• 4.2. Yağış kanalizasiyası 4.2.1. Məskunlaşma zonalarından və müəssisələrin ərazilərindən yerüstü axımların kənarlaşdırılması şərtləri 4.2.1.1.
 • 4.2.2. Yerüstü tullantı sularının ortaillik həcminin təyini 4.2.2.1.
 • 4.2.3. Təmizlənməyə veriləcək yerüstü tullantı sularının hesabi həcmlərinin təyini 4.2.3.1.
 • 4.2.4. Yağış kanalizasiya kollektorlarında yağış və ərimiş qar sularının hesabi sərflərinin təyini 4.2.4.1.
 • AZƏrbaycan respublikasi döVLƏT ŞƏHƏrsalma və arxitektura komiTƏSİNİn kollegiyasi
  Download 4.24 Mb.
  bet32/53
  Sana24.03.2017
  Hajmi4.24 Mb.
  1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53

  4.1.2. Ehtiyac olduqda, ayrı-ayrı yaşayış və ictimai binalardan kənarlaşdırılan tullantı sularının xüsusi hesabi sərfi TNvəQ 2.04.01-in tələblərinə əsasən təyin edilməlidir.

  4.1.3. Sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrində yaranan istehsalat tullantı sularının hesabi orta sutkalıq sərfi və onların axınının qeyri-müntəzəmlik əmsalları texnoloji göstəricilər əsasında təyin edilməlidir. Bu zaman az sulu texnoloji proseslərin, dövri su təchizatı sistemlərinin tətbiqi, sudan təkrar istifadə və s. yollarla sudan səmərəli istifadə olunması nəzərdə tutulmalıdır.

  4.1.4. Kanalizasiyası olmayan rayonlarda xüsusi su kənarlaşdırılma norması bir sakin üçün 25 l/sut qəbul edilməlidir.

  4.1.5. Yaşayış məntəqəsində tullantı sularının orta sutkalıq hesabi sərfi 4.1.1-4.1.4 maddələri üzrə nəzərdə tutulan sərflərin cəminə bərabər təyin edilir.

  Əhaliyə xidmət edən yerli sənaye müəssisələrinin tullantı suları, həmçinin hesablanmayan sərflərin miqdarının əlavə olaraq, yaşayış məntəqəsinin bütün orta sutkalıq tullantı sularının (əsaslandırma olduqda) müvafiq olaraq 6-12%-i və müvafiq əsaslandırma olduqda 4-8%-i qədər qəbul edilməsinə yol verilir.  4.1.6. Tullantı sularının hesabi sutkalıq sərfləri 4.1.5 maddəsinin göstərişləri əsasında təyin edilmiş il ərzində orta sutkalıq sərflərin cəminin TNvəQ 2.04.02-ə görə sutkalıq qeyri-müntəzəmlik əmsalına hasili ilə təyin edilməlidir.

  4.1.7. Tullantı sularının hesabi maksimal və minimal sərfləri 4.1.5 maddəsinin göstərişləri əsasında müəyyən edilmiş il ərzində orta sutkalıq sərflərin cədvəl 2-də verilmiş ümumi qeyri-müntəzəmlik əmsallarına hasili ilə təyin edilməlidir.

  4.1.8. Sənaye müəssisələrinin istehsalat tullantı sularının hesabi sərfləri qəbul edilməlidir:

  müəssisənin sexlərindən tullantı sularını qəbul edən xarici kollektorlar üçün - saatlıq maksimal sərflərə əsasən;

  müəssisənin ümumzavod və sahədənkənar kollektorları üçün - birləşmiş saatlıq qrafikə əsasən;

  müəssisə qruplarının sahədənkanar kollektorları üçün-tullantı sularının kollektorda axma müddəti nəzərə alınmaqla birləşmiş saatlıq qrafikə əsasən.

  Cədvəl 2. Ümumi qeyri müntəzəmlik əmsalları

  Tullantı suları axıntısının ümumi qeyri-müntəzəmlik əmsalı

  Tullantı sularının orta sərfi, l/s  5

  10

  20

  50

  100

  300

  500

  1000

  ≥ 5000

  1% təminatla maksimum

  1% təminatla minimum

  5% təminatla maksimum

  5% təminatla minimum  3,0

  0,2


  2,5

  0,38


  2,7

  0,23


  2,1

  0,46


  2,5

  0,26


  1,9

  0,5


  2,2

  0,3


  1,7

  0,55


  2,0

  0,35


  1,6

  0,59


  1,8

  0,4


  1,55

  0,62


  1,75

  0,45


  1,5

  0,66


  1,7

  0,51


  1,47

  0,69


  1,6

  0,56


  1,44

  0,71


  Q e y d:

  1. Tullantı suları axıntısının ümumi qeyri-müntəzəmlik əmsalının cədvəl 2-də verilən qiymətlərinin istehsalat tullantı sularının ümumi axının 45%-dən çox olmayan hallarda qəbul edilməsinə yol verilir. İstehsalat tullantı suları ümumi axının 45%-dən çox olan hallarda ümumi qeyri-müntəzəmlik əmsalları oxşar obyektlərin istismar təcrübəsinə əsasən, yaxud məişət və istehsalat tullantı sularının sutkanın saatları üzrə kənar edilən faktiki miqdarına əsasən təyin edilməlidir.

  2. Tullantı sularının sərfi 5 l/s-dən az olduqda maksimum qeyri-müntəzəmlik əmsalı 3-ə bərabər qəbul edilməlidir.

  3. 5%-li təminat sərfin sutka ərzində orta hesabla 1 dəfə gözlənilən mümkün artmasını (azalmasını) nəzərdə tutur. 1% - 5-6 sutkada 1 dəfə.
   

  4.1.9. Tullantı suları nasoslarla nəql etdirildikdə şəbəkə və qurğuların hesabi sərfləri nasos stansiyalarının məhsuldarlığına bərabər qəbul edilməlidir.

  Sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrində yaranan tullantı sularının həcmi bu sahədə mövcud olan normalarla, yaxud oxşar layihələr əsasında təyin edilməlidir.  4.1.10. Məişət və istehsalat tullantı sularının özüaxımlı xətləri, kollektorları və kanalları, həmçinin basqılı boru kəmərlərinin suburaxma qabiliyyəti 4.1.7 və 4.1.8 maddələrinin göstərişlərinə uyğun hesablanmış maksimal sərflərin cəminə, yağışlar və qarın ərimə dövründə kanalizasiya şəbəkələrinə baxış quyularının qapaqlarının kip bağlanmayan yerlərindən, eləcə də qrunt sularının infiltrasiyası nəticəsində daxil olan əlavə yerüstü axımların və qrunt sularının cəminə yoxlanıl-malıdır.

  Əlavə daxil olan axımın miqdarı qə.dl/s, xüsusi tədqiqatların nəticələri, yaxud oxşar obyektlərin istismar göstəriciləri əsasında, onlar olmadıqda isə (1) düsturu ilə hesablanmalıdır.  burada L-hesablanan qurğuya qədər (boru kəmərinə qədər) boru kəmərinin uzunluğu, km;  m- yağıntıların TNvəQ 2.01.01-ə və ya Milli Hidrometeorologiya Departamentinin regional bölmələrinin məlumatlarına əsasən təyin edilmiş sutkalıq maksimal miqdarıdır, mm.

  İstənilən en kəsiyə malik özüaxımlı boru kəmərləri və kanalların artırılmış sərflərəgörə buraxma qabiliyyətinin yoxlanılması onların hündürlüyünün 0,95-nəqədər dolmasına hesablanmalıdır.  4.2. Yağış kanalizasiyası

  4.2.1. Məskunlaşma zonalarından və müəssisələrin ərazilərindən yerüstü axımların kənarlaşdırılması şərtləri

  4.2.1.1. Yaşayış məntəqələrinin və sənaye müəssisələrinin ərazilərindən yerüstü tullantı sularının kənarlaşdırılması üçün bağlı sistemlər nəzərdə tutulmalıdır. Müxtəlif növ novlardan,xəndəklərdən, küvetlərdən, yarğanlardan, kiçik çaylardan istifadə etməklə bu suların açıq sistemlə kənarlaşdırılmasına az mərtəbəli fərdi tikililəri olan ərazilərdə, kənd yaşayış məntəqələrində qəsəbələrdə və bütün digər hallarda müvafiq texniki-iqtisadi əsaslandırmalar, eləcə də Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin sanitariya-epidemioloji xidməti, Azərbayçan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və “Azərsu” ASC ilə razılaşdırılmaqla yol verilir.

  Yaşayış məntəqələrindən kənarda yerləşən avtomobil yolları və yol xidməti obyektlərinin yerüstü axımlarının təmizləyici qurğulara novlar və кüvеtlərlə nəql etdirilməsinə yol verilir.  Q e y d: Yaşayış məntəqələrində əhalinin sayı10 min nəfərdən az və ya yağışın intensivliyi (q20) 25 l/(s.ha)-dan az və təkrar olunma ehtimalı ildə iki dəfədən artıq olduğu hallarda yağış kanalizasiyasının layihələndirilməsi tövsiyə edilmir.

  4.2.1.2.Yerüstü tullantı sularının təmizləyici qurğulara və su obyektlərinə axıdılması mümkün qədər axım sahəsinin aşağı məntəqələri üzrə özüaxımlı rejimdə nəzərdə tutulmalıdır. Müstəsna hallarda və müvafiq əsaslandırma olduqda yerüstü tullantı sularının təmizləyici qurğulara basqılı sistemlərlə nəql etdirilməsinə yol verilir.

  4.2.1.3. Yaşayış məntəqələri və sənaye müəssisələri ərazilərindən yerüstü tullantı sularını kənarlaşdıran sistemlərdə kollektor şəbəkəsinə yanaşı gedən drenajlardan,istilik şəbəkələrindən, yeraltı kommunikasiyaların ümumi kollektorlarından, infiltrasiya və drenaj sularının, həmçinin sənaye müəssisələrinin çirklənməmiş tullantı sularının da daxil olmasının mümkünlüyü nəzərə alınmalıdır.

  4.2.1.4. Məskunlaşma ərazilərindən və müəssisə meydançalarından mütəşəkkil kənarlaşdırılan və mövcud normaların tələb etdikləri səviyyədə təmizlənməyən yağış, ərimiş qar və suvarma sularının su obyektlərinə axıdılmasına yol verilmir.

  4.2.1.5. Yerüstü tullantı sularının su obyektlərinə mütəşəkkil qaydada axıdılması şərtləri müəyyən edilərkən su obyektlərinin mühafizəsinə Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan ekoloji və sanitariya tələbləri nəzərə alınmalıdır.

  Yerüstü axımların kənarlaşdırılma və təmizlənmə sxemləri, həmçinin təmizləyici qurğuların konstruksiyalarının seçilməsi bu suların kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikaları, kənarlaşdırılma şərtləri ilə təyin edilir, bu və ya digər variantın reallaşdırıla bilməsinin texniki imkanları və texniki-iqtisadi göstəricilərinin müqayisəsi ilə qiymətləndirilir.  4.2.1.6. Yağış yağan, qar əriyən, yol örtükləri yuyulan zaman və s. hallarda məskunlaşma əraziləri və çirklənməsinə görə onlara yaxın olan müəssisə ərazilərinin yerüstü illik su axımlarının ən azı 70% -ə qədərinin və məxsusi toksik xassəli və ya üzvi maddələrlə çirklənməsi mümkün olan müəssisələrin ərazilərində yaranan bütün axım həcminin təmizlənməsi təmin edilməlidir.

  4.2.1.7. Şəhərlərin və yaşayış məntəqələrinin məskunlaşma ərazilərində yerləşmiş sənaye zonaları, tikinti işləri gedən əraziləri, anbar və avtomobil təsərrüfatı, həmçinin xüsusi çirklənmiş sahələrin (benzindoldurma məntəqələri, avtomobil dayanacaqları, avtobus stansiyaları, ticarət mərkəzləri) yerüstü su axımları yağış kanalizasiyasına və ya mərkəzləşdirilmiş kommunal kanalizasiya sisteminə axıdılmazdan əvvəl yerli qurğularda təmizlənməlidir.

  4.2.1.8. Məskunlaşma ərazilərinin yerüstü suları, ayrılmış sukənarlaşdırıcı sistemlə axıdılarkən təmizləyici qurğular, bir qayda olaraq yagış kanalizasiyasının baş kollektorlarının mənsəbində su obyektinə çıxışdan əvvəl yerləşdirilməlidirlər. Tullantı sularının su obyektlərinə axıdılma yerləri suyun təmizlənməsi, istifadəsi və qorunması ilə məşğul olan idarələr, sanitariya-epidemioloji və balıq mühafizə xidmətləri ilə razılaşdırılmalıdır.

  4.2.1.9. Sənayе zonaları,avtomobil nəqliyyatı və piyadaların intensiv hərəkət etdiyi çoxmərtəbəli yaşayış zonaları, iri nəqliyat magistralları, ticarət mərkəzləri kimi şəhər ərazilərindən, həmçinin kənd yaşayış məntəqələrindən çirkləndirici maddələrə görə böyük yükə malik yerüstü axımlar təmizləyici qurğulara nəql edilməlidir.

  4.2.1.10. Şəhərin yağış kanalizasiya sistemində mərkəzləşdirilmiş və ya yerli təmizləyici qurğular olduqda I qrup müəssisələrin ərazilərində yaranan yerüstü axımlar (tərkibinə görə tikintisi olan ərazilərin yerüstü axımlarınа yaxın olan sənaye və istehsalat obyektləri) коmmunаl təsərrüfat idarələri ilə razılaşma yolu ilə ilkin təmizləmə aparılmadan şəhərin yağış suaxıdıcılarına yönəldilə bilər.

  İkinci qrupa daxil olan müəssisələrin ərazilərindən axan yerüstü tullantı suları (istehsal şəraitinə görə toksik xassələrə malik spesifik maddələrin və ya axımın OBT20 və OKT-nin yüksək göstəricilərə malik olmasına şərait yaradan kifayət miqdarda üzvi maddələrin yerüstü axımlara qarışmasının qarşısının tam alınmasının mümkün olmadığı müəssisələr), yaşayış məntəqəsinin yağış kanalizasiyasına axıdılmazdan əvvəl, həmçinin bu sular istehsalat tullantı sularıilə birlikdə kənarlaşdırılarkən mütləq şəkildə müstəqil təmizləyici qurğularda spesifik çirkləndiricilərdən təmizlənməyə məruz qalmalıdır.  4.2.1.11. Birinci və ikinci qrupa daxil olan müəssisələrin ərazilərində yaranan yerüstü axımların şəhərlərin və yaşayış məntəqələrinin kommunal kanalizasiya sisteminə axıdılmasının (təsərrüfat-məişət tullantı suları ilə birlikdə təmizlənməsi məqsədi ilə) mümkünlüyü tullantı sularının bu sistеmə daxil еdilmə şərtləri ilə müəyyənləşdirilir və hər bir konkret hal üçün təmizləyici qurğuların ehtiyat gücləri nəzərdən keçirilir.

  4.2.1.12. Yaşayış məntəqələri və sənaye sahələrinin yağış kanalizasiya qurğuları layihələndirilərkən təmizlənmiş tullantı sularından istehsalat su təchizatında və suvarma məqsədləri üçün istifadə olunması variantı nəzərdən keçirilməlidir.

  4.2.2. Yerüstü tullantı sularının ortaillik həcminin təyini

  4.2.2.1. Yağış yağan, qar əriyən zaman və yol örtükləri yuyulduqda məskunlaşma zonalarında və sənaye müəssisələri ərazilərində yaranan yerüstü tullantı sularının ortaillik həcmi Wh, (2) düsturu ilə hesablanmalıdır.

  burada Wy, Wq W- yağış, ərimiş qar və yol örtüklərinin yuyulmasından yaranan suyun ortaillik həcmləridir, m3.  4.2.2.2. Məskunlaşma zonalarından və sənaye müəssisələri ərazilərindən axan yağış Wy,və ərimiş qar sularının q, ortaillik həcmləri (3) və (4) düsturları ilə hesablanmalıdır.

  burada F - kollektorun axım sahəsi, ha;  hvə hy - uyğun olaraq ilin soyuq (yaxud qar örtüyündə onun əriməsinin başlamasına qədər olan dövrdə su ehtiyatı) və isti mövsümlərində yağıntının miqdarı, mm (Milli Hidrometeorologiya Departamentinin regional bölmələrinin məlumatlarına və ya TNvəQ 2.01.01-ə əsasən qəbul edilməlidir);

   - uyğun olaraq yağış və ərinti sularının цmumi axıм əmsalıdır.

  4.2.2.3. Məskunlaşma ərazilərindən axan yağış sularının ortaillik miqdarı (Wy) təyin edildikdə ümumi axım sahəsi (F) üçün ümumi axım əmsalı (ψy) cədvəl 3-ə əsasən qəbul edilməlidir.

  Cədvəl 3. Müxtəlif növ örtüklər üçün axım əmsalı ψy-nın qiymətləri  Axım sahəsi, yaxud yer səthinin növü

  Ümumi axım əmsalı ψy

  Dam örtükləri və asfalt-beton örtüklər

  0,6 –0,7

  Çaylaq və çınqıl daşlıküçələr

  0,4 - 0,5

  Yol örtüyü olmayan məhəllələr, şəhər bağçaları, bulvarlar

  0,2 - 0,3

  Qazonlar

  0,1

  Müasir tikilliləri olan məhəllələr

  0,3- 0,4

  Orta şəhərlər

  0,3 - 0,4

  Kiçik şəhər və qəsəbələr

  0,25 - 0,3   

  4.2.2.4. Sənaye müəssisələrindən və istehsalat ərazilərindən axan yağış sularının ortaillik həcmi (Wy) müəyyən edilərkən ümumi axım əmsalının (ψy) qiyməti, müxtəlif örtüklər üçün əmsalların orta qiymətləri nəzərə alınmaqla, bütün axım sahəsi üçün orta ölçülmüş qiymət kimi müəyyən edilir: sukeçirməyən örtüklər üçün - 0,6 - 0,8; qrunt səthləri üçün - 0,2; qazonlar üçün - 0,1.  4.2.2.5. Qarın təmizlənməsi və mülayim hava şəraitində sukeçirən örtüklərə qismən su hopması hesabına su itkilərini nəzərə alaraq tikintili ərazilərdə və müəssisələrin ərazilərində yaranan ərinti sularının ortaillik həcmi təyin edilərkən ümumi axım əmsalı Ψy-ın qiymətinin 0,5 - 0,7 həddində qəbul edilməsinə yol verilir.

  4.2.2.6. Axım sahələrindən axan suvarma-yuma sularının ümumi illik həcmi (5) düsturu ilə hesablanmalıdır:

   , m3 (5)

  burada, m-yol örtüklərinin yuyulması üçün xüsusi su sərfi (bir yuma üçün, bir qayda olaraq, 0,2-1,5 l/m2 qəbul edilməlidir);  k - il ərzində yumaların orta sayı(təqribən 150 qəbul edilməsinə yol verilir);

  F- yuyulmaya məruz qаlan bərk örtüklü zonaların sahəsi, ha;

  Ψs - suvarma - yuma suları üçün axım əmsalıdır (0,5-ə bərabər qəbul edilməlidir).

  4.2.3. Təmizlənməyə veriləcək yerüstü tullantı sularının hesabi həcmlərinin təyini

  4.2.3.1.Məskunlaşma ərazilərində və sənaye müəssisələri sahələrində hesabi yağışdan yaranmış və təmizləyici qurğulara yönəldilən axımların həcmi (6) düsturu ilə hesablanmalıdır.

  burada F- axım sahəsi, ha;  ha- yağıntı müddətində düşən və tam həcmdə təmizlənməyə göndərilən yağıntının maksimal hündürlüyü, mm;

  - hesabi yağışın orta axım əmsalıdır (müxtəlif növ örtüklər üçün sabit axım əmsallarının orta ölçülmüş qiyməti kimi cədvəl 12-ə əsasən qəbul edilməlidir).

  4.2.3.2. Məskunlaşma əraziləri(tikintili ərazilər) və birinci qrupa daxil olan sənaye müəssisələri üçün hа - nın qiyməti yağışın hesabi intensivliyinin bir dəfə həddi aşma dövrü P = 0,05-0,1 il üçün uyğun gələn az intensivli, tez-tez təkrar olunan yağış suyunun sutkalıq hündürlüyünə bərabərdir ki, bu da Azərbaycan Respublikasının bir çox yaşayış məntəqələri üçün yerüstü illik axımların miqdarının 70% - dən az olmayan hissəsinin kanalizasiya kollektorları və ya sututarlara axıdılmazdan əvvəl yetərincə təmizlənməsini tələb edir.

  4.2.3.3. İlkin göstəricilər aşağıdakılardır:

  konkret ərazidə atmosfer yağıntıları haqqında meteoroloji stansiyanın çoxillik (10-15 ildən az olmayaraq) müşahidələrinin göstəriciləri;

  yaxında yerləşən meteoroloji stansiyaların müşahidə göstəriciləri.

  Meteoroloji stansiyanın məlumatlarını axımın baxılan sahəsində o vaxt qəbul etmək olar ki, aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilmiş olsun:

  stansiyadan suyığıcı sahəyə qədər olan məsafə 100 km-dən az olsun;

  suyığıcı sahənin və meteoroloji stansiyanın dəniz səviyyəsindən yüksəklik fərqi 50 m-dən çох olmasın.  4.2.3.4. Məskunlaşma əraziləri (tikintili ərazilər) və 1-ci qrup sənaye müəssisələri üçün çохillik müşahidə göstəriciləri hа olmadıqda onun illik yerüstü axımlarının 70% - dən çoxunun təmizlənməyə göndərilməsini təmin edən qiymətini 5 - 10 mm həddində qəbul edilməsinə yol verilir.

  4.2.3.5. Qarın ərimə dövrünün ortasında məskunlaşma ərazilərindən və sənaye müəssisələrinin ərazisindən təmizləyici qurğulara ötürülən ərinti sularının sutkalıq maksimum həcmi (Wq.sut) aşağıdakı düsturla hesablanmalıdır:

   

   

  burada, F - axım sahəsi, ha;  Ψ- ərimiş qar sularının ümumi axım əmsalı (0,5 – 0,8 həddində qəbul edilməlidir);

  hqP - təkrarlanması verilmiş yağıntı layının hündürlüyü, mm;

  - qarın qeyri-müntəzəm əriməsini nəzərə alan əmsal (0,8 qəbul edilməlidir);

  K- qarın təmizlənməsini və daşınmasını nəzərə alan əmsal (düstur (8) ilə hesablanmalıdır):

  burada Ft- qardan təmizlənən ərazinin ümumi sahəsidir (qarla örtülmüş ümumi sahənin 5%-dən 15%-ə qədəri miqdarında qəbul edilməlidir).  4.2.4. Yağış kanalizasiya kollektorlarında yağış və ərimiş qar sularının hesabi sərflərinin təyini

  4.2.4.1. Məskunlaşma zonalarından və sənaye müəssisələri ərazilərindən tullantı sularını kənar edən yağış kanalizasiya kollektorlarının sərfi, həddi intensivlik metodu ilə təyin edilməlidir:

  axım əmsalının sabit qiymətlərində  axım əmsalının dəyişən qiymətlərində  burada Ап - konkret ərazi üçün, müvafiq olaraq, yağışın intensivliyini və davam etmə müddətini xarakterizə edən parametrlər olub maddə 4.2.4.2.-nin göstərişlərinə əsasən təyin edilməlidir;

  orvə zor-uyğun olaraq axım və örtük əmsallarının orta qiymətləri olub, maddə 4.2.4.10-nun göstərişlərinə əsasən təyin olunur; sukeçirməyən səthlər üstünlük təşkil etdikdə (müasir şəhər tikintisi üçün səciyyəvi olan, sukeçirməyən səthlərin hövzənin ümumi sahəsinin 30%-dən çox hissəsini tutduğu hallarda) (9) düsturundan istifadə edilməlidir;

  F-hesabi axım sahəsi(ha) olub, maddə 4.2.4.6-nın göstərişləri əsasında təyin edilməlidir;

  - yağışın hesabi davametmə müddəti (dəq-ə), yağış sularının yer səthi və borularla hesabi məntəqəyə qədər axmasının davametmə müddətini göstərir və maddə 4.2.4.8-ın göstərişlərinə əsasən qəbul edilməlidir.

  Yağış şəbəkələrinin hidravlik hesabatı üçün yağış sularının hesabi sərfi (11) düsturu ilə hesablanmalıdır.  burada - basqılı rejim yarandıqda şəbəkənin sərbəst həcminin dolmasını nəzərə alan əmsal olub cədvəl 4-ə əsasən qəbul edilməlidir.

   

  Cədvəl 4 Basqılı rejim yaranan zaman şəbəkənin sərbəst tutumunun dolmasını nəzərə alan   əmsalının qiymətləri

   


  Dərəcə göstəricisi n

  0,4 və daha az

  0,5

  0,6

  0,7

  əmsalı

  0,8

  0,75

  0,70

  0,65

  Q e y d:

  1. Yerin mailliyi 0,010,03 olduqdaəmsalının göstərilmiş qiymətləri 10-15% artırılmalıdır, yerin mailliyi 0,03-dən çox olduqda=1 qəbul olunmalıdır.

  2. Yağış kollektorunda və ya qollarda məntəqələrin ümumi sayı 10-dan az olduqda əmsalının göstərilmiş qiymətini istənilən mailliklərdə məntəqələrin sayı 4-10 olduqda 10%, 4-dən az olduqda 15% azaltmağa yol verilir.

   

   


  Download 4.24 Mb.
  1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53
  Download 4.24 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  AZƏrbaycan respublikasi döVLƏT ŞƏHƏrsalma və arxitektura komiTƏSİNİn kollegiyasi

  Download 4.24 Mb.