• Zamówienie zostanie przez nas zrealizowane w niżej wskazanym terminie
 • CZĘŚĆ II - Telefony komórkowe typu smartfon l.p
 • Cena jednostkowa brutto Cena brutto oferty w PLN (kolumny 4 x 5)
 • CZĘŚC III - Mobilne zestawy komputerowe l.p
 • Mikroprzedsiębiorstwo
 • Średnie przedsiębiorstwa
 • Formularz ofertowy
  Download 77 Kb.
  bet2/2
  Sana22.07.2021
  Hajmi77 Kb.
  #15534
  1   2
  Oferowany produkt

  j.m.

  Ilość

  (szt.)

  Cena jednostkowa brutto

  Cena brutto oferty w PLN

  (kolumny 4 x 5)  Aparaty telefoniczne IP
  ……………………………………………………..

  (Model, typ)  szt.

  50

  Aparaty telefoniczne typu DECT (stacja bazowa wraz z trzema przenośnymi słuchawkami telefonicznymi

  ……………………………………………………..

  (Model, typ)


  szt.

  10

  Aparaty systemowe do systemu iPECS
  ……………………………………………………..

  (Model, typ)  szt.

  10

  Aparaty telefoniczne analogowe
  ……………………………………………………..

  (Model, typ)  szt.

  20  Łącznie:……..………………………………..
  (słownie:………………………………………………………………………………………)

  Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.


  Zamówienie zostanie przez nas zrealizowane w niżej wskazanym terminie:


  OFEROWNY TERMIN REALIZACJI

  Właściwy termin oznaczyć „X”

  do 20 dni od podpisana umowy
  do 30 dni od podpisana umowy
  do 40 dni od podpisana umowy
  * wstawić znak X przy proponowanym terminie realizacji.  CZĘŚĆ II - Telefony komórkowe typu smartfon

  l.p

  Oferowany produkt

  j.m.

  Ilość

  (szt.)

  Cena jednostkowa brutto

  Cena brutto oferty w PLN

  (kolumny 4 x 5)  Smartfon typ 1
  ……………………………………………………..

  (Model, typ)  szt.

  8

  Smartfon typ 2
  ……………………………………………………..

  (Model, typ)  szt.

  54  Łącznie:……..………………………………..
  (słownie:………………………………………………………………………………………)  Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.  Zamówienie zostanie przez nas zrealizowane w niżej wskazanym terminie:


  OFEROWNY TERMIN REALIZACJI

  Właściwy termin oznaczyć „X”

  do 20 dni od podpisana umowy
  do 30 dni od podpisana umowy
  do 40 dni od podpisana umowy  * wstawić znak X przy proponowanym terminie realizacji.

  CZĘŚC III - Mobilne zestawy komputerowe

  l.p

  Oferowany produkt

  j.m.

  Ilość

  (szt.)

  Cena jednostkowa brutto

  Cena brutto oferty w PLN

  (kolumny 4 x 5)  Mobilny zestaw komputerowy typ 1
  ……………………………………………………..

  (Model, typ)  szt.

  2


  Mobilny zestaw komputerowy typ 2
  ……………………………………………………..

  (Model, typ)  szt.

  6  Łącznie:……..………………………………..
  (słownie:………………………………………………………………………………………)
  Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

  Zamówienie zostanie przez nas zrealizowane w niżej wskazanym terminie:


  OFEROWNY TERMIN REALIZACJI

  Właściwy termin oznaczyć „X”

  do 20 dni od podpisana umowy
  do 30 dni od podpisana umowy
  do 40 dni od podpisana umowy  * wstawić znak X przy proponowanym terminie realizacji.
  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
   w SWZ.

  3. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 5 % wartości brutto oferty.

  4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
   w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  5. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

  6. Podwykonawcom powierzamy wykonanie następujących czynności (wypełnić w przypadku zaistnienia takiej okoliczności ze wskazaniem firm podwykonawców):

  .....................................................................................

  /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

  Oferta została złożona na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.

  Załączniki:

  …………………………………………………………………..  …………………………………………………………………..

  1 zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

  Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

  Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

  Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

  1/2021/ZP  Download 77 Kb.
  1   2
  Download 77 Kb.