’yilgan hamma o’lchamlarni o’qishga, ular detalning qaysi qismiga oidligini aniqlashga o’rganishdir. Bulardan tashqari, chizmani o’qish natijasida detalning nomini, u qanday materialdan tayyorlanganligini va chizmaning masshtabini aniqlab olishga yordam beradi. Chizmani o’qishda eng qiyin tomoni tasvirlangan detalning umumiy shaklini tasavvur qilishdir. Buning uchun mumkin qadar ko’proq chizmalarni tahlil qilishga o’rganishdir.

  Ko`rinish deb – buyumning kuzatuvchiga nisbatan ko`rinib turgan tomoni

  tasviriga aytiladi.

  Ko`rinishlar bosh va asosiy ko`rinishlarga bo`linadi. Buyum haqida eng ko`p ma`lumot beradigan ko`rinish bosh ko`rinish deb ataladi. Bosh ko`rinish frontal (V) proyeksiyalar tekisligiga chiziladi. Bosh ko`rinish shunday joylashtirilishi kerakki, buyumning shakli va o`lchamlari tog`risida tasavvur qilish imkoni bo`lsin.

  Detal chizmasi chizilayotganda ko`rinishlar soni eng kam bo`lishiga, ammo unda detal to`g`risida to`liq ma’lumot berilishiga harakat sifatida kubning olti yog`i qabul qilingan:  2-chizma,

  Buyumning frontal proyeksiyalar tekisligiga qarab turgan tomoni olddan ko`rinish yoki bosh ko`rinish, buyumning gorizontal proyeksiyalar tekisligiga qarab turgan tomoni ustdan ko`rinish va buyumning profil proyeksiyalar tekisligiga qarab turgan tomoni chap tomondan ko`rinish deb ataladi.

  Harakat - borliqnint ajralmas xususiyati boʻlgan oʻzgaruvchanlikni (q. Barqarorlik va oʻzgaruvchanlik) ifodalovchi falsafiy kategoriya. H. tushunchasi imkoniyatlarning voqelikka aylanishini, roʻy berayotgan hodisalarni, olamning betoʻxtov yangilanib borishini aks ettiradi.

  Demak, asosiy ko`rinishlar oltita bo`lib ular quyidagicha nomlanadi: 1-olddan ko`rinish, 2-ustdan ko`rinish, 3-chapdan ko`rinish, 4-o`ngdan ko`rinish, 5-ostdan ko`rinish, 6-orqadan ko`rinish (2-chizma).

  Chizmada ko`rinishlar sonini kamaytirish maqsadida ko`rinishlar buyumnmg ko`rinmaydigan qismlari shtrix chiziq bilan chiziladi.

  Detalning olti tomonidan ko`rinishini AutoCAD dasturi yordamida o`rganamiz va yangi detal chizmalarini chizamiz:  Detalning yaqqol tasviri
  1
  Detalning ustdan ko`rinishi

  2-

  Detalning bosh ko`rinishi

  1-

  Detalning o`ngdan ko`rinishi
  3-

  Atama, tayanch tushuncha va nomlar

  Ko`rinish, proyeksiya, bosh ko`rinish, frontal, gorizontal, profil, proyeksiya tekisligi, kompleks chizma.

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash maqsadida ekranga detal aksono-metriyasi tushiriladi, bu chizmaning uchta (bosh, ustdan va chapdan) ko`rinish-lari o`quvchilar tomonidan chiziladi. O`qituvchi o`quvchilar tomonidan bajarilgan topshiriqlarga qarab 5 ballik tizimda baholaydi.

  Qiziqarli chizma test. Bu testda o`quvchilar berilgan yaqqol tasvirning uch tomondan (olddan, ustdan va chapdan) ko`rinishini topishlari kerak.

  Masalan: “A” yaqqol tasvirning olddan ko`rinishiga “12” chizma tog`ri keladi.  Yaqqol tasvir nomi

  A

  Б

  В

  Г

  Д

  Olddan ko`rinish

  12

  Ustdan ko`rinish

  6

  Chapdan ko`rinish

  3

  Dars yakunida o`quvchilarga uyga vazifa beriladi:
  Nazorat uchun savollar

  1. Vhizmalar qanday o’qiladi?

  2. Modelning berilgan ikkita proyeksiyasi bo’yicha uchinchi ko’rinishni chizsa bo’ladimi ?

  3. Bosh ko`rinish qaysi proyeksiyalar tekisligiga chiziladi?

  Amaliy topshiriqlar

   1. O`quvchilarga uyda bajarib kelish uchun sodda geometrik jismlardan tuzilgan aksonometriyalar tarqatiladi.

   2. Darslik kitobdagi o`tilgan mavzu yuzasidan berilgan savollarga javob topish, mavzuni o`qib kelish, zarur atama va ma’lumotlarni daftarga ko`chirib yozish.

   3. Oddiy geometrik jismlarni qatttiq qo’go’z yordamida yasab kelish.

  Darsning yakunida guruhlar to’plagan ballarni hisoblab, to’plangan ballar e’lon qilinadi va g’olib guruhga rag’bat kartochkasi beriladi.

  O’quvchilarni quyidagicha baholash mumkin.  Agar dars jarayonidan qoniqgan bo’lsangiz doskamizga maxsus osib qo’yilgan plakatimizda kayfiyatingiz aks etgan stikerlarni yopishtiring.
  Download 82.43 Kb.
  Download 82.43 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sana: 14-mart Sinf: 8,,B’’ Fan: Chizmachilik Mavzu: Modelning berilgan ikki proyeksiyasi bo’yicha uchinchi ko’rinishini yasash. Darsning texnologik xaritasi

  Download 82.43 Kb.