• www.kompasnovisad.com
 • Ugovor o poslovnoj saradnji posredovanju u prodaji
  Download 51.5 Kb.
  Sana06.07.2020
  Hajmi51.5 Kb.
  #11039

  UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

  - POSREDOVANJU U PRODAJI -
  Zaključen, dana ___.___.20­___ godine između:
  KOMPAS tourism&travel d.o.o. Novi Sad, i _________________________________________________

  21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 15 Mesto i adresa _________________________________

  MATIČNI BROJ 08218838 MATIČNI BROJ __________________________________

  PIB 101698464 PIB __________________________________

  Licenca br. OTP/207 od 10.02.2010. Licenca br. __________________________________

  Telefoni 021/522 528, 523 578 Telefoni __________________________________

  Fax 021/66 22 221, 66 16 468 Fax __________________________________

  E-mail booking@kompasnovisad.com E-mail __________________________________

  koga zastupa Vladimir Macedonić, direktor koga zastupa __________________________________

  u daljem tekstu ORGANIZATOR u daljem tekstu POSREDNIK


  Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
  Član 1.
  Predmet ovog ugovora je regulisanje prava i obaveza saugovarača koji proističu iz međusobne poslovne saradnje u okvirima registrovanih delatnosti, a povodom zajedničkog istupanja na tržištu i realizacije programa putovanja organizatora KOMPAS tourism&travel d.o.o. Novi Sad na način i pod uslovima iz ovog ugovora. KOMPAS tourism&travel d.o.o. Novi Sad kao organizator putovanja, poseduje licencu organizatora turističkih putovanja OTP/207 od 10.02.2010. te posredniku, na osnovu ugovora, ustupa na dalju prodaju svoje turističke aranžmane i ostale posebno dogovorene turističke usluge iz svoje ponude. Posrednik je u obavezi, da za sve vreme trajanja Ugovora bude registrovan u Registru turizma i da ispunjava sve druge zakonom propisane uslove za obavljanje turističke delatnosti.
  Član 2.
  Sastavni deo ugovora o posredovanju su Opšti uslovi putovanja, cenovnici, katalog i internet prezentacija. Organizator se obavezuje da će posredniku redovno dostavljati sve promene u cenovniku i katalogu ili ih objavljivati na svom sajtu www.kompasnovisad.com . Posrednik je u obavezi da u programu putovanja naznači da nastupa u svojstvu posrednika. Uz potpisan ugovor, posrednik je u obavezi da dostavi svoje ID podatke. Posrednik će se pridržavati cenovnika aranžmana koji je dobio od organizatora, osim ukoliko se aneksom ovog ugovora ne definiše drugačije, ili se javno ne oglasi niža ili viša cena. Posrednik ne moze ustupiti pravo prodaje turističkih aranzmana iz ponude KOMPAS tourism&travel-a drugim turističkim agencijama.
  Član 3.
  Posrednik se obavezuje da će pre prodaje svakog aranžmana kontaktirati organizatora putovanja radi provere slobodnih kapaciteta. Posrednik je u obavezi da svaku rezervaciju dostavi isključivo u pisanoj formi, putem elektronske pošte (booking@kompasnovisad.com) ili putem fax-a (021 66 22 221 i 021 66 16 468). Posrednik je obavezan da prijavu dostavi sa svim podacima Posrednika (adresa, e mail adresa, br. Telefona, PIB, tekući račun...). Posrednik se obavezuje da u prijavi za putovanje dostavi kompletne podatke o putovanju, načinu plaćanja, lične podatke korisnika usluga, posebno adresu i kontakt telefon. Prijava mora biti overena i potpisana od strane posrednika kao i potpisana od strane korisnika usluge. Posrednik je obavezan da obavesti korisnike usluga o svim eventualnim izmenama u programu putovanja kao i o svim bitnim novonastalim činjenicama vezanim za realizaciju putovanja, odmah po saznanju za ove promene, u suprotnom je dužan da organizatoru nadoknadi eventualnu štetu koju bi ovaj pretrpeo zbog nepoštovanja ove obaveze.
  Član 4.
  Posrednik je u obavezi da naplaćeni iznos, najmanje 30% od ukupne cene, u zavisnosti od predviđenog načina plaćanja prema programu putovanja, po odbitku svoje provizije a na osnovu predračuna ODMAH a najkasnije u roku od 48 sati od prijema predračuna (osim ako je dospeće u dane kada nema platnog prometa), uplati na tekući račun organizatora – 330-15000011-05 Credit Agricole Banka sa pozivom na broj predračuna. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole Banke za efektivu na dan uplate, prema Zakonu o deviznom poslovanju. Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način plaćanja. Započeti način plaćanja se ne može menjati naknadno. U slučaju neplaćanja minimalnog iznosa odredjenog programom putovanja ili ugovorom, u predviđenom roku, organizator će smatrati rezervaciju nevažećom. Neuplaćeni deo aranžmana posrednik je dužan uplatiti po dinamici koju predviđa izabrani način plaćanja a prema programu putovanja. Za svaku uplatu, posrednik je u obavezi da prethodno proveri prodajni kurs evra na dan uplate. U slučaju neplaćanja celokupnog iznosa, organizator nije u obavezi da realizuje aranžman a klijent postaje obaveza posrednika.
  Član 5.
  Posrednik je u obavezi da obavesti putnike o pravu izbora plaćanja turističkog aranžmana, posredniku ili direktno i isključivo na račun KOMPAS tourism&travel-a. Organizator će po izvršenoj uplati aranžmana u celosti dostaviti posredniku vaučer za uplaćenu uslugu, a po završetku usluge i konačni račun. Posrednik je u obavezi da klijentu preda isključivo vaučer organizatora, na osnovu koga će korisnik dobiti plaćenu uslugu u mestu boravka. Posrednik je u obavezi da organizatoru dostavi broj fiskalnog računa koji je izdao korisniku za navedenu uslugu.
  Član 6.
  Organizator je u obavezi da subagentu odobri proviziju za prodate aranžmane unapred dogovorenu za svaki ponuđeni aranžman. Iznos provizije će biti izražen u paušalnom iznosu ili kao procenat od cene ugovorenog aranžmana ili turističke usluge.

  Član 7.
  Posrednik će prilikom prodaje aranžmana svojim klijentima prezentovati program i uručiti Opšte uslove putovanja organizatora. Organizator ne preuzima odgovornost za eventualna netačna usmena objašnjenja posrednika o sadržaju aranžmana i Opštim uslovima putovanja. Za sve eventualne posebne zahteve stranke, posrednik mora imati pismenu potvrdu organizatora za svaki konkretan slučaj. Organizator će pružiti samo usluge navedene u programu putovanja – katalog, cenovnik, Opšti uslovi putovanja i sajt.


  Član 8.
  Posrednik ima obavezu doslovnog i striktnog poštovanja Opštih uslova putovanja organizatora, a naročito odredbi vezanih za otkaz aranžmana u pogledu razloga odustanka, rokova i visine povraćaja sredstava. U protivnom, posrednik je u obavezi da organizatoru nadoknadi štetu. U slučaju pismenog prigovora klijenta – dostavljenog u roku od 8 dana po povratku, posredniku – posrednik je dužan isti proslediti odmah fax–om ili e-mail-om a potom i poštom, kako bi organizator mogao postupiti u skladu sa zakonskim obavezama.

  Posrednik je u obavezi kod autobuskih aranžmana da na 2 dana pre početka putovanja proveri mesto i vreme polaska autobusa kao i mesto i vreme ulaska putnika na usputnim stanicama i o tome odmah obavesti putnike, kao i o svim informacija o viznom tranzitnom i carinskom režimu zemlje u koju se putuje. U slučaju da putnik nije pravilno i pravovremeno obavešten posrednik je dužan nadoknaditi nastalu štetu organizatoru.

  Član 9.
  Sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim ugovorom podležu odredbama Zakona o obligacionim odnosima i Zakona u turizmu.


  Član 10.
  Ugovorne strane se obavezuju da će medjusobnu poslovnu saradnju ostvariti u skladu sa pozitivnim propisima, štiteći uzajamne interese i postupajući sa pažnjom dobrog privrednika u skladu sa dobrim poslovnim običajima. Ovo podrazumeva i obavezu čuvanja poslovne tajne i podataka čije bi neovlašćeno saopštavanje trećim licima moglo štetiti poslovanju i ugledu ugovornih strana.

  U slučaju spora stranke ugovaraju nadležnost suda u sedištu organizatora putovanja.


  Član 12.
  Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vreme, čime prestaju da važe svi prethodno sklopljeni ugovori o posredovanju izmedju agencije KOMPAS tourism&travel kao organizatora i druge agencije kao posrednika. Raskid ugovora se daje u pismenoj formi, sa obrazloženjem raskida, uz otkazni rok od 30 dana.

  Ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka (za svaku ugovornu stranu) te stranke pošto su ugovor pročitale i utvrdile da predstavlja njihovu saglasno izraženu volju isti bez primedbi potpisuju.

  Za organizatora, Za posrednika,

  Vladimir Macedonić  direktor

  ___________________________ _________________________

  Download 51.5 Kb.
  Download 51.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ugovor o poslovnoj saradnji posredovanju u prodaji

  Download 51.5 Kb.