• Tayanch so’z va iboralar: tarbiya metodlari, metodlarni tanlash, ong, rag’bat, jazo,nazorat,baxolash, Tarbiya metodlari to’g’risida umumiy tushuncha.
 • 1. tarbiyaning umumiy metodlari reja
  Download 39.75 Kb.
  bet1/7
  Sana20.12.2022
  Hajmi39.75 Kb.
  #36246
    1   2   3   4   5   6   7
  Bog'liq
  1-mavzu seminar pedagogika
  malumotlar bazasi, 10-mavzu, 2-mavzu seminar pedagogika, 3-mavzu seminar pedagogika, Tursunbekov Aybek Muxitdinovich

  1.TARBIYANING UMUMIY METODLARI
  Reja

  1. Tarbiya metodlari to’g’risida umumiy tushuncha.

  2. Tarbiya metodlari va ularni guruxlash.

  3. Tarbiya metodlarini tanlashga nisbatan qo’yiladigan talablar.

  4. SHaxs ongini shakillantirish metodlari. Faoliyatni tashkil etish metodlari.

  5. Rag’batlantirish metodlari. Tarbiyada nazorat va o’z-o’zini nazorat hamda o’z-o’zini baxolash metodlari.

  6. Tarbiyaga kompleks yondashuvi.  Tayanch so’z va iboralar: tarbiya metodlari, metodlarni tanlash, ong, rag’bat, jazo,nazorat,baxolash,  1. Tarbiya metodlari to’g’risida umumiy tushuncha.

  Training method (from the Greek "metodos") way of achieving the goal of education; pupils in thinking, feelings and behavior will impact methods. School practices, methods that pupils in thinking, feelings and behavior will impact methods.The creation of new methods of education is not the power of a single teacher. There is always the problem of improving the techniques to solve it each according to his trainer, the education process in accordance with the specific conditions of its richness of expression on the basis of common methods.Techniques, positive and negative, the way educational process highly efficient and effective assessment. The effectiveness of the techniques that can be assessed through the use of the exact circumstances. Teaching methods to select a number of factors.Goals and objectives of education. The aim of the training and techniques allow you to choose the right content. What is the purpose, then it must be in accordance with the methods of achieving it.The nature of the formation of the person on the content of the education and social needs. However, the same task can be filled with a variety of opinions. Therefore, the techniques are not generally content with is very important to connect with the idea.

  Tarbiya metodi (yunoncha “metodos” – yo‘l) tarbiya maqsadiga erishishning yo‘li; tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg‘ulari va xulqiga ta’sir etish usullari. Maktab amaliyotiga tatbiq etilganda, metodlar – bu tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg‘ulari va xulqiga ta’sir etish usullaridir.Tarbiyaning mutlaqo yangi metodlarini yaratishga bironta tarbiyachining kuchi etmaydi. Metodlarni takomillashtirish muammosi doimo mavjud, har bir tarbiyachi o‘zining imkoniyatiga ko‘ra uni hal qiladi, tarbiya jarayonining aniq shart-sharoitlariga mos ravishda o‘zining xususiy qarashlarini ifoda etish asosida umumiy metodikani boyitadi.Metodning ijobiy va salbiysi bo‘lmaydi, tarbiya jarayonida ma’lum yo‘lni yuqori darajadagi samarali va samarasiz deya baholash mumkin emas. Metodning samaradorligini u qo‘llanilayotgan sharoit nuqati nazaridan baholash mumkin. Tarbiya metodlarini to‘g‘ri tanlash bir qator omillarga bog‘liq.Tarbiyaning maqsad va vazifalari. Tarbiya maqsadi va mazmuni metodlarni to‘g‘ri tanlashga imkon beradi. Maqsad qanday bo‘lsa, unga erishish metodlari unga muvofiq bo‘lishi zarur. Tarbiyaning mazmuni shaxsning shakllanishiga qo‘yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatidan iborat. Unutmaslik kerakki, aynan bitta vazifa turli xil fikrlar bilan to‘ldirilgan bo‘lishi mumkin. SHuning uchun metodlarni umuman mazmun bilan emas, balki aniq fikr bilan bog‘lash g‘oyat muhimdir1.

  O’zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da: «Yosh avlodni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning milliy, madaniy anhanalariga, urf-odatlari hamda umumbashariy qadriyatlariga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik shakl va vositalar ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etiladi», deyilgan. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, hozirgi kunda shaxs tarbiyasini muvaffaqiyatli, zamon talabi darajasida amalga oshirish va boshqarishni tahminlovchi samarali metodlarni va vositalarni ishlab chiqish hamda ulardan foydalanish imkoniyatlari masalasi pedagog olimlar va mutaxassislar oldida turgan muhim vazifalar hisoblanadi.


  Pedagogikada tarbiya metodlari masalasi tarbiya jarayonining murakkab va, shu bilan birga, muhim komponentlaridan sanaladi.
  Tarbiya metodlari umumiy mahnoda jamiyat qo’ygan tarbiyaning maqsadlarini va tarbiya jarayoni hal etadigan konkret vazifalarni amalga oshirish yo’llaridir.
  Tarbiya metodlari tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning tarbiya maqsad va vazifalarini hal etishga yo’naltirilgan o’zaro birgalikdagi faoliyat usullaridir. Tarbiya metodi «shaxsga yaqinlashishning quroli» bo’lib, u bevosita tarbiyalanuvchi shaxsiga qaratilgandir.
  SHunday qilib, tarbiya metodlari shunday usullar yig’indisiki, uning yordamida shaxs ongi va xulqiga maqsadga muvofiq ta’sir etish orqali, unda zarur insoniy sifatlar, foydali faoliyat tajribalari va ko’plab axloqiy fazilatlar shakllantiriladi.
  Pedagogika nazariyasida tarbiya metodlari bilan birga tarbiya usullari va tarbiya vositalari tushunchalari ham ishlatiladi.
  Usul tarbiya metodining xususiy, alohida mahno kasb etuvchi tushunchasi hisoblanib, u o’sha metod samaradorligi, ta’sirchanligini oshirishga faol yordam beradi. Metodga nisbatan usul yordamchi, xususiy xarakter kasb etadi.
  Masalan, mehnat jarayonida mehnat faoliyatini ko’rsatish usul sifatida foydalanilib, jarayonni qanday qilib aniq bajarish yo’li ko’rsatiladi. Hikoya, mahruza metodlarida aniq dalillar keltirish (usul) bilan ko’rsatmalilikka (usul) e’tibor qaratiladi.
  Tarbiya vositasi kengroq tushuncha hisoblanib, unda tarbiya vazifalarini hal etish uchun pedagogik maqsadga muvofiq tashkil etilgan har qanday uslubiy yo’llar tushuniladi. Bu umumiy tushunchaga, predmetlar, hodisalar, faoliyat ko’rinishlari, texnik imkoniyatlar, obrazlar, pedagog faoliyati va boshqalar kirishi mumkin. Tarbiya vositasiga ko’rgazmali qurollar, kitoblar, ommaviy axborot vositalari, umuman olganda, tarbiya jarayonida qo’llanilgan imkoniyatlar barchasi kirishi mumkin.
  Metod, usul va vosita tushunchalari o’rtasida aniq bir chegara yo’q. Metod, usul va vositalar o’zaro dialektik birlikka ega. Tarbiyaviy ta’sir tizimida turli tarbiya metodlari o’zaro bog’liq holdagina mahlum natijaga erishishi mumkin.
  Hozirgi zamon falsafasining, undan keyin pedagogikaning ham tasdiqlashicha, hodisa, narsalar, faoliyat ko’rinishlari tarbiya jarayonida tarbiya vositasi sifatida qo’llanilsa-da, ular o’zlaricha haqiqatni anglab yetish va qayta o’zgartirish vazifasini olmaydi. Ular mahlum tarbiya maqsadlariga erishish uchun qo’llanilsagina tarbiya vositasi bo’ladi.
  Tarbiya metodlari o’zining ta’sir kuchi va natijasiga ko’ra dialektik xarakter kasb etadi va u harakatchanligi, o’zgaruvchanligi, qo’llanish holati bilan turlicha natija berishi mumkin.
  Tarbiya metodi bahzi hollarda u yoki bu konkret maqsad va vazifalarni mustaqil hal etish yo’li sifatida foydalanilsa, boshqa bir holatda xususiy ko’rinishga ega bo’lib, uslub sifatida qo’llaniladi, yana bir holda esa zarur umumiy sharoit yoki vosita sifatida qo’llaniladi. Jamoaning o’z ahzolariga nisbatan qathiy e’tiqod sifatida qo’yilgan talablari jamoaning mahlum rivojlanish bosqichida tarbiyaning eng muhim metodi sifatida ta’sir ko’rsatadi. SHu bilan birga, mahlum odatlarni yuzaga keltirish metodiga qo’yilgan talablar usul birligi sifatida ko’makka keladi. Pedagogik jamoa uchun talablar birligi, tarbiya jarayonini butun olganda, uning samaradorligini tahminlash sharti bo’lib xizmat qiladi.
  Tarbiya jarayonining maqsadi shundaki, turli tarbiya metodlarini muomalaga kiritib, ulardan ixcham, o’zgaruvchan tarzda, turlicha holatlarda turlicha foydalanishga erishiladi. Bu o’rinda tarbiya jarayonining maqsadi tarbiya metodlaridan foydalanishga dialektik yondashuvdan iborat bo’lib, ko’plab holatlar pedagogik jarayon sodir bo’lishidan, tarbiyalanuvchining yosh xususiyatlaridan, ularning o’sib borayotgan intilishlaridan, ular faoliyatining ichki intilishidan, muomaladagi o’zgargan holat va boshqalardan kelib chiqadi. Tarbiya metodlari hamma holatlar uchun bir xil va doimiy bo’lmaydi. Faqat metodlarning o’zaro birgalikdagi ta’siri tufayligina ko’zlangan tarbiyaviy maqsadga erishish mumkin. Tarbiya jarayonining murakkab tomonlaridan biri ham mana shunda.
  Masalan, ahil bo’lmagan jamoada do’stlik to’g’risida axloqiy suhbat o’tkazish tarbiyachining mushkulini oson qiladi, deb bo’lmaydi. Buning uchun amalda do’stlik aloqalarini mustahkamlash, o’zaro bir-biriga yordam, hamjihatlikni shakllantirish, shu yo’nalishdagi turlicha tadbirlar, o’zaro hamkorlik munosabatlari kabi juda ko’plab tadbirlar axloqiy suhbat kamchiliklarini to’ldirishi mumkin.  Download 39.75 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7
  Download 39.75 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1. tarbiyaning umumiy metodlari reja

  Download 39.75 Kb.