• Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1
 • Pytanie nr 3 – dotyczy Projektu umowy §5 ust. 2 lit. a)
 • Pytanie nr 4 – dotyczy Projektu umowy §5 ust. 2 lit. a) oraz ust. 3
 • Odpowiedź
 • Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 11, poz. 5
 • Dot.: Pn 4/16 dzp 39/2016 dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do sterylizacji
  Download 44,5 Kb.
  Sana02.07.2020
  Hajmi44,5 Kb.
  #10870

  Poznań, dnia 08.02.2016 r.

  dot.: PN 4/16

  DZP 39/2016


  dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do sterylizacji, butelek i smoczków do karmienia niemowląt, sond pH – metrycznych, elektrod, wzierników usznych, drobnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 4/16).
  Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1

  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

  Elektroda dla dzieci o wymiarach 22,5mm x 46mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

  Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
  Pytanie nr 2 – dotyczy Projektu umowy §1 ust. 2

  Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).  Odpowiedź: Realizacja zamówienia nastąpi sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego), przez okres dwóch lat, licząc od daty zawarcia umowy (na podstawie zapotrzebowań kierowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne do Działu Zaopatrzenia tut. Szpitala).
  Pytanie nr 3 – dotyczy Projektu umowy §5 ust. 2 lit. a)

  W związku z tym, że umowa będzie zawarta na długi okres tj. 2 lat, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto umowy (odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu), natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.  Odpowiedź: Potwierdzamy, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto umowy (odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu), natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.
  Pytanie nr 4 – dotyczy Projektu umowy §5 ust. 2 lit. a) oraz ust. 3

  Prosimy o dodanie do projektu umowy, że Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.  Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
  Pytanie nr 5 – dotyczy Projektu umowy §8 ust. 2

  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 2 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości netto przedmiotu umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”


  Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
  Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

  Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.
  Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 8

  Prosimy o dopuszczenie elektrod w opakowaniach po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

  Producenci elektrod stosują różne wielkości opakowań jednostkowych; wielkość opakowania nie ma jednak żadnego znaczenia co do zastosowania elektrod wg opisu zawartego w SIWZ.

  Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
  Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1

  Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 32 mm?  Odpowiedź: Tak, zgodnie z siwz (uwaga pod tabelą).
  Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3

  Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 43 mm?  Odpowiedź: Tak, zgodnie z siwz (uwaga pod tabelą).
  Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 11, poz. 5

  Czy Zamawiający oczekuje, aby kieliszki były sklasyfikowany jako wyrób medyczny, stawka VAT 8 %?  Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
  Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1; Pakietu nr 5, poz. 1

  Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za opakowanie handlowe tj. 500 sztuk?  Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, ale należy określić ilość w opakowaniu.
  Z poważaniem

  str.


  Download 44,5 Kb.
  Download 44,5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Dot.: Pn 4/16 dzp 39/2016 dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do sterylizacji

  Download 44,5 Kb.