• 3.1D Pozorování, experimentování a měření
 • 3.2 Mechanické vlnění
 • 3.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 3.2C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 3.2D Pozorování, experimentování a měření
 • 3.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 3.3D Pozorování, experimentování a měření
 • 4 Elektřina a magnetismus
 • 4.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 4.1C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 4.1D Pozorování, experimentování a měření
 • 4.2 Elektrický proud v látkách
 • C Aplikace poznatků a řešení problémů
  Download 0.55 Mb.
  bet10/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  3.1C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - vyjádřit ze zadaných hodnot rovnici pro okamžitou výchylku harmonického kmitání

  - určit amplitudu výchylky, periodu, frekvenci a počáteční fázi kmitání z rovnice pro okamžitou výchylku harmonického kmitání

  - určit výpočtem periodu a frekvenci harmonického oscilátoru

  - popsat příklady uplatnění rezonance v technické praxi


  3.1D Pozorování, experimentování a měření


  - změřit periodu kmitání mechanického oscilátoru

  - určit setrvačnou hmotnost tělesa měřením kmitů mechanického oscilátoru

  - určit přibližnou hodnotu tíhového zrychlení pomocí kyvadla

  3.1E Komunikace


  - určit z časového diagramu kinematické veličiny, periodu, frekvenci a počáteční fázi harmonického kmitání

  - určit z časového diagramu fázový rozdíl dvou harmonických kmitání

  - vytvořit graficky časový diagram výsledného kmitání složeného ze dvou izochronních harmonických kmitání

  3.2 Mechanické vlnění

  3.2A Znalosti


  - vyjádřit vztah pro vlnovou délku mechanického vlnění

  - charakterizovat základní typy postupného mechanického vlnění

  - charakterizovat odraz mechanického vlnění na volném a pevném konci pružného vlákna

  - definovat slovně pojmy vlnoplocha a paprsek

  - vyjádřit slovně Huygensův princip

  - vyjádřit zákon odrazu mechanického vlnění


  3.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit příčinu vzniku vlnění v pružném prostředí

  - vysvětlit rozdíl mezi příčným a podélným postupným vlněním

  - vysvětlit vznik interferenčního maxima a minima při interferenci dvou stejných vlnění

  - vysvětlit vznik stojatého vlnění

  - vysvětlit rozdíl mezi postupným a stojatým vlněním z hlediska přenosu energie vlněním

  3.2C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - určit výpočtem vlnovou délku postupného vlnění

  - určit základní frekvenci a vyšší harmonické frekvence pružné tyče upevněné na obou koncích, volné na obou koncích a pevné na jednom a volné na druhém konci


  3.2D Pozorování, experimentování a měření


  - určit vlnovou délku pozorováním stojatého vlnění

  3.2E Komunikace


  - určit vlnovou délku z grafu postupné a stojaté vlny

  - určit grafickou konstrukcí průběh odrazu vlnění na rovinné ploše


  3.3 Zvukové vlnění

  3.3A Znalosti


  - znát frekvenční rozsah zvukového vlnění

  - charakterizovat infrazvuk a ultrazvuk z hlediska frekvence

  - znát přibližnou hodnotu rychlosti zvuku ve vzduchu

  - definovat absolutní a relativní výšku tónu


  3.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit podstatu zvuku a podmínky jeho šíření

  - vysvětlit rozdíl mezi ozvěnou a dozvukem


  3.3C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - určit výpočtem vlnovou délku zvukového vlnění

  - určit relativní výšku tónu při známé absolutní výšce tónu a naopak

  - posoudit vliv hluku na životní prostředí a možnosti ochrany před hlukem

  - rozlišit časové diagramy samohlásek a souhlásek lidské řeči


  3.3D Pozorování, experimentování a měření


  - určit přibližnou hodnotu rychlosti zvuku otevřeným rezonátorem

  3.3E Komunikace


  - určit z časového diagramu zvuku jeho frekvenci

  - vyhledat v tabulkách hodnoty rychlosti zvuku v různých prostředích a porovnat je s rychlostí zvuku ve vzduchu

  - vyhledat informace o praktickém využití ultrazvuku

  4 Elektřina a magnetismus

  4.1 Elektrický náboj a elektrické pole

  4.1A Znalosti


  - uvést jednotku elektrického náboje a vyjádřit ji pomocí základních jednotek soustavy SI

  -vyjádřit přibližnou hodnotu elementárního elektrického náboje

  - napsat Coulombův zákon pro dva bodové náboje

  - definovat intenzitu elektrického pole

  - definovat elektrický potenciál a elektrické napětí pole bodového náboje

  - vyjádřit vztah mezi elektrickým napětím a intenzitou homogenního elektrického pole

  - vyjádřit vztah pro permitivitu prostředí pomocí relativní permitivity

  - definovat kapacitu vodiče a její jednotky


  4.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit podstatu elektrického náboje a jeho strukturu

  - vysvětlit vzájemné silové působení nabitých těles

  - vysvětlit vliv prostředí na velikost elektrické síly

  - charakterizovat rozdíl mezi vodičem a izolantem

  - popsat strukturu elektrického pole siločarovým modelem

  - popsat elektrické pole hladinami stejného potenciálu

  - vysvětlit závislost plošné hustoty náboje na tvaru vodivého tělesa

  - vysvětlit jev polarizace dielektrika

  - vysvětlit vliv konstrukce deskového kondenzátoru na jeho kapacitu

  4.1C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - určit výpočtem z Coulombova zákona elektrickou sílu

  - určit výpočtem intenzitu homogenního elektrického pole

  - určit výpočtem kapacitu deskového kondenzátorů

  - určit výpočtem celkovou kapacitu kondenzátorů spojených za sebou a vedle sebe


  4.1D Pozorování, experimentování a měření


  - prokázat experimentem kladný a záporný elektrický náboj tělesa (např. elektrického kyvadélka nebo elektroskopu)

  - nabít elektroskop s využitím elektrostatické indukce


  4.1E Komunikace


  - popsat elektrické pole siločarovým modelem

  - určit směr elektrické síly v siločarovém modelu elektrického pole

  - popsat elektrické pole hladinami stejného potenciálu

  - vyhledat v tabulkách relativní permitivity látek

  - zjistit na technickém kondenzátoru jeho parametry

  - posoudit význam a užití kondenzátorů v technické praxi


  4.2 Elektrický proud v látkách

  4.2A Znalosti


  - používat značky, jednotky a jejich názvy pro veličiny elektrický proud, napětí, odpor, vodivost a výkon elektrického proudu

  - vyjádřit vztah pro elektrický proud pomocí náboje procházejícího vodičem

  - definovat jednotku náboje

  - definovat elektrický odpor vodiče

  - vyjádřit vztah mezi elektrickým odporem a elektrickou vodivostí

  - vyjádřit Ohmův zákon pro část obvodu a pro celý obvod

  - popsat způsob zapojení ampérmetru a voltmetru do elektrického obvodu

  - popsat anodu a katodu

  - vyjádřit Faradayovy zákony pro elektrolýzu

  - definovat elektrochemický ekvivalent látky

  - uvést vlastnosti plazmatu  Download 0.55 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  C Aplikace poznatků a řešení problémů

  Download 0.55 Mb.