• Sissejuhatus
 • XXX ehk kirjanduslik ülevaade
 • YYY ehk praktilise töö kirjeldus
 • Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt ettevalmistamine)
 • Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt tegevuse läbiviimine)
 • Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt kokkuvõtete tegemine)
 • Kokkuvõte
 • Tartu hansa kool
  Download 49.53 Kb.
  Sana07.04.2020
  Hajmi49.53 Kb.

  TARTU HANSA KOOL

  Õpilase nimi

  8.a klass

  PEALKIRI
  Loovtöö raport

  Juhendaja: Nimi

  ...............................

  /juhendaja allkiri/

  Tartu 2020


  Sisukord


  Sisukord 2

  Sissejuhatus 4

  1.XXX ehk kirjanduslik ülevaade 5

  1.1.Nt. Üldine/ajalooline lühiülevaade 5

  1.2.Nt. Minu valitud valdkonna iseloomustus 5

  2.YYY ehk praktilise töö kirjeldus 5

  2.1.Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt ettevalmistamine) 5

  2.2.Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt tegevuse läbiviimine) 6

  2.3.Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt kokkuvõtete tegemine) 6

  Kokkuvõte 7  Sissejuhatus 3

  1. XXX ehk kirjanduslik ülevaade 4

  1.1. Nt. Üldine/ajalooline lühiülevaade 4

  1.2. Nt. Minu valitud valdkonna iseloomustus 4

  2. YYY ehk praktilise töö kirjeldus 4

  2.1. Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt ettevalmistamine) 4

  2.2. Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt tegevuse läbiviimine) 5

  2.3. Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt kokkuvõtete tegemine) 5

  Kokkuvõte 6


  Sissejuhatus

  Valisin oma loovtöö teemaks .........., sest …..

  Töö eesmärgiks on ……… (mida tööga tahetakse saavutada/luua/teha).

  Eeltööna kasutasin järgmisi kirjandus-/internetiallikaid: …….

  Kirjandus-/internetiallikatest sain infot ……. (mille kohta?)

  Loovtöö raporti teoreetilises osas kirjeldan ………(mida kirjandusest kavatsen otsida).

  Praktilise osa tegemisel …. (lühidalt, mida kavatsen teha)

  Raporti praktilise osa ………(lühidalt, millised sammud on praktilises osas)

  Soovin tänada oma juhendajat ………………. koostöö ning toetuse eest minu loovtöö valmimisel.


  Sissejuhatus on 0,5-1 lehekülge.  1. XXX ehk kirjanduslik ülevaade

   1. Nt. Üldine/ajalooline lühiülevaade

  Siin tuleb järgida tsiteerimise ja refereerimise põhimõtteid. Vaata neid loovtööde juhendist lk 8-10.   1. Nt. Minu valitud valdkonna iseloomustus

  Siin tuleb järgida tsiteerimise ja refereerimise põhimõtteid. Vaata neid loovtööde juhendist lk 8-10.


  1. YYY ehk praktilise töö kirjeldus

  Töö esimese etapis tegin ….

  Järgnevalt/teises etapis …….

  Kolmandas etapis ……

  Kirjeldan valminud tööd üldiselt.

  Kui tööd tehti mitmekesi, siis tuleb välja tuua iga õpilase panuse kirjeldus.

  Praktilise töö valmimisel puutusin kokku erinevate probleemidega: ….

  Need said lahendatud ….


   1. Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt ettevalmistamine)

  Ettevalmistused ….

  Näiteks tööks valitud materjali, tehnikate, vahendite kirjeldus ja põhjendus (mis on nende eelised teiste ees).

  Praktilise töö eelarve juhul, kui on rahalisi väljaminekuid.

  Kavandi, mustandi, stsenaariumi vms loomisprotsessi kirjeldamine.

  Ürituse puhul:

  ● millal alustasid ürituse planeerimist;

  ● kas ja kui suur on ürituse eelarve;

  ● millised tegevused planeerisid ürituse jaoks;

  ● kust leidsid inspiratsiooni;

  ● kas ja kuidas teavitasid sihtrühma ürituse toimumisest;

  ● millised abivahendid on vajalikud ürituse läbiviimiseks (muusika, vahendid mängudeks, ruumipaigutusega seotud asjad, dekoratsioonid, toidunõud jms);

  ● kes ja kuidas aitasid üritust kavandada.

   1. Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt tegevuse läbiviimine)

  Kuidas nägi välja põhitöö valmimine ja kaua see aega võttis.

  Ürituse puhul:

  ● millal üritus toimus, kaua kestis;

  ● kirjeldused ürituse tegevustest (mängud ja nende lühikirjeldused, viktoriinid, esinejad jne);

  ● kes ja kuidas aitasid üritust läbi viia.


   1. Kirjeldan valminud töö erinevaid osi, kui on võimalik (nt kokkuvõtete tegemine)

  Millised raskused tekkisid töö käigus ja kuidas said neist üle?

  Milliseid muudatusi tegid oma töös võrreldes esialgse plaaniga?

  Ürituse puhul:

  ● koristamine;

  ● hinnang läbiviidud üritusele;

  ● milline oli üritusel osalejate tagasiside (küsitluse läbiviimine/analüüs);

  ● mis õnnestus;

  ● mis oleks võinud olla paremini, protsessi käigus tekkinud kitsaskohad;

  ● soovitused teistele, kes hakkavad läbi viima samalaadset üritust.

  Kirjanduslik ülevaade ja praktilise osa kirjeldus peab olema kokku vähemalt 3 lehekülge.
  Kokkuvõte

  Loovtööks valmistasin ….

  Lühike üldistav kirjeldus, mida tegid.

  Mida sain teada ….

  Õppisin ….

  Kas sissejuhatuses püstitatud eesmärk/eesmärgid said täidetud? Miks?

  Töö arendamist vajavad küljed on saadud tagasiside põhjal ….

  Mida saaks antud tööga või tööle toetudes edaspidi teha.

  Kokkuvõttes ei esitata enam uut infot.

  Kokkuvõte on 0,5-1 lehekülge.  Kasutatud allikad
  Agur, U. (toim). (1999). Informaatika ABC. Tallinn: Kirjastus Valgus.

  Eamets, R., Philips, K., Annus, T. (2000). Eesti tööturg ja tööpoliitika. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

  Eesti Ajalooarhiiv 5282-1-18, Valga Peetri koguduse 1919. aasta kirikuraamat, l 32p, 33.

  Kuusepuu, Juhan. (2009). Suuliselt autorile, 20.11.2019

  Olümpiamängud. Vikipeedia. (2017, 29. mai). Loetud aadressil https://et.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%BCmpiam%C3%A4ngud (31.05.2019).

  Raud, E. (1984). Naksitrallid. Tallinn: Eesti Raamat.

  Õpilase entsüklopeedia. (2017). Tallinn: Varrak.

  Õppe- ja kasvatuseesmärgid. Põhikooli riiklik õppekava. (17.02.2018). Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018008 (28.05.2019).


  Siia kirjutad kõik allikad, millele teoreetilises (kirjanduslikus osas) viitasid.  Kasutatud allikate loetelu järjestatakse autorite perekonnanimede järgi.

  Download 49.53 Kb.
  Download 49.53 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tartu hansa kool

  Download 49.53 Kb.