5. Antitoksik immunitet quyidagicha xosil buladi
Download 18.63 Kb.
Sana29.11.2022
Hajmi18.63 Kb.
#32181
Bog'liq
тест талаба)
MA\'RUZA 1, 2 5195375527107498443, Bozor infratuzilmasi va uning unsurlari.., 1-mus ish google, essay

5. Antitoksik immunitet quyidagicha xosil buladi
1antitoksik zardob yuborilganda2o’ldirilgan mikroblar organizmga yuborilganda3oqsil moddalar yuborilganda4antimikrob zardob yuborilganda
6. Kimyoviy vaksinalar
1 to’liq antigen kompleksdan iborat 2- antitoksik immunitet xosil kiladi 3- mikrob va ularning toksinlaridan olinadi
4- aynan to’liq mikrob xujayrasidan iborat
7. Antitololarni mos ravishda antigen bilan birikish mustaxkamligi nima deyiladi?
1- adgeziya 2+ avidlik 3 – afinlik 4 - valentlik
8. Allergiya terminini fanga kiritgan olim?
1 Pirke 2-Mantu 3 – Montene 4 - Smit
9. Kimyoviy vaksinalar
1 to’lik antigen kompleksdan iborat2- antitoksik immunitet xosil kiladi3- mikrob va ularning toksinlaridan olinadi 4- aynan tulik mikrob xujayrasidan iborat
10. O’ldirilgan vaksinalar
1 yuqori immunogen xususiyatiga ega2- mikrob toksinlaridan olinadi3- steril emas /nosteril/4- qoldik virulentlik xususiyatiga ega
1.Avtonom genetik tuzilmalarga kiradi?
1 -plazmidlar 2- mezosomalar 3- ribosomalar 4 - vakuollar
2. F-kiprikchalarning funksiyasi?
1- ximoya 2- xarakat 3- bakteriyani substrastga yopilishini 4- jinsiy usulni eslatuvchi yo’l bilan ko’payishi
3. Genetika -bu mikroorganizmlarni naslini va?
1- bakteriya tuzilishini o’rganuvchi fan 2-o’zgaruvchanlik belgilarini o’rganuvchi fan
3- o’zgarmas belgilarni o’rganuvchi fan 4- morfologiyasini o’rganuvchi fan
4. Polisaprob zona
1.-eng kuchli ifloslangan zona bo‘lib, bunda kislorod kam, organik birikmalar ko‘p bo‘ladi. 1 ml suvda bakteriyalar soni 1000000 dan ko‘p bo‘ladi. bunda chirish va bijg‘ishda ishtirok etuvchi ichak tayoqchasi va anaerob bakteriyalar ko‘p bo‘ladi.
2.– o‘rtacha ifloslangan zona, bu zonada organik moddalarning intensiv oksidlanishi va nitrifikatsiyalanishi orqali minerallanishi kuzatiladi. Bu zonada 1 ml suvda mikroblar soni 100 000 ni tashkil qiladi. Ichak tayoqchasining soni ancha kam bo‘ladi.
3.– toza suv hisoblanadi. 1 ml suvdagi mikroblar soni bir necha 10 yoki 100 tani tashkil qiladi.
4.- E.Coli ning soniga qarab aniqlanadi
5.1610 yilda mikroskopni kim yaratgan
1. A.-V. Levenguk 2. L. Paster 3. R. Guk 4. G. Galilley
6. Dezinfeksiyaning fizik turi :
1. ogir metal tuzlari 2. termofil mikroblar 3 3. gamma nur i ultratovush 4. patogen kuzikorinlar
7. Satellizm
1 - har xil organizmlarni o‘zaro foyda keltirib birga yashashi. (achitqisimon zamburug‘lar va lyambliyalar).
2.- - bir mikroorganizm boshqasi boshlagan jarayonni davom ettiradi (nitrifikatsiyalovchi va ammoniy fiksatsiyalovchi boshqalar).
3. - birga yashovchilardan biri boshqasining o‘sishini stimulyasiya qiladi (achitqilar, sarsinalar)
4.-- mikroblar birlashmasi a’zolarining fiziologik vazifalarining kuchayishi.
8. Nafas olishi buyicha bakteriyalar :
1. oligotroflar i saprofitlar 2. anaerofob i anaerofagi 3. aerofob i anaerofob 4. aeroblar i anaeroblar.
9 Sinergizm
1 - har xil organizmlarni o‘zaro foyda keltirib birga yashashi. (achitqisimon zamburug‘lar va lyambliyalar).
2.- bir mikroorganizm boshqasi boshlagan jarayonni davom ettiradi (nitrifikatsiyalovchi va ammoniy fiksatsiyalovchi boshqalar).
3. - birga yashovchilardan biri boshqasining o‘sishini stimulyasiya qiladi (achitqilar, sarsinalar)
4 -mikroblar birlashmasi a’zolarining fiziologik vazifalarining kuchayishi
10.Dezinfeksiyaning ximiyaviy turiga :
1. termofil mikrob 2. fenol i kreonlar 3. UFL 4. ultrazvuk
1. Bakteriyalar S formadan R formaga o’tishida ularni qaysi xususiyati o’zgaradi?
1- faglarga chidamlilik 2- virulentlik 3- pigment xosil qilish 4- bakteriyaning ichki tuzilishi
2. Transformasiya ruy beradi?
1- mo’tadil faglar yordamida2- fertil faktor yordamida3- donorning DNK kulturasi yordamida4- lizogeniya yordamida
3. Transkripsiya bu nima?
1- DNK xujayrasi ipidan i RNKga ko’chirib yozish2- RNK ribosomalarida oqsil sintezi
3- xujayrada metabolizm maxsulotlari 4- oqsilda aminokislotalarning ketma-ketligi
.8. Bakteriofaglarni medisinada qo’llanilishi
1- Yukumli kasalliklarning oldini olish va davolash uchun2- Bakteriyalarni o’stirish uchun
3- Xujayralarning ichki tuzilishini aniklashda4-Emlash uchun
9. Bakteriofaglarda modifikasiya ko’pincha quyidagi ko’rinishda namoyon bo’ladi
1- fermentativ aktivligini o’zgarishida 2-pigment xosil kilishining o’zgarishida 3- toksin xosil kilishining o’zgarishida 4- erituvchilik spektrini o’zgarishida
10. Bakteriya fag olinadi
1- xavodan2- ozik – ovqatlardan3- yukumli kasallik bilan og’rigan bemornajasidan4-bakteriyalardan
1.Bakteriyaofagiya xodisasida kuzatiladi.
1-bakteriyalarning lizisi2- bakteriyalarning usishdan tuxtashi3- bakteriyalarning usishini tezlashishi
4- bakteriyalarning fermentativ aktivligisusayishi
2. Yangi tugilgan bolalar uchun xodimlarda kaysi mikroblarni tashib yurish xavfli
1-enteropatogen ichak bakteriyalarni2- sut achituvchi bakteriyalarni3- laktobakteriyalarni4- bifidumbakteriyalarni
3.Normal mikrofloraning axamiyati
1- antogonistik2- energiya manbai3- uglevodlar manbai4- oksillar manbai
4.Bolalarda ichak normal mikroflorasining buzilishi
1- o’tkir ovkatdan zaxarlanish natijasida kelib chikadi2- avitaminoz3+ disbakterioz4- kolienterit
5.Bolalar uchun tayyorlangan sutli aralashmalarning sanitar bakteriologik normalari
1- patogen mikroblarning uchramasligi shart2- koli titri 3,03- mo’g’or zamburug’ning uchrashi mumkin
4- patogen mikroblar uchrashi mumkin
6.Vodoprovod suviga qo’yiladigan talablar
1- koli titri 300 dan yukori 2-koli titr 2 3- koli indeks 10 4- koli indeks 4
7. Suv orqali yuquvchi kasalliklar
1- qorin tifi 2- qizamik 3- koqshol 4- botulizm
8. Tuproqqa sanitar bakteriologik baxo berishda quyidagilar aniqlanadi
1- Perfringans titr2- autotroflarning mavjudligi3- shiggellarning mavjudligi4- streptookokklarning mavjudligi
9. Xavoning sanitar kursatgich mikroorganizmlari
1- gemolitik stafilokokk 2- ichak taekchasi 3- entrekokklar 4- protey
10. Suvning sanitar ko’rsatkich mikroorganizmlari
1- ichak tayoqchasi2- streptokkoklar3- stafilokokklar4- perfringens
1.Xavodagi mikrob soni quyidagicha aniqlanadi
1- go’sht peptonli agarda2- tuxumlm tuzli agarda ekib3- membranali filtrlash usuli buyicha4-endo muxitiga ekib
2. Kommensalizm
1- makroorganizm va normal mikrofloraning simbiozi2- yukumli kasalliklarning bir turi3- mikroblarning uzaro foydali alokasi 4- patogen mikroorganizmlar simbiozi
3. Yuqumli kasalliklarga xos
1- kasallikning siklik kechishi2- kontagioz emas3-inkubasion davri bir xil4-organizmda kasallik qo’zgatuvchisi topilmaydi
4. Zararlantirilgan xayvon organizmini bakteriologik yorib ko’rishdan maqsad
1- organlardagi patologik o’zgarishlar aniqlanadi2- organlarni gistologik o’rganiladi3- kasallikning kontagiozlarini aniqlash maqsadida4- organlardagi normal mikroflorani aniqlashadi
5. Bakteriyalarning virulentligi bog’lik
1- kapsula xosil bo’lishiga2- sporalarga3- indol xosil bulishiga4- agressiv fermentlariga
6. Mikroorganizmlar virulentligi
1- fakat shtammga bog’lik2- laborotoriya xayvonlari organizmi orqali passaj qilinganda pasayadi
3- immun xayvonlar organizmida kuchayadi 4- turga xos xususiyati
7. Antibakterial davolash uchun ishlatiladigan modda
1- organik spirt2- farmaldegid3- fitonsit4- sulema
8.Antibiotiklarning asosiy xususiyatlari
1- suyuqliklarda kam eruvchanlik2- bakteriosit ta’sir etish3- umumiy sitopatik ta’siri4-lipidlar bilan bog’lanadi
9. Antibiotiklarga qo’yiladigan talab
1- organizimdagi lipidlar bilan birikishi2- past dozada ta’sir etishi3- organizimning ximoya omillarini kuchaytirish
4- organizm suyuqliklarda erimasligi
10.Dorilarga chidamlilikning oldini olish uchun ko’riladigan chorani belgilang
1- antibiotiklarni tug’ri ishlatish2- xayvondan olingan antibiotiklarni ishlatish3o’simliklardan olingan antibiotiklarni ishlatish
4- faqat sintetik antibiotiklarni ishlatish
1. Xayvondan olinadigan aktibiotiklar
1 Eritrin2- nistatin3-siklosporin4- levorin
2. Immunitetning nospesifik gumoral omillariga kiradi
1- properdin sistema2- agglyutininlar3 bakteriolizinlar4- gemaglyuteninlar
3. Yangi tug’ilgan chaqalok bolalarda fagositoz
1 infeksiyaning generalizasiyalashga olib keladi2- kattalarga nisbatan kuchlirok bo’ladi3- xemiotaksis fazasi yo’q
4- umuman sodir bo’lmaydi
4. Immunitet
1organizmning fiziologik funksiyasi2- bakteriyalarga nisbatan tarixi kam o’rganilgan3- aktiv orttirilgan nasldan naslga o’tadi
4- passiv orttirilgan nasldan naslga o’tadi
7 Patogen yoki shartli patogen mikroorganizmlari tashki muxitdan va xayvonlar tanasidan yukotish tadbiri
1. Dezinfeksiya 2. Dezinseksiya 3. Deratizatsiya 4. kvars
8. Metabolizm bu
1 -har xil organizmlarni o‘zaro foyda keltirib birga yashashi. (achitqisimon zamburug‘lar va lyambliyalar).
2. - bir mikroorganizm boshqasi boshlagan jarayonni davom ettiradi (nitrifikatsiyalovchi va ammoniy fiksatsiyalovchi boshqalar).
3. - birga yashovchilardan biri boshqasining o‘sishini stimulyasiya qiladi (achitqilar, sarsinalar)
4- Sinergizm - mikroblar birlashmasi a’zolarining fiziologik vazifalarining kuchayishi.
9 tashki muxitdan kasallik tarkatuvchi kemiruvchilarni kirish
1. dezinfeksiya 2. Dezinseksiya 3. Deratizatsiya 4. kvars
10. Bakterii, bulinganda zanjir xosil bulishi.:
1. mikrokokki 2. Streptokokki 3. Diplokokki 4. sarsinы
1.Transformasiyada nasliy belgilar donor xujayradan resipient xujayraga qanday uzatiladi?
1,- faglar orqali 2- xivchinlar orqali 3- aloxida DNK orqali 4- xujayralar orqali
2. R - faktor kanday belgilarga javobgar xisoblanadi?
1- gemolitik xususiyati 2- pigment xosil kilish xususiyati 3- antibiotiklarga chidamli xususiyati
4- kolisinogenlik xususiyati
3. Kon’yugasiya jarayonida F+ faktor orqali nima o’tkaziladi?
1- DNK kismi 2- RNK kismi 3- lipopropeid 4 - oqsil molekulasi
4. Tabiiy sharoitda mikroorganizmlar ikkala tomon uchun xam foyda keltiradigan ma’lum munosabatlarda bo’ladi. Bu munosabatga nima deyiladi?
1- mutualizm 2- neytralizm 3-parazitizm 4-antoganizm
5. Oligosaprob zona
1.– eng kuchli ifloslangan zona bo‘lib, bunda kislorod kam, organik birikmalar ko‘p bo‘ladi. 1 ml suvda bakteriyalar soni 1000000 dan ko‘p bo‘ladi. bunda chirish va bijg‘ishda ishtirok etuvchi ichak tayoqchasi va anaerob bakteriyalar ko‘p bo‘ladi.
2.– o‘rtacha ifloslangan zona, bu zonada organik moddalarning intensiv oksidlanishi va nitrifikatsiyalanishi orqali minerallanishi kuzatiladi. Bu zonada 1 ml suvda mikroblar soni 100 000 ni tashkil qiladi. Ichak tayoqchasining soni ancha kam bo‘ladi.
3.-toza suv hisoblanadi. 1 ml suvdagi mikroblar soni bir necha 10 yoki 100 tani tashkil qiladi.
4. E.Coli ning soniga qarab aniqlanadi
6. Antroponoz infeksiyalarga kiradi
1- korin tifi, dizenteriya, vabo, kizamik, suzak, zaxm 2-vabo vibuioni.xolera.sil.bruselluz 3-Qizamik.xolera vabo 4-dizenteriya. Zaxm.brusellyoz
4.Dorivor xom ashyoning saqlash joyida namlikning axamiyati
1- zamburug’lar,chirituvchi,sellyuzalarni parchalovchi bakteriyalar paydo bo’ladi.
2- juda yaxshi saqlanadi.3- aerob saprofti bakteriyalar o’sadi.4- xech qanday jarayon bo’lmaydi.
5.Dori moddalarga mikroorganizmlar tushishi
1- Suv, xavo,organoleptik tekshirish vaqtida.2-ishlab chiqarishda3- dorixonalarda- sotib olingandan so’ng.
6.Enterobakteriya oilasiga mansub bakteriyalarni aniqlash uchun ishlatiladiganozuqa muxiti
1- Endo, Vismut sulfitli agar,2-GPA ,GPSh 3- Zardobli agar 4-Tuxim sarig’i qo’shilgan tuzli agar.
7.Dori vositalarini steriligini saqlash
1- muayyan tozalik qoidalari va sterilizasiya tartiblariga amal qilishda2- idishlarni toza saqlashda
3- dorilarni to’g’ri saqlashda 4- orgonolitik tekshirish natijasida
8. Mezosaprob zona
1.– eng kuchli ifloslangan zona bo‘lib, bunda kislorod kam, organik birikmalar ko‘p bo‘ladi. 1 ml suvda bakteriyalar soni 1000000 dan ko‘p bo‘ladi. bunda chirish va bijg‘ishda ishtirok etuvchi ichak tayoqchasi va anaerob bakteriyalar ko‘p bo‘ladi.
2. - o‘rtacha ifloslangan zona, bu zonada organik moddalarning intensiv oksidlanishi va nitrifikatsiyalanishi orqali minerallanishi kuzatiladi. Bu zonada 1 ml suvda mikroblar soni 100 000 ni tashkil qiladi. Ichak tayoqchasining soni ancha kam bo‘ladi.
3.– toza suv hisoblanadi. 1 ml suvdagi mikroblar soni bir necha 10 yoki 100 tani tashkil qiladi.
4.- E.Coli ning soniga qarab aniqlanadi
9. tashki muxitdan kasallik tarkatuvchi pashshalarni kirish
1. dezinfeksiya 2. Dezinseksiya 3. Deratizatsiya 4. kvars
10. Endotoksinlar
1- temperaturaga chidamli 2- temperaturaga chidamsiz 3- organotrop ta’siriga ega 4- oksil moddadan tuzilgan
1.Dorivor o’simliklarni kasalliklarini ko’rsating
1- chirish,unli shudring 2- ranginig o’zgarishi 3- bargining kattalashishi4- ildizning kattalashishi
2. O’simliklarda rizosfera sonasining axamiyati
1- tuproqdagi turli bakteriyalarni tasirini kamaytiradi 2-bakteriyalar ta’siri kuchaytiradi
3- axamiyati umuman yo’q 4-ozuqlanishi yordam beradi.
3.Viruslar kaysi xususiyati bilan bakteriyalardan fark kiladi.
1- Ko’payish usuli bilan.2- Patogenligi bilan.3- Xarakatchanligi bilan.4- Shakli bilan.
4.Viruslarning asosiy xususiyatlari.
1- Xujayraviy tuzilishga ega.2- Turli nuklein kislotalarni tutadi.3- Xujayra devori bor.4- Xujayra ichi aro parazitlik kiladi.
5.Viruslarning tuzilishi o’rganiladi.
1- Elektron mikroskopda.2- Elektrofarez usuli bilan.3- Qorongilashtirilgan mikroskopda.4- Gram usulida buyash.
6.Virion nima.
1- Viruslarning to’plami.2- Aloxida virus bo’lakchalari.3- Viruslarning sof kulturasi4- Xujayra ichi kiritmasi.
7. Viruslar o’stiriladigan muxit.
1- RU muxitida.2- Leffler muxitida.3- Xayvon va usimliklar organizmida4- Levin muxitida
Download 18.63 Kb.
Download 18.63 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa5. Antitoksik immunitet quyidagicha xosil buladi

Download 18.63 Kb.