Vertikal va gorizontal munosabatlar
Download 0.56 Mb.
bet7/16
Sana16.03.2017
Hajmi0.56 Mb.
#178
TuriReferat
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
3. Vertikal va gorizontal munosabatlar
Vertikal munosabatlar4

Vertikalma’muriy-huquqiymunosabatlaraynanhokimiyatmunosabatlaridir. Mazkurmunosabatlarbo‘ysinuvmavjudbo‘lgantomonlaro‘rtasidayuzagakeladihamdafuqarolik-huquqiymunosabatlardanfarqqilganholda, ulardatomonlarningtengligimavjudemas. Vertikallikdeganda – birtomondayuridik-hokimiyatvakolatlarimavjudligini, ikkinchitomondaesabundayvakolatlarningmavjudemasligini (masalan, fuqarolar) yokivakolatdoirasitorroqekanligi (masalan, quyituruvchiorgan) tushunishlozim. Aynanvertikalma’muriy-huquqiymunosabatlardaboshqaruvsub’ektininguyokibuob’ektgabevositaboshqaruvta’siriamalgaoshiriladi.

Davlatboshqaruvisohasidagima’muriy-huquqiymunosabatlarningvertikalliginianglatuvchiquyidagixususiyatlarniko‘rsatibo‘tishimizmumkin:


  • vertikalmunosabatlarningasosiy (bosh) ko‘rsatkichihisoblangan – “tomonlartengsizligi”ningmavjudligi; boshqaruvsub’ektidayuridik-hokimiyatvakolatlariningmavjudligi;

  • tomonlarningtengsizligibirtomoning (boshqaruvob’ekti) ikkinchitomonga (boshqaruvsub’ekti) bo‘ysinishi, ya’ni “hokimiyat - bo‘ysinuv”gaasoslanishi;

  • ma’muriy-huquqiymunosabatlardabo‘ysinuvhammavaqthamaniqnamoyonbo‘lmaydi. Masalan, fuqaroyokinodavlattashkilotiboshqaruvsub’ektiga (ijrohikimiyatiga) tashkiliyjihatdanbo‘ysinmaganyoxudijrohokimiyatiorganlarininghammasihamto‘g‘ridan-to‘g‘ribo‘ysinuvgaegaemas. Lekinmazkurhollardahamtomonlarningtengsizligiyaqqolnamoyonbo‘ladi;

  • davlatboshqaruvisohasidabo‘ysinuvto‘g‘risidagapirganda, birinchinavbatdatashkiliyjihatdanbo‘ysinuvninazardatutishlozim;

  • vertikalxususiyatdagiaksariyatma’muriy-huquqiymunosabatlarbo‘ysinuvmavjudbo‘lmagantomonlaro‘rtasidahamyuzagakelishimumkin. Lekinbuholdaham, birtomono‘zvakolatidoirasidao‘zigabo‘ysinmaganikkinchitomonuchunmajburiybo‘lganhuquqiyaktniqabulqilishimumkin;

  • davlatboshqaruvisohasidakontrol-nazoratfaoliyatikengdoiradaamalgaoshirilib, uningsub’ektlarisifatidaijrohokimiyatiorganlari (mansabdorshaxslar)ningo‘zinamoyonbo‘ladi. Masalan, maxsustashkiletiladigandavlatorganlaritomonidanamalgaoshiriladiganma’muriynazoratyuridik-hokimiyatxususiyatigaegabo‘lib, tashkiliyjihatdanbo‘ysinmaganboshqaruvob’ektlariganisbatanamalgaoshiriladi;

ma’muriy-huquqiyme’yorlardako‘rsatibo‘tilgantalablardoirasidaboshqaruvsub’ektlariulargabo‘ysinmaganshaxslarga (fuqarolarga, nodavlattuzilmalariga) o‘zlariningyuridik-hokimiyatirodasiniifodaetishimumkinvah.k.lar.Download 0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Download 0.56 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaVertikal va gorizontal munosabatlar

Download 0.56 Mb.