Elektromagnetiza m elektrostatika
Download 36.21 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi36.21 Kb.

E L E K T R O M A G N E T I Z A M

ELEKTROSTATIKA

§ 1 KULONOVA SILA

1. 1 Mikrostruktura materije

1. 2 Elementarno naelektrisanje e

1. 3 Naelektrisanje makroskopskih tela q

1. 4 Kulonov zakon

1. 5 Princip superpozicije Kulonovih sila

§ 2 FUNKCIJE ELEKTROSTATICKOG POLJA

2. 1 Jacina elektrostatickog polja E

2. 2 Linije sila elektrostatickog polja

2. 3 Naelektrisanje u spoljnjem elektrostatickom polju

2. 4 Konzervativnost elektrostatickog polja

2. 5 Potencijal elektrostatickog polja

2. 6 Ekvipotencijalne povrsine

2. 7 Veza izmedju E i f

§ 3 INTEGRALNE JEDNACINE ELEKTROSTATICKOG POLJA

3. 1 Cirkulacija vektora E

3. 2 Fluks vektora E

3. 3 Gausova teorema

3. 4 Primena Gausove teoreme na cilindricno-simetricna polja

3. 5 Primena Gausove teoreme na polja sa ravanskom simetrijom

3. 6 Primena Gausove teoreme na sferno-simetricna polja

3. 7 Earnshaw-ova teorema

§ 4 DIFERENCIJALNE JEDNACINE ELEKTROSTATICKOG POLJA

4. 1 Diferencijalni oblik Gausove teoreme

4. 2 Diferencijalni oblik jednacine za cirkulaciju vektora E

4. 3 Poisson-ova jednacina

§ 5 ENERGIJA ELEKTROSTATICKOG POLJA

5. 1 Potencijalna energija tackastog naelektrisanja u spoljnjem polju

5. 2 Potencijalna energija interakcije sistema tackastih naelektrisanja

5. 3 Sopstvena elektrostaticka energija sistema kontinualnih naelektrisanja

5. 4 Gustina energije elektroststickog polja

§ 6 ELEKTROSTATICKI DIPOL

6. 1 Potencijal elektrostatickog dipola

6. 2 Jacina polja elektrostatickog dipola

6. 3 Dipol u homogenom elektrostatickom polju

6. 4 Dipol u nehomogenom elektrostatickom polju

6. 5 Dipolna aproksimacija za sistem tackastih naelektrisanja

§ 7 POLARIZOVANJE DIELEKTRIKA

7. 1 Mikrostruktura dielektrika

7. 2 Mikrostruktura elektrostatickog polja dielektrika

7. 3 Polarizacija dielektrika P

§ 8 VEZANA NAELEKTRISANJA DIELEKTRIKA

8. 1 Vezana i "strana" naelektrisanja dielektrika

8. 2 Raspodela vezanih naelektrisanja homogenog dielektrika

8. 3 Vezana naelektrisanja diskontinualno nehomogenog dielektrika

8. 2 Vezana naelektrisanja kontinualno nehomogenog dielektrika

§ 9 JEDNACINE ELEKTROSTATICKOG POLJA U DIELEKTRIKU

9. 1 Integralne jednacine elektrostatickog polja u dielektriku

9. 2 Diferencijalne jednacine elektrostatickog polja u dielektriku

§ 10 ELEKTROSTATICKO POLJE NA RAZDVOJNOJ POVRSINI DVA DIELEKTRIKA

10. 1 Granicni uslovi za vektore D i E na razdvojnoj povrsini dva dielektrika

10. 2 Granicni uslovi za potencijal f na razdvojnoj povrsini dva dielektrika

§ 11 ENERGIJA ELEKTROSTATICKOG POLJA U DIELEKTRIKU

11. 1 Gustina energije elektrostatickog polja u dielektriku

11. 2 Potencijalna energija polarizovanog dielektrika

11. 3 Polarizaciona energija dielektrika W

§ 12 ELEKTROSTATICKO POLJE NAELEKTRISANOG PROVODNIKA

12. 1 Mikrostruktura metalnih provodnika

12. 2 Ravnotezno elektrostaticko stanje naelektrisanog provodnika

12. 3 Raspodela naelektrisanja po povrsini usamljenog provodnika

12. 4 Kapacitivnost usamljenog provodnika C

12. 5 Elektrostaticka energija usamljenog naelektrisanog provodnika W

§ 13 PROVODNIK U SPOLJNJEM ELEKTROSTATICKOM POLJU

13. 1 Elekrostaticka indukcija

13. 2 Faradejeva teorema

13. 3 Metod elektrostatickih likova

13. 4 Ravna povrsina metala u polju tackastog naelektrisanja

13. 5 Uzemljena metalna lopta u polju tackastog naelektrisanja

13. 6 Izolovana metalna lopta u polju tackastog naelektrisanja

§ 14 KONDENZATORI

14. 1 Kapacitivnost kondenzatora C

14. 2 Primeri kondenzatora

14. 3 Redna i paralelna veza kondenzatora

14. 4 Elektrostaticka energija kondenzatora

14. 5 Privlacna sila izmedju obloga plocastog kondenzatora

MAGNETOSTATIKA

§ 1 STACIONARNE ELEKTRICNE STRUJE

1. 1 Konvekciona elektricna struja

1. 2 Kondukciona elektricna struja

1. 3 Strujno kolo kao stacionarni elektromagnetni sistem

1. 4 Elektricno kolo sa kontinualnim parametrima

1. 5 Elektricno kolo sa koncentricnim parametrima

§ 2 KINETIKA STACIONARNIH ELEKTRICNIH STRUJA

2. 1 Nosioci elektricnih struja

2. 2 Gustina elektricne struje j

2. 3 Jacina elektricne struje I

2. 4 Jednacina kontinuiteta

2. 5 Uslov stacionarnosti elektricne struje

§ 3 ELEKTRICNO POLJE STACIONARNIH STRUJA

3. 1 Mehanizam nastanka elektricnog polja stacionarne struje

3. 2 Jednacine elektricnog polja stacionarne struje

3. 3 Napon u kolu kvazilinijske stacionarne struje

§ 4 TERMOGENA OTPORNOST KOLA STACIONARNE STRUJE

4. 1 Omov zakon u diferencijalnom obliku

4. 2 Integralni oblik Omovog zakona za pasivni deo kola

4. 3 Integralni oblik Omovog zakona za aktivni deo kola

4. 4 Dzul-Lencov zakon u diferencijalnom obliku

4. 5 Dzul-Lencov zakon u integralnom obliku

§ 5 SLOZENA KOLA STACIONARNE STRUJE

5. 1 Elektricna mreza kvazilinijskih provodnika

5. 2 Prvi Kirhofov zakon

5. 3 Drugi Kirhofov zakon

5. 4 Redna i paralelna veza otpornika

5. 5 Redna i paralelna veza generatora EMS

5. 6 Opsti metod odredjivanja struja slozenog strujnog kola

§ 6 AMPEROVA SILA

6. 1 Strujni element kvazilinijskog provodnika

6. 2 Amperov zakon

6. 3 Princip superpozicije Amperovih sila

§ 7 JACINA MAGNETNOG POLJA B

7. 1 Laplasova formula za jacinu magnetostatickog polja

7. 2 Primena Laplasove formule na izracunavanje jacine polja B

7. 3 Linije magnetostatickog polja

7. 4 Nepokretni strujni provodnik u spoljnjem magnetostatickom polju

§ 8 LORENCOVA SILA

8. 1 Osnovna svojstva Lorencovih sila

8. 2 Veza izmedju Lorencove i Amperove sile

8. 3 Nekonzervativnost magnetostatickog polja

§ 9 JEDNACINE MAGNETOSTATICKOG POLJA

9. 1 Amperova teorema za polje kvazilinijskog provodnika

9. 2 Amperova teorema za polje zapreminskog provodnika

9. 3 Primena Amperove teoreme na izracunavanje polja B

9. 4 Fluks vektora jacine magnetnog polja B

9. 5 Gausova teorema za fluks vektora B

9. 6 Diferencijalne jednacine magnetostatickog polja

§ 10 VEKTORSKI POTENCIJAL MAGNETOSTATICKOG POLJA

10. 1 Definicaja vektorskog potencijala A

10. 2 Diferencijalna jednacina vektorskog potencijala

10. 3 Integralne formule za potencijal A

§ 11 MAGNETOSTATICKI DIPOL

11. 1 Magnetni moment p kvazilinijskih i zapreminskih struja

11. 2 Vektorski potencijal A magnetoststickog dipola

11. 3 Jacina polja B magnetostatickog dipola

11. 4 Magnetostaticki dipol u homogenom magnetnom polju

11. 5 Magnetostaticki dipol u nehomogenom magnetnom polju

11. 6 Magnetostaticko polje rotirajuce naelektrisane lopte

§ 12 NAMAGNETISAVANJE DIJA- I PARA-MAGNETIKA

12. 1 Klasifikacija magnetika

12. 2 Magnetostaticki modeli atoma (molekula) dija- i para-magnetika

12. 3 Mehanizam namagnetisavanja dija-magnetika

12. 4 Mehanizam namagnetisavanja para-magnetika

12. 5 Mikrostruktura magnetostatickog polja dija- i para-magnetika

12. 6 Magnetizacija magnetika J

§ 13 STRUJE NAMAGNETISAVANJA DIJA- I PARA-MAGNETIKA

13. 1 Struje provodnosti i struje namagnetisavanja

13. 2 Struje namagnetisavanja homogenih i diskontinualno nehomogenih magnetika

13. 3 Struje namagnetisavanja kontinualno nehomogenih dija i para-magnetika

§ 14 JEDNACINE MAGNETOSTATICKOG POLJA U DIJA- I PARA-MAGNETICIMA

14. 1 Integralne jednacine

14. 2 Osnovna svojstva vektora H

14. 3 Diferencijalne jednacine

§ 15 MAKROSKOPSKA SVOJSTVA FEROMAGNETIKA

15. 1 Feromagnetni materijali

15. 2 Nelinearna svojstva feromagnetika

15. 3 Feromagnetni materijali kao jaki para-magnetici

15. 4 Ireverzibilnost procesa namagnetisavanja

15. 5 Histerezisni ciklus feromagnetika

15. 6 Vajsovi feromagnetni domeni

§ 16 MAGNETOSTATICKO POLJE PERMANENTNIH MAGNETA

16. 1 Permanentni magnet kao idealizovan feromagnetik

16. 2 Integralne jednacine magnetostatickog polja feromagnetnih materijala

ELEKTRODINAMIKA

§ 1 FENOMEN ELEKTROMAGNETNE INDUKCIJE

1. 1 Uslov kvazi-stacionarnosti polja

1. 2 Elektromagnetna indukcija

1. 3 Indukovanje struje u pokretnom provodniku

1. 4 Indukovanje struje u provodniku u promenljivom magnetnom polju

§ 2 INDUKTIVNOST STRUJNIH KOTURA

2 . 1 Koeficijent samoindukcije L

2 . 2 Koeficijent uzajamne indukcije

§ 3 SAMOINDUKCIJA I UZAJAMNA INDUKCIJA U STRUJNIM KOLIMA

3. 1 Struja u kolu sa samoindukcijom

3. 2 Struje u magnetospregnutim kolima

§ 4 ENERGIJA ELEKTROMAGNETNOG POLJA

4. 1 Magnetna energija W sistema kvazilinijskih strujnih kontura

4. 2 Magnetna energija W usamljene strujne konture

4. 3 Energija magnetnog polja

§ 5 OSCILATORNA KOLA KVAZISTACIONARNIH STRUJA

5. 1 Opsta jednacina RLC kola

5. 2 Slobodne oscilacije u kolu bez otpornosti

5. 3 Slobodne oscilacije u kolu sa otpornoscu

5. 4 Pobudene elektricne oscilacije

5. 5 RLC kolo u stacionarnom rezimu

5. 6 Slozena RLC kolo (metod kompleksnih struja)

5. 7 Snaga u kolu naizmenicne struje

§ 6 NESTACIONARNO ELEKTRICNO POLJE

6. 1 Uopsteni zakon elektromagnetne indukcije

6. 2 Vrtlozno elektricno polje

§ 7 NESTACIONARNO MAGNETNO POLJE

7. 1 Struja pomeranja

7. 2 Jednacina za rot H

§ 8 MAKSVELOVE JEDNACINE

8. 1 Diferencijalni oblik Maksvelovih jednacina

8. 2 Integralni oblik Maksvelovih jednacina

O P T I K A

ELEKTROMAGNETNI TALASI

§ 1 ELEKTROMAGNETNI TALASI U NEPROVODNIM SREDINAMA

1. 1 Maksvelove jednacine

1. 2 Jednacine elektromagnetnih talasa

1. 3 Jednacine ravanskog elektromagnetnog talasa

1. 4 Monohromatski ravanski talasi

1. 5 Superpozicija ravanskih monohromatskih talasa

1. 6 Sferni monohromatski elektromagnetni talasi

§ 2 ENERGIJA ELEKTROMAGNETHIH TALASA

2. 1 Gustina energije elektromagnetnog polja

2. 2 Pointingov vektor P

2. 3 Energija ravanskog monohromatskog talasa

2. 4 Svetlosni talas

2. 5 Jacina svetlosti

§ 3 IZVORI ELEKTROMAGNETNIH TALASA

3. 1 Maksvelove jednacine u polju naelektrisanja i struja

3. 2 Retardovani potencijali

3. 3 Zracenje Hercovog dipola

3. 4 Polje dipola u talasnoj zoni

§ 4 SPEKTRALNA ANALIZA ZRACENJA

4. 1 Elementarna teorija zracenja

4. 2 Klasican model zracenja atoma

4. 3 Spektar zracenja

4. 4 Spektar zracenja "prirodnog" izvora svetlosti

GEOMETRIJSKA OPTIKA

§ 5 APROKSIMACIJA GEOMETRIJSKE OPTIKE

5. 1 Talasna jednacina u ejkonalnoj aproksimaciji

5. 2 Svetlosni zraci

5. 3 Fermaov princip

5. 4 Zakon refleksije i prelamanja svetlosti u geometrijskoj optici

5. 5 Hajgensov princip

§ 6 FORMIRANJE LIKOVA U GEOMETRIJSKOJ OPTICI

6. 1 Opticki lik. Definicija i klasifikacija likova

6. 2 Kardinalni elementi centriranog optickog sistema

6. 3 Osnovna formula centriranog optickog sistema

§ 7 PROSTIRANJE ZRAKA KROZ OPTICKI SISTEM U PARAKSIJALNOJ APROKSIMACIJI

7. 1 Paraksijalna aproksimacija za socivo

7. 2 Matrica optickog sistema za socivo

7. 3 Odredjivanje kardinalnih elemenata sociva

7. 4 Tanko socivo

TALASNA OPTIKA

§ 8 ELEKTROMAGNETI TALASI NA GRANICI DVE OPTICKE SREDINE

8. 1 Refleksija i prelamanje ravanskog talasa na granici dve opticke sredine

8. 2 Amplitude i faze ravanskog talasa na grenici dve opticke sredine

§ 9 POLARIZACIJA SVETLOSTI

9. 1 Osnovni tipovi polarizacije svetlosti

9. 2 Delimicna polarizacija. Matrica polarizacije i stepen polarizovanosti

9. 3 Merenje stepena polarizovanosti svetlosti

§ 10 INTERFERENCIJA SVETLOSTI

10. 1 Fenomen interferencije

10. 2 Interferencija dva monohromatska talasa istih ucestalosti

10. 3 Interferencija dva monohromatska talasa razlicitih ucestalosti

10. 4 Interferencija talasa nastalih deobom amplituda talasa (planparalelna plocica)

10. 5 Amplitudna deoba - Majkelsonov interferometar

10. 6 Interferencija talasa nastalih deobom talasnog fronta

§ 11 KOHERENCIJA SVETLOSNIH TALASA

11. 1 Vremenska koherencija (talasni segmenti)

11. 2 Vremenska koherencija (talasni paket)

11. 3 Prostorna koherencija

§ 12 DIFRAKCIJA

12. 1 Fenomen difrakcije

12. 2 Kirhofova formula i Hajgens-Frenelov princip

12. 3 Frenelove zone i zakon slaganja amplituda12. 4 Frenelova difrakcija na kruznom otvoru i disku
Download 36.21 Kb.
Download 36.21 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektromagnetiza m elektrostatika

Download 36.21 Kb.