1. Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizlik Ekoloji erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolu
Download 4.21 Mb.
bet1/47
Sana01.07.2021
Hajmi4.21 Mb.
#15321
TuriMühazirə
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Mühazirə 1. Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolu

Plan

1. Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizlik

2. Ekoloji erqonomika

Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolu

Ergonomika qərarlarının effektivliyini artırmaq üçün ekoloji təhlükəsizlik aspektlərinin tətbiq olunmasının zəruriliyi məsələsinə baxılır. Qeyd olunan problemin aktuallığı bu anlayışlar arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin olması və insan və ətraf mühitin təhlükəsizliyinin artırılması üçün yeni hadisələrin və obyektlərin inkişafı üçün gələcəkdə tətbiq olunma imkanları ilə şərtlənir. Ergonomikada insan həyatının və cəmiyyətin ekologiyası məsələlərinə diqqətin olmaması nəzər çarpılır. İşin məqsədi müasir erqonomikanın inkişafındakı ekoloji təhlükəsizlik rolunun təhlili və araşdırılmasıdır. Sistematik, sinergist və reproduktiv yanaşmalar, ümumi elmi və xüsusi tədqiqat metodları tətbiq olunur. Ekoloji tərkib hissələrinin erqonomikaya inteqrasiyası, insan və cəmiyyətin (həm indiki, həm də gələcək) təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq vəzifələrinin həlli üçün perspektivli istifadəsini nəzərdən keçirməyə imkan verir; istifadəsini bir çox istiqamətdə genişləndirmək: nəzəriyyə və metodologiya, metodik vasitə, normativ-texniki sənədlər, müasir inkişaflar, təşkilati suallar, fərdi təlim və s. Bir sualın verilməsi səviyyəsində ayrıca iş mövqeləri daha dərin tədqiqatlar üçün əsas ola bilər.

Ətraf mühitin təhlükəsizliyi şəraitində həyatın ekoloji rahatlığının pozulmadığı vəziyyəti, həyati təhlükələrinə tab gətirmək qabiliyyətini, bütün canlıların sağlamlığını, insanın, o cümlədən onun rifahının, təhlükəsizliyin təmin edilməsinin hüququnu anlamaq lazımdır. yaşayış mühiti, həyatın təmin edilməsi mənbələri, təbii ehtiyatlar. Hazırda dünyanın bir çox bölgələrində ekoloji təhlükəsizliyin şərtləri və tələbləri nəzərə alınmaqla cəmiyyətin dayanıqlı inkişafı siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edən vahid strategiya mövcud deyil. quruluş təsirsizdir. Əksər müəssisələrin rəhbərləri idarəetmə prosesinə ekoloji menecment, ekoloji marketinq, ekoloji audit və digər müasir təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiq edilməsinə məhəl qoymur.

Yuxarıdakı mülahizələrə əsaslanaraq belə bir elmi problemi ortaya qoymaq olar. Müasir erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolunu öyrənmək və təhlil etmək zəruridir. Bu problemin aktuallığı iki əsas amilə bağlıdır:

1) ekoloji təhlükəsizlik və erqonomika arasında sıx əlaqənin olması;

2) bu inteqrasiyanın nəticələrindən insan və ətraf mühitin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün effektiv tədbirlər və vasitələr hazırlamaq üçün istifadə etmək imkanı

Bu gün erqonomikanın inkişafı və onun nailiyyətlərindən istifadə məhduddur, çünki ergonomika tibbi, bioloji, psixoloji və texniki elmlərin mürəkkəb simbiozudur, sistemlərin "insan-texnoloji mühit" keyfiyyət və etibarlı xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün xüsusi problemləri həll edir. Yalnız onların ayrı-ayrı xüsusiyyətlərini (məsələn, "universal" deməkdir), məsələn, operatorun iş yerindəki iş şəraiti və ya fəaliyyət zamanı onun vəziyyətinin psixoloji göstəricilərini öyrənir və optimallaşdırır. Bununla yanaşı, qazandığı uğurlardan istehsalda və gündəlik həyatda səmərəli istifadə problemini dərinləşdirən erqonomikanın ekoloji problemlərinə həsr olunmuş əsərlər demək olar ki, yoxdur. Bununla yanaşı, ekoloji amillərin insan-operator fəaliyyətinin səmərəliliyinə, səmərəliliyinə və təhlükəsizliyinə təsirini öyrənməyə yönəlmiş tədqiqatlar kifayət qədər yoxdur. Ətraf mühitə təsirlərin insan-operator fəaliyyətlərinə təsiri növləri və təsiri haqqında məlumatların sistemləşdirilməsi üzərində işləməklərin zəruriyyətini göstərir.

Bununla birlikdə cəmiyyətin ekoloji ehtiyaclarının öyrənilməsi problemi xeyli sayda sənədlərə həsr olunmuşdur ki, bu ehtiyaclar sistemləşdirilmiş və hətta bunlardakı erqomik məsələlərin müəyyən bir yeri vardır. Eyni zamanda, cəmiyyətin ekoloji ehtiyacları, davamlı inkişaf prosesini təmin etmək üçün dövlətin ətraf mühitdən topladığı hər hansı bir qaynaqla başa düşülür. Bu gün cəmiyyətin ekoloji ehtiyacları ətraf mühit meyarları sistemində öz əksini tapır, bunun əsasında müvafiq dövlət və ya hökumətlərarası qurumlar icrası məcburi olan Ekoloji standartlar hazırlayır. Təəssüf ki, qlobal ekoloji disbalansın qarşısını almaq üçün ətraf mühitə olan tələbat və tələbat səviyyəsi artıq lazımi səviyyədən daha aşağı səviyyədədir, çünki insan və sosial həyat məkanının ekoloji cərəyanının mövcud tendensiyaları yalnız inkişaf etməyə başladı.

Ətraf mühit ehtiyacları çox müxtəlifdir və həm maddi, həm də mənəvi komponentləri əhatə edir. Məsələn, N. Reimers ("Ekologiya (nəzəriyyələr, qanunlar, qaydalar, prinsiplər və hipotezlər)", 1994) insanın bütövlükdə cəmiyyətin qəbul olunduğu biososional quruluşdan qaynaqlanan ehtiyacların təsnifatını təklif edir. sistem təhsili olaraq. Müəllif insanı bioloji, təbii-sosial və sosial komponentlərdən ibarət bir sistem kimi təsvir edir və onun ehtiyacları sisteminə anaomatik-fizioloji (bioloji), ekoloji, etik, əmək (erqonomik), iqtisadi və sosial ehtiyaclar daxildir .

Beləliklə, bugünkü dövrdə erqonomikanın ekoloji istiqamətləndirmə meylinin formalaşması bu elmin daha da inkişaf etməsi üçün vacib şərtdir və ergonomikanın əsas tələb olunan xüsusiyyətlərindən biridir, yəni insan həyatının təhlükəsizliyi. Bu gün dünyada təhlükəsizlik səviyyəsini nəzərə alaraq ən vacib sosial göstəricilərdən biri insanların həyati ehtiyaclarını və sağlam bir mühitin təmin edilməsinə yönəlmişdir.

Real həyatda, hər hansı bir sənaye və ya istehlakçı erqonomikası üçün standartlar əməyin mühafizəsi və sağlamlıq tədbirləri, istehlakçıların keyfiyyətsiz mal və ya xidmətlər göstərilməsindən qorunması və müasir erqonomik texnologiyaların dizaynında tətbiq olunur. Bununla birlikdə, unutmaq olmaz ki, mövcud ekonomik mexanizmlər ergonomikada pul maraqlarına lobbiçilik edir, çünki təhlükəsizlik məsələləri təkcə son nəticədə deyil, həm də başına bir iş üçün təhlükəsiz və rahat iş şəraitinin yaradılması, həm də buna nail olmaq üçün iqtisadi xərclər. Bununla belə, iqtisadi effekt azalan amilə çevrilməməlidir, çünki belə bir yanaşma müstəqil bir elmdən olan erqonomikanın tədricən idarəetmənin tərkib hissəsinə çevriləcək və əsas məqsədini itirəcək bu isə - insanın rahatlığını və təhlükəsizliyini təmin etməkdir.

Buna görə, inkişafının bu mərhələsində erqonomikanın əsas prioritetlərinə dair yeni bir mənzərə ortaya qoymalıdır. Bu istiqamətdə artıq bəzi dəyişikliklər var, çünki inkişafın əvvəlki mərhələlərindən fərqli olaraq, indi erqonomikanın predmeti istehsal amillərinin işçiyə təsirinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi deyil, digərləri də, məsələn, təbii və sosial mühit. Bu həqiqətin təsdiqlənməsi, iş yerini erqonomik qiymətləndirərkən yalnız ümumi qəbul edilmiş göstəricilərə və xüsusiyyətlərə deyil (məsələn, iş səthinin hündürlüyünə, stulun antropometrik xüsusiyyətlərinə və s.) Diqqət yetirilir, lakin həm də onların ekoloji komponenti (məsələn, iş yerlərində istehsal olunan materialların ekoloji xüsusiyyətləri). Bu yanaşma bir sıra praktik həyata keçirildi. Bununla birlikdə, bu problemlərə əlavə olaraq, erqonomikada hələ çox vacib məsələlər var ki, bunlar da tam açıqlanmır və qismən qaranlıqdır, çünki onların təfsiri mövcud tendensiyalara uyğun deyil və kökündən yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Buna misal olaraq, işçinin təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması məsələlərini nəzərdən keçirərkən demək olar ki, istehsalın təbii ehtiyat sisteminin yaradılması ilə sistem əlaqələrini nəzərə almır. Yəni, demək olar ki, hansı təbii ehtiyatların və hansı miqdarda müəyyən bir istehsal növünə ehtiyac duyulmadığını, yenilənə biləcəyini və ya edilməməsini, ətraf mühitə hasilatına səbəb olan zərərin və s. Beləliklə, müasir dövrdə deyil, həm də uzaq dövrlər üçün müasir bir cəmiyyətin həyatı üçün təhlükəsiz şərait yaratmaq üçün əsas olan əlamətdar məqamlar laqeyd qalır. Bundan əlavə, bu gün Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyat prinsipləri tətbiq edilmir. Bu, gələcək cəmiyyətin mövcud olması şərtlərinin erqonomikası ilə əlaqəli mühitin qorunması məsələsini mümkün qədər səmərəli həll etməyə imkan vermir.

İndi müasir mühitin təbii tarazlığını itirməsi və iqtisadi cəhətdən asılı mühitə çevrilməsi danılmaz bir həqiqətdir. Belə bir çevrilmə istehsalın güclü insan tərəfindən hazırlanmış bir qeyri-iradi nəticəsidir. Artıq statik deyildir, buna görə bu gün dünyada resurs və xammal təhlükəsizliyi insan həyatının təhlükəsizliyinin əsası hesab olunur. Erqonomikada bu prob-lemin inkişafı yalnız ilkin mərhələdədir, bu onun inkişafının ilkin mərhələləri ilə əlaqələndirilir. Məlumdur ki, erqonomikanın əsas müddəaları XX əsrin ortalarına qədər fəal şəkildə inkişaf etmişdir. Gələcək inkişaf üçün əsas maneələr ekoloji və iqtisadi problemlər və entropiyanın böyüməsi oldu. Bu, XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindəki iqtisadi böhran zamanı ictimai düşüncədə öz əksini tapmışdır. Nəticədə post-sənaye informasiya cəmiyyəti üçün nəzəri əsas onun əsas problemi - təbii ehtiyatların çatışmazlığı ilə formalaşdı. Erqonomikada bu problemin insan təhlükəsizliyinə mənfi təsiri yalnız son illərdə həll olunmağa başladı. Bir izahat üçün bir nümunə verək. Bakirə təbii ekosistemlərdə, ətraf mühitlə davamlı qarşılıqlı əlaqə və qida maddələrinin dövranı, sabit enerji tükənməsi nəticəsində entropiya təbii olaraq azalır. Özünü tənzimləmə mexanizmləri səbəbindən ətraf mühitə təbii bir ekosistem yayan enerjinin miqdarı azdır. Belə təbii ekosistemlər daim ən mütəşəkkil və sabit vəziyyətə keçməyə çalışırlar. Süni sistemlərdə (məsələn, sənaye müəssisələrində) enerji mübadiləsi fərqli şəkildə həyata keçirilir. İstehsal sistemi vasitəsi ilə maddələrin və enerjinin axınının qarşılıqlı müsbət bir əlaqəsi yoxdur. Təbii ehtiyatların və enerjinin istehlakında artım var. Bu, təbii ekosistemlərin tədricən deqradasiyasına səbəb olur, beləliklə texnogen sistemlərin entropiyası artır.Download 4.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Download 4.21 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizlik Ekoloji erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolu

Download 4.21 Mb.