• Ə lav ə ş ə rtl ə r
 • Mühasibatlığın qeydl ə ri
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 6 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 7 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil n ə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 9 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil nə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 10 nömr ə li ə lav ə
 • Sıra №-si Yükün adı Taranın növü Qeyd
 • «Avtom obil n ə qliyyatı il ə yükl ə rin daşınması Qaydaları»na 11 nömr ə li ə lav ə
 • «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»na 1 nömrəli əlavə
  Download 0.91 Mb.
  bet2/4
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.91 Mb.
  1   2   3   4

  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  5 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)
  20___ ilin ________ ayı üçün yüklərin daşınmasına dair
  «__» ______________ 20_____il tarixli ________ №-li
  SİFARİŞ

  Sifarişçinin adı ______________________________________________

  Sifarişçinin ünvanı ___________________________________________

  Sifarişçinin hesablaşma hesabının nömrəsi__________ _____________

  (bankın adı və ünvanı)

  Sifarişçinin avtonəqliyyat vasitəsinin istifadə edilməsinə məsul olan şəxsin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi _________________________

  Telefon nömrəsi _____________________________________________

  Avtonəqliyyat vasitəsinin verilmə tarixi və saatı ____________________
  Yükgön-

  dərənin


  adı və avtonəq-

  liyyat


  vasitəsinin verilmə

  ünvanı


  Yük-alanın

  adı və yükün

  çatdı-rılma

  ünvanı

  Yü-kün


  adı

  Yü-kün


  növü

  Da-şıma məsa-fəsi

  (km)


  Yer-lərin

  sayı

  Yü-kün kütlə-si

  (ton)  İlkin dəyərin hesablanması

  (man.)  Dispetçer _____________ _________________

  (imza) (soyadı, adı, atasının adı)

  Əlavə şərtlər
  1. Müşayiət ______________________ tərəfindən yerinə yetirilir.
  2. Yüklərin qəbul edilməsi və təhvil verilməsi ________________ tərəfindən yerinə yetirilir.
  3. Yükləmə məntəqələrindən yüklərin yola salınması saat ___ - dan ______- dək yerinə yetirilir.
  4. Boşaltma məntəqələrində yüklərin qəbul edilməsi saat ___ - dan ______- dək yerinə yetirilir.
  5. Yükləmə məntəqələri istiqamətində olan dalan yollarının saxlanılması___________________________ tərəfindən həyata keçirilir.
  6. Boşaltma məntəqələri istiqamətində olan dalan yollarının saxlanılması __________________________ tərəfindən həyata keçirilir.
  7. Daşıma haqqının ödənilməsi ___________________tərəfindən yerinə yetirilir.
  8. Digər əlavə şərtlər ____________________________________
  Sifarişçinin nümayəndəsi ______________ ___________________

  (vəzifəsi, imzası) (soyadı, adı, atasının adı)


  Daşıyıcının nümayəndəsi _______________ ________________

  (vəzifəsi, imzası) (soyadı, adı, atasının adı)


  (kəsmə xətti)
  «__» ______________ 20_____il tarixli
  ________ nömrəli sifarişin ödənilməsinə dair qəbz

  Daşıma haqqının ödənilməsi __________tərəfindən yerinə yetirilmişdir.

  (Sifarişçinin adı)

  Kassa-mədaxil orderi № ____________ «__» __________ 20_____ il

  Ödəmə tapşırığı № ____________ «__» __________ 20_____ il Bank qəbzi № ____________ «__» __________ 20_____ il ___________________________________________________________

  (məbləğ sözlə)

  Xəzinədar ____________________

  Mühasibatlığın qeydləri
  İlkin hesablanmış dəyər üzrə ödənilmişdir:

  Nağd ______________________ manat;


  «__» _________ 20_____ il tarixli _____№-li kassa-mədaxil orderi üzrə;
  «__» _________ 20_____ il tarixli ____ №-li bank qəbzi ilə

  _______________ manat məbləğində;


  «__» _________ 20_____ il tarixli ____ №-li ödəmə tapşırığı ilə

  ___________ manat məbləğində.


  Mühasib ______________

  (imza)
  Qəbul edən xəzinədar ______________

  (imza)

  ______________  (tarix)  Sifarişin yerinə yetirilməsi

  əmtəə-nəqliyyat

  qaiməsinin

  nömrəsi


  daşınmış

  yükün çəkisi (tonal), məsafə

  (kilometrlə), iş saatı


  hesablaşma

  məbləği


  Sifariş yerinə yetirilmişdir ____

  ___________________________

  (Daşıyıcının məsul şəxsinin imzası)

  ___________________________

  (soyadı, adı, atasının adı)

  ______________

  (tarix)

  Mövcud sifariş üzrə təqdim edilmiş hesab № ____ «__» _____ 20___ il.

  Qiymətlərin razılaşdırılması protokolu № ____ «__» _____ 20___ il.
  Baş mühasib ______________

  (imza)
  Hesablaşma hesabı №_______________ ____________________

  (bankın adı və ünvanı)

  Şifrə _____________________________________________________


  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  6 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)
  Daşıyıcı ilə Sifarişçi arasında yaranmış ixtilaf

  (fikir ayrılığı) haqqında
  A K T

  Daşıyıcının adı ______________________________________________

  ___________________________________________________________

  Avtomobilin markası ______, dövlət №-si_______, «___» ____ 20___il.

  Qoşqunun (yarımqoşqunun) dövlət №-si __________________________

  Bu akt aşağıdakı şəxslərin iştirakı ilə tərtib edildi:

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)


  Yükgöndərənin adı ___________________________________________

  Yükalanın adı _______________________________________________

  Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin №-si _______________________________

  Tarixi «___» ________ 20___il

  Yükün adı __________________________________________________

  Şəraitin təsviri_______________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  İmzalar________________

  ________________

  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  7 nömrəli əlavə


  Ölkədaxili daşımalarda yükün

  çatdırılması üzrə tövsiyə olunan müddətlər  Daşınma məsafəsi

  (km)


  Yükün tövsiyə olunan çatdırılma müddəti

  (sutka) ilə  bir avtonəqliyyat vasitəsinin tutumu həcmində, reyslərin sayı

  konteynerlərin və ya kiçik partiya ilə yola salınmış yüklərin sayı

  (reyslər)  350-yə qədər

  1

  2

  350-dən 600-ə qədər

  1,5

  3

  600-dən çox  hər tam və ya natamam 350 km-ə bir sutka əlavə olunur

  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  9 nömrəli əlavə
  (Nümunəvi forma)
  Daşınma zamanı yükün salamatlığının

  təmin edilməməsi haqqında

  «___» ______________ 20___ tarixli


  AKT
  Daşıyıcının nümayəndəsi ____________________________________

  (nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi)

  ___________________________________________________________

  (hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

  və yükalanın (yükgöndərənin) nümayəndəsi _______________________

  (nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi)

  __________________________________________________________

  (hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)


  bu aktı tərtib etdilər ondan ötrü ki,
  1._________ №-li əmtəə-nəqliyyat qaiməsinə əsasən yükgöndərən

  (yükalan) tərəfindən __________________________________________

  (yükün adı, kütləsi, yük yerlərinin sayı (ədədlə),

  ___________________________________________________________

  (yükün taralaşdırılması və ya avtonəqliyyat vasitəsinin plomblanması barədə qeyd)

  _____________________________ anbarında _____________ markalı,

  (təşkilatın adı)

  _______________________dövlət nömrə nişanlı avtonəqliyyat vasitəsinə yüklənmişdir.


  2. Yük yükalanın _______________________________________

  (hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

  anbarına çatdırılmışdır.

  3. Yükün boşaldılması və tərəzidə çəkilməsi zamanı aşkar olunmuşdur:

  ___________________________________________________________

  (yükün kütləsində,yük yerlərinin və ya yükün sayında əskiklik, yükün xarab olması,

  ___________________________________________________________

  yükün və ya taranın zədələnməsi, yükün zədələnmiş yerlərdən çıxarılmasının

  ___________________________________________________________

  mümkünlüyü, konteynerin üzərində, banda və

  ___________________________________________________________

  yük yerlərində plombların vəziyyəti, natamam daşımanın səbəbi)


  Yükalanın (yükgöndərənin) nümayəndəsi ___________________

  (imza)


  Daşıyıcının nümayəndəsi ______________

  (imza)  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  10 nömrəli əlavə

  Tərəvəzin daşınması üçün taraların növləri


  Sıra №-si


  Yükün adı  Taranın növü


  Qeyd

  1.

  Kartof

  konteyner, zənbil, yeşik, kisə, tor kisə

  əkin, yığım vaxtı, şaxta olmayan havada füruş şəklində


  2.

  Ağ kələm

  konteyner, yeşik, kisə, tor kisə

  tez və gec yetişəni tarasız füruş şəklində


  3.

  Gül kələm

  yeşik

  4.

  Qırmızı kələm

  yeşik

  yaxın məsafəyə tarasız daşına bilər

  5.

  Baş soğan

  yeşik, yumşaq tara

  6.

  Yerkökü və

  çuğundur


  konteyner, yeşik

  kökü və yarpaqları üstündə olanı açıq şəkildə yaxın məsafəyə daşımaq olar

  7.

  Xiyar, pomidor

  yeşik, zənbil

  8.

  Bibər, badımcan, kudu, balqabaq, boranı, təzə

  göyərti (göy

  soğan, şüyüd,

  vəzəri, keşniş,

  reyhan, cəfəri,

  nanə, yarpız,

  şomu, turp,

  turşəng, kəvər,

  gicitkən, göy

  sarımsaq)
  yeşik, zənbil

  9.

  Baş sarımsaq

  yeşik, zənbil

  becərilmə yerindən

  tədarük məntəqəsinə

  daşınarkən yumşaq

  taraya qablaşdırıla bilər  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin

  daşınması Qaydaları»na
  11 nömrəli əlavə

  Ərzaq mallarının ölkədaxili daşımalar

  üçün tələb olunan temperatur rejimi  Sıra

  -si
  Yükün adı

  Yükləmə vaxtı, yükün tempera-turu

  Daşıma zamanı refrijeratordakı temperatur (°C ilə)


  Qeyd

  aşağı

  yuxarı
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Dondurulmuş yüklər (tikə ət, ət, quş əti, donuz piyi, balıq, dondurulmuş yumurta məhsulları)*

  - 8-ə qədər
  - 12-yə qədər
  2.

  Kərə yağı*

  - 6
  - 6-ya qədər
  3.

  Az duzlanmış siyənək

  - 6
  -6-ya qədər
  4.

  Heyvan piyləri, əridilmiş piy, marqarin, əridilmiş yağ*

  0

  0

  - 3
  5.

  Turşuya qoyulmuş ərzaq, hisə verilmiş və quru hislənmiş balıq, balıq kürüsü (6-cı sırada göstərilənlərdən başqa)*

  0

  0

  - 3
  6.

  Balıq kürüsü (dənəvər, sıxılmış və qırmızı qızıl balıq, xırda balıq)

  0

  0

  - 5
  7.

  Hisə verilmiş kolbasa*

  0 + 4

  0

  - 3
  8.

  Yarımçıq hisə verilmiş kolbasa*

  0 + 4

  0

  - 3
  9.

  Çiy hisə verilmiş kolbasa

  + 8 + 10

  + 8

  + 10-a qədər
  10.

  Soyudulmuş, buzla əhatə olunmuş balıq

  + 3

  0

  - 1
  11.

  Soyumuş ət

  + 4 + 12

  + 4

  + 10-a qədər
  12.

  Soyudulmuş ət və quş əti

  0 + 4

  0

  - 1
  13.

  Konservlər (balıqdan

  başqa)


  -

  + 15

  + 20
  14.

  Balıq konservləri

  0

  - 1

  + 6

  Download 0.91 Mb.
  1   2   3   4
  Download 0.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»na 1 nömrəli əlavə

  Download 0.91 Mb.