A tantárgy adatlapja
Download 116.21 Kb.
Sana04.01.2022
Hajmi116.21 Kb.
#10907

A tantárgy adatlapja

1. A képzési program adatai

1.1 Felsőoktatási intézmény

BabeŞ-Bolyai Tudományegyetem

1.2 Kar

Fizika

1.3 Intézet

A Magyar Tagozat Fizika Intézete

1.4 Szakterület

Fizika / ALKALMAZOTT MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

1.5 Képzési szint

Licensz

1.6 Szak / Képesítés

Fizika / FIZIKA INFORMATIKA / MÉRNÖKI FIZIKA


2. A tantárgy adatai

2.1 A tantárgy neve

SPEKTROSZKÓPIA ÉS LÉZEREK

2.2 Az előadásért felelős tanár neve

dr. BORBÉLY SÁNDOR, adjunktus

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve

dr. BORBÉLY SÁNDOR, adjunktus

2.4 A laboratóriumi gyakorlatért felelős tanár neve

dr. BORBÉLY SÁNDOR, adjunktus

2.5 Tanulmányi év

III

2.6 Félév

V

2.7 Értékelés módja

V

2.8 Tantárgy típusa

A


3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)

3.1 Heti óraszám

4

melyből:

3.2 előadás

2

3.3 szeminárium

1

3.4 laboratóriumi gyakorlat

1

3.5 Tantervben szereplő össz-óraszám

56

melyből:

3.6 előadás

28

3.7 szeminárium

14

3.8 laboratóriumi gyakorlat

14

A tanulmányi idő elosztása:

óra

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása

30

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás

14

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása

20

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)

3

Vizsgák

2

Más tevékenységek: ..................3.9 Egyéni munka össz-óraszáma

69
3.10 A félév össz-óraszáma

125
3.11 Kreditszám

5

4. Előfeltételek (ha vannak)

4.1 Tantervi

Optika, atomfizika és kvantummechanikai alapismeretek

4.2 Kompetenciabeli

5. Feltételek (ha vannak)

5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei

  • tábla

  • számítógép és multimédiás projektor

5.2 A szeminárium lebonyolításának feltételei

  • tábla

  • számítógép és multimédiás projektor

5.3 A laboratóriumi gyakorlatok lebonyolításának feltételei

  • spketroszkópiai és lézerfizikás szakeszköztár


6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák

Szakmai kompetenciák

C1. A fizika törvényeinek és elveinek, illetve az alkalmazott mérnöki tudományok elméleti alapjainak megfelelő azonosítása és használata.

C2. Adatelemző és adatfeldolgozó szoftvercsomagok és informatikai rendszerek használata.

C3. Fizika feladatok adott feltételek mellett történő megoldása, numerikus és statisztikai módszerek segítségével. Tudományos kutatást támogató tevékenységek biztosítása.

C4. Fizikai ismeretek alkalmazása úgy kapcsolódó területekről származó feladatokban, mint megszokott laboratóriumi eszközökkel végzett kísérletek esetén. A szokványos laboratóriumi és ipari eszközök használata kísérleti jellegű kutatásban.

C5. Oktató, tudományos és népszerűsítő jellegű információk elemzése és kommunikálása a fizikában. Szoftverek és virtuális eszközök fejlesztése és használata fizikai feladatok megoldásában. A műszaki fizika, a szakmódszerek és az eszköztár felhasználása termelési, tanácsadási és folyamatkövetési tevékenységekben.

C6. Fizikai kérdések interdiszciplináris megközelítése. Szakeszközök tervezési, gyártási és karbantartási folyamatait lebonyolító egységek összehangolása és vezetése.

Transzverzális kompetenciák

CT1. Szakmai feladatok hatékony és felelősségteljes ellátása a deontológiai jogszabályok betartásával. A szerzői jogok, a terméktanúsítási módszertan és a szakmai etika elveinek, előírásainak és értékeinak törvényes kereteken belüli alkalmazása a saját precíz, hatékony és felelősségteljes munkastratégiákban.

CT2. Csapatmunkában való hatékony részvétel különböző beosztásokban. A szakmai szerepek és felelősségek munkacsapaton belüli azonosítása, hatékony kommunikációs technikák alkalmazása, illetve csapatmunkában való hatékony részvétel különböző beosztásokban.

CT3. Az információk, a kommunikációs források és a szakmai képzések hatékony felhasználása úgy anyanyelven, mint idegennyelven is. Továbbtanulásra való lehetőségek felismerése, az erőforrások és a tanulási technikák kamatoztatása a szakmai előmenetel érdekében.


7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

7.1 A tantárgy általános célkitűzése

A tantárgy általános célkitűzései a spektroszkópiai alapismeretek, alapfogalmak, valamint a spektroszkópiai készülékek működésének alapját képező jelenségek megismertetése, az atom-és molekulaszínképekkel kapcsolatos tudnivalók elsajátítása. A lézerek működése fizikai alapjainak tisztázása, gyakorlati alkalmazásokhoz szükséges alapjelenségek megismerése..

7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései

Az atom- és molekulaspektrumok értelmezése és ezen ismeretek felhasználása az interdiszciplináris alkalmazásoknál.

A lézerek működési alapjainak megértése, lézertípusok és felhasználási lehetőségeiknek megismerése.
8. A tantárgy tartalma

8.1 Előadás

Didaktikai módszerek

Megjegyzések(irodalom)

A kísérleti spektroszkópia alapjai. Spektrális készülékek felépítése, általános jellmzőik. Diszperziós elemek és spektroszkópiai jellemzőik. A prizma mint színbontó elem. Diszperziós prizmák. Prizmás spektrális készülékek.

előadás


[1] 74- 89

[1] 113-120

[2] 1 – 10


Optikai rácsok mint bontóelemek. Spektroszkópiai jellemzők. Reflexiós rácsok. Síkrácsos spektrográfok. Konkáv rácsok. Michelson-féle lépcsős rács.

előadás

[1] 95 - 109

[1] 122-130

[2] 11 - 22


Interferencia spektroszkópia. A soksugaras interferencia. A Fabry-Perot interferométer és spektroszkópiai jellemzői. Fourier-transzformációs spektrális készülék felépítése és működésének alapjai

előadás

[2] 22 – 34

[1] 130-139A spektrumvonalak kiszélesedéde : természetes, Doppler- és ütközéses kiszélesedés. A spektrumvonalak spektrális készülék általi kiszélesedése. Konvolúció.

előadás

[2] 34-45

[3] 104-113

[12] 218-224


Az atomspektroszkópia elméleti alapjai. Átmeneti valószínűségek. A színképvonalak intenzitása. Kiválasztási szabályok. Többelektronos atomok spektrumának általános jellemzői. Csatolási tipúsok. L-S csatolás és atomi termek.

előadás

[2] 60- 84

[3] 28- 41

[12] 191-198


Hund- és Landé-szabályok. Ekvivalens és nemekvivalens elektronok esete. Kiválasztási szabályok Az alkálifémek spektrumai. Két külső elektronnal rendelkező atomok spektruma. Multiplett vonalak intenzitásviszonyai. Önionizáció és Auger-effektus.

előadás

[2] 85-105

[3] 43-56, 63-76A molekulaspektrumok főbb jellegzetességei.A Born–Oppenheimer-közelítés. A kétatomos molekulák elektronszerkezetének szimmetria tulajdonságai. Akétatomos molekulák tiszta forgási színképe. A nem merev rotátor modellje.

Előadás; táblázatok, spektrumok vetítése[2] 106-126Kétatomos molekulák rezgési színképe. A harmonikus oszcillátor modell. Az anharmonikus oszcillátor modell. A kétatomos molekulák rezgési-forgási színképe.

Előadás; táblázatok, spektrumok vetítése


[2] 127-139A kétatomos molekulák elektronszínképei. Az elektron-átmenetek rezgési szerkezete. A Franck–Condon-elv. Az elektronsávok forgási szerkezete.

Előadás; táblázatok, spektrumok vetítése


[2] 140-156A Raman-effektus klasszikus és kvantumelmélete. Rezgési és rotációs Raman-színképek.

Előadás; táblázatok, spektrumok vetítése

[2] 157-162

A lézerek működésének fizikai alapjai. Rövid történeti áttekintés. Az indukált emisszió. Populáció inverzió és optikai pumpálás. A lézerhatás mechanizmusának matematikai tárgyalása- az energiamérleg. Fényelnyelés és fényerősítés. A negatív abszolut hőmérséklet.

Előadás


[6] 1 – 17Optikai rezonátorok. Longitudinális és transzverzális módusok. Rezonátor típusok. Az öngerjesztés feltétele. A rezonátor jósági tényzője. Az optikai rezonátorok stabilitása.

Előadás

[6] 18 – 32


Gauss-nyalábok. A lézersugarak tulajdonságai. Lézertípusok. Gázlézerek. He-Ne gázlézer. Argon-ionlézer.Széndioxid lézer. Excimer lézerek

Előadás

[6] 33 – 46


Szilárdtest-lézer. A rubin-lézer. Neodymium lézer Folyadék-lézerek. Félvezető-lézerek.

Előadás

[6] 47 – 65

Könyvészet

1. MÁTRAI T.- CSILLAG L: Kísérleti spektroszkópia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990; ( Fizika könyvtár)

2.KARÁCSONY J. Spektroszkópia , jegyzet. Elektronikus formában

3. ILIESCU T.: Spectroscopie şi laseri ,Univ.Babeş-Bolyai, Cluj,1986; ( Fizika könyvtár)

4.SPOLSZKIJ E.V.: Atomfizika vol.II.,Akadémiai Kiadó, Budapest,1958; (Fizika könyvtár)

5. ELIASEVICI M.A.: Spectroscopie atomică şi moleculară., Ed.Acad.R.S.R., Bucureşti, 1966 ; ( Fizika könyvtár)

6. KARÁCSONY J. Lézerek és alkalmazásaik Jegyzet. Elektronikus formában

7. TRADOWSKY K. A laser. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971 ( Fizika könyvtár)

8. SVELTO O.- HANNA D.C. Principles of Laser, Plenum Press., New York

9. ILIESCU T. – KOVÁCS K. Probleme rezolvate de optică şi spectroscopie. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 1995

10. POPESCU I.M., PREDA A.M. şi alţii Probleme rezolvate de fizica laserilor. Ed.Tehnică, Bucureşti, 1975

11. G.HERZBERG: Molekula-színképek és molekula szerkezet. I.Kétatomos molekulák színképe. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956; (Kémia Kar könyvtára)

12. B.H.BRANSDEN, C.J.JOACHAIN: Fizica atomului şi a moleculei. Ed. Tehnică, Bucureşti, 1998 (Fizika Könyvtár)

13. KAPUY E., TÖRÖK F: Az atomok és molekulák kvantumelmélete, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975; (Fizika Könyvtár)8.2 Szeminárium

Didaktikai módszerek

Megjegyzések

A prizma mint bontóelem. Spektrális jellemzők. Prizmatípusok

Feladatmegoldások, megbeszélés

2 óra, [9] cap.1

Optikai rácsok. Spektrális jellemzők

Feladatmegoldások, megbeszélés

2 óra, [9] cap.2

Soksugaras interferencia. A Fabry-Perot interferométer

Feladatmegoldások, megbeszélés

2.óra, [9] cap.2

Spektrumvonalak kiszélesedése. LS csatolás. Alkálifémek és a He spektrumaival kapcsolatos feladatok

Feladatmegoldások, megbeszélés

2 óra, [9] cap.3Az Einstein-együtthatók

Tematikus referátum, megbeszélés

2 óra, [2] 50-60

Kvantummechanikai perturbáció számítás

Tematikus referátum, megbeszélés

2 óra, [4] 125-135

Optikai rezonátorok

Feladatmegoldások, megbeszélés

2 óra, [10] cap.2.

Könyvészet: [9] , [2] , [4], [10]

8.3 Laboratóriumi gyakorlatok

Didaktikai módszerek

Megjegyzések

A HCL rotációs és vibrációs színképének tanulmányozásaLaboratóriumi mérések, mérési jegyzőkönyv elkészítése, eredmények értelmezése

2 óra, Lab. jegyz.


Kétkomponensű oldat mennyiségi elemzése az abszorbciós elektronspektrumok segítségévelLaboratóriumi mérések, mérési jegyzőkönyv elkészítése, eredmények értelmezése

2 óra, Lab. jegyz.


A He-Ne lézernyaláb transverzális intenzitás eloszlási profiljának tanulmányozásaLaboratóriumi mérések, mérési jegyzőkönyv elkészítése, eredmények értelmezése

2 óra, Lab. jegyz.


Levegő törésmutatójának meghatározása lézeres Michelson-interferométerrelLaboratóriumi mérések, mérési jegyzőkönyv elkészítése, eredmények értelmezése

2 óra, Lab. jegyz.


Vörösvértest átlagos átmérő meghatározása lézer fényforrásos diffrakciós módszerrelLaboratóriumi mérések, mérési jegyzőkönyv elkészítése, eredmények értelmezése

2 óra, Lab. jegyz.


Részecskék koncentrációjának meghatározása lézerfény-szóródássalLaboratóriumi mérések, mérési jegyzőkönyv elkészítése, eredmények értelmezése

2 óra, Lab. jegyz.Kollokvium
2 óra

Könyvészet


9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.

a tantárgy célkitűzések felállításánal, annak tartalmi tervezésénél és a sikeres teljesítési feltételek megadásánál az iskolai oktatás és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem földrajzi szomszédságában és vonzáskörében található tudományegyetemek (Universitatea Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Eötvös József Tudományegyetem Budapest, Debreceni Tudományegyetem, stb.) tanterveit és tanagyagait, illetve a kutatóintézetek (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca, stb.) és a különböző magáncégek vagy magánvállalatok (Evoline, Codespring, Emerson, stb.) munkapiaci igényeit vettük figyelembe


10. Értékelés

Tevékenység típusa

10.1 Értékelési kritériumok

10.2 Értékelési módszerek

10.3 Aránya a végső jegyben

10.4 Előadás

optikai spektrosz-kópiai és lézerfizikai alapismeretek elsajá-títása. Alkalmazások ismerete

irásbeli vizsga
előadás eleji rövid felmérők


60%
15%

10.5 Szeminárium

Feladatmegoldás és referátum értékelése

Jegy

10%

10.6 Laboratóriumi gyakorlatok

Mérési jegyzőkönyv elkészítése

Mérési jegyzékönyv kiértékelése

15%

10.7 A teljesítmény minimumkövetelményei

Laboratóriumi mérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása (a gyakorlat elvégzését követő héten), az optikai spektroszkópia és a lézerfizika alapjainak elsajátítása
Előadás felelőse

Szeminárium felelőse

Laboratóriumi gyakorlat felelőse

Dr.Borbély Sándor, adjunktus

Dr.Borbély Sándor, adjunktus
Dr.Borbély Sándor, adjunktus
Kitöltés dátuma

Az intézeti jóváhagyás dátuma

Intézetigazgató
Download 116.21 Kb.
Download 116.21 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaA tantárgy adatlapja

Download 116.21 Kb.