• Naziv domene
 • Rješenje o registraciji dostaviti
 • Rješenje o registraciji domene
 • Carnet hr-dns sluzba: Obrazac hrtld01 P
  Download 21.65 Kb.
  Sana19.03.2017
  Hajmi21.65 Kb.
  #295


  Obrazac

  HRTLD-F

  ver. 3.0

  .hr


  Domena za fizičke osobe
  (prema odredbama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom*)
  Naziv domene
  Traži se:
  R - registracija domene  P - promjena podataka  B - brisanje domene
  Podaci o podnositelju zahtjeva:

  Ime
  Prezime
  OIB
  Ulica i kućni broj
  Poštanski broj
  Grad
  E-mail adresa
  Broj telefona
  Broj telefaxa  Administrativno-tehnička kontakt osoba podnositelja zahtjeva ili opunomoćenik za obavljanje poslova oko registracije, upravljanja i održavanja domene:

  Ime
  Prezime
  OIB
  Naziv organizacije
  (ako je različit od podnositelja)
  Ulica i kućni broj
  Poštanski broj
  Grad
  E-mail adresa
  Broj telefona
  Broj telefaxa


  Rješenje o registraciji dostaviti

  e-mailom
  faxom
  pismovnom pošiljkom

  Potpis i pečat opunomoćenika: Datum: Potpis podnositelja zahtjeva:  * Pravilnik o organizaciji vršne "hr" Internet domene i načelima upravljanja vršnom "hr" domenom, 20.12.2000., http://www.dns.hr/pravilnik/ OKRENI 

  NAPOMENE:

  1. Zahtjev za .from.hr domenu zajedno s potrebnom dodatnom dokumentacijom se dostavlja na adresu:

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
  Josipa Marohnića 5
  HR-10000 ZAGREB

  1. CARNet odlučuje samo o potpunim zahtjevima. Nepotpunim zahtjevom će se smatrati:

  • Zahtjev uz koji nije priložena tražena dokumentacija.

  • Neispravno popunjen zahtjev (neispunjeni traženi podaci).

  • Zahtjev u kojem se ne poštuje pravilo kreiraranja imena domene (točka 9).

  1. Registracija, promjena podataka i brisanje domene je besplatno.

  2. Postupak registracije, promjene podataka o domeni i brisanje domene sva daljnja prava i odgovornosti korisnika domene regulirana su Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
   (URL: http://www.dns.hr/pravilnik/) i drugim dokumentima dostupnim na adresi www.dns.hr.

  3. Podnositelji zahtjeva upućuju se da prije podnošenja zahtjeva za registraciju domene provjere da li je ime domene slobodno.

  4. Ne može se podnijeti zahtjev za domenu koja je već registrirana, za domenu za koju je u tijeku postupak registracije, te ukoliko fizička osoba već ima registriranu .from.hr domenu.

  5. Podnositelj Zahtjeva je odgovoran za točnost podataka u ovom Zahtjevu i vjerodostojnost dokumentacije, koja se zajedno sa Zahtjevom dostavlja CARNetu.

  6. HR-F domena se otvara kao poddomena unutar domene iz.hr. Domena istog imena automatski se otvara i unutar sekundarnih domena from.hr i name.hr.

  7. Naziv .from.hr domene može se sastojati od tri elementa:

  1. prezimena fizičke osobe koja podnosi zahtjev (s tim da se slova "č", "ć", "đ", "š" i "ž" u prezimenu zamjenjuju slovima "c", "c", "dj" ili "d", "s" i "z" u nazivu domene);

  2. imena fizičke osobe koja podnosi zahtjev (s tim da se slova "č", "ć", "đ", "š" i "ž" u prezimenu zamjenjuju slovima "c", "c", "dj" ili "d", "s" i "z" u nazivu domene);

  3. bilo kakvog niza znakova dozvoljenih u nazivu domene.

  Naziv mora sadržavati elemente iz st. 1. t. a) i b) ovog članka. Ako fizička osoba ima više imena ili prezimena, može u zahtjevu naznačiti da želi da joj naziv domene ne sadrži sva imena i prezimena, pri čemu naziv obvezatno mora sadržavati barem jedno ime i barem jedno prezime fizičke osobe. Elementi se u nazivu HR-F domene mogu pojavljivati u proizvoljnom redoslijedu, te mogu, ali i ne moraju biti odvojeni znakom “-“.
  1. Rješenja o registraciji domene CARNet dostavlja isključivo elektroničkom poštom. Ukoliko to nije moguće ostvariti tada se korisnik upućuje na provjeru Registracije domene putem pretraživača.

  2. Podnositelj Zahtjeva, u slučaju donošenja Rješenja o registraciji domene, kao korisnik domene, stječe sva prava, te preuzima sve obaveze prema CARNetu i trećim stranama, a u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

  3. Uz Zahtjev kojim se traži registracija ili brisanje domene potrebno je dostaviti sljedeću dodatnu dokumentaciju:

  • osobe sa boravištem u RH dokument o prebivalištu u Republici Hrvatskoj presliku osobne iskaznice ili domovnice

  • za strane osobe sa boravištem u RH dokument o prebivalištu u RH iz kojega je vidljiv matični broj stranca (MBS).
  1. Upisom OIB daje se privola da se navedeni podatak prikuplja i dalje obrađuje isključivo za potrebe registracije domene, kao jedini sigurni identifikator.  POPUNJAVA CARNet / HR-DNS služba

  Datum zaprimanja zahtjeva:
  Klasa:
  Urudžbeni broj:


  Rješenje o registraciji domene
  Odluka o odbijanju registracije domene

  Datum rješenja/odluke:
  Klasa:
  Urudžbeni broj:  CARNet str. / 2 HRTLD_F

  Download 21.65 Kb.
  Download 21.65 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Carnet hr-dns sluzba: Obrazac hrtld01 P

  Download 21.65 Kb.