• Kafedra müdiri: prof.Ə.Ş.Abdinov
 • Fizika faküLTƏsi «Fizika» ixtisası üzrə 2014/2015 tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanının sualları
  Download 35.98 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi35.98 Kb.

  FIZIKA FAKÜLTƏSI

  «Fizika» ixtisası üzrə 2014/2015 tədris ilində keçiriləcək

  Yekun Dövlət İmtahanının sualları
  “MEXANİKA” fənni


  1. 1.Maddi nöqtənin kinematikası. Yerdəyişmə, sürət və təcil. Əyrixətli hərəkətdə təcil.

  2. Fırlanma hərəkətinin kinematikası.Müstəvi-paralel hərəkət. Ani fırlanma oxu.

  3. Nyutonun I qanunu. Qalileyin nisbilik prinsipi. Qaliley çevirmələri.

  4. Nyutonun II və III qanunları.

  5. Kütlə mərkəzi. Kütlə mərkəzinin hərəkəti.

  6. Impulsun saxlanma qanunu.

  7. Dəyişən kütləli cismin hərəkəti. Meşerski tənliyi.

  8. Potensial və kinetik enerji. Enerjinin saxlanma qanunu.

  9. Kürələrin elastik və qeyri-elastik toqquşması.

  10. Qüvvə momenti və ətalət momenti. Fırlanma hərəkətinin əsas tənliyi.

  11. Müxtəlif cisimlərin ətalət momentinin hesablanması.

  12. İxtiyari oxa nəzərən ətalət momenti. Hüygens-Şteyner teoremi.

  13. Fırlanan bərk cismin kinetik enerjisi. Mürəkkəb hərəkət edən bərk cismin kinetik enerjisi.

  14. Impulsun momenti və onun saxlanma qanunu.

  15. İş və güc. Agırlıq qüvvəsinin gördüyü iş.

  16. Ümumdünya cazibə qanunu. Kepler qanunları.

  17. Cazibə sahəsində potensial enerji. Kosmik sürətlər.

  18. 2.Düzxətli hərəkət edən qeyri-inersial hesablama sistemi. Ətalət qüvvəsi.

  19. Elastik qüvvə. Qüvvə və deformasiya arasında əlaqə. Huk qanunu.

  20. Maye axınının kəsilməzlik qanunu. Bernulli tənliyi.

  21. Harmonik rəqs. Riyazi və fiziki rəqqas. Gətirilmiş uzunluq.

  22. Bir düz xətt üzrə baş verən rəqslərin toplanması.

  23. Sönən rəqslər. Sönmənin loqarifmik dekrementi.

  24. Məcburi rəqslər.Rezonans əyriləri.

  “Molekulyar fizika” fənni
  1. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi

  2. Barometrik düstur. Bolsman paylanması

  3. Molekulların sürətinin təcrübi təyini. Ştern təcrübəsi. Lammert-Eldric təcrübəsi

  4. Molekulların sürətlərinin qiymətlərinə görə paylanması. Maksvel paylanması

  5. Termodinamikada iş, istilik miqdarı və daxili enerji

  6. Termodinamikanın I qanunu və onun müxtəlif proseslərə tətbiqi

  7. İstilik tutumu. Sabit təzyiq və sabit həcmdə istilik tutumu

  8. İdeal qazın daxili enerjisi, istilik tutumu. Mayer düsturu

  9. Enerjinin sərbəstlik dərəcələrinə görə bərabər paylanma qanunu

  10. Adiabatik proses. Adiabat tənliyi

  11. İdeal qazın müxtəlif proseslərdə gördüyü iş

  12. Karno tsikli və onun faydalı iş əmsalı (FİƏ)

  13. Gətirilmiş istilik. Klauzius bərabərsizliyi

  14. Entropiya. Dönən və dönməyən proseslərdə entropiyanın dəyişməsi

  15. Entropiya və termodinamik ehtimal. Bolsman düsturu

  16. Termodinamikanın III qanunu. Nernst teoremi

  17. Van-der-Vaals izotermləri. Böhran halı

  18. Real qazın daxili enerjisi.

  19. Mayelərdə səthi gərilmə

  20. Molekulun sərbəst yolu. Sərbəst yolun orta uzunluğu. Toqquşmaların orta sayı

  21. Köçürmə hadisələri.

  22. Qazlarda istilikkeçirmə. Qərarlaşmış istilikkeçirmə

  23. Qazlarda diffuziya. Stasionar diffuziya

  24. Qazlarda daxili sürtünmə. Özlülük

  “Elektrik və maqnetizm” fənni
  1. Elektrik yükləri. Yüklərin qarşiliqli təsiri. Kulon qanunu.

  2. Elektrostatik sahənin intensivliyi.Ostroqradski-Qauss teoremi. Puasson tənliyi.

  3. Elektrostatik sahədə görülən iş.Potensiallar fərqi.Sahənin intensivliyi ilə potensiallar fərqi arasindaki əlaqə

  4. Elektrik tutumu. Kondensatorlar. Kondensatorlarin birləşdirilməsi.

  5. Sabit cərəyan. Dövrə hissəsi və tam dövrə üçün Om qanunları

  6. Sabit cərəyanin işi və gücü. Coul-Lens qanunu

  7. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsiri- Lorens qüvvəsi

  8. Dəyişən cərəyanin işi və gücü. Cərəyan və gərginliyin effektiv qiymətləri

  9. Yüklənmiş kondensatorun enerjisi

  10. Elektrostatik sahənin enerjisi

  11. Elektroliz üçun Faradey qanunlari

  12. Qazlarda elektrik cərəyanı. Müstəqil və qeyri-müstəqil qaz boşalmaları

  13. Yarimkeçiricilər.Yarimkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi

  14. Çixiş işi.Daxili və xarici kontakt potensiallar fərqi

  15. Maqnit induksiyasi və maqnit seli. Sarğacın induktivliyi

  16. Elektromaqnit induksiya qanunu. Öz-özünə induksiya.

  17. Dəyişən cərəyan dovrəsində aktiv muqavimət, tutum və induktivlik

  18. Dəyişən cərəyan dovrəsi ucun Om qanunu

  19. Metallarin elektrik keçiriciliyinin klassik elektron nəzəriyyəsi.Om ve Coul Lens qanunlarının izahı

  20. Bərk cisimlərdən elektron emissiyasi-növləri. Termoelektron emissiyasi

  21. Vakuumda elektrik cərəyanı. Vakuum diodunun volt-amper xarakteristikasi

  22. Cərəyanli kontur maqnit sahəsində

  23. Hərəkət edən yükun maqnit sahəsi

  24. Maksvell tənlikləri

  “OPTİKA” fənni
  1. Fotometrik kəmiyyətlər və onların ölçü vahidləri.

  2. İşığın elektromaqnit təbiəti. Elektromaqnit dalğalarının enerşisi. Poyntinq vektoru.

  3. Elektromaqnit dalğalarının yayılması. Faza və qrup sürəti.

  4. Ferma prinsipi, bu prinsipə əsasən sınma və qayıtma qanunları.

  5. Tam daxili qayıtma və onun tətbiqləri.

  6. Koherentlik. İşıq dalğalarının interferensiyası.

  7. İnterferensiya zolağının eni və onun hesablanması

  8. Paralel üzlü lövhədən interferensiya.

  9. Dəyişən qalınlıqlı lövhədən interferensiya.

  10. İşığın difraksiyası. Hüygens-Frenel prinsipi. Yekun amplitudun hesablanması.

  11. Paralel şüaların difraksiyası. Bir yarıqdan Fraunhofer difraksiyası.

  12. İşığın iki və çox yarıqdan difraksiyası. Difraksiya qəfəsi.

  13. İşığın sferik səthdən sınması.

  14. Linzalar. Nazik linza düsturu.

  15. Qoşasüasınma. Adi və qeyri-adi şüalar.

  16. Xətti polyarlaşmış işıq. Malyus qanunu.

  17. Elliptik və dairəvi polyarlaşmış işıq.

  18. İşığın dispersiyası. İşığın dispersiyasının elektron nəzəriyyəsi.

  19. Optik fəallıq. Polyarlaşma müstəvisinin fırlanmasının elementar nəzəriyyəsi.

  20. Cisimlərin şüalanma və udma qabiliyyətləri. Kirxhof qanunu.

  21. İstilik şüalanması qanunları.

  22. İstilik şüalanması üçün Plank düsturu.

  23. Fotoeffekt. Fotoeffekt qanunları.

  24. Optik kvant generatorları (lazerlər) və onların iş prinsipi.

  «Atom fizikası» və «Nüvə fizikası» fənlərindən  1. Fotoeffekt.

  2. Hidrogenəbənzər atomlar üçün Bor nəzəriyyəsi.

  3. Nüvənin rabitə enerjisi. Veyszekker düsturu.

  4. Atomun maqnit momenti. Larmor teoremi.

  5. Fundamental qarşılıqlı təsirlər.

  6. Lui de-Broyl hipotezi. De-Broyl dalğasının faza və qrup sürəti.

  7. Cütlük.

  8. Radioaktivlik. Radioaktiv parçalanmanın qanunauyğunluqları.

  9. -parçalanma.

  10. Dairəvi orbitlərin kvantlanması.

  11. Nüvə qüvvələri. Mübadilə nüvə qüvvələri.

  12. Momentlərin toplanması. (LS)-(jj) əlaqələri.

  13. Kvant ədədləri və onların fiziki mənası.

  14. Hidrodinamik nüvə modeli.(Yüklü damcı modeli).

  15. Normal Zeyeman effekti (klassik).

  16. -çevrilmə.

  17. Nüvənin təbəqə (örtük) modeli.

  18. Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik münasibətləri.

  19. Şredinger tənliyi və hal funksiyasının üzərinə qoyulan şərtlər.

  20. Nüvə reaksiyaları və saxlanma qanunları.

  21. Mendeleyevin dövrü sistemi. Pauli prinsipi.

  22. Elementar zərrəciklər və onların təsnifatı.

  23. Atomun əsas termi. Hund qaydası.

  24. Elektronun spini və maqnit momenti.


  Fakültə dekanı: Prof. M.Ə.Ramazanov

  Metodiki şuranın sədri: Prof. M.Ş.Məmmədov  Kafedra müdiri Prof. E.Ə.Məsimov

  Kafedra müdiri: prof.Ə.Ş.Abdinov


  Kafedra müdiri prof. R.C.Qasımova

  Download 35.98 Kb.
  Download 35.98 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Fizika faküLTƏsi «Fizika» ixtisası üzrə 2014/2015 tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanının sualları

  Download 35.98 Kb.