• OKVIRNI SPORAZUM/POGODBO ZA JN
 • Dr. Franca Derganca
  Download 79.31 Kb.
  Sana26.03.2020
  Hajmi79.31 Kb.

  Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

  NAROČNIK

  Ime in naslov

  Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica; Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici

  ID številka za DDV

  SI 11427205

  Matična številka

  5055695000

  Podračun

  01100-6030279058, odprt pri UJP

  Telefon

  +386 5 330 1100

  Telefaks

  +386 5 330 1057

  E-pošta

  tajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

  Skrbnik okvirnega sporazuma/pogodbe

  predstojnik Tehnično oskrbovalnih služb

  Podpisnik okvirnega sporazuma/pogodbe

  prim. NATAŠA FIKFAK, dr.med.,spec.int.med.in hemat.

  v.d. direktorice zavoda


  in


  IZVAJALEC

  Firma in naslov

       

  ID številka za DDV

       

  Matična številka

       

  Poslovni račun

       

  Telefon

       

  Telefaks

       

  E-pošta

       

  Skrbnik okvirnega sporazuma/pogodbe

       

  Podpisnik okvirnega sporazuma/pogodbe

       

  skleneta naslednji
  OKVIRNI SPORAZUM/POGODBO ZA JN

  »VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME TUTTNAUER IN NEW BRUNSWICK INNOVAL«


  I. SPLOŠNE DOLOČBE

  1. člen

  Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za izvajanje storitev »VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME TUTTNAUER IN NEW BRUNSWICK INNOVAL«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS na portalu javnih naročil pod nazivom      in z datumom      , z namenom sklenitve okvirnega sporazuma/pogodbe v skladu s 30.a členom in 5. odst. 32. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/2011, 43/12, 90/12 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2).


  2. člen

  Stranki okvirnega sporazuma/pogodbe sklepata ta okvirni sporazum/pogodbo za storitve vzdrževanje medicinske opreme TUTTNAUER IN NEW BRUNSWICK INNOVAL za obdobje 3-eh let in sicer:

  Ad1 SERVISNE STORITVE NA APARATIH SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA na sedežu naročnika, ki je posebej specificirana v 4. členu tega okvirnega sporazuma/pogodbe

  Ad2 STORITVE ZA ODPRAVO OKVAR, NAPAK IN IZVEDBO IZBOLJŠAV TER STORITVE ZA INTERVENCIJSKA POPRAVILA NA APARATIH.

  V skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije št.      in ponudbe izbranega izvajalca št.       z dne      , ki sta sestavni del tega okvirnega sporazuma/pogodbe.

  Ponudba izvajalca in razpisna dokumentacija sta sestavni del tega okvirnega sporazuma/pogodbe.


  3. člen

  S tem okvirnim sporazumom/pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma/pogodbe.

  II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA/POGODBE
  4. člen

  Predmet okvirnega sporazuma/pogodbe je izvajanje storitev iz 2. člena tega okvirnega sporazuma/pogodbe in sicer kot sledi

  Ad1) SERVISNE STORITVE NA APARATIH SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA na sedežu naročnika:

  sterilizator TUTTNAUER T-max, tov. št. 2303001 (lokacija c. Sterilizacija),

  avtoklav TUTTNAUER 3850 EA, tov. št. 2802512 (lokacija ml. kuhinja),

  avtoklav TUTTNAUER 3870 ELV, tov. št. 22001037 (lokacija MBL),

  globoko zamrzovalna skrinja; New Brunswick Innoval U101; tov. št. 1005-7090-1010 (lokacija MBL).
  Ad2) STORITVE ZA ODPRAVO OKVAR, NAPAK IN IZVEDBO IZBOLJŠAV TER STORITVE ZA INTERVENCIJSKA POPRAVILA NA APARATIH (okvirno 6 prihodov in 18 vzdrževalnih ur).
  Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja okvirnega sporazuma/pogodbe pri izvajalcu naročal le storitve, ki jih bo dejansko potreboval v tem obdobju. Naročnik se ne zavezuje oddati določene količine storitev.

  III. CENE


  5. člen

  Cene v okviru izvajanja okvirnega sporazuma/pogodbe ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega predračuna izvajalca. V ceni so zajeti vsi stroški kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji in ponudbenem predračunu izvajalca.

  Plačevanje rezervnih delov se izvaja po ceniku iz ponudbe izvajalca. Cenik rezervnih delov je priloga tega okvirnega sporazuma/pogodbe.
  Ad1) SERVISNE STORITVE NA APARATIH SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA

  Aparat

  Cena servisnega pregleda (1x letno) v EUR brez DDV

  Cena servisnega pregleda za razpisano obdobje (3 leta) v EUR brez DDV

  Cena servisnega pregleda za razpisano obdobje (3 leta) v EUR z DDV

  sterilizator TUTTNAUER T-max, tov. št. 2303001 (lokacija c. Sterilizacija)

       

       

       

  avtoklav TUTTNAUER 3850 EA, tov. št. 2802512 (lokacija ml. kuhinja)

       

       

       

  avtoklav TUTTNAUER 3870 ELV, tov. št. 22001037 (lokacija MBL),

       

       

       

  globoko zamrzovalna skrinja; New Brunswick Innoval U101; tov. št. 1005-7090-1010 (lokacija MBL)

       

       

       

  Skupaj

       

       

       

  Ad2) STORITVE ZA ODPRAVO OKVAR, NAPAK IN IZVEDBO IZBOLJŠAV TER STORITVE ZA INTERVENCIJSKA POPRAVILA NA APARATIH  količina

  Enota mere

  Cena v EUR brez DDV

  Cena v EUR z DDV

  1. Cena vzdrževalne ure

  1

  x

       

       

  2. Skupaj

  18

  x

       

       


  Skupna okvirna pogodbena vrednost
  V EUR brez DDV

  V EUR z DDV

  Ad1

       

       

  Ad2

       

       

  SKUPAJ

       

       

  IV. NAROČANJE STORITEV IN ROK IZVEDBE


  6. člen

  Izvajalec bo

  - storitve pod ad1) in sicer servisne storitve izvajal ob delavnikih (med 7,00 in 15,00 uro), po predhodnem dogovoru z naročnikom ter prejetju naročilnice s strani naročnika. Po opravljeni storitvi bo izvajalec predal delovni nalog in servisno poročilo v obliki preglednice, kakor je podana za opis vzdrževalnih del v razpisni dokumentaciji in z naročnikom podpisal primopredajni zapisnik.
  - storitev pod ad2) in sicer odpravljanje napak (intervencijsko vzdrževanje), opravil že takoj po prejetju poziva naročnika (telefon, GSM, e- mail) v roku 24 ur, še pred prejetjem naročilnice.
  V primeru zamude z izvedbo storitve je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1% od vrednosti posameznega naročila za vsak dan zamude, vendar največ 10% vrednosti naročila.

  V. KAKOVOST IZVEDENE STORITVE


  7. člen

  Izvajalec se obvezuje, da bo storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma/pogodbe opravil kakovostno, v skladu s strokovnimi standardi in ob upoštevanju navodil proizvajalca opreme. Garancijska na izvedeno storitev je najmanj 6 mesecev (garancija vključuje delo in vgrajene dele in material).

  VI. PLAČILNI POGOJI
  8. člen

  Naročnik bo storitve plačeval po dejansko izvedenih storitvah in sicer po predhodnem podpisu primopredajnega zapisnika s strani skrbnika okvirnega sporazuma/pogodbe dostavi servisnega poročila z opisom vzdrževalnih del in po podpisu primopredajnega zapisnika s strani skrbnika okvirnega sporazuma/pogodbe v 30-ih dneh po prejemu računa, ki ga izvajalec dostavi v zakonskem roku po podpisu primopredajnega zapisnika.

  VII. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI
  9. člen

  Izvajalec bo moral ob podpisu okvirnega sporazuma/pogodbe kot instrument zavarovanja naročniku predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje ali vplačilo brezobrestnega depozita) v višini 10% vrednosti okvirnega sporazuma/pogodbe v EUR z DDV.

  Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj 10 dni od veljavnosti okvirnega sporazuma/pogodbe. V primeru unovčitve garancije za dobro izvedbo obveznosti bo moral izvajalec unovčeno garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

  Naročnik bo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil če izvajalec pri posameznem naročilu ne bo spoštoval roka, opredeljenega v naročilnici oz. če izvedena storitev ne bo odgovarjala standardom in kvaliteti.

  VIII. PREDČASNA ODPOVED OZ. RAZDRTJE OKVIRNEGA SPORZAUMA/POGODBE
  10. člen

  Naročnik in izvajalec si bosta prizadevala, da bo izvajanje nalog potekalo v smislu dobrega sodelovanja in spoštovanja določil okvirnega sporazuma/pogodbe.

  O vseh nastalih problemih se bosta sproti pisno obveščala in morebitna sporna vprašanja reševala v smislu razumevanja in spoštovanja dobrih poslovnih običajev.

  V primeru sporov iz tega okvirnega sporazuma/pogodbe odloča stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici, ki odloča po slovenskem pravu.

  Naročnik lahko predčasno odpove oz. razdre okvirni sporazum/pogodbo v naslednjih primerih:

  - uveljavljeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (z dnem unovčenja finančnega zavarovanja);

  - neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno izvedene storitve (z odpovednim rokom 60 dni);

  - zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla (z odpovednim rokom 60 dni);

  - z dnem maksimalne višine pogodbenih kazni.

  IX. PODIZVAJALCI


  11. člen

  V kolikor bo izvajalec obveznosti po tem okvirnem sporazumu/pogodbi izvedel s podizvajalci je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma tudi seznam podizvajalcev s priloženimi pooblastili in kopijami veljavnih pogodb s podizvajalci.

  Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

  X. KONČNE DOLOČBE


  12. člen

  O spremembah elementov tega okvirnega sporazuma/pogodbe, katerih vsebine ni bilo možno opredeliti pred podpisom le-te, se dogovorita naročnik in izvajalec sporazumno tako, da sprejmeta aneks k temu okvirnem sporazumu/pogodbi.


  13. člen

  Okvirni sporazum/pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična.


  14. člen

  Okvirni sporazum/pogodba je sestavljen v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva), izvajalec 2 (dva) izvoda.

  Ta okvirni sporazum/pogodba se sklepa za obdobje treh let in stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.  NAROČNIK


  IZVAJALEC

  Ime

  Firma ali ime

  Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca«

  Nova Gorica         KRAJ

  DATUM

  KRAJ

  DATUM

  Šempeter pri Gorici

  VPIŠE NAROČNIK!

       
  PODPISNIK

  PODPIS

  PODPISNIK

  PODPIS

  prim. NATAŠA FIKFAK, dr.med., spec.int.med.in hemat.
       
  ŠTEVILKA OKVIRNEGA SPORAZUMA/POGODBE
  VPIŠE NAROČNIK!

  /


  Download 79.31 Kb.
  Download 79.31 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Dr. Franca Derganca

  Download 79.31 Kb.