Biznesdə innovasiya fəaliyyətinin nəzəri əsasları
Download 289.95 Kb.
bet8/25
Sana02.07.2021
Hajmi289.95 Kb.
#15345
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
Biznesdə innovasiya fəaliyyətinin nəzəri əsasları

İnnovasiya fəaliyyətinin nəzəri əsasları və biznesin innovativliyi məsələləri XXI əsrin və yeni minilliyin çağırışları sırasında təbiətin və cəmiyyətin inkişaf potensialının yeni keyfiyyət səviyyəsində dərk edilməsi xüsusi yer tutur. Əsrlərlə ormalaşmış stereotiplər çərçivəsində ictimai fəaliyyətin əsaslarının XX əsrdə əsaslı surətdə yenilənməsi cəmiyyət üçün məhz fərqli keyfiyyətdə inkişaf imkanlar açmışdır. Həmin imkanlar ənənəvi(bilinən) dünyagörüşü müstəvisində reallaşdıqca bəşəriyyəti,cəmiyyəti təhdid edən təhlükələr: ərzaq qıtlığı, bərpa olunmayan enerji mənbələrinin tükənməsi, artıq dərəcədə urbanizasiya hadisələri, ekoloji böhran və s. davam edəcəkdir. Bəşəriyyətin,Dünyanın qabaqcıl hissəsi, elmi elitası və siyasi qərar qəbul edənlərin konsensus gəlməsi qeyd olunan “qapalı dairə”dən çıxmağa imkan yaradır. Eyni zamanda elmin tarixin müəyyən dövrlərində hissə-hissə inkişafı, bu inkişafda kəsilmələr və sapmalar, yeniliklərə tam mənası ilə tənqidi yanaşmalara rəvac verir.

əsas məqsədlərindən biri xarici investisiya cəlb etməkdir.

1997-ci ildə qəbul edilmiş “Patent haqqında Azərbaycan Respublikasının

qanunu“ sənaye mülkiyyəti obyekti - insanın əqli fəaliyyətinin nəticəsi olan

ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi, ixtira - sənayenin və təsərrüfatın

digər fəaliyyət sahələrində konkret problemin praktik həllinə imkan verən,

patent qabiliyyəti şərtlərini ödəyən yeni həll, faydalı model - istehsal

vasitələrinin və istehlak əşylarının, yaxud onların tərkib hissələrinin

konstruktiv həlli, sənaye nümunəsi - məmulatın yeni zahiri görkəmini müəyyən

edən bədii və ya bədii-konstruktiv həlli, patent - ixtira, faydalı model və sənaye

nümunəsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilən mühafizə

sənədidir.

Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin hüquqları dövlət tərəfindən qorunur və

patentlə təsdiq edilir. Patent, sənaye mülkiyyəti obyektinə müəllifliyi və

ilkinliyi təsdiq edir və onlardan istifadə etmək üçün müstəsna hüquq verir.

İctimai mənafeyə, humanizm və əxlaq prinsiplərinə zidd olan ixtira, faydalı

model və sənaye nümunəsi patentlə mühafizə edilmir.

Azərbaycan Respublikasının sənaye mülkiyyəti sahəsində müvafiq icra

hakimiyyəti orqanı sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində

dövlət siyasətini həyata keçrir, sənaye mülkiyyəti obyektləri barəsində hüquqi

və fiziki şəxslərdən iddia sənədlərini qəbul edir, onları ekspertizadan keçirir,

sənaye mülkiyyəti obyektlərini Dövlət reyestrində qeydə alır, patent verir,

rəsmi məlumatları nəşr edir, patent müvəkkillərinin attestasiyasını və

qeydiyyatını aparır.

Ölkə qanunvericiliyinə görə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli

şəxsləri öz vəzifələrini yeriə yetirərkən və həmin orqanla əmək

münasibətlərinə xitam verildikdən sonra 1 il ərzində patent barəsində iddia

sənədi verə bilməzlər.

Sənaye mülkiyyəti obyekti barəsində iddia sənədinin verilməsi, onun

ekspertizası, patentin veriləsi, həmçinin patent müvəkkillərinin attestasiyası,

qeydiyyatı və fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələrə müvafiq icra hakimiyyəti

orqanının Apellyasiya komissiyasında baxılır. Apellyasiya komissiyasının

qərarından qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə şikayət

verilə bilər.

“Patent haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı

maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi

yaşayan, ali təhsili olan, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini bilən,

patent müvəkkillərinin Dövlət reyestrində qeydiyyata alınan Azərbaycan

Respublikasının vətəndaşı patent müvəkkili ola bilər. Patent müvəkkili

Azərbaycan Respublikasının ərazisində sənaye mülkiyyəti obyektlərinə

patentin alınması və onun qüvvədə saxlanılması işlərinin aparılmasında

vəkalət verən şəxsə köməklik göstərir, sənaye mülkiyyəti obyektləri üzrə

hüquqların reallaşdırılmasında lisenziya müqavilələrinin bağlanması zamanı

onu təmsil edir, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında, məhkəmədə vəkalət

verənin mənafelərini müdafiə edir və səlahiyyətləri çərçivəsində işləri yerinə

yetirir. Onu da qeyd edək ki, patent müvəkkili patent sahibi və sənaye

mülkiyyəti obyektinin müəllifi ola bilməz.

İxtiranın patent qabiliyyət şərtlərindən danışarkən, ilk növbədə qeyd

etmək lazımdır ki, aşağıdakı obyektlər ixtira sayıla bilər:

-qurğu;


- üsul;

- maddə;


-mikroorqanizm ştammı;

-bitki və heyvan hüceyrələrinin kulturaları;

- əvvəllər məlum olan qurğunun, üsulun, maddənin, mikroorqanizm

ştammının yeni təyinatla tətbiqi.

Ölkənin qanunvericiliyinə görə, yeni, ixtira səviyyəli olan və sənayedə

tətbiq edilə bilən ixtira obyektinə hüquqi mühafizə verilir.

Əgər ixtira mövcud bilgilər məcmusunda bir hissəni təkrarlamırsa, yeni

sayılır. Mövcud bilgilər məcmusuna ixtira barəsində iddia sənədinin verildiyi

günə kimi dünyada hamıya müyəssər olan məlumatlar aid edilir.

İxtira barəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına daxil olan, rəsmi

bülletendə dərc olunmuş iddia sənədləri də mövcud bilgilər məcmusuna aid

edilir.


İxtira barəsində iddia sənədinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına

verildiyi günə kimi 12 ay ərzində onun mahiyyətinə dair məlumat müəllif,

iddiaçı və onlardan həmin məlumatı birbaşa və ya dolayısı ilə almış hər hansı

şəxs tərəfindən açıqlanarsa, bu hal iddia sənədində göstərilən obyektin

yeniliyinə xələl gətirmir. Açıqlanma faktının sübut edilməsi vəzifəsi müəllif və

ya iddiaçının üzərinə düşür.

İxtira, həmin sahədə çalışan mütəxəssis üçün mövcud bilgilərdən açıqaşkar

irəli gəlmirsə, ixtira səviyyəsinə malik hesab edilir. İxtiranın obyekti

sənayenin və təsərrüfatın hər hansı sahəsində hazırlana və ya istifadə edilə

bilərsə, o halda ixtira sənayedə tətbiq oluna bilən sayılır. Onu da qeyd edək ki,

elmi nəzəriyyələr, riyazi metodlar, bədii konstruktorluq işinin nəticəsi

(dizayn), təsərrüfatın və əqli fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi metodları,

oyunların qaydaları və metodları, kompüter alqoritmləri və proqramları,

informasiyanın təqdimi üsulları, şərti işarələr, cədvəllər və qaydalar, qurğu,

bina, ərazi layihələri və planlaşdırma sxemləri, bitki sortları və heyvan cinsləri

(mikrobioloji üsullar və bu üsulla alınan məhsullar istisna olmaq şərti ilə),

inteqral mikrosxemlərin toologiyası, insan və heyvan orqanizmlərinin

müalicəsinin cərrahi və terapevtik üsulları, xəstəliyin diaqnostikası metodları

ixtira sayılmır.

“Patent haqqında” qanunun 8-ci maddəsinə əsasən, faydalı modelin

patent qabiliyyəti şərtləri aşağıdakı kimidir:

“İstehsal vasitələri, istehlak əşyaları və onların hissələri, konstruktiv həlli

və funksional xüsusiyyətləri faydalıdırsa, üstünlük verirsə, vaxta qənaət edirsə,

əl əməyini yüngülləşdirirsə və ya əməyin gigiyena, yaxud psixoloji-fiziki

şəraitini yaxşılaşdırırsa, yeni təyinat üzrə istifadə olunursa, faydalı model

sayıla bilər”. Yeni olan və sənayedə tətbiq edilə bilən faydalı modelə hüquqi

mühafizə verilir. Ölkə qanunvericiliyinə görə, mühüm əlamətlərinin məcmusu

mövcud bilgilərdən məlum olmayan faydalı model yeni hesab edilir. Mövcud

bilgilər məcmusuna təklif olunan faydalı modelin ilkinliyi tarixinə qədər eyni

təyinatlı obyektlər və onların Azərbaycan Respublikasında tətbiqi barədə

hamıya müyəssər olan məlumatlar aid edilir. Digər hüquqi və fiziki şəxslərin

Azərbaycan Respublikasında faydalı modellər barəsində verdikləri və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəsmi bülletenində dərc olunmuş iddia sənədləri də mövcud bilgilər məcmusuna aid edilir. Qanunvericilikdə qeyd olunur ki,

faydalı model barəsində idia sənədinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına

verildiyi günə kimi 12 ay ərzində onun mahiyyətinə dair məlumat müəllif,

iddiaçı və onlardan həmin məlumatı birbaşa və ya dolayısı ilə almış hər hansı

şəxs tərəfindən açıqlanarsa, bu hal iddia sənədində göstərilən obyektin

yeniliyinə xələl gətirmir. Açıqlanma faktının sübut edilməsi vəzifəsi müəllif və

ya iddiaçının üzərinə düşür.

Faydalı model sənayenin və təsərrüfatın hər hansı sahəsində hazırlana və

ya istifadə edilə bilərsə, sənayedə tətbiq oluna bilən sayılır. Ölkə

qanunvericiliyinə görə, aşağıdakı obyektlər faydalı model sayılmır:

-üsul;


- maddə;

- mikroorqanizm ştammı;

- bitki və heyvan hüceyrələrinin kulturaları, həmçinin onların yeni

təyinatla tətbiqi;

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, sənaye nümunəsinə məmulatın zahiri

görkəmini müəyyən edən bədii-konstruktiv həllər aiddir. Sənaye nümunəsi

şəkil və ya model, yaxud onların birliyindən ibarət ola bilər. Yeni və orijinal

olan, sənayedə tətbiq edilə bilən sənaye nümunəsinə hüquqi mühafizə verilir.

Sənaye nümunəsinin estetik və erqonomik xüsusiyyətlərini doğuran mühüm

əlamətlərinin məcmusu (forma, konfiqurasiya, ornament və ya rənglərin

quraşması) onun ilkinlik tarixinə qədər dünyada hamıya müyəssər olmuş

bilgilərdən məlum deyildirsə, sənaye nümunəsi yeni hesab edilir. Digər hüquqi

və fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikasında sənaye nümunələri barəsində

verdikləri və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəsmi bülletenində dərc

olunmuş iddia sənədləri də mövcud bilgilər məcmusuna aid edilir. Ölkə

qanunvericiliyinə görə, sənaye nümunəsi barəsində iddia sənədinin müvafiq

icra hakimiyyəti orqanına verildiyi günə kimi 6 ay ərzində onun mahiyyətinə

dair məlumat müəllif, iddiaçı və onlardan həmin məlumatı birbaşa və ya

dolayısı ilə almış hər hansı şəxs tərəfindən açıqlanarsa, bu hal iddia sənədində

göstərilən obyektin yeniliyinə xələl gətirmir. Açıqlanma faktının sübut edilməsi

vəzifəsi müəllif və ya iddiaçının üzərinə düşür.

Mühüm əlamətləri özünün estetik xüsusiyyətlərinə yaradıcı xarakter verən

sənaye nümunəsi original, dəfələrlə yenidən istehsal edilə bilən sənaye

nümunəsi sənayedə tətbiq oluna bilən sayılır.

Məmulatın yalnız texniki funksiyasını şərtləndirən həllər, arxitektura

obyektləri (kicik arxitektura formalarından başqa), sənaye, hidrotexniki və

başqa stasionar qurğular, çap məhsulları, maye, qaz, toz və ya bu kimi

maddələrdən hazırlanmış dayanıqsız formalı obyektlər sənaye nümunəsisayılmır.

Download 289.95 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
Download 289.95 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBiznesdə innovasiya fəaliyyətinin nəzəri əsasları

Download 289.95 Kb.