• «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 1 nömr ə li ə lav ə
 • 1. Ümumi müdd ə alar
 • 2. T ə r ə fl ə rin v ə zif ə l ə ri
 • 3. T ə r ə fl ə rin m ə suliyy ə ti
 • 4. Müqavil ə nin ə lav ə ş ə rtl ə ri v ə yekun müdd ə alar
 • 5. T ə r ə fl ə rin hüquqi ünvanları v ə rekvizitl ə ri
 • «Avtom obil n ə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 2 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 3 nömr ə li ə lav ə
 • 1. Müqavil ə nin predmeti
 • 3. Yükün daşınmasına gör ə hesablaşmalar
 • 4. T ə r ə fl ə rin m ə suliyy ə ti
 • 5. Müqavil ə nin qüvv ə d ə olma müdd ə ti
 • 6. Yekun müdd ə alar
 • 7. T ə r ə fl ə rin hüquqi ünvanları v ə rekvizitl ə ri
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 4 nömr ə li ə lav ə
 • T Ə L Ə BNAM Ə
 • Ə lav ə ş ə rtl ə r
 • «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»na 1 nömrəli əlavə
  Download 0.91 Mb.
  bet1/4
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.91 Mb.
    1   2   3   4

  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  1 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)
  Yük daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin

  icarəsi (fraxtetmə) müqaviləsi
  ____________ şəhəri « ____ » __________20___il
  Bundan sonra İcarəyə verən (Fraxtverən) adlandırılacaq, ____________

  (nizamnamə, əsasnamə, etibarnamə)


  əsasında fəaliyyət göstərən _____________ şəxsində ________________

  (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) (hüquqi şəxsin adı, fərdi


  _________ bir tərəfdən, bundan sonra İcarəçi (Fraxtedən) adlandırılacaq

  sahibkarın soyadı, adı, atasının adı)


  __________________ əsasında fəaliyyət göstərən _________________

  (nizamnamə, əsasnamə, etibarnamə) (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)


  şəxsində _____________________ digər tərəfdən aşağıdakılar haqqında

  (hüquqi və ya fiziki şəxs)


  Müqavilə bağladılar.
  1. Ümumi müddəalar
  1.1. Bu Müqavilə ilə icarəyə verən (fraxtverən), _______________

  (avtonəqliyyat vasitəsinin və ya onun bir hissəsinin


  _________ödənişlə, avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunması və istismarı

  texniki cəhətdən xarakteristikası göstərilir)


  ilə bağlı xidmətlər göstərməklə, icarəçinin (fraxtedənin) istifadəsinə verir.
  1.2. Bu Müqavilə_____________________ müddətə bağlanmışdır.

  (reyslərin sayı, müddət)


  1.3. İcarə haqqının (fraxtın) məbləği _______________________.

  (daşınma haqqının dəyəri)

  1.4. Avtonəqliyyat vasitəsindən istifadəyə görə ödəmələr aşağıdakı ardıcıllıqla və müddətə ödənilir:

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


  1.5. Avtonəqliyyat vasitəsi aşağıdakı məqsədlər üçün icarəyə götürülür (fraxt edilir)

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


  1.6. Avtonəqliyyat vasitəsi icarəçiyə (fraxtedənə) təqdim edilir ___

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


  2. Tərəflərin vəzifələri
  2.1. İcarəyə verən (fraxtverən):

  2.1.1. bu Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə icarəyə götürdüyü nəqliyyat vasitəsini saz (işlək) vəziyyətdə saxlamağı, ona texniki xidmət göstərməyi, onun cari və əsaslı təmirini yerinə yetirməyi və icarəçiyə (fraxtedənə) lazım olan avadanlığı təqdim etməyi;

  2.1.2. bu Müqavilənin 1.5-ci bəndində göstərilən məqsədlərə uyğun olaraq, icarəçiyə (fraxtedənə) avtonəqliyyat vasitəsinin təhlükəsiz istismarını təmin etməklə, onun idarə olunması və texniki cəhətdən istismarı ilə bağlı xidmətlər göstərməyi;

  2.1.3. avtonəqliyyat vasitələrini bu müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmək üçün tələb olunan sayda müvafiq dərəcəli sürücü ilə təmin etməyi;

  2.1.4. avtonəqliyyat vasitəsinin kommersiya baxımından istismarı ilə bağlı yaranan xərcləri ödəməyi;

  2.1.5. avtonəqliyyat vasitəsini və digər avtonəqliyyat vasitələri tərəfindən dəymiş zərərə görə və ya onun istismarı ilə bağlı məsuliyyəti sığorta etməyi öhdəsinə götürür.

  2.2. İcarəçi (fraxtedən):

  2.2.1. bu Müqavilənin 1.3-cü və 1.4-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş miqdarda, qaydada və müddətdə avtonəqliyyat vasitəsindən istifadəyə görə icarə haqqını ödəməyi;

  2.2.2. icarəyə götürülmüş (fraxt edilmiş) avtonəqliyyat vasitəsinin kommersiya baxımından istismarının həyata keçirilməsi ilə bağlı öz adından üçüncü şəxslərlə daşıma müqaviləsi və digər müqavilələr bağlamamağı öhdəsinə götürür.
  3. Tərəflərin məsuliyyəti
  3.1. Tərəflər Müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmədiklərinə və ya lazımi qaydada yerinə yetirmədiklərinə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

  3.2. İcarəyə götürülmüş (fraxt edilmiş) avtonəqliyyat vasitəsinin məhv olması və ya zədələnməsinə görə icarəçiyə (fraxtedənə) vurulmuş ziyanın əvəzini, ondan asılı olmayan səbəblərdən baş verdiyini sübuta yetirməzsə, icarəyə verən (fraxtverən) ödəyir.

  3.3. İcarəyə götürülmüş (fraxt edilmiş) avtonəqliyyat vasitəsinin, onun mexanizm, qurğu və avadanlıqlarının istifadəsi zamanı üçüncü şəxslərə dəymiş ziyana görə icarəyə verən (fraxtverən) məsuliyyət daşıyır. İcarəyə verən (fraxtverən) üçüncü şəxslərə dəymiş ziyana görə ödənilmiş məbləğin geri qaytarılması barədə, təqsirin icarəçinin (fraxtedənin) ucbatından baş verdiyini sübuta yetirdiyi halda, icarəçiyə (fraxtedənə) qarşı reqres tələb irəli sürə bilər.
  4. Müqavilənin əlavə şərtləri və yekun müddəalar
  4.1. Müqavilənin əlavə şərtləri ____________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


  4.2. Bu Müqavilə ilə nizamlanmayan məsələlərə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları və avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları ilə müəyyən edilən normalar tətbiq olunur.

  4.3. Bu Müqavilə __________ nüsxədə tərtib edilir və imzalandığı

  (nüsxələrin sayı)

  gündən qüvvəyə minir.  5. Tərəflərin hüquqi ünvanları və rekvizitləri
  İcarəyə verən (fraxtverən): İcarəçi (fraxtedən):

  Adı ________________________

  ___________________________

  Ünvanı _____________________

  Bank rekvizitləri _____________

  ____________________________

  Tel/Faks ____________________

  İcarəyə verən (fraxtverən) ______

  (imza və möhür)  Adı ________________________

  ___________________________

  Ünvanı _____________________

  Bank rekvizitləri _____________

  ____________________________

  Tel/Faks ____________________

  İcarəyə verən (fraxtverən) ______

  (imza və möhür)
  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na

  2 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)

  ƏMTƏƏ-NƏQLİYYAT QAİMƏ


  1. Yükgöndərən (adı, ünvanı):  2. Yükalan (adı, ünvanı):


  3. Daşıyıcı (adı, ünvanı):


  4.Yükün çatdırılma yeri:


  5. Yüklənmənin yeri və tarixi:


  6. Yükün göndərilmə vaxtı:  7. Yükün dəyəri * :

  8.Yükgöndərənin daşınma şərtləri barəsində xüsusi göstərişləri *:


  9. Xüsusi təhlükəli və potensial təhlükəli yük olduqda - təhlükənin konkret növü və belə hallarda yerinə yetirilməli ehtiyat tədbirləri:


  10. Yük yerlə-rinin adı və nömrə-ləri

  11. Yük yerlə-rinin miqdarı

  12. Qabı

  13.Tər-kibi

  14. Brut-to çəkisi (kq)

  15. Daşıyıcıya yüklə birlikdə verilmiş sənədlərin siyahısı *:


  16. Daşıma haqqı:  20. Yükün sığortalanmasına dair yükgöndərənin göstərişi *:
  21. Yükün daşınması üçün şərtləşdirilmiş müddətlər *:
  22. Yükün boşaldılıb başqa nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsinin qadağan edilməsi*:

  17. Əlavə xərclər:  18. Avans *:
  Qeyd. * nişanı ilə əmtəə-nəqliyyat qaiməsində, zəruri hallarda, göstərilə bilən məlumatlar qeyd olunmuşdur.

  19. Tərtib edilən yer: Tarix:


  23. Tərəflərin əlavə qeydləri*:


  24. Yükgöndərənin imzası və möhürü:

  25. Sürücünün soyadı və adı:

  Nəqliyyat vasitəsi markası və növü:


  Daşıyıcının imzası və möhürü:

  26. Yük qəbul olunub:

  Yer Tarix

  Yükalanın imzası və möhürü:


  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  3 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)
  Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili müqaviləsi

  ____________ şəhəri ______ №-li «_____» __________20___il


  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  (nizamnamə, əsasnamə, etibarnamə və ya şəhadətnamə onun nömrəsi və tarixi)
  əsasında fəaliyyət göstərən ___________________ şəxsində bundan

  (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

  sonra Daşıyıcı adlandırılacaq ______________bir tərəfdən, __________

  (hüquqi şəxsin adı, yaxud fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı) (nizamnamə,

  ____________________________________________ əsasında fəaliyyət

  əsasnamə, etibarnamə və ya şəhadətnamə, onun nömrəsi və tarixi)

  göstərən _____________________________ şəxsində bundan sonra

  (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

  «Sifarişçi» adlandırılacaq__________________________ digər tərəfdən

  (hüquqi şəxsin adı, yaxud fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı)

  aşağıdakılar haqqında
  Müqavilə bağladılar:

  1. Müqavilənin predmeti
  1.1. Daşıyıcı yükü qəbul etməyi, Sifarişçi isə bu müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş həcmdə və müddətdə____________ yükün daşınmaya

  (uyğun müddət – birgünlük, həftəlik, ongünlük, aylıq və s.)

  təqdim edilməsini öz öhdəsinə götürür.

  Sifarişçi tərəfindən aylıq tələbnaməyə daşımanın gündəlik həcmi göstərilməklə, işin ongünlüklər və növbələr üzrə Daşıyıcı ilə razılaşdırılmış yerinə yetirilmə cədvəli, yükün daşınma marşrutu, yüklənmə-boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsi üsulu və eləcə də yükün daşınması üçün tələb olunan avtonəqliyyat vasitələrinin sayı və markası əlavə edilir.

  1.2. Daşımanın gündəlik həcmi __________________ miqdarında müəyyən edilir. Gündəlik daşıma üçün cədvəldə nəzərdə tutulmuş həcmin ________ faizi qədər yayınmaya Daşıyıcıya və Sifarişçiyə icazə verilir.

  1.3. Daşıma cədvəlinə hər iki tərəfin razılığı ilə dəyişikliklər, daşımadan əvvəlki gün (daşımaya bir gün qalmış) saat 11.00-dan gec olmayaraq edilə bilər.


  2. Tərəflərin vəzifələri
  2.1. Daşıyıcının vəzifələri:

  2.1.1. tələbnaməni (sifarişi) qəbul edərkən yükün həcminə və xarakterinə uyğun avtonəqliyyat vasitələrinin növünü və sayını seçmək və avtonəqliyyat vasitələrinin nəzərdə tutulmuş qaydada yükləmə meydançasına verilməsini təmin etmək;

  2.1.2. daşınacaq yükü daşımaq üçün nəzərdə tutulan və sanitariya tələblərinə uyğun olan avtonəqliyyat vasitəsini daşımaya yararlı şəkildə yükləmə meydançasına vermək;

  2.1.3. aşağıdakılar istisna olmaqla, daşınan yükün yolboyu mühafizəsini öz üzərinə götürür;

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2.1.4. Sifarişçinin ona təhvil verdiyi yükü təyinat məntəqəsinə çatdırmaq və əmtəə-nəqliyyat qaiməsində qeyd edilən yükalana təhvil vermək. Yükün təhvil verilməsi əmtəə-nəqliyyat qaiməsində yükalanın imzası ilə rəsmiləşdirilir.

  2.2. Sifarişçinin vəzifələri:

  2.2.1. nəzərdə tutulmuş vaxtda yükü yükləməyə təqdim etmək;

  2.2.2. yükü əvvəlcədən yükləməyə hazır etmək (istiqamətlər üzrə seçmək, plomblamaq, taralaşdırmaq və s.);

  2.2.3. ilin bütün fəsillərində yükləmə-boşaltma meydançasına gələn yolları daşımanı yerinə yetirmək və avtonəqliyyat vasitəsinin maneəsiz və təhlükəsiz hərəkəti, habelə sərbəst manevr etməsi üçün yararlı vəziyyətdə saxlamaq;

  2.2.4. axşam və gecə saatlarında yükləmə və boşaltma yerlərinin işıqlandırılmasını təmin etmək;

  2.2.5. yükləmə və boşaltmanı yerinə yetirmək üçün zəruri olan qurğu və köməkçi avadanlığa malik olmaq;

  2.2.6. təlimata uyğun əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin, yol vərəqəsinin və yükü müşayiət edən digər sənədlərin avtonəqliyyat vasitəsini gecikdirmədən rəsmiləşdirilməsini təmin etmək.

  2.3. Yükün nəqliyyat vasitəsinə yüklənməsi işləri __________ işçi qüvvəsi və vəsaiti hesabına (Daşıyıcı, Sifarişçi)

  yerinə yetirilir.

  Yükün nəqliyyat vasitəsindən boşaldılması ___________________ işçi qüvvəsi və vəsaiti hesabına (Daşıyıcı, Sifarişçi)

  yerinə yetirilir.

  2.4. Tərəflərin əlavə vəzifələri _____________________________

  ___________________________________________________________

  __________________________________________________________.
  3. Yükün daşınmasına görə hesablaşmalar

  3.1. Daşınmaya və daşınma ilə bağlı əməliyyat və xidmətlərin yerinə yetirilməsinə görə Sifarişçi _______________________________ daşıma haqqı ödəyir. (norma, tarif və qiymətlər)

  3.2. Daşınmaya və daşınma ilə bağlı əməliyyat və xidmətlərin yerinə yetirilməsinə görə ödəniş tərəflər arasında ____________əsasında ________________ (hesab-faktura, əmtəə-nəqliyyat qaiməsi)

  (uyğun müddət)

  müddətdə həyata keçirilir.

  3.3. Sifarişçi ödəməni gecikdirdiyinə görə ödənişin ____ faizi məbləğində gecikdirdiyi hər gün üçün dəbbə pulu ödəyir.

  3.4. Hesab-fakturanın tərtib edilməsi üçün əsas əmtəə-nəqliyyat qaiməsi, avtonəqliyyat vasitəsindən istifadəyə görə ödəmənin əsası isə sifarişçinin avtonəqliyyat vasitəsinin yol vərəqəsində möhürü və imzası ilə təsdiq etdiyi qeydlərdir.
  4. Tərəflərin məsuliyyəti
  4.1. Tərəflər bu Müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmədikdə və ya lazımi qaydada yerinə yetirmədikdə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

  4.2. Bu Müqavilədə nəzərdə tutulan daşıma həcmini yerinə yetirməyən tərəf təqdim etmədiyi və ya daşımadığı yükün dəyərinin 20 faizi miqdarında cərimə ödəyir.

  4.3. Avtonəqliyyat vasitəsini vaxtında yüklənməyə təqdim etməyən tərəf _________________________ cərimə ödəyir.

  (cərimənin miqdarı)

  4.4. Avtonəqliyyat vasitəsini nasaz vəziyyətdə və ya yükləmə üçün yararsız halda yüklənməyə təqdim edən daşıyıcı ___________________ cərimə ödəyir. (cərimənin miqdarı)

  4.5. Müqavilənin əlavə şərtlərini yerinə yetirməyən tərəf ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  (əlavə şərtlər və onlara görə məsuliyyət)

  4.6. Mütəmadi olaraq müqavilə şərtləri pozularsa, tərəflər arasında Müqavilə ləğv edilmiş hesab edilir.


  5. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti
  5.1. Bu Müqavilə imzalandığı andan qüvvəyə minir və _________

  (qüvvədə olduğu tarix göstərilir)

  tarixinədək qüvvədədir.

  5.2. Bu Müqavilə ______________________ nüsxədə tərtib edilir.

  (nüsxələrin sayı)
  6. Yekun müddəalar
  6.1. Bu Müqavilədə əksini tapmamış məsələlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll edilir.

  6.2. Müqavilənin icra edilməsində ortaya çıxan mübahisəli məsələlər məhkəmə yolu ilə aradan qaldırılır.


  7. Tərəflərin hüquqi ünvanları və rekvizitləri
  Daşıyıcı Sifarişçi

  Adı _______________________ Adı ______________________

  __________________________ _________________________

  Ünvanı___________________ Ünvanı ____________________

  __________________________ __________________________

  Bank rekvizitləri______________ Bank rekvizitləri ____________

  __________________________ _______________________

  Tel/Faks ___________________ Tel/Faks___________________

  Daşıyıcı _________________ Sifarişçi __________________

  (imza və möhür) (imza və möhür)  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  4 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)
  «__» ________ 20__ il tarixli ____________ Müqaviləyə yüklərin
  daşınması üzrə «__» _____________ 20__il tarixli ________ №-li əlavə
  TƏLƏBNAMƏ
  Sifarişçinin adı ______________ Sifarişçinin ünvanı ________________

  (soyadı, adı, atasının adı,

  ___________________________________________________________

  avtonəqliyyat vasitəsinin istifadə edilməsinə məsul şəxsin vəzifəsi və telefon nömrəsi)


  Sifarişçinin hesablaşma hesabı №____________ ________________

  (bankın adı və ünvanı)


  Daşımanın aylıq həcmi ________ ton ________ t/km _______ ödənişli

  avtomobil/saat


  Aylıq daşıma üçün təqdim edilir ______ ton ______ t/km _____ ödənişli

  avtomobil/saat
  Sıra №-si

  Yükün adı

  Yükün sinfi

  Avtonəqliyyat vasitəsinin sifarişçisi tərəfindən doldurulur  Yüklənməyə verilən avtonəqliyyat

  vasitələrinin gündəlik sayı


  Daşıyıcı tərəfindən doldurulur  yükgöndərənin adı və

  avtonəqliyyat vasitəsinin verilmə ünvanı  yükalanın adı və yükün

  çatdırılma ünvanı  yükün kütləsi

  yükləmə qaydası

  boşaltma qaydası

  daşıma məsafəsi

  ilkin dəyərin hesablanması  qiymətləndirmə

  qiymətləndirmə

  məbləğ

  (man.)


  qeyd


  Əlavə şərtlər
  1. Yükün müşayiəti və təhvil verilməsi ____tərəfindən yerinə yetirilir.
  2. Yükləmə məntəqələri istiqamətində olan

  dalan yollarının saxlanması ____________________________________

  ______________ tərəfindən həyata keçirilir, boşaltma məntəqələrinə gedən dalan yollarının saxlanması isə ____________________tərəfindən həyata keçirilir.

  3. Daşıma haqqının ödənilməsi _______tərəfindən yerinə yetirilir.


  4. Digər əlavə şərtlər ____________________________________
  Sifarişçi tərəfindən məsul edilmiş şəxs______________ ____________

  (vəzifəsi, imzası) (soyadı, adı, atasının adı)


  Tələbnaməni qəbul etdi ___________________ ________________

  (vəzifəsi, imzası) (soyadı, adı, atasının adı)


  Razılaşdırılmışdır Razılaşdırılmışdır

  Daşıyıcının nümayəndəsi Sifarişçinin nümayəndəsi


  _________ ________________ ___________ __________________

  (imzası) (soyadı, adı, atasının adı) (imzası) (soyadı, adı, atasının adı)


  ______________ _____________

  (tarix) (tarix)


  20_____ ilin ___________ ayı üçün yüklərin daşınma qrafiki


  Sıra №-si

  Yükün adı

  Yükgöndərənin adı və avtonəqliyyat

  vasitəsinin verilmə ünvanı  Yükalanın adı və yükün çatdırılmaünvanı

  Yükün kütləsi

  Yükləmə üsulu

  Boşaltma üsulu

  Avtonəqliyyat vasitələrinin marka və sayı

  Dekadalar üzrə yüklərin daşınması

  Növbə üzrə iş rejimi


  I – cəmi,ton

  o cüm-lədən

  II - cəmi,ton

  o cüm-lədən

  II - cəmi,ton

  o cüm-lədən

  1-ci

  2-ci

  3-cü


  2-ci və 3-cü növbə zamanı

  istirahət günləri

  2-ci və 3-cü növbə zamanı

  istirahət günləri

  2-ci və 3-cü növbə zamanı

  istirahət günləri

  başlanğıc

  son

  başlanğıc

  son

  başlanğıc

  son  Download 0.91 Mb.
    1   2   3   4
  Download 0.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»na 1 nömrəli əlavə

  Download 0.91 Mb.