• 2.2E Komunikace
 • 2.3 Struktura a vlastnosti plynů, pevných látek a kapalin
 • 2.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 2.3 C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • D Pozorování, experimentování a měření
  Download 0.55 Mb.
  bet8/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

  2.2D Pozorování, experimentování a měření


  - navrhnout způsob změření změny vnitřní energie (pevného, kapalného) tělesa při jeho zahřátí

  - změřit změnu vnitřní energie tělesa při jeho zahřátí

  - popsat výsledek pozorování způsobů přenosu vnitřní energie během jednoho dne

  - ověřit správnost sestavení kalorimetrické rovnice a vysvětlit případný nesouhlas

  - navrhnout způsob měření měrné tepelné kapacity pevné látky nebo kapaliny

  - změřit měrnou tepelnou kapacitu kapaliny nebo pevné látky


  2.2E Komunikace


  - porovnat měrné tepelné kapacity látek na základě údajů v tabulkách; vyvodit z porovnání závěry; doporučit látky podle různé tepelné kapacity k používání v běžném životě

  - v tabulkách vyhledat dobré tepelné vodiče; doporučit, k čemu je budete ve svém životě používat, k čemu se mají používat v technické praxi

  - v tabulkách vyhledat špatné tepelné vodiče; doporučit, k čemu je budete ve svém životě používat, k čemu se mají používat v technické praxi

  - vyhledat v tabulkách látky, které budou nejvhodnější jako látky, které mohou nahromadit velkou vnitřní energii při stejné hmotnosti;doporučit, k čemu je budete ve svém životě používat, k čemu se mají používat v technické praxi


  2.3 Struktura a vlastnosti plynů, pevných látek a kapalin

  2.3A Znalosti


  - popsat model ideálního plynu

  - uvést stavovou rovnici ideálního plynu dané hmotnosti (různé tvary)

  - popsat izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický děj

  - uvést charakteristiku kruhového děje

  - formulovat druhý termodynamický zákon

  - uvést charakteristiku tepelného motoru a definovat jeho účinnost

  - charakterizovat jednoduché deformace pevného tělesa

  - definovat sílu pružnosti, normálové napětí, prodloužení a relativní prodloužení, modul pružnosti, mez pružnosti, mez pevnosti, součinitel bezpečnosti

  - vyslovit Hookův zákon

  - popsat teplotní roztažnost látek

  - definovat teplotní součinitel délkové a objemové roztažnosti

  - napsat vztahy vyjadřující závislost délky nebo objemu na teplotě

  - napsat vztah pro závislost hustoty na teplotě

  - charakterizovat uspořádání částic v krystalické a amorfní látce

  - popsat anomálii vody

  - definovat povrchovou energii, povrchovou sílu, povrchové napětí a kapilární tlak

  - popsat kapilární elevaci a kapilární depresi

  2.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit model ideálního plynu

  - vysvětlit rozdíl mezi ideálním plynem a reálným plynem

  - vysvětlit, kdy vzduch můžete považovat za ideální plyn

  - vysvětlit obsah stavové rovnice ideálního plynu

  - vysvětlit význam molární plynové konstanty

  - vysvětlit rozdíl měrné tepelné kapacity ideálního plynu při konstantním tlaku a při konstantním objemu

  - vysvětlit, proč u pevných a kapalných látek je v tabulkách uvedena pouze jedna měrná tepelná kapacita; uvést která, zda při stálém objemu nebo při stálém tlaku

  - vysvětlit obsah druhého termodynamického zákona pro praxi

  - vysvětlit, proč u tepelných strojů vyjadřujeme jejich účinnost tepelnou účinností a ne pouze účinností, jako v mechanice

  - vysvětlit funkci) čtyřdobého zážehového motoru a čtyřdobého vznětového motoru

  - vysvětlit princip reaktivního motoru

  - vysvětlit rozdíl mezi proudovým a raketovým motorem a uvést možnosti jejich využití

  - vysvětlit vznik síly pružnosti a normálního napětí v materiálu

  - vysvětlit rozdíl mezi prodloužením a relativním prodloužením

  - uvést, pro který druh deformací platí Hookův zákon a pro které neplatí

  - vysvětlit použití meze pevnosti materiálů v praxi

  - vysvětlit fyzikální význam modulu pružnosti v tahu

  - objasnit vliv změny teploty na objem ideálního plyn při konstantní tlaku

  - vysvětlit vlastnosti povrchové vrstvy kapaliny a její projev

  - vysvětlit povrchovou sílu, uvést její směr a působiště vzhledem k povrchu kapaliny

  - vysvětlit fyzikální význam povrchového napětí kapaliny

  - vysvětlit vznik kapilární elevace,a kapilární deprese


  2.3 C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - vypočítat, kolik molekul je v 1 cm3 ideálního plynu za normálních podmínek

  - vypočítat látkové množství plynu, je-li uvedena jeho hmotnost a druh plynu

  - řešit úlohy na změnu stavu soustavy ideálního plynu pomocí stavové rovnice ideálního plynu (vypočítat látkové množství plynu, hmotnost plynu, objem plynu, hustotu plynu, termodynamickou teplotu plynu)

  - odvodit ze stavové rovnice pro ideální plyn vztahy závislosti veličin pro děj izotermický, izobarický, izochorický; uvést, které zákony uvedené vztahy vyjadřují

  - navrhnout realizaci izotermického, izobarického, izochorického a adiabatického děje

  - řešit praktické úlohy s použitím zákonů vyjadřujících jednotlivé stavové změny ideálního plynu

  - zdůvodnit, proč vnitřní energie ideálního plynu daného látkového množství závisí pouze na jeho teplotě a ne na jeho objemu

  - vysvětlit, proč děje probíhající rychle v ideálním plynu můžeme přibližně považovat za adiabatické děje

  - zdůvodnit, kdy můžete použít závěry plynoucí pro ideální plyn, také pro reálný

  - vysvětlit princip tepelné izolace u termosky na základě tepelné vodivosti

  - vyjádřit graficky v p-V diagramu práci plynu při stálém a proměnném tlaku

  - vysvětlit význam tvrzení, že v soustavě s ideálním plynem proběhl kruhový děj

  - odhadnout nebo vypočítat z pV-diagramu práci ideálního plynu při změně soustavy z jednoho stavu do druhého stavu při ději izotermickém, izobarickém, izochorickém, adiabatickém a kruhovém

  - vypočítat účinnost tepelného motoru a vysvětlit, jak závisí na teplotě ohřívače a teplotě chladiče

  - porovnat čtyřdobý zážehový motor s čtyřdobým vznětovým motorem a) z hlediska jejich funkce, b) z hlediska jejich tepelné účinnosti; zhodnotit jejich současné využití v dopravních prostředcích

  - vysvětlit, proč je dvoudobý spalovací motor nežádoucí z ekologického hlediska

  - porovnat výhody a nevýhody parních a spalovacích turbín

  - vysvětlit použití parních turbín v jaderných elektrárnách

  - vypočítat mřížkový parametr různých pevných krystalických látek krychlové soustavy s použitím tabulek

  - vypočítat sílu pružnosti,normálové napětí a relativní prodloužení při pružné deformaci tahem

  - vysvětlit význam meze pevnosti v technické praxi

  - řešit úlohy na teplotní délkovou a objemovou teplotní roztažnost

  - nalézt a vysvětlit aplikace teplotní roztažnosti v každodenním životě; vysvětlit důsledky

  - ukázat, jak určité změny fyzikálních vlastností látek, které se mění s teplotou, mohou být využity při měření teploty; uvést příklady těchto vlastností

  - vysvětlit, proč anomálie vody je důležitou vlastností pro vodní živočichy

  - vysvětlit vliv přidání saponátu do vody na vlastnosti nově vzniklého roztoku

  - vysvětlit vlhnutí zdiva, objasnit princip některých izolačních metod v praxi

  - objasnit vyživování rostlin kapilární elevací
  Download 0.55 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  D Pozorování, experimentování a měření

  Download 0.55 Mb.