Ders İçerik BİRİNCİ yil trd101 Türk Dili I (2-0-2)
Download 83.72 Kb.
Sana10.04.2017
Hajmi83.72 Kb.

Ders İçerik

BİRİNCİ YIL

TRD101 Türk Dili I (2-0-2) 
Dil nedir?
Dili - Timor o.dagi shahar, Sharqiy Timorning maʼmuriy markazi. Aholisi 60 ming kishidan ziyod (1990-y.lar oʻrtalari). Parfyumeriya, kulolchilik buyumlari, kofega ishlov berish korxonalari bor. Yirik port; chetga kopra, kofe, kauchuk, paxta, jun, teri va b.
Dilin ulus yaşamındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi, Dilbilgisinin tanımı, işlevi ve bölümleri, Sesbilgisi; Türkçe'nin sesleri ve ses özellikleri, Biçimbilgisi; Türkçe'nin biçimsel özellikleri ( kökler- ekler) , Sözcükler ve söz öbekleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler; konu, bakış açısı, düşünce, ana ve yardımcı düşünceler, paragraf, düşünsel düzen, Yazılı anlatım; paragraf, içeriği ve türleri ( giriş, gelişme ve sonuç paragrafları) , Anlatım biçimleri; açıklayıcı, betimleyici, tartışmacı, öyküleyici anlatım, Yazılı anlatım; dilekçe yazma; alıntı yapma, dipnot ve kaynakça yazma, Sözlü anlatım; konuşma ve konuşma türleri (hazırlıklı konuşma, açıkoturum ve tartışma ilkeleri), Edebiyat türleri; sanatsal ( şiir, öykü, roman, tiyatro) ve düşünsel ( makale, fıkra, deneme, eleştiri, röportaj...), Edebiyat ve,veya düşünce dünyasıyla ilgili yapıtların okunup incelenmesi, Kurgulayıcı bir metni ( öykü, roman, tiyatro) inceleme.

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0-2) 
Birinci Dünya savaşı sonunda işgale uğrayan Anadolu'nun kurtarılması için kongreleri de içine alan ve çok zor şartlarda başarılan "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi", TBMM'nin açılmasıyla yönetimin tek elden yürütülerek "Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın silahlı eylem dönemi olan "İstiklal Savaşı'nın tüm olanaksızlıklara rağmen kazanılması ve Türk Devrimi için gerekli zeminin hazırlanmasıdır.

IKT151 İktisada Giriş (3-0-3) 
Ekonomi bilimi, ihtiyaçlar, mallar ve hizmetler; üretim ve üretim faktörleri (dönüşüm eğrisi, azalan verim kanunu, emek, sermaye, toprak, organizasyon ve girişim, teknoloji, vs.); piyasa, arz ve talep (tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları, piyasada fiyat oluşumu); tüketicinin davranışları ve tüketici dengesi (fayda, kayıtsızlık analizi, bütçe doğrusu, bireyin dengeye gelişi); firma dengesi (üretim fonksiyonu, eş-ürün analizi, firmanın arzı, firmanın geliri, firmanın dengeye gelişi); milli gelirin hesaplanması; milli gelirin belirlenmesi ve denge milli gelir düzeyi; kamu kesimi; para ve bankacılık sistemi; enflasyon; dışa açık ekonomi.

BLG151 Bilgisayara Giriş (1-2-2) 
Bilgi işleme, donanım ve yazılım hakkında genel bilgiler , işletim sistemleri: DOS, windows, linux, windows işletim sistemi, kelime işlemci, çizelge işleme, sunum programları ve uygulamaları, internet uygulamaları.

HUK181 Hukukun Temelleri (3-0-3)

Hukukun tanımı, hukukun amacı, hukuk kurallarının din ve ahlak kurallarından farkı, hukuk kurallarının temel özellikleri ve hukuk kuralının yapısı, hukuk kuralı türleri, hukuk sistemleri, adalet kavramı, sosyal devlet kavramı, insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Hukuk Devleti kavramı, Hukukun Yazılı Kaynakları, Kanunların hazırlanması, yürürlüğe girmesi, kanunların anayasaya uygunluğu denetimi, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, hukukta örf-adet, mahkeme kararları, bilimsel görüş ve uluslar arası sözleşmelerin rolü, hak kavramı, hak ve fiil ehliyeti, hak türleri, borç ilişkisinin unsurları, iyiniyet kavramı, dürüst davranma kuralı, hakkın korunması yolları, yaptırım kavramı, borcun kaynakları: haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve sözleşme, sözleşme ve şekil serbestisi ilkesi, sözleşmenin sakatlığı halleri, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, hukukun alt dalları: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Medeni Yargılama Hukuku, İcra-İflas Hukuku, İş HukukuRUS151 Turizm Rusçası I (0-6-3)

Bu ders “Avrupa Ortak Dil Kriterleri” A1 seviyesinde, öğrencilere Rusça okuma yazma becerisinin kazandırılmasını ve Temel Rusça dil  bilgisinin aktarılmasını amaçlar. Öğrencilerin günlük yaşam ile ilgili konularda, (kendisini, ailesini, evini, yakın çevresini tanıtma, selamlama ve vedalaşma vs.) basit soru-cevap cümlelerini üretmeleri amaçlar. Bu derste öğrenciler ayrıca sayıları ve fiillerin çekimlerini öğrenir.KYP 001 Kariyer ve Yaşam Programı (0-2-1)

İkinci Yarıyıl

TRD102 Türk Dili II (2-0-2) 
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türklerin kullandığı abeceler, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türk dilinin lehçeleri , Türkçe'nin sözdizimi özellikleri, tümce çözümleme çalışmaları , Kökenbilim, Anlambilim I ( temel anlam, yan anlam) ve Anlam Olayları ( anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam kayması, anlam kötüleşmesi, anlam iyileşmesi), Sözcüklerin anlam ilişkileri, Anlambilim II; benzetmeler, aktarmalar (ad aktarması, deyim aktarması) sözcükler, deyimler, atasözleri, kalıpsözler ve terimler, Anlatım ( dil) yanlışları ve uygulamalar, Sözlü anlatım; konuşma ve konuşma türleri ( açıkoturum, tartışma, münazara ilkeleri) , Yazılı anlatım; iş mektubu, tutanak, rapor ve haber yazma teknikleri , Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları; tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme , Edebiyat türleri; sanatsal ( şiir, öykü, roman, tiyatro,) ve düşünsel ( makale, fıkra, deneme, eleştiri, gezi, yaşamöyküsü, anı, mektup ...), Edebiyat ve düşünce dünyasından seçilmiş örnek metinlerin okunup incelenmesi, Bilimsel bir metin inceleme.

ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0-2) 
Lozan Barış Antlaşması ile elde edilen başarının, Cumhuriyetin ilanı ile modern bir devlete dönüştürülmesi, bu devlete Atatürk İlkeleri ile çağdaş ve gelişmeye elverişli bir kimlik kazandırılması, bunu takip eden devrimlerle Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin beleklere tam olarak yerleştirilmesi, böylece gençlerimizin kendilerine ve ülkeye yönelik her türlü tehlikelere karşı bilinçli ve dayanıklı kılınmasıdır.

TUR110 Genel Turizm (3-0-3) 
Turizmin Genel Kapsamı, Turizm Hareketlerinin Nedenleri, Turizmin Gelişmesi ve Yeni Eğilimler, Turizm Çeşitleri, Turizmin Genel Ekonomideki Önemi, Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, Turizm Talebi, Turistik Ürün, Turistik Yoğunlaşma, Doğal Varlıklar, Kültür - Sanat Varlıkları ve Turizm, Turizm Endüstrisi, Turizmde Pazarlama, Turizmde Yönetim kavramı, Turizm Politikası.

PSI105 Davranış Bilimleri (3-0-3) 
Sosyal Psikoloji, sosyal etki, grubun insan davranışlarına etkisi, kişiler arası etki ve sosyal güç, gruplarda kararlar, değişim ve strateji, davranış bilimlerinin ortaya çıkış nedenleri, uygulamadaki yeri ve örgütsel davranışa katkısı, davranış ve bireysel davranış modeli, algılama, öğrenme kuramları ve ilkeleri, motivasyon, önderlik, bireyler arası ilişkiler ve haberleşme.

MAT151 Ticari Matematik (3-0-3) 
Yüzde ve binde kavramı, yüzde ve binde hesaplamaları, oran orantı kavramı, doğru ters ve bileşik orantı; maliyet ve satış hesapları; maliyet üzerinden verilen orana göre kar ve zarar tutarlarının hesaplanması, maliyet satış fiyatlarının hesaplanması, satış üzerinden verilen orana göre; kar ve zarar tutarlarının hesaplanması, maliyet ve satış fiyatlarının hesaplanması; faiz hesapları; basit ve bileşik faiz hesaplamaları; iskonto hesaplamaları basit ve bileşik ıskonto hesaplamaları; karışım ve bileşim kavramları ve oranlı bölme işlemlerine ilişkin hesaplamalar

RUS152 Turizm Rusçası II (0-6-3)

Öğrenciler günlük yaşamı daha ayrıntılı şekilde betimlemeyi öğrenirler. Öğrenciler, Rus dilinde sıfatları kullanarak zevkleri ve hoşnutsuzluğu ifade etmeyi, bunun yanında şimdiki zaman I ve II çekimlerini, fillilerin geçmiş zaman şekillerini, hareket fiillilerini ve cümlede model fiillerin kullanımını öğrenirler. RUS151 ve RUS152 derslerini başarıyla bitiren öğrenciler Avrupa Dil Referansı çerçevesinde A1 seviyesinde Rusça dil yetisini kazanmış olurlar.

 

İKİNCİ YIL

Üçüncü Yarıyıl

TUR215   Turizm Ekonomisi (2-0-2) 
Ekonomik faaliyet olarak turizm; Turizm arzı ve özellikleri, insanları seyahate çeken arz yönlü faktörler; Turizm sektöründe pazar yapıları; Turistik ürün arzı (Havayolu, Konaklama, vs.), Turizm sektöründe arzın bütünleşmesi; Turizm talebi ve özellikleri, turizm talebini etkileyen faktörler; Turizmin ekonomik etkilerine genel bakış; Turizmin parasal ekonomiye etkileri ve Türkiye; Turizmin reel ekonomiye etkileri ve Türkiye.

ISL151 İşletmeye Giriş (3-0-3) 
İşletme kavramı; işletmelerin tarihsel gelişimi; insan gereksinimlerinin karşılanması: mal ve hizmetler; üretim kaynakları; işletmelerin çevresi ve amaçları; işletme türleri; işletmelerin kuruluşu: yapılabilirlik araştırmaları, yatırım kararı ve gerçekleştirilmesi; işletmelerin başarı koşulları: verimlilik ve risk kavramları; yönetim kavramı: tanımı, işlevleri, yaklaşımları, süreçleri; yönetim işlevleri: pazarlama, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma - geliştirme; işletmelerde işbirlikleri ve birleşmeler; küresel ve elektronik işletmeler.

IST251 İstatistiğe Giriş (3-0-3) 
Değişkenler ve grafikler, frekans dağılımları, ortalama, mod, medyan ve diğer merkezi eğilim ölçüleri, standart sapma ve diğer değişkenlik ölçüleri momentler, çarpıklık ve basıklık istatistiksel kestirim teorisi, indeksler, eğri uydurma ve en küçük kareler testi, korelasyon teorisi, istatistiksel karar teorisi, hipotez testleri ve anlamlılık gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca Regresyon teorisi de işlenmektedir.

MFY251 Muhasebeye Giriş (3-0-3)
Muhasebede İş Akışı, Ticari Defterler, Belgeler, Tekdüzen Muhasebe Sistemine Giriş/ Bilanço Esasına Göre Defter Tutmanın Özellikleri, tekdüzen muhasebe sistemi ve hesap planı/ Hesap planıyla defter tutma uygulaması / Bilanço ve gelir tablosu ilkeleri / Özellikli Muhasebe Hesaplarının İşleyişi / Mal hesabına kayıt Yöntemleri / Yasal Düzenlemeler Kapsamında Muhasebe.

RUS251 Turizm Rusçası III

Bu ders, Avrupa Ortak Dil Kriterleri”nin A2/1 seviyesinin gerektirdiği düzeydeki Rusça bilgisinin aktarılması suretiyle, öğrencinin günlük hayattaki konuları  ve  turizm ile ilgili metinleri anlaması ve benzer konularda ön hazırlık yapmadan sözlü ve yazılı iletişimi gerçekleştirmesini amaçlar. Bu derste öğrencilerin iletişim ve okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi ön plandadır. Otele giriş yapan konukların karşılanması, yerleşme, turistik tesisin tanıtılması, diğer hizmet alanları, günlük geziler, yeme-içme, spor olanakları, sağlık hizmetleri gibi konularda öğrencilerin iletişim kurabilmeleri, yazılı metinleri algılamaları ve kendilerini ifade edebilmeleri için ilgili metinler üzerinde çalışmalar yapılır.Dördüncü Yarıyıl

TUR204 Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi (2-2-3) 
Yiyecek Servisi Endüstrisi ve Yiyecek-İçecek Operasyonu Organizasyonları, Yönetim Süreçleri, Yiyecek ve İçecek Pazarlaması, Mönü Yönetimi, Standart Ürün Maliyetleri ve Fiyatlandırma Stratejileri, Temel Pişirme Prensipleri, İş Sağlığı Koruması ve İş Güvenliği, Üretim ve Servis, Yiyecek ve İçecek Servisi, Yiyecek ve İçecek Kontrol Sistemleri, Yiyecek ve İçecek Maliyetlerinin Hesaplanması, Üretim ve Servis Kontrolleri, Operasyon Bütçesi ve Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Personel Maliyet Kontrolü, Tasarım, Yerleşim ve Ekipman.

TUR206 Ön Büro Uygulamaları ve Yönetimi (Opera) (2-2-3) 
Ön büronun yeri ve önemi; Ön büro bölümünün örgütlenme ilkelerine göre organizasyon; İş görenlerin özellikleri, görev ve sorumlulukları; Ön büro bölümünde iş gören yönetimi; Ön büro sistemleri; Rezervasyon kayıt işlemleri; Rezervasyon chartlarının doldurulması; Misafirin kayıt işlemleri (Resepsiyon); Housekeeper raporu; Gece shift’te yapılan işlemler; Ön kasa işlemleri; Ön büro konuk işlemleri. Müşteri Profili Girme İşlemleri, Rezervasyon İşlemleri, Resepsiyon, Önbüro Kasa İşlemleri, Grup Rezervasyonları, Resepsiyon Operasyonları, Gece Günlük Kapanış İşlemleri Kontrol Listesi, Gün Sonu Kapanış İşlemleri.

TUR208 Kat Hizmetleri ve Yönetimi (2-2-3) 
Kat Hizmetleri Departmanının görev ve sorumlulukları – önemi – organizasyonu, Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Departmanının yeri ve önemi, Kat Hizmetleri Departmanının diğer departmanlarla olan iletişimi, Kat Hizmetleri Departmanında personel yönetimi, Kat Hizmetleri Departmanında bilgi akışı, Kat Hizmetleri Departmanının operasyonu – iş akışı, Oda tipleri, Oda temizliği, Genel alanların tanımı – temizliği, Temizlik çalışmaları teknikleri, Çamaşırhane organizasyonu, Kat Hizmetleri Departmanında bütçeleme.

RUS252 Turizm Rusçası IV (0-6-3)

Bu derste öğrencilerin alan bilgisini de kullanarak ilgili konularda neden/sonuç ilişkisi ile görüşünü bildirebilmesini, güncel ve turizm konularında sıkça kullanılan benzetme ve ifadeleri öğrenmesini, etiketleri doğru ve yerinde kullanma becerisinin interaktif metotlarla geliştirilmesini amaçlar. RUS 251 ve RUS 252 başarıyla bitiren öğrenciler Avrupa Dil Referansı Çerçevesinde A2 seviyesinde dil yetisini kazanmış olurlar.STJ001 Staj 1

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Yarıyıl

TUR304 Turizm Pazarlaması (3-0-3)
Turizm Pazarlamasına Giriş, Turizm Pazarlamasının Gerekliliği, Özellikleri, Hedefleri, Fonksiyonları, Hizmet Pazarlaması ve Turizm İşletmelerinde Ortaya Çıkan Pazarlama Sorunları, Turizm İşletmelerinde Stratejik Planlama, Turizm işletmelerinde Pazar bölümlendirme ve Hedef Pazar, Turistik Ürün kavramı ve Stratejileri, Turizmde Fiyatlama Stratejileri, Turizmde Dağıtım Sistemi, Turizmde Tutundurma Kavramı, Turizmde Pazarlama Araştırması.

TUR337 Turizm Mevzuatı (2-1-2)
Hukukun Tanımı, Turizm Hukuku, Turizm Hukukunun Kaynakları, Ulusal Turizm Örgütleri, Uluslararası Turizm Örgütleri, Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesi, Turizm Yatırımlarında İzlenecek Yol, Turizm Hukukunda Sözleşmelerin Temeli, Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla,  Birbirleriyle ve Müşteriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik, Tüketicinin Korunması Kanunu’na Göre Turistin Hak ve Yükümlülükleri

TUR331 Turizm Seminerleri I (0-2-1)
Turizm sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firma yetkililerinin bilgilerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşması ve öğrencilerin kariyer gelişimi için görüşlerinin sunulması.

TUR339 Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları (1-2-2)
Bilim ve Bilimsel Araştırma, Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Konusu Seçimi, Eleştirel Kaynak İncelemesi, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Bilimsel Araştırmada Veri, Araştırmalarda Ölçme ve Ölçekler, Araştırma Evreni ve Örneklem, Nicel Analizlere Giriş, Farklılıkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri, İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri, Başlıca Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Analiz Teknikleri, Araştırma Raporunun Hazırlanması.

STJ002 Staj 2

Altıncı Yarıyıl

TUR322 Maliyet Kontrol  (3-0-3)
Endüstriyel yaklaşım ve turizm muhasebesi. Turizm endüstrisi ve ürününün özellikleri. Otel muhasebesinin özellikleri., Turizm işletmelerinde maliyet muhasebesinin amaç ve işlevleri, Maliyet kavramları, gerçekleşme durumuna göre maliyet, denetlenebilmesi açısından maliyet, yükleme biçimine göre maliyetler, Turizm muhasebesi kapsamında maliyet unsurları ve yönetimi, Otel İşletmelerinde maliyet yönetiminde karma maliyetler ve ayrım yöntemleri, Otel İşletmelerinde maliyetlerin dağıtımı, gider merkezleri, maliyet aşamaları ve amortisman yönetimi. Diğer turizm işletmelerinde maliyet dağıtımı. Tam maliyetleme yöntemi

TUR338 Turizm Seminerleri II (0-2-1)
Turizm sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firma yetkililerinin bilgilerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşması ve öğrencilerin kariyer gelişimi için görüşlerinin sunulması.

TUR348 Turizm Proje Yönetimi (3-0-3)
Proje yönetimi ile ilgili kavramların tarifi ve tarihsel gelişimini öğrenmek, proje planlama ve yürütülmesi aşamalarını öğrenmek, Proje yönetimi ve tamamlama sırasında zorlukları tanımlama, proje yöneticisinin görev ve sorumluluklarını bilmek

STJ003 Staj 3

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Yarıyıl

MFY451 Bütçe ve Finansal Tablolar  (3-0-3)
Günümüzün hızla değişen iş koşullarında işletmelerin kıt kaynakları daha etkin şekilde kullanmak için uygun araçlara sahip olmaları gerekmektedir. İşletmeler bu araçlarla, ideal bir yönetim anlayışının geliştirilmesini ve desteklenmesini hedeflemelidirler. Bu anlamda kullanılabilecek araçlardan birini ifade eden bütçeler, ideal olarak verimliliğin ve karlılığın artırılmasında kullanılan güçlü bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu derste öncelikle finansal tablolar sonrasında bütçe ve bir yönetim aracı olarak bütçeleme kavramları öğretilmektedir.

Sekizinci Yarıyıl

UBY306  Kalite Sistemleri Yönetimi  (3-0-3)
Kalite kavramı, Kalitenin tarihi gelişimi,  Hizmet sektöründe kalitenin önemi, Klasik yönetim felsefesi ve TKY (Toplam Kalite Yönetimi), Deming’in kalite kavramı ve kalite döngüsü, Kalite çemberleri, TKY’nin tarihsel gelişimi, temel unsurları ve uygulama adımları, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite maliyetleri, İşletmelerde kalitenin artırımında kullanılan diğer yöntemler.

ISL220 Girişimcilik (2-2-3)

Yeni Dünya Düzeninde Stratejik Yönetim, Girişimcilik, Yaratıcılık, İnsan Kaynakları Yönetimi Ve İletişim  / Girişimcilik, Finansal Yönetim, Stratejik Pazarlama  / Türkiye’de Girişimcilik  / Başarı ÖyküleriSEÇMELİ DERSLER

TUR225 Ekonomik Coğrafya  (3-0-3)
Ekonomik coğrafyanın değişimi, Ekonomik küreselleşme, Ekonomik kalkınma, Ekonomik faaliyetler, Tarım (Balıkçılık, Ormanlar, Madenler, Enerji Kaynakları), Sanayi (Sanayide Yer Seçimi, Dünya Sanayi Bölgeleri), Ulaşım (Deniz Ulaşımı, Demiryolları, Karayolları, Havayolları, Boru Hatları)

BST206  Pazarlama Yönetimi  (3-0-3)
Pazarlamaya Giriş, Pazarlamanın Gerekliliği, Özellikleri, Hedefleri, Fonksiyonları, Hizmet Pazarlaması ve İşletmelerde Ortaya Çıkan Pazarlama Sorunları, İşletmelerde Stratejik Planlama, İşletmelerde Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar, Ürün Kavramı ve Stratejileri, Fiyatlama Stratejileri, Dağıtım Sistemi, Tutundurma Kavramı, Pazarlama Araştırması.

UBY104 Çevre ve Sosyal Sorumluluk  (3-0-3)
Genel Ekoloji ve Prensipleri, Dünya Çapındaki Çevre Sorunları, Besin Zincirleri, DDT’nin Öyküsü, Biyolojik Birikim, Dünya Nüfusu nereye Gidiyor?, Geometrik Çoğalma, Çevrenin Taşıma Gücü, Dünya Nüfusunun Tarihçesi, Demografik Geçiş, Aile Planlaması, Şehir Ekolojisi, Hızlı Şehirleşme, Gecekondu Şehir, Ekolojik Döngüler ve Çevre Kirlenmesi, Yeniden Kazanım, Besleyici Mineraller ve Fosfat Kirlenmesi, Bitki Örtüsü ve Su Döngüsü, Doğaya Uygun Çevre Planlaması, Biyolojik Zenginlik Kavramı, Besin Üretimi İçin Kullanılan Çeşitler, Genetik Zenginlikler, Tıp ve Sanayide Kullanılan Türler, Kaybolan Türler, Habitat ve Doğal Alanların Korunması, Doğayı Tükenmeden Kullanmak, Çözümler, tarım İlaçları Yerine Biyolojik Kontrol, Tükenmeden Kullanım.

TUR214 Seyahat ve Biletleme Terminolojisi  (3-0-3)
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)- Amacı Faaliyeti ve üyeleri üyelik Çeşitleri, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) -Amacı Faaliyeti ve üyeleri, IATA Coğrafyası ve Trafik Konferans Bölgeleri. Küresel Belirleyiciler (Global Indicators), Şehir ve ülke kodları ile ilgili çalışmalar, Uçuş tarifesi Aktarma noktası, duraklamasız aktarma, duraklama noktası,  Uluslar arası uçuş tarifesi kitabı (OAG) ve Havayolu uçuş tarifesinin kullanımı ile ilgili alıştırmalar, En az bağlantı süresi ve uçağın uçuş rotası, Uçuş süresinin, ülkeler arasındaki saat farklarının hesaplanması ve GMT/UTC ile Uluslar arası tarih çizgisi, Ülkelerin GMT’ye göre saat durumlarını gösteren tablonun incelenmesi, Trafik Hakları, Yolculuğun origin, destination, turnaround ve ara noktalarının tanımları ve özellikleri, Ücret Bölümü ve ara noktalı yolculuklarda genel kısıtlamalar, Serbest Bagaj Hakları (Ağırlık sisteminde, parça sisteminde kontrol edilmiş bagaj), Standard Trafik Dokümanı (BSP sistemi), Yolculuk Tipleri (ow-rt-ct-oj), Normal ve Özel ücretli yolculuklarda bilet geçerliliği (çocuk ve bebek ücretli bilet geçerliliği dahil), Rezervasyon sisteminde yolcu kaydı ve sisteme kaydedilmesi gereken zorunlu bilgiler

TUR222 Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi  (3-0-3)
Personel Yönetimine Giriş / Personel Politikası / Is Analizi / İşgücü Planlaması / İş gören Bulma ve Seçme / İş gören Eğitimi ve Gelişimi/ İş gören Değerlemesi / Kariyer Planlaması / İş görenlerin Motivasyonu / Ücret ve Maaş Yönetimi

TUR106 Türkiye’nin Turizm Coğrafyası (3-0-3)

Turizm Coğrafyasına Giriş: Turizmin Tarihi Gelişimi, Turizmin Öteki Bilimlerle İlişkisi (Ekonomi ve Turizm, Tarih ve Turizm, Sosyoloji ve Turizm, Psikoloji ve Turizm, Coğrafya ve Turizm, Tıp ve Turizm, Hukuk ve Turizm, vs.), Türkiye Turizminin Coğrafi Temelleri, Karadeniz Bölgesinin Turizm Potansiyeli, Marmara Bölgesinin Turizm Potansiyeli, Ege Bölgesinin Turizm Potansiyeli, Akdeniz Bölgesinin Turizm Potansiyeli, İç Anadolu Bölgesinin Turizm Potansiyeli, Doğu Anadolu Bölgesinin Turizm Potansiyeli, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Turizm Potansiyeli, Türkiye’de Turizm Tipleri: 1) Doğa Turizmi Tipleri, Türkiye’de Turizm Tipleri: 2) Kültür Turizmi Tipleri, Genel Değerlendirme ve Sonuç.TUR219 Turizm İşletmeciliği (3-0-3)

Bu derste işletmenin temel kavramları ve fonksiyonlarına kısaca değinildikten sonra turizm endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların işletimi hakkında detaylı bilgiler verilir. Konaklama, seyahat ve ulaştırma işletmelerinin kendine has operasyonel yapılarının onların yönetsel faaliyetlerine olan etkileri derste ele alınan ana öğelerdendir.TUR223 Turistik Destinasyonlar I (3-0-3)

Bu derste seçilen ülkelerin öne çıkan bazı şehirleri hem turist hem de bu destinasyonu pazarlayan kişi veya kurumlar perspektifinden değerlendirilir. Buna göre şehrin ve/veya ülkenin cazibe merkezleri, coğrafi konumu, iklimi, nüfusu, dili, dini, kültürel yapısı, altyapı özellikleri, siyasi yapı, ulaşım imkanları, iletişim olanakları, saat farklılıkları gibi birçok unsur fotoğraf, video gibi görsellerle desteklenerek ele alınır.TUR325 Konaklama İşletmeciliği (3-0-3)
Konaklama işletmeleri türleri, turizm ekonomisindeki yeri, yapısı, içindeki birimler, yönetim ve organizasyonu, yiyecek-içecek departmanı, kat hizmetleri, finans, muhasebe, önbüro, concierge, gelir departmanları, gider departmanları, seyahat acentaları ve tur operatörleri ile ilişkileri.

TUR340 Turizm Enformasyon Sistemleri (E-Turizm) (2-0-2)
Enformasyon sistemlerinin gelişimi ve işletmeler için önemi, Turizm ve enformasyon sistemlerinin dinamik etkileşimi, Enformasyon sistemlerinin turizmde kullanımını etkileyen arz ve talep unsurları, Turizm dağıtım kanallarında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Havayolu taşımacılığında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Konaklama işletmelerinde kullanılan enformasyon sistemlerinin kullanımı, Tur operatörleri ve seyahat acentalarında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Destinasyon yönetiminde enformasyon sistemlerinin kullanımı, enformasyon sistemlerinin gelecekte turizmde kullanımına yönelik projeksiyonlar

TUR333 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü (3-0-3)
Seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü ile ilgili temel kavramlar; Turizm sektöründe seyahat acentalarının ve tur operatörlerinin rolü ve önemi; Paket tur hazırlanması ve yönetimi; Seyahat acentaları ve tur operatörlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı ve etkileri; Seyahat acentalarında kullanılan dağıtım sistemleri, Seyahat acentacılığı ile ilgili yasal düzenlemeler.

TUR327 Kongre ve Toplantı Turizmi (2-0-2)
Toplantı Kavramı, Toplantı Çeşitleri ve Özellikleri, Kongre ve Toplantı Alanında Bazı Örgütlenmeler, Toplantı Pazarının Kapsamı ve Temel Toplantı Pazarları, Çeşitli Toplantı Pazarları, Toplantı Planlama Süreci, Toplantı Yönetiminde İletişim ve Servis, Başarılı Bir Toplantı İçin Planlamacının Yapması Gerekenler, Türkiye ve Dünyada Kongre Turizminin Tarihçesi, Türkiye ve Dünyada Kongre Turizmi Organizasyonları, Kongre/Toplantı Sektörünün Geleceği.

TUR335 Turizmde Kriz Yönetimi (3-0-3)

Krizin tanımı, krizlerin nedenleri, krizlerin meydana geliş aşamaları ve geçirdiği süreçler, kriz yönetiminde öne çıkan temel yaklaşımlar, Türkiye’de turizm sektörünün gelişimi ve patlak veren krizler, krizlerin etkileri, alınan tedbirler bu derste ele alınan konulardır.IKT451 Türkiye Ekonomisi (3-0-3)

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinden itibaren günümüze kadar Türkiye ekonomisinin geçirdiği evreler ele alınır. Osmanlı’dan kalan ekonomik miras ve Cumhuriyetin başlangıcından itibaren Türkiye’nin uygulamış olduğu ekonomi politikaları, yaşanan önemli ekonomik gelişmeler, krizler, alınan tedbirler, dış ekonomik ilişkiler, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin ülkeye yansımaları gibi birçok olay değerlendirilir.GST201 Gastronomi ve Yemek Tarihi (2-0-2)
Yemek, mutfak ve gastronomi olgularının ekonomik, sosyal, politik, kültürel, sanatsal ve teknik içeriklerinin tarihi bir çerçeve içerisinde incelenmesi

TUR307 Uluslararası Havayolu Biletleme  (3-0-3)
IATA/ICAO kavramları, IATA Coğrafyası ve Küresel Belirleyiciler, Ücret kural kitaplarının tanıtımı, Ara noktasız gidiş yolculukların ücret hesaplaması, Ara noktalı gidiş yolculuk yolculukların ücret hesaplaması, Mil sistemi (Mil artımı, mil indirimi uygulamaları), Gidiş yolculuklara yüksek ücret kontrolü, Özel uygulamalar, Dönüşlü yolculuklarda Mil sistemi, Dönüşlü yolculuklarda yüksek ücret kontrolü, Dönüşlü yolculuklarda minimum ücret kontrolü, Gidiş ve Dönüşlü yolculuklarda “pricing unit” metodu ile hesaplama, Tüm konu başlıkları ile ilgili çözümlü örnekler ve bilet düzenleme alıştırmaları.

TUR224 Turistik Destinasyonlar II (3-0-3)

Türkiye’de öne çıkan turistik merkezlerin coğrafi, kültürel, siyasi, demografik yapılarının ele alındığı bu derste şehirlerin turizm potansiyeli etraflıca değerlendirilir. Bu merkezleri ziyaret eden turist sayısı, turist profili, şehirdeki turistik ürün çeşitliliği, ulaşım olanakları, iletişim imkanları, yerel halkın turistlere yönelik tutumu gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak şehrin turizm açısından önemi analiz edilir.TUR316 Servis Teknikleri (3-0-3)
Güncel Konular ve İşletmelerde Kullanılan Servis Malzemeleri, İş Yerinde Güvenlik, İç Kontrol, İç ve Dış Hırsızlıkla Mücadele, Servis Usulleri, Kuver, Kuver Çeşitleri ve Özellikleri, Mutfak ve Restoran Yerleşim Planları, Kumaş Malzemeler ve Peçeteler, Protokol, Protokol Bilgisi, Telefon Görüşmesi, Rezervasyon Alma, Konuğu Karşılama, Sipariş Alma ve Kahvaltı Çeşitleri, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Konuk Şikayetleri ve Şikayetlerle İlgilenme, Sıcak İçecekler, Alkolsüz İçecekler Servisi, Alkol, Bira Servisi ve Diğer Alkollü İçecekler Servisi, Şarap ve Şampanya Servisi, Bar Bilgisi ve Kokteyller, İşletmelerde Otomasyon Sistemi, Çeşitli Raporlama ve Kasa Raporu.

TUR318 Konaklama İşletmelerinde Satış ve Getiri Yönetimi (3-0-3)
Turizm sektörü hakkında genel bilgi, Turizm sektöründe kullanılan uluslararası  deyimler ve sözcükler, Otel otomasyon sistemleri hakkında bilgi, Gelir yönetimi, Gelir yönetiminin temelinde talebin ve pazarın sınıflandırılması, Gelir yönetiminin beş ana aracı, Taleplerin gelir yönetimi perspektifinden incelenmesi, Talep tahmini, Fiyatlandırma ve fiyat belirleme yöntemleri, İndirim belirleme, Çoklu rezervasyon, Yeniden düzenleme, Satışın önemi ve çeşitliliği, Satışta uygulanacak yöntemler, Satış fiyatlarını belirleme, Maliyetlerin hesaplanması, Yıllık gelir yönetimi, Online satış yönetimi, Satış raporlama sistemleri

TUR334 Anatolian Cultural Heritage (İngilizce) (3-0-3)
İngilizce olarak verilen bu derste Anadolu’ya genel bir bakış yapılarak Türkiye’nin turizm coğrafyası incelenecektir. Bunu izleyen haftalarda izlenecek konu başlıkları arasında, Anadolu’da tarih öncesi çağlar ve uygarlıklar, Anadolu’da ilk uygarlıklar, Büyük İskender ve Helenistik dönem, Anadolu’da Roma egemenliği, Bizans dönemi ve Anadolu’da Türk tarihi bulunmaktadır.

TUR344 Otel Tasarımı (3-0-3)
Otellerde dekoratif sunumlar, çeşitli elemanlar kullanarak atmosfer/ambiyans yaratma, kullanıcı belleğinde mekana tekrar gelme isteği uyandıracak düzenlemeleri yapabilme becerisi kazandırma.

TUR342 Designing Hotels (İngilizce) (3-0-3)
Otel ve restoranlarda dekoratif sunumlar, çeşitli elemanlar kullanarak atmosfer/ambiyans yaratma, kullanıcı belleğinde mekana tekrar gelme isteği uyandıracak düzenlemeleri yapabilme becerisi kazandırma.

BST250 CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) (3-0-3)
CRM genel anlamı /satın alma hataları / müşteri farklılıklarının anlaşılması (B2B / B2C) / bilgi teknolojileri ile veri toplama / veri ambarı / müşteri sadakati / müşteri kazanma stratejileri / geri kazanma & kazanç stratejileri/  Satış gücü otomasyonu & veri madenciliği / müşteri tatminini ölçme / CRM sistemlerinin uygulanması.

TUR310 Uluslararası Havayolu Biletleme-II (3-0-3)
PTA hesaplaması ve MPD düzenleme kuralları, Ödeme ile ilgili kurallar, Özel ücretlerin hesaplanması ve bilet düzenlemesi ilgili kurallar, En az kalış süresi, en fazla kalış süresi ile ilgili uygulamalar, Ücret birleştirme yöntemi ile ilgili ücret hesaplama kuralları, Basılı olmayan ücretlerin kurulması ile ilgili kurallar, Karışık uçuş sınıflı yolculukların ücret hesaplama kuralları, Parkur değişikliği ve yeniden bilet düzenleme ile ilgili kurallar, Çocuk ve bebek ücretleri, Tüm konu başlıkları ile ilgili çözümlü örnekler ve bilet düzenleme alıştırmaları.

TUR350 Turizmde Tedarik Zinciri Yönetimi (3-0-3)

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Temel Evreleri , Tedarik Zinciri Kararları, Tedarik Zinciri Süreçleri,  Tedarik Zinciri Performansı; Stratejik Uygunluğun ve Odağın Başarılması, Tedarik Zinciri Performans Yönlendiricileri ve Ölçütler, Tedarik Zinciri Metodolojileri, Tedarikçi Hayat Eğrisi Kavramı, Tedarikçi Seçimi ve Ön Değerleme, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, Tedarikçi Performans Değerlemesi, Tedarikçi Geliştirme, Tedarik Zincirinde Koordinasyon; İşbirliği ve Güven,  Tedarik Zinciri Yönetimi Genel DeğerlendirmeTUR346 Rekreasyon ve Animasyon (3-0-3)
Zaman ve Serbest zamanı değerlendirme kavramı, Çalışma ve serbest zaman ilişkisi, Varoluşçu felsefe açısından serbest zamanı değerlendirme,  Eğitim ve serbest zaman değerlendirme, Serbest zaman değerlendirme hakkı, Serbest zaman etkinliklerine katılımı teşvik eden etkenler, Bireysel ve grup olarak serbest zamanı değerlendirme,  Serbest zamanı değerlendirmede insan ilişkileri, Rekreasyon ve animasyon tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması, Rekreasyona duyulan ihtiyaç nedenleri, Rekreasyonun çeşitli alanlarla olan ilişkisinin değerlendirilmesi. Turizmde Animasyon / Konaklama işletmelerinde animasyon (kapalı mekanlarda animasyon, açık alanlarda animasyon), Seyahat sırasında animasyon, Incentive tur türü animasyon, Animasyon etiği, Animasyon güvenliği, Sahne ve aksesuar veya mekan ayarlama, Işık ve ses donanımı, Senaryo hazırlığı, Animatörler (animatör temini, animatör eğitimi)

TUR329 Seyahat İşletmeleri Otomasyonu (2-0-2)
Seyahat işletmelerinde bilgi işlem teknolojileri, dominant WEB PARADISE programına giriş ve ayrıntılar, otel, müze, vs operasyon işlemleri, kontenjan ve fiyat girişleri, genel bilgiler raporları, ulaşım planlaması, kontenjan ve fiyat girişi, paket tur ayrıntıları saptanması, ayrıntılarla ilgili veri girişleri, paket tur detaylarını kontrol (tekrarlar), dominant semineri - satış işlemleri (dosya açma - kayıt alma - voucher çıkarma ve iptal işlemleri), satışa bağlı diğer işlemler (makbuz çıkarma - faturalama - cari hesap açma ve kontrol)

TUR411Amadeus Sistemi (2-2-3)
CRS Sistemleri, Amadeus Hakkında Bilgi, İmza Girişleri ve Yardım Sayfaları; Uçuş Müsaitlik Durumu ve Tarife; Yolcu Rezervasyon Kaydı Oluşturma; Yolcu Rezervasyon Kaydında Yapılabilecek Değişiklikler; İptal İşlemi, Sınıf ve Tarih Değişikliği, PNR Kopyalama, PNR Ayırma, PNR History, Que Sistemi, Amadeus E-Mail, Yolcu Bilgi Dosyası Oluşturma, Ücret Görüntüleme, Yolcu Rezervasyon Kaydına Ücret Yükleme, Yolcu Bileti Şablonu, Yolcu Bileti Şablonu İle İlgili Değişiklikler, Yolcu Bileti Basımı, Yolcu Bileti İptali, Yolcu Bileti Raporu Görüntüleme, Yeniden Bilet Düzenleme, Yolcu Biletindeki Rezervasyon Değişikliği, Ücret İade İşlemleri, Otel ve Araba Rezervasyonu

TUR413 Turizm Dekorasyon (3-0-3)
İç mimari proje plan ve kesitler ile projedeki çizgi ve sembollerin neyi ifade ettiği konusunda bilinçlendirme. Turizm sektöründe farklı dallarda hizmet veren yapıların (örneğin otel-seyahat şirketi v.s.) iç mimari tasarımında hacimlerin kullanım amacına uygun olarak malzeme-renk-biçim-aydınlatma seçimi konusunda bilgilendirme. Farklı konseptte otellere gezi düzenleyerek sonrası bu otellerle ilgili alınan bilgiler ve edinilen izlenimleri içmimar ve işleyiş perspektifinde irdelemek.

TUR417 Bina ve Tesis Yönetimi (1-2-2)
Liderlik ve insan yönetimi, Tesis yönetiminin temel kavramları, Binanın ve tesisin seçimi, Profesyonel danışmanların seçimi ve kullanımı, Üyelerden alınan aidatların ve diğer servis ücretlerinin belirlenmesi, Finansal yönetim, Güvenlik yönetimi, Kontratların ön hazırlık ve yapım aşamaları, Sağlık ve Güvenlik, Enerji yönetimi.

TUR421 Konaklama İşletmelerinde Muhasebe (2-2-3)
Konaklama İşletmeleri için hazırlanan öneri ve hesap planının ve tek düzen muhasebe, sisteminin tanıtılması, Konaklama İşletmeleri muhasebesinin özellikleri ve amaçları, Konaklama İşletmelerinde Hazır Değer Hesaplarına ait işlemler ve muhasebeleştirilmeleri, Yabancı para cinsinden satışların ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi, Konaklama İşletmelerinde alacak hesaplarının önemi ve kontrol hesapları, Gelirler ve muhasebeleştirilmesi, Seyahat acentalarından alacaklar, Küçük kasalardan alacaklar ve Paid-Out alacaklar, Diğer ticari alacaklar, Personelden alacaklar, Konaklama İşletmelerinde stoklar ve muhasebeleştirilmesi, Konaklama İşletmelerinde maliyetler ve muhasebeleştirilmesi.

TUR427 Galileo Sistemi I (3-0-3)
Şehir, Ülke, Uçak Tipi, Havaalanı kodları ve isimleri, Uçuş Tarifeleri, Uçuş Olabilirlikleri, Olabilirlik girişleri, Olabilirlik görüntüsünden yer satış, Yolcu isim kaydının zorunlu girişleri (Yolculuk düzeni, Yolcu ismi, Telefon numarası Biletleme bilgileri, yolcu ve seyahat bilgilerinin alındığı kişi ), Yolcu Rezervasyon kaydının tamamlanması, Rezervasyon kaydını tamamlayıcı bilgiler, Özelliği olan Yolcu Bilgileri, Yolcuların Özel istekleri, Yolcu Kaydının yeniden görüntüye getirilmesi, Yolcu Kaydına, uçuş ilave etmek,rezervasyon değişikliği yapmak, Yolcu Kaydının bölünmesi, Ücret görüntüsü, Otomatik ücret hesaplama, Manuel ücret girişleri, Bilet yazdırma hazırlıkları, bilet yazdırma, Bilet değiştirme, Otomatik iade işlemi, Koltuk rezervasyonu, İşlem görmesi gereken yolcu kayıtları, Müşteri kayıtları, Galileo bilgi kayıtları, Otel rezervasyonları ve Otellerle ilgili bilgilerin alınması, Otel odası satışları ve değişiklikleri, Kiralık araba rezervasyonları ve ücretleri, Kiralık araba rezervasyonlarındaki değişiklikler, Seyahat yapılacak ülkelerle ilgili bilgilere ulaşma, Tüm konularla ilgili test çalışmaları.

GST311 Catering  (2-0-2)
Yiyecek tedarik etme, toplu yenilen fabrika, hastane, okul gibi yerlere hizmet veren firmaların çalışma sistemi hakkında bilgi verme.

GST315 Şarap Bilimi (2-0-2)
Üzüm çeşitleri, coğrafik ve iklim koşulları, bağcılık, üzüm takvimi, şarap yapımı, dünya şarapları

GST405 Mutfak ve Restoran Yerleşimi ve Düzeni  (2-0-2)
Mutfak ve restoran tasarımı ilkeleri, üretim ve servis alanları mekan dağılımı, mönüyegöre ihtiyaçların belirlenmesi, seçimi ve satın alması, sürdürülebilir restoran ve mutfaklar.

GTY405 Kitchen and Restaurant Design (2-0-2)

Kitchen and Restaurant  Design is a course based on industry planning guidelines. Students learn to apply the design process to create kitchens that suit the needs of diverse users. Basic aspects of universal design as they apply to kitchen and restaurant planning are covered to integrate how the student can create functional, flexible, and universally designed spaces without sacrificing aesthetics.GST401 Gıda Mevzuatı ve İş Hukuku (2-0-2)
Gıda kanunları ve sistemleri, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), gıda ithalatı, gıda katkı maddeleri, mikrobiyal güvenlik ve kanuni yükümlülükler.

SPR315 Doğa Sporları Kampı II (Kış Sporları) (1-2-2)
Kayak, snowboard gibi kış sporlarının uygulamalı olarak yapılması.

TUR341 Turistik Bölgelerde Flora ve Fauna (3-0-3)

Yayılış alanı yapısı, dinamiği, sınıflandırması ile çeşitli hayvan coğrafyası bölgeleri, yayılış alanları, özellikleri, endemik türleri ile birlikte açıklanmaktadır. zoocoğrafik bölgeler ile karakteristik fauna elementlerini tanıtan çeşitli video filmleri gösterimi, TUR403 Turizm Politikası ve Planlaması (3-0-3)
Genel Anlamda Politikanın Tanımı, Turizm ve Politika Arasındaki İlişki, Turizm Politikasının Bileşenleri, Teknoloji ve Ekonomideki Gelişmelerin Turizm Politikasına Etkileri, Turizm Politikasının Oluşumunda Farklı Yaklaşımlar, Kurumsal Yapılanma, Planlama ve Teşvik Politikaları, Dış Politika ve Turizm, Yatırım Politikalarının Oluşturulması.

TUR402 Özel İlgi Turları (3-0-3)
1) Turizme Katılım Fonksiyonları (Kaçış Fonksiyonu, Yöneliş Fonksiyonu); 2) Turizm Pazarlaması (Genel Pazarlama Kuralları, Spesifik-Niche (dar hedefli) Pazarlama); 3) Özel İlgi Turları (a) Bedensel Efor Gerektiren Turlar: Yayla Turizmi (Doğa Turizmi), Dağ Turizmi, Kaya Tırmanışı, Sualtı Dalgıçlık (scuba diving), Hava Sporları (parasailing, paragliding, windsurfing, delta fly..), Nehir Sporları (rafting, canoeing…), Kar Sporları (kayak, snowboard…), (b) Bedensel Efor Gerektirmeyen Turlar: Endemik Fauna (kuş gözlemciliği, böcek toplama, sürüngenler, safari…), Endemik Flora (soğanlı bitkiler, dikenler …), Mutfak Kültürü ve Tatları (yöresel yemekler, şarap kültürü …), Kültür Turları.

TUR414 Bitirme Projesi (2-0-2)
Bitirme projesi için çalışma konusu ve metodolojinin belirlenmesi yönünde teorik çalışmalar; Araştırma kapsamının belirlenmesi; araştırma yönteminin saptanması; verimli ve başarılı bir bitirme projesinin hazırlanabilmesi için gerekli teorik altyapının hazırlanması, çalışma konusun saha araştırmasının yapılması; toplanan verilerin amacına uygun bir şekilde sınıflandırılması ve analiz edilmesi; veri analizi sonrasında ortaya çıkan bulguların yorumlanması ve raporlanması; çalışmanın bilimsel araştırma yazım kurallarına uygun olarak yazılması ve teslim edilmesi

TUR418 Tur Planlaması ve Yönetimi (3-0-3)
Tur operatörlerinin faaliyetleri, Paket tur tanımı ve tarihsel gelişimi, Paket turların özellikleri ve sınıflandırması, Paket turun planlaması, Tur operasyonu, Tur örnekleri.

TUR430 Turizmde Kurumsal Satış Stratejileri (2-0-2)

Kurumsal Satış Stratejilerine Genel Bakış, Turizmde Satış Sürecinde Müşteriye Yaklaşma ve İhtiyaç Analizi, Kurumsal Satış Sürecinde Sunum Teknikleri, Müşteri İtirazları ve Karşılanması, Satışı Kapatma Teknikleri ve Satış Sonrası Hizmetler 

TUR428 Galileo Sistemi II (3-0-3)
Ücret Görüntüsü alma. Ücretlendirme. Ücret notları görüntüsünu alma. Otomatik Ücretleme girişleri. Bilet düzenleme hazırlıkları. Müşteri kayıtlarını oluşturma. Yeniden bilet düzenleme. İade. Otel listelerini görüntüleme. Otel yer durumunu görüntüleme. Otel segmenti oluşturma. Otel segmentinde yapılabilecek değişiklikler. Kiralık araba tiplerini ve ücretlerini görüntüleme. Kiralık araba segmenti oluşturma. Kiralık araba segment’inde yapılabilecek değişiklikler. Seyahat ekranı. Tüm konularla ilgili örnek çalışmalar

TUR300 Kültürel Değerler (2-0-2)
Kültür kavramının tarihçesi; Kültür tanımı ve özellikleri; Kültürün özellikleri; Kültür ve kurallar arası ilişkiler; Kültürün fonksiyonları; Sosyal kişilik ve kültür; Değer yargıları ve kültür; Davranış ve kültür ilişkisi; Sosyal normlar ve kültür; Gelenek-görenekler ve kültür; İlişki sistem ve kuralları açısından kültür; Ülke ve bölge kültürlerinin oluşumu; Kültür çeşitleri; Kültürel değişme analizleri.

TUR321 Turizm ve Sağlık (3-0-3)
Turizm sektöründe sağlık bilgisinin amacı ve temel prensipleri, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yaklaşımı, dünyadaki gelişimi ve turizm sektöründeki uygulamalar, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (yasalar ve yönetmelikler), Turist sağlığı ve 21. Yüzyılda global sağlığı tehdit eden bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, Turizm sektöründe çalışanların sağlığı. Meslek hastalığı nedir? Mesleğe bağlı hastalıklar nasıl ortaya çıkar?, Turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen psikolojik faktörler. Yorgunluk ve stresle başa çıkma yolları, Çevre ve toplum sağlığının turizm sektöründeki yeri ve önemi, Tehlike nedir? Risk nedir? Turizm sektöründe sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurların analizi, Turizm işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturma süreci ve uygulamaları, Turizm işletmelerinde sağlık uygulamalarının performans ve verimliliğe etkileri, OHSAS 18001- İş sağlığı ve güvenliği standardı nedir? Organizasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği yönetimindeki önemi, İlk Yardım Temel Prensipleri, İlk Yardım Temel Uygulamaları.

TUR408 Tarih ve Turizm (3-0-3)
Turizm ve tarih arasındaki ilişkilerin tanımı; turizm ürünü içinde tarihin yeri ve kullanımına ilişkin notlar; ülke imajı yapılandırılmasında tarihin yeri; tarihi çevrenin paylaşılması; kitle turizmi öncesi turizmin kısa tarihsel gelişimi (ilk çağlar, yeniçağ öncesi ve gezginler, deniz ticaret yolları üzerinde başlayan geziler). Örgütlü seyahat ve seyahat ticaretinin doğuşu; Thomas Cook seyahat acentesi; deniz aşırı örgütlü geziler; seyahat çekleri ve ABD içindeki posta seferleri. Demiryollarının yaygınlaşması ile ortaya çıkan durum. İki dünya savaşı arasında turizm. Havayolunun gelişimi; büyük gövdeli uçakların hizmete girişi (B-707).

TUR432 Hijyen (3-0-3)
Hijyenin tanımı. Hijyenin amacı. Çağdaş dönemde hijyen biliminin önemi. Hijyenin ilgili alanları. Dünyada ve Türkiye’de hijyenik normlar ve hijyenik standartlar. Benzerlik ve farklılık açısından sanitasyon ve hijyen. Çevrede bulunan önemli mikroplar. Mikrobiyal bulaşma ve kaynakları. İndikatör ve patojen mikroorganizmalar. Patojen mikropların oluşturdukları hastalıklar. Mikrobiyal gelişmeni etkileyen faktörler. Mikroorganizmaların gelişmesinin duydurulması yöntemleri. Mikroorganizmaların öldürülmesi yöntemleri. Çevre bileşenlerinin hijyeni. Su hijyeni, Toprak hijyeni. Atmosfer hijyeni. Kullanılan eşyaların hijyeni. Mutfak hijyeni. Gıda hijyeni. Personel hijyeni. Amaca yönelik kullanılan dezenfektan maddelerin çeşitleri dozları ve etki süreleri. Mikrobiyolojik kriterler ve hızlı mikrobiyolojik yöntemler. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP).

TUR424 Anadolu Mitolojisi (3-0-3)
Mitoloji ve Anadolu, Anadolu’nun tanıklık ettiği medeniyetler, dinler, kültürler, Eski Yunan döneminde Anadolu, Anadolu’nun tarihinde ev sahipliği yaptığı medeniyetler, Anadolu’da yaşamış tanrı ve tanrıçalar bu derste anlatılan başlıca konulardandır.

Download 83.72 Kb.
Download 83.72 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDers İçerik BİRİNCİ yil trd101 Türk Dili I (2-0-2)

Download 83.72 Kb.