Biologik kimyo. Birinchi оraliq savollari
Download 20.21 Kb.
Sana29.03.2017
Hajmi20.21 Kb.

Biologik kimyo.
Kimyo, ximiya - moddalarning tuzilishi va oʻzgarishini oʻrganadigan fan. Kimyo boshqa fanlar qatori inson faoliyatining mahsuli sifatida vujudga kelib, tabiiy ehtiyojlarni qondirish, zaruriy mahsulotlar ishlab chiqarish, biridan ikkinchisini xrsil qilish va, nihoyat, turli hodisalar sirlarini bilish maqsadida roʻyobga chiqdi.
Birinchi
оraliq savollari.


 1. Aminokislotalar tuzilishi, xususiyatlari, biologik roli.

 2. Oqsillar tuzilishining peptid nazariyasi. Biologik faol peptidlar.

 3. Oqsillarning biologik vazifalari. Oqsillarning elementar tarkibi.

 4. Oqsillar tasnifi.

 5. Oqsillarning birlamchi strukturasi, uni biologik xususiyatlariga bog’liqligi. Birlamchi strukturaning turga xos spesifikligi (turli hayvonlar insulini misolida).

 6. Oqsillarning ikkilamchi tuzilishi va uning biologik funksiyalariga bog’liqligi

 7. Oqsillarning uchlamchi strukturasi. Oqsillar biologik xususiyatlarining uchlamchi strukturaga bog’liqligi.

 8. Oqsillarning superikkilamchi strukturalari. Oqsil molekulasining konformatsion o’zgarishlari.

 9. Folding, shaperonlar, issiqlik shoki ingibitorlari.

 10. Oqsillarning to’rtlamchi strukturasi. Oqsillar biologik faolligining to’rtlamchi strukturaga bog’liqligi; protomerlar komplementarligi; protomerlar konformatsiyasining kooperativ o’zgarishi (gemoglobin misolida).

 11. Izofunksional oqsillar.

 12. Oqsillarning ligandlar bilan ta’sirlashuvi.

 13. Oqsillarni erishi va cho’kishi. Jqsillarning colloid xususiyati.

 14. Oqsillarni ajratish usullari. Xromatografiya va uning xillari.

 15. Tuzlash, gelfiltratsiya va dializ usullari.

 16. Oqsillarning molekulyar massasi va uni aniqlash usullari.

 17. Oqsillar denaturatsiya va renativatsiyasi.

 18. Organizm oqsil tarkibining ontogenez va kasalliklarda o’zgarishi.

 19. Proteinopatiyalar.

 20. Eng ko’p tarqalgan hujayra nukleotidlari. DNK va RNK.

 21. Nuklein kislotalarning birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi strukturasi.

 22. Chargaff qoidalari. Spesifiklik koeffitsiyenti.

 23. RNK tuzilishining o’ziga xosligi.

 24. Nuklein kislotalarning duragaylanishi. DNK-DNK va DNK-RNK. Restriktazalar.

 25. Xromatin tuzilishi. Nukleosomalar.

 26. Xromosomaning giston va giston bo’lmagan oqsillari, vazifalari.

 27. Ribosomalar tuzilishi.

 28. Irsiy ahborotni nasldan naslga o’tkazish bosqichlari. DNK biosintezi (replikatsiya):

 29. DNK-polimerazalar va ularning DNK boisintezidagi o’ziga xos vazifalari.

 30. Replikatsiyadan so’ng bo’ladigan o’zgarishlar: metillanish, telomerlanish, reparatsiya

 31. RNK biosintezi – transkripsiya. RNK-polimeraza turlari.

 32. Ribosomal, transport va axborot RNKlar biosintezi. Sintezlangan preRNKlarning yetilishi.

 33. Bir gen - bir oqsil (bir sistron – bir polipeptid zanjir) konsepsiyasi. kolinearlik; Nirenberg va Matteyning tajribasi.

 34. Genetik kod va uning xususiyatlari.

 35. Nukleotidlar (kodonlar) va aminokislotalar o’rtasida komplementarlikning yo’qligi; tRNK adaptor sifatida; izoakseptor tRNK.

 36. Oqsil sintezining asosiy bosqichlari: Aminokislotalarning aktivlanishi: aminoatsil-tRNK-sintetazaning substrat spesifikligi.

 37. Oqsil sintezining asosiy bosqichlari: Initsiyasiya.

 38. Oqsil sintezining asosiy bosqichlari: Elongatsiya.

 39. Oqsil sintezining asosiy bosqichlari: Terminatsiya.

 40. Oqsillardagi translyatsiyadan keyingi o’zgarishlar: oligomer oqsillarning hosil bo’lishi, qisman proteoliz, oqsil bo’lmagan komponentlarning qo’shilishi.

 41. Nuklein kislota va oqsillar sintezi ingibitorlari (antimetabolitlar, antibiotiklar, interferon va toksinlar).

 42. Oqsil biosintezining boshqarilishi. Eukariot va prokariotlarda oqsil biosintezi boshqarilishining o’ziga xosligi.

 43. DNKning jarohatlanishi va reparatsiyasi. Apoptoz. Molekulyar mutatsiyalar: almashtirish, delesiya, nukleotidlar kiritish.

 44. Oqsillar polimorfizmi. Organizm kimyoviy (antigen) tarkibi o’ziga xosligining to’qima mustaqilligi (transplantatsion) asosi haqida tushuncha.
  Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.


 45. Fermentlarning xususiyatlari. Fermentativ reaksiya tezliklarining harorat, muhit, ferment va substrat konsentratsiyasiga bog’liqligi.
  Harorat (Temperatura) (lot. temperatura - kerakli aralashma, o'rtacha holat) - moddaning holatini issiq-sovuqligini tavsiflaydigan fizik kattalik.


 46. Fermentativ reaksiyalar kinetikasi. Fermentlar faolligini o’lchash birliklari.

 47. Fermentlar klassifikatsiyasi va nomenklaturasi.

 48. Fermentlarning xujayra ichida joylashishi. Izofermentlar.

 49. Fermentlar ingibitorlari; ingibirlanish turlari. Dori moddalar – fermentlar ingibitorlari.

 50. Fermentlar ta’sirining boshqarilishi: massalar ta’sir qonunining ta’siri; ferment miqdorining o’zgarishi;

 51. Ferment ta’sirini boshqarilishi: Profermentlar; fermentning kimyoviy modifikatsiyasi; allosterik boshqarilish; fosforillanish-defosforillanish yo’li;

 52. Katalitik va boshqaruv markazlar; allosterik fermentlarning to’rtlamchi strukturasi va ferment protomerlari konformatsiyasining kooperativ o’zgarishi.

 53. A’zo va to’qimalar ferment tarkibining farqi. Organospesifik fermentlar. Ontogenezda ferment tarkibining o’zgarishi.

 54. Immobillangan fermentlar.

 55. Klinik enzimologiya: Enzimodiagnostika.

 56. Klinik enzimologiya: Enzimopatologiya.

 57. Klinik enzimologiya: Enzimoterapiya.

 58. Vitaminlar haqida tushuncha, tasnifi, nomenklaturasi.

 59. Yog’da eruvchi vitaminlar: Vitamin A.

 60. Yog’da eruvchi vitaminlar: Vitamin D.

 61. Yog’da eruvchi vitaminlar: Vitamin E.

 62. Yog’da eruvchi vitaminlar:Vitamin K.

 63. Suvda eruvchi vitaminlar: Vitamin B1 va B2.

 64. Suvda eruvchi vitaminlar: Vitamin PP va B5 (pantoten kislota).

 65. Suvda eruvchi vitaminlar: Vitamin H va B6.

 66. Suvda eruvchi vitaminlar: Vitamin B12 va Folat kislota.

 67. Suvda eruvchi vitaminlar: Vitamin C va P.

 68. Vitaminsimon moddalar.

 69. Vitaminlarning kofermentlik vazifalari.

 70. Alimentar va ikkilamchi avitaminoz va gipovitaminozlar. Gipervitaminozlar.

 71. Antivitaminlar.

 72. Asosiy ovqat moddalari: uglevodlar, yog’lar, oqsillar; sutkalik meyori.

 73. Hazmlanishning asosiy tamoyillari: ovqatlanishdagi qisman o’rnini bosish. Ovqat tarkibidagi almashtirib bo’lmaydigan tarkibiy qismlar.

 74. Ovqatning mineral tarkibiy qismi. Ovqat va suv tarkibida mikroelementlar etishmovchiligi bilan bog’liq bo’lgan regionar kasalliklar.

 75. Modda almashinuvini o’rganish usullari. Metabolizm, metabolik yo’llar haqida tushuncha, metabolizm xaritasi.

 76. Katabolizm va anabolizm. Asosiy ovqat moddalari katabolizmining sxemasi.

 77. Membranalar to’g’risida tushuncha, membranalar vazifalari.

 78. Lipid tarkibi, lipid qo’shqavatining tuzilishi. Xujayra membranasi oqsillari, glikoproteidlar va ularning vazifalari.

 79. Membranalarning umumiy xususiyatlari, hujayra membranalarining turli-tumanligi.

 80. Membrana reseptorlari. Membrana orqali signallarning o’tkazilishi.

 81. Membrana orqali moddalarning o’tkazilishi: oddiy, engillashgan diffuziya, aktiv transport.

 82. Vezikulyar transport.

 83. Katabolizmning xususiy (uglevod va ko’pchilik aminokislotalardan piruvat hosil bo’lguncha) va umumiy yo’llari haqida tushuncha.

 84. Tirik xujayradagi endergonik va ekzergonik reaksiyalar. Makroergik moddalar.

 85. Substratlarning degidrogenlanishi va vodorodning oksidlanishi (suv hosil bo’lishi). Degidrogenazalar va vodorodning birlamchi akseptorlari – NAD va flavoproteinlar; NADH-degidrogenaza.

 86. Terminal oksidlanish: ubixinon, sitoxromlar. Sitoxromoksidaza.

 87. Elektron tashuvchilarning oksidlanish-qaytarilish potensiali.

 88. Substratli va oksidlanishli fosforillanish: P/O koeffitsienti.

 89. Elektron tashish zanjirining boshqarilishi (nafas nazorati); to’qima nafas olishining termoregulyator funksiyasi.

 90. To’qima nafas olishi va oksidlanish bilan boruvchi fosforillanishning ajratuvchilari va ingibitorlari.


Download 20.21 Kb.
Download 20.21 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBiologik kimyo. Birinchi оraliq savollari

Download 20.21 Kb.