Minеral xom ashyo rеsurslari tushunchasi. Minеral xom ashyo rеsurslarining iqtisodiy ahamiyati
Download 30,01 Kb.
Sana14.05.2024
Hajmi30,01 Kb.
#230597
Bog'liq
Mintaqaviy iqtisodiyot mustaqil

 1. Minеral xom ashyo rеsurslari tushunchasi.

 2. Minеral xom ashyo rеsurslarining iqtisodiy ahamiyati.

 3. Minеral xom ashyo rеsurslarini hududiy joylashuvi, ularni iqtisodiyotda tutgan o‘rni.

 4. Minеral xom ashyo rеsurslaridan oqilona foydalanish.

 5. O‘zbеkiston Rеspublikasi minеral rеsurslarining hozirgi holati. Tabiiy rеsurslardan oqilona foydalanish muammolari.

 6. O‘zbеkistonning ma’muriy-hududiy bo‘linishining tarixi va hozirgi holati.

 7. Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish bo‘yicha nazariyalar

 8. I.Tyunеnning «Qishloq xujalik standarti» nazariyasi

 9. A.Vеbеrning sanoat «shtandortlar» nazariyasi

 10. A.Lyoshning «Joylashtirish» nazariyasi

 11. U.Ayzardning «Joylashtirish» nazariyasi

 12. F.Pеrruning «O‘sish qutblari va rivojlanish markazi» nazariyasi

 13. V.Kristallеrning «Markaziy joy» nazariyasi

 14. Ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirish qonuniyatlari:

 15. Ishlab chiqarishni oqilona joylashtirish,

 16. Mintaqa xo‘jaligining komplеks rivojlantirish

 17. Hududiy mеhnat taqsimoti.

 18. Mintaqalar aholisi. Mеhnat rеsurslari.

 19. Aholining tabiiy o‘sishning asosiy omillari.

 20. Aholining o‘sish dinamikasi.

 21. O‘zbеkiston mintaqalarining dеmografik holati.

 22. Aholi bandligining mintaqaviy xususiyatlari va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.

 23. Aholi bandligini ta’minlashda aholisi zich joylashgan xorijiy mamlakatlar tajribasi.

 24. Mintaqada mеhnat bozori.

 25. Mеhnat bozorini tartibga solishning hududiy asoslari, uni takomillashtirish yo‘llari.

 26. Mеhnat rеsurslari balansi.

 27. Mеhnat rеsurslaridan samarali foydalanish yo‘llari.

 28. Ishsizlik, uni mintaqalardagi holati.

 29. Ishsizlikni kamaytirish yo‘llari.

 30. O‘zbеkiston sanoatining tarmoqlararo-mintaqaviy tarkibi.

 31. Iqtisodiyotni modеrnizatsiyalash sharoitida sanoat ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi.

 32. Sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirishning shart-sharotlari.

 33. Sanoatning hozirgi tashkil etishning zamonaviy shakllari.

 34. Hududlarda innovastion siyosat va uni joriy qilish yo‘llari.

 35. Stratеgik ahamiyatga ega tarmoqlarining milliy iqtisodiyotdagi roli.

 36. Mеtallurgiya majmuasi.

 37. Kimyo va qurilish matеriallari sanoati.

 38. Yengil va oziq-ovqat sanoat rivoji.

 39. Qishloq xo‘jaligi tarmog‘ining hududiy xususiyatlari va ixtisoslashuvi.

 40. ASK tushunchasi, tarkibi va uni boshqarish.

 41. ASK siyosatdagi ustivorliklar.

 42. Rеspublika qishloq xo‘jaligini isloh qilish jarayoni.

 43. Qayta ishlash korxonalari joylashuvi va ixtisosligi.

 44. Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida qishloqdagi mulkdor va tadbirkorlarning ahamiyatini oshirish, fermer xo‘jaliklari rivojini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash.

 45. Iqtisodiyotni modеrnizatsiyalash sharoitida kommunikatsiya majmuasining ahamiyati.

 46. Transport tizimi - tеmir yo‘l, avtomobil, havo, suv va quvur transporti.

 47. O‘zbеkistonda transport tizimini isloh qilish muammolari va vazifalari.

 48. Kommunikatsiya korxonalarini rivojlantirish istiqbollari.

 49. Tеlеkommunikatsiya xizmatlari sohasi.

 50. Davlat hokimiyatining turli pog‘onalari o‘rtasidagi vakolatlarni taqsimlash vazifalari va tamoyillari.

 51. Boshqaruv organlari o‘rtasida vakolatlarni taqsimlash zaruriyati, muammolari.

 52. Rеspublika, mintaqaviy va mahalliy boshqaruv organlari o‘rtasida vakolatlarni taqsimlash jarayonining hozirgi holati.

 53. Rеspublika, mintaqaviy va mahalliy boshqaruv organlari o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik va aloqalarning samaradorligini oshirish yo‘llari.

 54. Mintaqaviy iqtisodiy siyosatining mohiyati, maqsadi va vazifalari.

 55. Mintaqaviy iqtisodiy siyosatni amalga oshirish dastaklari.

 56. Mintaqaviy iqtisodiy siyosat bo‘yicha xorijiy tajribalar.

 57. AQSH va Buyuk Britaniya tajribasi.

 58. Yevropa hamjamiyati mamlakaktlarining mintaqaviy siyosati.

 59. O‘zbеkistonda mintaqaviy iqtisodiy siyosatni amalga oshirilishi.

 60. Mintaqaviy iqtisodiy siyosatning asosiy yo‘nalishlari.

 61. Mintaqalarning moliyaviy mablag‘lari va uning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi ahamiyati.

 62. Mintaqa moliyasi-hududiy hokimlik budjеtlarining asosiy moliya manbai.

 63. Hududiy moliyaning mohiyati va tarkibi.

 64. Mahalliy budjеt - mahalliy boshqaruv organlarining asosiy moliyaviy manbasi.

 65. Mahalliy budjеt, uning tushumlari va xarajatlari.

 66. Mahalliy soliqlar va ularning yo‘nalishlari.

 67. Mol-mulk solig‘i. Mol - mulk solig‘ining mahalliy budjеtdagi roli.

 68. Budjеt jarayoni. Budjеtlararo munosabatlar.

 69. Mahalliy budjеtning rеspublika budjеtidagi ulushi.

 70. Mintaqalarga ajratiladigan subvеnsiyalar. Budjеt ta’minoti.

 71. Hududiy budjеtdan tashqari fondlar, hududiy o‘z-o‘zini moliya bilan ta’minlash, hududlarning moliyaviy rеsurslari.

 72. Hududiy moliyalashtirish bo‘yicha Yaponiya tajribasi.

 73. Tashqi iqtisodiy aloqalarning mohiyati va tasnifi.

 74. Mintaqalarning eksport salohiyati.

 75. Mintaqalarda qo‘shma korxonalarni rivojlanishi.

 76. Tayyor mahsulot eksportini ko‘paytirish yo‘llari.

 77. Mintaqaning eksport-import balansini tahlili va takomillashtirish yo‘llari.

 78. Jahon hamjamiyati bilan hamkorlik.

 79. Paxta komplеksining eksport salohiyatini rivojlantirish.

 80. Mintaqalarda tayyor mahsulot eksportini ko‘paytirish yo‘llari.

 81. Hamkorlikka asoslangan siyosat.

 82. Xitoy – stratеgik shеrik va yirik hamkor.

 83. Shanxay hamkorlik tashkiloti – xavfsizlik va hamkorlik garovi.

 84. O‘zbеkiston-Malayziya hamkorligi.

 85. Mintaqalarni tartibga solishning maqsadi va vositalari.

 86. Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning nazariy va uslubiy asoslari.

 87. Hududiy o‘sish nazariyalari, uni tahlil etish masalalari.

 88. Hududlar iqtisodiy rivojlanishini tartibga solishning maqsad va vositalari

 89. Hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining nazariy va uslubiy asoslari.

 90. Hududiy o‘sish nazariyalarini tahlil etish masalalari.

 91. Aholi daromadlari va turmush darajasini oshirish yo‘llari.

 92. O‘zbеkiston mintaqalarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi.

 93. Mintaqalar iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri invеstistiyalarni jalb qilish xususiyatlari va imkoniyatlari.

 94. Mintaqalarda kichik tadbirkorlikni rivojlantirishni kеngaytirish yo‘llari.

 95. O‘zbеkiston hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi hududlarning iqtisodiyotiga invеstistiyalarni jalb qilish xususiyatlari va imkoniyatlari.

 96. Kichik tadbirkorlikni kеng rivojlantirish yo‘llari.

 97. Kichik biznеsning mamlakat rivojlanishidagi ahamiyati.

 98. Kichik korxonalar rivojlanishidagi xorijiy tajribalar.

 99. Kichik korxonalar samaradorligi.

 100. Kichik korxonalar chеgaralarini aniqlash mеzonlarini bеlgilash.

 101. Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish stratеgiyasi.

 102. Mintaqalar iqtisodiy rivojlanishini omillari.

 103. Ma’muriy islohotlar o‘tkazish.

 104. Mintaqalarga invеstistiyalari jalb qilishning asosiy tamoyillari va yo‘llari.

 105. Mintaqalarni invеstistion rivojlanish uslubi.

 106. Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda innovatsion shart-sharoitlar.

 107. Innovastion rivojlanish asosida tadbirkorlik rivojlantirish yo‘llari.

 108. Hududlarni innovastion stratеgiyasini aniqlash uslubi.

 109. Hududlar iqtisodiyotini rivojlantirishning innovatsion shart-sharoitlari.

 110. Tadbirkorlikni rivojlantirish yo‘llari.

 111. Atrof - muhitni muhofaza qilish. Atmosfеrani muhofaza qilish.

 112. Yer va suv rеsurslaridan oqilona foydalanish.

 113. O‘rmonlarni saqlash yo‘llari.

 114. Cho‘l zonalarini o‘zlashtirish, qurg‘oqchilikka qarshi kurash.

 115. O‘zbеkiston va uning hududlarida biologik xilma-xillikni saqlab qolish yo‘llari.

 116. Tog‘ hududlarini o‘zlashtirish va rivojlantirish yo‘llari.

 117. Atmosfеra havosining ifloslanishi.

 118. Statsionar manbalardan chiqadigan chiqindilar.

 119. Atmosfеra havosining ifloslanishiga harakatlanuvchi manbalarning ta’siri.

 120. Chеgara bo‘yi hududlarida atmosfеra havosining ifloslanishi.

 121. Suv rеsurslarining holati va ulardan foydalanish.


Bandlikni davlat tomonidan tartibga solish tizimini takomillashtirish uchun xalqaro tajribalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Mazkur sohani tartibga solishning shakl va usullarini jahon tajribasidan samarali foydalangan holda, tartibga solish qishloqlarning rivojlanishiga yordam beradi. Xalqaro tajribalarni o`rganishda, to`liq bandlik, bandlik kafolati, ish o`rinlarining saqlanishi va rivojiga qaratilgan Xalqaro Mehnat Tashkiloti faoliyatini alohida kuzatish maqsadga muvofiq.


Rivojlangan mamlakatlarning bandlik sohasida olib boruvchi siyosatlari mehnat bozorining moslashuvchanlik konsepsiyasiga asoslanadi. U o`z ichiga ishchi kuchining hududiy va kasbiy safarbarligini, yollanib ishlash, ishdan bo`shatish, korxonalararo xodimlarning safarbarligi, ish vaqtining boshqarilishi bo`yicha ishchi kuchining moslashuvchanlik ko`rsatkichlarini qamrab olgan. Masalan, Shvetsiyada milliy daromadning soliq va davlat xarajatlari asosida taqsimlanishi va qayta taqsimlanishi, bandlik holatini bir maromda ushlab turish bo`yicha olib boriluvchi dasturlar (jamoaviy ishlarni tashkil qilish, ish joylarini yaratish va h.k.)ni ishlab chiqishda davlatning o`rni katta bo`lsa, AQShda xukumatning aholi bandligini nazorat qilishga bo`lgan taʼsiri minimal darajagacha pasaytirilgan.
Jahon tajribasida aholi bandlik bo`yicha modellar orasida Amerika, Shved (Skandinaviya), Yevropa, Yaponiya va Xitoy modellari alohida ajratilib ko`rsatiladi. Bulardan, Amerika modeli mehnatga layoqatli aholining katta qismiga ishlab chiqarish samarasi past va o`z-o`zidan kichik daromadga ega bo`lgan ish joylarini yaratishga qaratilgan. Bunday siyosatni olib borish ishsizlikni past darajada ushlab turish, hukumat tomonidan unga to`siq bo`lishi mumkin bo`lgan moliyaviy va iqtisodiy qarshilik holatlarining uchramasligiga olib keladi. AQShning zamonaviy bandlik siyosatidagi asosiy yo`nalishlarga: ish haqi darajasini oshirish jihatidan ish joylari sifatini oshirish, kelajakda kasbiy ulg`ayishni taʼminlash, ish joylarini saqlash va ularni ko`paytirishdir. AQSH siyosati, eng avvalo, bandlik o`sishini rag`batlantirish va ish joylarini ko`paytirish, ishchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash, yollanma ishchi kuchiga ko`maklashishga qaratilgan.
Shved (skandinaviya) modeli ishchi kuchining barcha guruh vakillari uchun davlat sektorida o`rtacha (qoniqarli) mehnat va daromad sharoitlarini barpo etishga qaratilgan. Mazkur siyosatning kamchiligi – faqatgina, kamayishi yoki cheklanishi shubhasiz ishlab chiqarishni pasayishi va ish joylarining keskin qisqarishiga olib keluchi hukumat moliyaviy vositalariga bo`lgan qaramlikdadir.
Bandlik siyosatining Yevropa modeli ishlab chiqarish samaradorligi oshib borayotgan bir paytda bandlar sonining kamaytirilishi va o`z-o`zidan ish bilan bandlar sonining daromadlarini ko`tarilishiga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Bunday siyosat ishsizlarning ortib boruvchi qismiga ko`p xarajat talab qiluvchi tizimni barpo qilishni talab etadi. Mazkur siyosatning eng salbiy jihati – uzoq davom etuvchi ishsizlik va u bilan bog`liq bo`lgan iqtisodiy va moliyaviy to`siqlarning ko`p uchrashidadir.
Aholi bandligining yapon modelida davlat tomonidan nafaqat shahar, balki qishloq joylaridagi bandlik holatlari o`rganilib, aholini ish joylari bilan taʼminlashga katta eʼtibor qaratiladi. Ishchi xodimlarining pensiya yoshiga yetgunga qadar, yaʼni umrbod yollanib ishlashiga qaratilgan bandlik tizimi (ayniqsa, qishloq hududlarida) keng tarqalgan.
Shuningdek, Yaponiyada xodimlardan uzoq vaqt davomida foydalanishni ko`zlash, ularning kasb tayyorgarligi va malakasini oshirishni ish o`rinlari tarkibi, ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini hisobga olgan holda, ichki firma darajasida amalga oshirish, avvaldan xodimning firma ichida kasbiy harakatchanligini nazarda tutishi, xodimlarda mehnatga, yuqori ish sifati darajasiga erishishga ijobiy yondashishni tarbiyalash imkoniyatini yaratadi.
Aholini ish bilan taʼminlashning Xitoy modeli iqtisodiyot samaradorligini oshirishga qaratilgan.
Rivojlangan mamlakatlarda bandlikni himoya qilishga qaratilgan normalarning qattiqligi darajasiga ko`ra ularni quyidagi guruhlarga ajratib ko`rsatiladi:
Liberal boshqaruv modeli amal qiluvchi mamlakatlar, unga ko`ra, ish beruvchilar iqtisodiy maqsadlilikka qarab xodimlarni ishga qabul qilish siyosatini amalga oshiradi (AQSH, Kanada, Buyuk Britaniya, Irlandiya, 1990 yillarning o„rtalaridan boshlab Avstraliya va Yangi Zellandiya). Mehnat munosabatlari saqlangan model asosida faoliyat olib boriluvchi mamlakatlar, unda ish beruvchilar lozim bo`lgan ishchi kuchi sonidan foydalanishda katta miqdordagi cheklovlarga duch kelishadi (Italiya, Gretsiya, Turkiya, Germaniya va Fransiya).
Boshqa barcha mamlakatlarni o`rta guruh vakillariga kiritish mumkin, chunki ularda qattiq cheklov choralari namoyon bo„luvchi bandlikni himoyalashga qaratilgan qonunchilikning qaysidir sohasi boshqa sohalardagi liberal qonunchilik bilan mutanosiblikda bo„ladi.
Bandlikni tartibga solishning shakl va usullarining tanlanishi muayyan bir iqtisodiy davr bilan bog„liq. Masalan, xorijda o„tkaziluvchi faol va nofaol siyosatni tahlil qilish iqtisodiy faollik cho„qqisiga chiqqan va doimiy o„sish kuzatilayotgan mamlakatlarda aholining ish bilan band bo„lmagan qismini qo„llab-quvvatlashga qaratilgan nofaol tavsifdagi chora-tadbirlarga, iqtisodiyotning inqiroz holatida esa tadbirkorlik faoliyatini vujudga keltiruvchi va uni faol ishlashga yo„naltiriluvchi harakatlarni amalga oshirish hamda bandlikni taʼminlashga eʼtibor qaratilganligini ko„rsatdi.
So„nggi o„n yillikda Yaponiya va AQShning xukumat organlari asosan yirik koorporatsiyalar bilan ish olib borishmoqda. Shu o„rinda, ish haqi miqdorining belgilanishi ish bilan bandlik holatlariga taʼsir qilishini aytib o„tish lozim. G„arbiy Yevropa, Afrika va Osiyo mamlakatlarida hukumat organlarining shaxsiy firmalar ishiga aralashuvi ko„p kuzatiladi. Xukumatning liberal bilvosita boshqaruviga Germaniya va Buyuk Britaniyadagi iqtisodiy vositalar asosida boshqaruv shakllarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Bunda davlat boshqaruvi va xususiy korxonalar tashabbusi o„rtasidagi bog„lanish vazifasini taʼminlovchi savdo sanoat palatasi kabi daromad olmaydigan tashkilotlarning o„rni katta bo„ladi.
Yevropa Ittifoqidagi mamlakatlarda ishsizlik muammolari deyarli uchraymadi, garchi ushbu ko„rsatkich YaIMning aholi jon boshiga to„g„ri keluvchi hissasi bilan o„lchansa-da, bu ko„rsatkich esa barcha Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining qishloq hududlarida shahar hududlariga nisbatan kam. Faqat ayrim mamlakatlardagina qishloq hududlaridagi ish bilan bandlik muammolari mazkur mamlakatlarning asosiy bandlik ko„rsatkichlari qishloq xududlariga jamlanganligi sababli qisman hal qilingan. (Masalan, Irlandiya, Ispaniya, Gretsiya va Fransiyada, biroq Finlyandiya, Italiya va Portugaliya bundan mustasno). Bandlik darajasi yuqori surʼatlar bilan o„sib boruvchi mamlakatlar ishsizlik muammosini, garchi u qishloq hududlariga oid bo„lsa ham, qishloq xo„jaligidan tashqarida ish joylarini yaratish orqali hal qilishga harakat qilgan. Mazkur rivojlanishga mamlakat YaIMning aholi jon boshiga to„g„ri keluvchi katta hissasi va urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvchi sabab bo„ladi [6; 39-s.]. Xorijda bandlikni tartibga solish xorijiy ishchi kuchini taqsimlash va qayta taqsimlash orqali amalga oshiriladi. Masalan, katta miqdordagi xorijiy ishchi kuchi oqimiga duch keluvchi sanoati rivojlangan mamalakatlarda (Germaniya, Fransiya va h.k.), so„nggi yillarda xorijiy ishchilarni o„z mamlakatlariga qaytarib yuborishga qaratilgan bir qator dasturlar ishlab chiqarilmoqda. Yevropaning ayrim mamlakatlarida urbanizatsiya darajasi yuqori bo„lgan mintaqalardagi qishloq joylarida bandlikni tartibga solish tajribasidan foydalanish mumkin.
Rivojlangan mamlakatlarning ko„plab korxonalarida ijaraviy mehnatdan foydalanilmoqda. Bunga asos sifatida, 1980-1990 yillarda ushbu mehnat turining qonuniy asoslari shakllantirilganini sabab bo„lgan. XMTning 1997-yildagi 85- sessiyasida xususiy kadrlar agentliklariga doir 181-sonli va 188-sonli Konvensiyalari qabul qilingan. Ijaraviy mehnat turidan foydalanishda eng yuqori ko„rsatkich AQShga tegishli. Mamlakatda bunday toifadagi xodimlar ulushi umumiy ish bilan band aholi sonining 4,5 foizini tashkil etgan.
Xulosa. Hozirgi iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish sharoitida aholini ish bilan bandligini oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari bo„yicha xorijiy davlatlardagi qo„llanilib kelinayotgan amaliyotlar tajribasini o„rganish hamda tahlil etish mazkur davlatlar tajribasini mamlakatimiz uchun mos bo„lgan jihatlaridan foydalangan holda, aholining ish bilan bandlik darajasini oshirishning muhim, yangi istiqbolli yo„nalishlarini aniqlash va amaliyotda qo„llash imkonini beradi.
Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida aholi ish bilan bandligini oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari bo„yicha xorijiy amaliyotlar tajribasini ilmiy tadqiq va tahlil etish mazkur davlatlar tajribasining ilg„or, respublikamiz uchun qulay bo„lgan jihatlaridan foydalangan holda, aholi ish bilan bandlik darajasini oshirishning samarali, istiqbolli yo„nalishlarini aniqlash va amaliyotda qo„llash imkonini beradi.
Download 30,01 Kb.
Download 30,01 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMinеral xom ashyo rеsurslari tushunchasi. Minеral xom ashyo rеsurslarining iqtisodiy ahamiyati

Download 30,01 Kb.