Technická univerzita vo zvolene
Download 32.09 Kb.
Sana25.03.2017
Hajmi32.09 Kb.
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE


DREVÁRSKA FAKULTA
Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky


Predmet: Elektrotechnika v POB

Laboratórna úloha č. 2: Meranie hodnôt obvodových prvkov

s využitím PC

Akad. rok: Dátum:

Vypracoval: Prevzal:

Meranie hodnôt obvodových prvkov s využitím PC


Prístroje a pomôcky:

rezistor, cievka, kondenzátor, digitálny multimeter M-3650D s pripojením na PC, kábel sériovej linky RS 232C, PC Pentium s programom METEX.
Teória:

Impedancia Z (zdanlivý odpor) je vo všeobecnosti definovaná podľa vzťahu:

(1)

Kde U je fázor napätia a I je fázor prúdu. Výraz je podobný Ohmovmu zákonu s tým rozdielom, že impedancia je na rozdiel od odporu komplexné číslo.

Hodnota (veľkosť) impedancie obvodu tvoreného sériovým spojením odporu R, cievky L a kondenzátora C sa vypočíta podľa vzťahu:(2)
kde R je hodnota odporu rezistora, L je indukčnosť cievky, C je kapacita kondenzátora a ω je hodnota uhlovej frekvencie (podľa ω = 2πf, kde f je hodnota frekvencie prúdu alebo napätia).

Rezonančná frekvencia (pre sériové spojenie RLC a paralelné spojenie LC) sa vypočíta podľa vzťahu:
(3)
Cieľ:

odmerať hodnoty vybraných obvodových prvkov a vypočítať hodnoty impedancie a rezonančnej frekvencie pre sériové zapojenie (pri rôznych hodnotách frekvencie). Ukázať možnosti spolupráce meracieho prístroja s počítačom PC.
Pracovný postup:

1. Na počítači PC spustíme program pre komunikáciu s multimetrom M-3650D METEX (podľa pokynov vedúceho cvičenia).

2. Stlačením sieťového tlačidla (červené) zapneme multimeter. Otočný prepínač nastavíme na príslušný rozsah danej meranej veličiny. Pomocou meracích káblikov odmeriame hodnotu odporu rezistora a údaj z monitora dáme do tabuľky. Dbáme pritom na typ zobrazenej veličiny (vrátane predpony).

3. Podobným postupom odmeriame hodnotu indukčnosti cievky a kapacitu kondenzátora.

4. Z nameraných hodnôt vypočítame impedanciu sériového obvodu pre každú z piatich frekvencií a rezonančnú frekvenciu.

5. Vypočítané hodnoty zapíšeme do tabuľky. Do protokolu uvedieme výsledky výpočtov a odôvodníme, prečo sú rozdielne hodnoty týchto impedancií (napriek tomu, že sa hodnoty meraných prvkov nemenili).

6. Do záveru uvedieme, aký trend (nárast alebo pokles) mala hodnota impedancie vzhľadom na zmenu frekvencie a vzhľadom na rezonančnú frekvenciu.

7. K protokolu priložíme grafickú závislosť impedancie na použitej frekvencii elektrického prúdu.Tabuľka nameraných hodnôt

Por.č.

R (Ω)

L (H)

C (F)

fr (Hz)

f (Hz)

Z (Ω)

1
0,04500
2
0,041000
3
0,042800
4
0,048000
5
0,0415000
Výpočty impedancií (Z1 Z5 pre zadané hodnoty frekvencií) a výpočet rezonančnej frekvencie (fr). Na výpočty použite kalkulačku alebo vhodný počítačový program.
Príloha: grafická závislosť impedancie na použitej frekvencii elektrického prúdu (z hodnôt v tabuľke). Grafy môžete vyhotoviť na mm papieri alebo v niektorom z počítačových programov - napríklad v programe MS EXCEL.

Download 32.09 Kb.
Download 32.09 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTechnická univerzita vo zvolene

Download 32.09 Kb.