• Xulosa. Mavzu yuzasidan test savollari. Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati. O’zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi
 • Referat mavzu: Ma’muriy huquqiy munosabatlar Bajardi: Fozilova G. Toshkent -2014 Reja: Kirish
  Download 0.56 Mb.
  bet1/16
  Sana16.03.2017
  Hajmi0.56 Mb.
  #178
  TuriReferat
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


  O’zbekiston Respublikasi

  oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

  Mirzo ulug’bek nomidagi

  o’zbekiston milliy universIteti


  REFERAT

  Mavzu: Ma’muriy huquqiy munosabatlar

  Bajardi: Fozilova G.
  Toshkent -2014


  Reja:

  Kirish.


  1. Ma`muriy huquqiy munosabat tushunchasi,xususiyatlari va tarkibi
  1. Ma`muriy huquqiy munosabat turlari
  1. Gorizontal va vertikal munosabatlar
  1. Ma`muriy huquqning huquqning boshqa tarmoqlari bilan o`zaro munosabati


  Xulosa.
  Mavzu yuzasidan test savollari.
  Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.


  O’zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi


  Kirish

  Ma’muriyhuquqO‘zbekistonRespublikasihuquqtiziminingasosiytarmoqlaridanbiribo‘lib, jamiyatvadavlathayotiningturlisohalaridaboshqaruvfaoliyatibilanbog‘liqholdayuzagakeladiganijtimoiymunosabatlarnihuquqiytartibgasolishningasosinitashkiletadi.

  Ma’muriyhuquq - budavlatorganlariningijroetuvchivafarmoyishberuvchifaoliyatinitashkiletishhamdaamalgaoshirishdapaydobo‘ladiganijtimoiymunosabatlarnitartibgasoluvchihuquqiynormalarmajmuidir.

  Ma’muriyxuquqo‘ziningtabiatigako‘radavlatxokimiyatiningamalgaoshirishnitartibgasolishga, barchaxokimlikorganlariningfaoliyatlariniqonunninganiqdoirasigakiritishgada’vatetilgan. Hokimlikfunksiyalariningsarhadlarini, ularnisaqlashnitartibgasolish, boshqaruvningbuyruqbozlikshakllarigaqarshiturishgayordamberuvchiyuridikmexanizimlarnibelgilash, buesama’muriyhuquqningmuhimelimentlaridanbirihisoblanadi. Hokimlikqiluvchituzilmalarningichkitashkiliyfaoliyatisohasidagimunosabatlarnivadavlatningnazoratfaoliyatinima’muriyhuquqamalgaoshiradi.

  Ijroetuvchihokimiyatfaoliyatijarayonidapaydobo‘luvchimunosabatlardantashqarima’muriyhuquqsohasigaxokimiyatbarchaturlarivabarchadavlatorganlariningichkitashkiliyfaoliyatlari, shuningdek, davlatningnazoratfaoliyatihamkiradi. SHunarsatanolinganki, ma’muriyhuquqdavlatboshqaruviningo‘zigaxosxususiyatlarinivaprinsiplari (davlatfaoliyatiningboshqaturlaribilanmunosabati, davlatboshqaruviorganlariningtuzilishi, tashkiletilishtartibi, qaytatashkiletilishivatugatilishi, maqsadi, vazifasi, kompetensiyasivaularninghuquqiyahvoliningfaoliyatlariishtartiblariningboshqatomonlari)nibelgilabberib, fuqarolarningma’muriy-huquqiyahvollarini, ularningburchmajburiyatlarinitartibgasolishgako‘proqe’tiborberadi. Respublikamizqurishgakirishganfuqarolikjamiyatidadavlatningasosiymaqsadi-fuqarolarninghuquqlarinivaqonuniymanfaatlarinita’minlashdir. Fuqaroma’muriy-huquqiyboshqarishningob’ektiemas, balkima’muriyhuquqningasosiysub’ektidir.

  Huquqiymunosabatlarnima’muriy-huquqiytartibgasolishusuliningo‘zigaxosligitomonlarningnotengligihisoblanadi: birtomonningirodasiodatdaikkinchitomonningirodasiustidanhukmronlikqiladi. Birtomonodatdaikkinchitomonganisbatandavlat-hokimiyatchilikvakolatlaribilanta’minlanganbo‘ladi, boshqarmagaxosqarorlarqabulqiladi, boshqatomonningharakatlariustidannazoratniamalgaoshiradi, qonunbilannazardatutilganhollardamajburqilishchoralariniqo‘llashimumkin.

  Ma’muriy-huquqiyusulgafaqattomonlarningtengsizligiginaxosemas, kelishuvbo‘lgantaqdirdaqabulqilishmumkinbo‘lganda, uroziliknihamtanoladi.  Download 0.56 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
  Download 0.56 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Referat mavzu: Ma’muriy huquqiy munosabatlar Bajardi: Fozilova G. Toshkent -2014 Reja: Kirish

  Download 0.56 Mb.