• Fənnin adı
 • 2. Müəllim haqqında məlumat
 • 3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri
 • 4. Fənnin təsviri və məqsədi
 • 5 . Fənnin təqvim planı: 5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları
 • 5.3. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları
 • 6. Davamiyyətə verilən tələblər.
 • 8. Davranış qaydalarının pozulması.
 • 10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.
 • Mühazirə müəllimi: ____________ Şahmarov V.Ü. “_____”________________ 2016-cı il
 • Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ”sentyabr 2016-cı il
  Download 20,88 Kb.
  Sana26.12.2019
  Hajmi20,88 Kb.
  #5388

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİLNAZİRLİYİ

  AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
  Təsdiq edirəm:

  Kafedra müdiri_____________

  Sərdarov B.S.

  ___”sentyabr 2016-cı il


  Fənn proqramı (sillabusu)

  Kafedra: “Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası”.

  Fənnin adı: “İxtisas sahəsinin müasir problemləri”.

  1. Fənn haqqında məlumat:

  Kodu ____________

  Tədris ili: 2016/2017; semestr: I.

  Fakültə: İnşaat - texnologiya

  Qrup: M 656 a ­­

  Tədris yükü: mühazirə ─ 30 saat. Cəmi: 30 saat.

  Kredit: 3

  Auditoriya: № ;

  Saat:

  2. Müəllim haqqında məlumat:

  Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi: Şahmarov Vasif Ümüdəli oğlu, t.ü.f.d.

  Kafedranın ünvanı: A. Sultanova 11

  Məsləhət saatları: _______________________________

  E-mail ünvanı:

  İş telefonu: 539-10-34.  3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

  1. N.M. Ağabəyli. İnşaat materialları və məmulatları. Bakı, 2011.

  2. А.Г. Комар, Ю.М. Баженов, Л.М. Сулименко. Технология производства строительных. Москва, 1990.

  3. Г.И. Горчаков, Ю.М. Баженов. Строительные материалы. Москва, 1988.

  4. N.M. Ağabəyli. İnşaat materialları və məmulatları fənnindən laboratoriya işləri. Bakı, 2013.

  5.Р.Лермит, Проблемы технологии бетона, Москва, 2010.


  4. Fənnin təsviri və məqsədi:

  İnşaat materiallarının əsas problemlərinin həll edilməsi üçün , istehsal prosesləri zamanı istifadə olunan xammal materiallarının tərkibi və xarakteristikalarından başlayaraq , texnoloji problemlər , alınan materialların xassələri , materiallardan istifadə olunaraq tələb olunan məmulatların alınmasında yaranan məsələlər mükəmməl şəkildə araşdırılmalıdır.  İnşaat materiall və məmulatlarının tikinti inşaatında istifadə olunma qaydaları və bu zaman yaranan problemlərin öyrənilərək həllini tapması bu günki vacib məsələlərdən biridir .

  5. Fənnin təqvim planı:

  5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

  Həftələr

  Mövzunun adı və qısa icmalı

  Saat

  Tarix

  1

  2

  3

  4

  1

  Mövzu № 1.İnşaat materiallarının istehsalı üçün istifadə olunan xammal materiallarının tərkibi və xassələrinin düzgün seçilməsi problemləri .

  2

  20.09.2016

  2

  Mövzu № 2 Mineral yapışdırıcı maddələr . Yapışdırıcı materiallarının təsnifatı .

  2

  27.09.2016

  3

  Mövzu № 3 .İnşaat hava əhəngi , hidravlik əhəng , gipsin və maqnezial yapışdırıcıların istehsalı zamanı yaranan problemlərin həlli.

  2

  04.10.2016

  4

  Mövzu № 4. Portlandsementin istehsalı və xassələri . Portlandsementin markaları və əsas göstəriciləri , xüsusi növləri.

  2

  11.10.2016

  5

  Mövzu№ 5. Portlandsementin bərkimə prosesi və korroziyası .Tələb olunan xassəli inşaat məmulatları almaq üçün istifadə olunan portlandsementlər.

  2

  18.10.2016

  6

  Mövzu № 6. Betonların təsnifatı . Betonların alınması üçün istifadə olunan materialların xassələri və onların düzgün seçilməsi problemləri . Betona qatılan kimyəvi əlavələr .

  2

  25.10.2016

  7

  Mövzu№ 7. Betonun layihələndirilməsi . Beton tərkibinin seçilməsi üsulları .

  2

  01.11.2016

  8

  Mövzu № 8. . Beton qarışığının quruluşu və xassələri . Beton qarışığının hərəkətliliyi və codluğunun başqa amillərdən aslılığı. Beton qarışığının reoloji xassələri .

  2

  08.11.2016

  9

  Mövzu № 9. . Beton qarışığının qarışdırılması, daşınması, qəliblərə qoyulması və sıxlaşdırılması zamanı yaranan problemlər..

  2

  15.11.2016

  10

  Mövzu № 10. Betonun möhkəmlik markalarının və siniflərinin təyini. Betonun möhkəmliyinin onun tərkibindən və başqa xassələrindən aslılığı.

  2

  22.11.2016

  11

  Mövzu № 11. Məsaməli betonun hazırlanması və istifadəsi zamanı yaranan problemlərin həlli yolları.

  2

  29.11.2016

  12

  Mövzu № 12. Dəmir – beton məmulatları və konstruksiyalarının istehsal texnologiyası və istifadə zamanı yaranan problemlər .

  2

  06.12.2016

  13

  Mövzu № 13. İnşaat məhlulları daş hörgüsünün məhlulları suvaq məhlulları . Polimer inşaat materiaları.

  2

  13.12.2016

  14

  Mövzu № 14. Əhəng əsasında hazırlanan material və məmulatlar .

  Qips və qips –beton məmulatları .

  Asbest – sement məmulatları


  2

  20.12.2016

  15

  Mövzu № 15. İnşaatda işlədilən əsas ağac cinsləri və onların əsas çatışmayan cəhətləri . İstilik – izolyasiya , hidroizolyasiya və akustika materiallarının istehsalı və istifadəsi zamanı yaranan problemlər .

  2

  27.12.2016


  5.3. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

  Sıra

  №-si


  Mövzunun adı

  1.

  İnşaat materiallarının istehsalında istifadə olunan xammal materialları.

  2.

  Portlandsementin xüsusi növləri və onların istehsal zamanı yaranan problemlər.

  3.

  Portlandsementin istehsalı , bərkimə prosesi, korroziyası.İshehsal zamanı yaranan problemlər.

  4.

  Betonların təsnifatı. Xammal materialın düzgün seçilməsi.

  5.

  Betonun layihələndirilməsi, tərkibinin seçilməsi.

  6.

  Beton qarışığının reoloji xassələri.

  7.

  Beton qarışığının hazırlanması, daşınması, qəliblərə qoyulması zamanı yaranan problemlər.

  8.

  Yüngül betonların təsnifatı, xammal materialları.

  9.

  Dəmir-beton konstruksiya materialları.

  10.

  İnşaat məhlullarının xassələri və növləri. Asbest-sement məmulatları.


  6. Davamiyyətə verilən tələblər.

  Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.  7. Qiymətləndirmə.

  Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

  Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

  Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

  51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

  51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

  61 - 70 bal – “kafi” – D

  71 - 80 bal – “yaxşı – C

  81 - 90 – “çox yaxşı – B

  91 - 100 – “əla” – A  8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

  9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

  Fənnin tədrisi nəticəsində tələbənin əldə etdikləri biliklər:

  ─ inşaatda istifadə olunan inşaat materialları və məmulatlarının istehsal texnologiyası, onların əsas fiziki, kimyəvi və mexaniki xassələri, sınaq üsulları, daşınma və saxlanılma qaydaları, tətbiq sahələri haqqında müəyyən biliyə malik olmalıdır;

  ─ yapışdırıcı maddələrin, betonların, keramik materialların, polimer inşaat materialları və məmulatlarının və digər inşaat materiallarının istehsal texnologiyasını və tətbiq sahələrini bilməlidir.  10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

  Tələbələrdən semestr ərzində iki dəfə ─ birincisi, fənnin tədrisinin başlanğıcından iki həftə sonra, ikincisi, tədrisin sonuncu həftəsində anonim sorğu vasitəsi ilə onlardan fənnin tədrisinə və müəllimin fəaliyyətinə qiymət vermək tələb olunur.


  Mühazirə müəllimi: ____________ Şahmarov V.Ü.
  _____”________________ 2016-cı il

  Download 20,88 Kb.
  Download 20,88 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ”sentyabr 2016-cı il

  Download 20,88 Kb.