• B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • D Pozorování, experimentování a měření
 • E Komunikace
 • 3 Tematické okruhy
 • Dovedou tvořivě využívat fyzikální poznatky při řešení úloh a problémů včetně úloh s praktickými aplikacemi
  Download 0.55 Mb.
  bet2/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  2 Obecné cíle

  A Znalosti


  Žák dovede

  - identifikovat, reprodukovat a používat fyzikální terminologii, symboliku, konvence a značky (včetně vybraných elektrotechnických značek )

  - definovat ( slovně a definičními vztahy) fyzikální pojmy – zejména veličiny a jejich jednotky (včetně základních a odvozených jednotek soustavy SI a jednotek užívaných spolu s SI)

  - vyjádřit jednotku odvozené veličiny pomocí jednotek základních užitím definičních vztahů, vyjadřovat jednotku veličiny jinou jednotkou téže veličiny (převodní vztahy mezi jednotkami)

  - popsat fyzikální objekt nebo jev, popř. model, a jeho vlastnosti, charakterizovat je fyzikálními veličinami

  - rozpoznat rozdíl mezi objekty, jevy, stavy, veličinami a fyzikálním modelem; rozpoznat rozdíl mezi definicí fyzikálního pojmu a fyzikálním zákonem

  - rozlišovat mezi definicí fyzikální veličiny a jejím fyzikálním významem

  - vyjádřit slovně fyzikální význam veličiny

  - reprodukovat vybraná fakta z historie fyziky a zařazovat je do kontextu všeobecných dějin a vývoje kultury

  B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  Žák dovede

  - vysvětlit fyzikální poznatek svými slovy i s použitím odborné terminologie (fyzikální fakta, jevy, děje, zákony, definice, pojmy, teorie, metody)

  - analyzovat fyzikální fakta (průběh fyzikálního děje, fyzikální jev, stav tělesa nebo soustavy apod.), porovnat a uspořádat je podle určitého kritéria, určit vztahy mezi nimi

  - popsat vztah mezi fyzikálními pojmy slovně a matematickým vztahem, zapsat matematický vztah na základě slovního vyjádření, interpretovat matematický vztah popisující vztah mezi fyzikálními pojmy

  - řešit formálně správně fyzikální úlohy (obecné řešení, číselné řešení , zkouška jednotek, správné zaokrouhlování výsledku, slovní komentář řešení)

  - vysvětlit význam fyzikálního poznatku pro praxi (zvl. v kontextu běžného života, techniky a bezpečného zacházení s technickými zařízeními, ochrany životního prostředí)

  - vysvětlit fyzikální principy činnosti vybraných technických zařízení

  - vysvětlit význam vybraných fyzikálních a materiálových konstant, reprodukovat jejich řádové hodnoty

  - vytvářet fyzikální model reálné situace (zjednodušovat, charakterizovat vlastnosti situace fyzikálními veličinami, rozlišit podstatné vlastnosti od nepodstatných a ty neuvažovat, rozlišit proměnné veličiny a stálé parametry, vybrat fyzikální zákon a rozpoznat meze jeho platnosti)

  - rozpoznat příčiny fyzikálních faktů

  - rozpoznat (předpovídat) důsledky, odhadnout průběh děje ze znalosti počátečních podmínek a zákona, jímž se děj řídí

  - vysvětlit podstatu nejdůležitějších fyzikálních teorií, o něž se opírá vývoj fyzikálního obrazu světa


  C Aplikace poznatků a řešení problémů


  Žák dovede

  - používat fyzikální poznatky při řešení fyzikálních úloh a problémů

  - využívat základních myšlenkových operací (především analýzy, syntézy, dedukce, indukce, zobecnění a modelování) k řešení úloh a problémů

  - používat fyzikální poznatky při řešení konkrétní situace z praxe (zvl. z běžného života a z technické oblasti)

  - provést důkaz fyzikálního tvrzení

  - využívat při řešení problémů poznatky kromě z fyziky i z dalších oblastí, především z matematiky a ostatních přírodovědných oborů

  - posoudit vliv fyzikálních dějů a lidské činnosti v oblasti technologií na životní prostředí

  - posoudit možnosti a způsoby, jimiž se fyzika podílí na ochraně životního prostředí


  D Pozorování, experimentování a měření


  Žák dovede

  - pozorovat fyzikální děj a zaznamenat jeho průběh a výsledky pozorování

  - vyvodit a formulovat závěry z pozorování

  - interpretovat pozorovaný jev na základě fyzikálního poznatku

  - formulovat hypotézu, navrhnout a provést její ověření

  - navrhnout jednoduchý experiment, který demonstruje určitý fyzikální jev nebo ověřuje zákon či hypotézu

  - provést jednoduchý experiment podle vlastního nebo hotového návodu

  - používat přímé a nepřímé metody měření vybraných fyzikálních veličin

  - vyhodnotit (včetně určení odchylky měření) a interpretovat výsledky experimentu

  - zdůvodnit (vysvětlit) a dodržovat zásady bezpečnosti práce při experimentování

  - provádět řádové odhady hodnot měřených veličin a chyb měření

  E Komunikace


  Žák dovede

  - zapsat naměřené dvojice hodnot na sobě závislých veličin do tabulky

  - odečítat hodnoty veličin z tabulky

  - najít dvojici hodnot vzájemně souvisejících veličin lineární interpolací z tabulky

  - sestrojit graf závislosti dvou fyzikálních veličin

  - odečítat z grafu funkce hodnoty veličin

  - najít dvojici hodnot znázorněných veličin lineární interpolací z grafu

  - přiřadit empirickou funkci ke grafu a najít její charakteristické parametry

  - řešit úlohy grafickou metodou

  - vysvětlit podle schématu nebo obrázku zařízení či elektrického obvodu jejich funkci

  - sestavit podle schématu zařízení nebo elektrický obvod

  - nakreslit schéma nebo obrázek reálného zařízení či elektrického obvodu

  - vyhledávat informace v odborné fyzikální a technické literatuře, pracovat s matematicko-fyzikálními tabulkami

  - z nadbytku informací vybírat podstatné a dávat je do logických souvislostí

  - číst s porozuměním odborný text (na úrovni textu v učebnici fyziky) a podat o něm stručné a výstižné sdělení

  - kriticky přijímat odborné údaje v běžném textu, např. v článku z novin nebo časopisu, popř. z dalších informačních zdrojů

  - vyhledávat informace pomocí elektronických prostředků (včetně Internetu)

  - využívat počítače při zpracování informací (výpočty, práce s texty, tabulkami, grafy)

  - napsat a přednést sdělení s odbornými informacemi

  - obhajovat svůj názor v diskusi na odborné téma


  3 Tematické okruhy  Download 0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Dovedou tvořivě využívat fyzikální poznatky při řešení úloh a problémů včetně úloh s praktickými aplikacemi

  Download 0.55 Mb.