Talaba mustaqil ishni tayyorlashda muayyan fanning xususisyatlarini hisobga olgan holda quyidai shakllardan foydalanish tavsiya etiladi
Download 15.63 Kb.
Sana01.11.2023
Hajmi15.63 Kb.
#92778
Bog'liq
TALABA MUSTAQIL ISHNI TAYYORLASHDA MUAYYAN FANNING XUSUSISYATLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA QUYIDAI SHAKLLARDAN FOYDALANISH TAVSIYA ETILADI


TALABA MUSTAQIL ISHNI TAYYORLASHDA MUAYYAN FANNING XUSUSISYATLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA QUYIDAI SHAKLLARDAN FOYDALANISH TAVSIYA ETILADI
Reja:
1. Talaba mustaqil ishining maqsad va vazifalari.
2. Talaba mustaqil ishning tashkiliy ishlari.
3. Talaba mustaqil ishining axborot ta’minoti.
4. Talabaning auditoriyada va undan tashqarida mustaqil ishi.


Talaba mustaqil ishining asosiy maqsadi o’qituvchining rahbarligi va nazorat ostida talabada muayyan o’quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo’lgan bilim va ko’nikmalarini shakillantirish va rivojlantirishdir. Talaba mustaqil ishining vazifalari quyidagilardan iborat: - yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o’zlashtirish ko’nikmalariga ega bo’lish; - kerakli ma’lumotlarni izlab topish, qulay usul va vositalarni aniqlash; - axborot manbalari va manzillardan samarali foydalanish; - ananaviy o’quv va ilmiy adabiyotlar, meyoriy hujjatlar bilan ishlash; - elektron o’quv adabiyotlar bilan ishlash; - internet tarmog’idan maqsadli foydalanish, berilgan topshiriqning ratsional yechimini belgilash; 2. Talaba mustaqil ishning tashkiliy ishlari. Talaba mutaqil ishini tashkil etishda quyidagi shakllardan foydalaniladi: - ayrim nazariy mavzularni o’quv adabiyotlar yordamida mustaqil o’zlashtirish; - hajmi, murakkabligi, mazmuni talabalarning o’zi tomonidan shakllantiradigan ilmiy krossvordlar tuzish; - turli hil harakterdagi uy vazifalarini bajarish (masalalar yechish, turli jadvallar tuzish va to’ldirish); - amaliy mashg’ulotlarga tayyorgarlik ko’rish: 3. Talaba mustaqil ishining axborot ta’minoti. Talabaga mustaqil ishni bajarish bo’yicha dastlabki ko’rsatma va tavsiyalar taqdim etiladi. Mustaqil ishni bajarish uchun talabaga ahborot manbai sifatida darslik va o’quv qo’llanmalar, metodik qo’llanma va ko’rsatmalar, ma’lumotlar to’plami va ilmiy ommaviy davriy nashrlar internet tarmog’idagi tegishli ma’lumotlar, beriladigan mavzu bo’yicha avval bajarilgan ishlar namuna sifatida taqdim etiladi. Universitet rahbariyati tomonidan talabalarga mustaqil ishlarni o’z vaqtida bajarish uchun kompyuter texnikasi va internet tarmog’ida samarali foydalanish uchun shart sharoitlar yaratib beriladi. Talabaning mustaqil ishi uning auditoriyada va undan tashqarida, o’qituvchi rahbarligida yoki o’qituvchi ishtirokisiz amalga oshiriladigan mustaqil ish majmuini anglatadi. Mustaqil ish qanday sharoitlarda amalga oshiriladi: 1. Bevosita auditoriyada – maьruza, amaliy mashg’ulot, seminar yoki laboratoriya ishlari bo’yicha vazifalar berish jarayonida. 2. O’qituvchi bilan dars jadvalidan tashqari paytlardagi bevosita muloqot chog’ida maslahatlar berishda, ijodiy muloqotlar jarayonida, yakka topshiriq bajarishda va boshqalar. 3. Axborot resurs markazida, uyda, talabalar uylarida, kafedralarda talaba tomonidan o’quv yoki ijodiy topshiriklarni bajarish jarayonida. 2 Mustaqil ish bo’yicha test savollari, topshiriqlar va mashklar ustida ishlash asosan mustaqil bajariladi. Bu ish natijalari esa auditoriyada (amaliy va laboratoriya) mashg’ulotlarida o’qituvchi rahbarligida tahlil qilinadi va baholanadi. 4.а. Amaliy va laboratoriya ishlarni bajarish - Mustaqil ishlarning asosiy ko’rinishlaridan biri amaliy ishlarni bajarish jarayonidir. Amaliy mashg’ulotlar talabada bilimni mustahkamlovchi ularni yangi vaziyatga ko’chirib, amaliy masala va vaziyatlarni hal qilish uchun umumpedagogik tushunchalar va asosiy pedagogik mahoratlarni rivojlantirishga qaratilgan. Amaliy-laboratoriya mashg’ulotlarida yangi psixologik-pedagogik tashxis va metodikalar bilan tanishib, ular bilan ishlaydilar, guruhlarga bo’lingan holda va pedagogik texnologiyalarni tahlil kilishadi. Laboratoriya mashg’ulotlarining asosiy tavsifi shundaki, unda talabalar mustaqil ravishda vazifa bajaradilar yoki tajriba o’tkazadilar. 4.b.O’quv adabiyotlari bilan ishlash - Kitoblar va o’quv adabiyotlari bilan ishlash ko’nikma va malakalarini shakllantirish mustaqil ta’lim olishning asosiy ko’rinishi hisoblanadi. O’quv adabiyotlari bilan ishlashni barcha ta’lim oluvchilar yaxshi o’zlashtirgan bo’lishlari lozim. O’quv adabiyotlari deganda, darsliklar, o’quv qo’llanmalar, texnik adabiyotlar, ma’lumotlar, yo’riqnomalar va h.k. tushunish mumkin. 4.c.CHizmalar va sxemalarni o’qish va tuzishni o’rganish - Kasb ta’limi fakulьtetini ko’pchilik fanlari texnikaviy asoslarga ega bo’lganligi sababli chizmalarni o’qish, sxemalarni tuzish muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarga chizmalarni o’qish va tuzishni o’rgatish uchun ularda grafik bilim elementlari bilan tanishishlari chizmalarni o’qishni o’rgatishdan boshlanadi. Mashg’ulotlarda texnologik hujjatlar sifatida texnik rasmlar, eskizlar va ish chizmalaridan foydalaniladi. Sxemalarni o’qish: mashinaning nomi, vazifasi va qaysi joylarda qo’llanishini aniqlash; uning ish jarayonini tushuntirish; detallarning vaziyati, harakatni uzatish usullari hamda ketma-ketligini aniqlash; 4.d. Ma’ruza tayyorlash - Oliy ta’lim muassasalarida o’qitish jarayonida ta’lim berishning turli shakl va metodlaridan foydalanilmoqda. Ta’limning asosiy shakli esa ma’ruza hisoblanadi. Ma’ruza tayyorlash ancha murakkab va ko’p mehnat talab qiladigan ish. Bo’lajak matematika o’qituvchilari matematika fanida ma’ruza tayyorlashlari ularning ham pedagogik, metodik va kasbiy bilimlarni oshishiga olib keladi. 4.e. Masofali ta’lim texnologiyasi - Masofaviy ta’lim tizimi an’anaviy ta’lim tizimini amalga oshirishda muammolarga duch kelingan yoki shartsharoit ushbu jarayonni taqozo qilganda qo’llaniladi. Bu jarayon ma’lum muhitda ta’lim samaradorligini oshirishga zamonaviy texnologiyalardan yetarlicha foydalanishga zamin yaratadi. Masofaviy ta’limning asosini mustaqil ta’lim tashkil qilganligi uchun ham talabalarda ijodiy tafakkur rivojlanib boradi. Masofaviy ta’limda o’quv jarayonining muddati qat’iy belgilanmaydi. Nazorat ishlarini bajarish va javob yo’llashni talaba o’zi mustaqil, o’ziga qulay vaqtda bajaradi. Ushbu masofaviy ta’lim samaradorligini oishirishga xizmat qiladi. Masofaviy ta’limni tashkiliy-metodik modellarini quyidagi asosda tavsiv qilish mumkin: korrespondentlik ta’limi, keys texnologiyasi, radiotelevizion ta’lim, tarmoqli o’qitish, mobil - texnologiyasi va h. 4.j.Uy vazifalarini bajarish daftarlari-ayrim talabalar uy vazifalarini bajarishda fan kitoblaridan maxsus fanlarga taalluqli jurnal va gazetalardan, informatsion texnologiyalardan foydalanib uy vazifasini bayon shaklida, ma’ruza matn shaklida, sxema 3 shaklida bajarishi mumkin. Vazifalarni bajarishda qo’shimcha adabiyotlardan foydalanib ma’lumotlar to’playdi, chizmalar chizadi. Bu esa mustaqil ish sifatida qabul qilinishi mumkin. 4.k.Nazorat ishlariga tayyorlanish - Testlarga va nazorat ishlariga tayyorlanish jarayoni ham mustaqil ta’limning asosiy ko’rinishlaridan biri hisoblanadi. Ta’lim olish davrida testlar va nazorat ishlari topshirish talabalardan katta javobgarlik talab qiladi. Testlarda va nazorat ishlarida talabalar o’quv rejasini qanday darajada o’zlashtirganliklari haqida hisobot beradilar. Talabalarning nazoratlarga o’z xohishi asosida mukammal tayyorlanishi a’lo baho olishining garovidir. Talaba har bir darsga o’z vaqtida va yaxshi tayyorlansa ham u nazorat ishlaridan oldin baribir qayta tayyorlanishi kerak, ya’ni materialni qayta o’qishi, umumlashtirishi va tizimlashtirishi lozim
Referat tayyorlash – mazkur fan bo’yicha o’tiladigan seminar mashg’ulotidagi chiqishga qaraganda mazmun va sifat jihatdan yuqori bo’lib, shubhasiz katta foyda keltiradi. Talaba auditoriya oldida referatda bayon qilingan qoidalarni himoya qilishga, yoqlashga tayyorlanishi kerak, Qishloq xo’jaligi korxonalari faoliyatini tashkil etish va boshqarishni o’rganishda bu muhim ahamiyatga ega. Referat - bu talabalar mustaqil ishlarining samarali shakllaridan biridir. Mazkur shakl talaba tomonidan referat mavzusini tanlash, unda yoritiladigan masalalar mazmunini oldindan rejalashtirish, referatni tayyorlash va muhokama qilishning barcha bosqichlarida fan bo’yicha mashg’ulot olib boruvchi kafedra professor-o’qituvchilarining tashkiliy-uslubiy yordami va maslahati asosidagina samarali amalga oshishi mumkin. Bu yerda professor-o’qituvchi tomonidan talabalarning referat ishlariga rahbarlik qilish qanchalik batafsil va malakali amalga oshirilganligi va referatlarga talablar mezoni qanchalik to’g’ri qo’yilganligi albatta, hal qiluvchi rolь o’ynaydi. Topshiriq talabalarning referat yozish ko’nikmalarini, ilmiy qiziqishlari va bilim darajasini hisobga olgan holda berilishi juda muhim. Referat tarkibiy jihatdan titul, mundarija, kirish, asosiy qism, xulosa va tavsiyalar, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati hamda ilovalardan tashkil topadi. Kirish qismida talaba referat mavzusining dolzarbligi, uni yoritishdan ko’zda tutilgan maqsad va vazifalar hamda referatda ochib beriladigan savollarni qisqacha yoritadi. Asosiy qismda mavzuni ochib berishga xizmat qiladigan savollar (paragraflarni) rejada keltirilgan ketma-ketlikda, talabaning o’z mustaqil mushohadasi va fikrlariga tayangan holda, adabiyotlardan olingan ilmiy va nazariy materiallar (ularga havola keltirilgan holda), turli statistik va operativ ma’lumotlar (ularning manbalari ko’rsatilgan holda) asosida batafsil yoritiladi. Xulosa va tavsiyalar qismida talaba o’z mustaqil yondoshuvi va ijodiy fikrlashini namoyon etishi hamda qisqa satrlarda mavzuni yoritish jarayonida olingan xulosalari va tavsiyalarini tartib bilan rejada keltirilgan ketma-ketlikda ifodalashi lozim
Download 15.63 Kb.
Download 15.63 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTalaba mustaqil ishni tayyorlashda muayyan fanning xususisyatlarini hisobga olgan holda quyidai shakllardan foydalanish tavsiya etiladi

Download 15.63 Kb.