• Fiziki elektronika kafedrası
 • “Elektronika” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul üçün imtahan suallari
  Download 21.06 Kb.
  Sana10.04.2017
  Hajmi21.06 Kb.

  2203.01 – “Elektronika” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul üçün imtahan

  SUALLARI

  1. Maddi nöqtənin və bərk cismin kinetikası

  2. Dinamikanın əsasları və mexanikada saxlanma qanunları

  3. Qüvvə və impuls momenti. Fırlanan cismin kinetik enerjisi

  4. Ümumdünya cazibə qanunu. Çəkisizlik

  5. Harmonik rəqs. Rəqsin enerjisi və rəqslərin toplanması

  6. Sönən və məcburi rəqslər. Rezonans

  7. Dalğa. Hyügens prinsipi. Dalğanın tənliyi, enerjisi. Qrup və faza sürətləri

  8. Dalğaların interferensiyası və difraksiyası

  9. Maye və qazlarda təzyiq. Bernulli tənliyi

  10. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi. İdeal qazın hal tənliyi

  11. Maksvell və Bolsman paylanmaları

  12. Qazlarda daşınma hadisələri

  13. Mayelərdə səth hadisələri

  14. Real qazlar, Van-der-Vaals tənliyi. Real qazların daxili enerjisi

  15. Bərk cisimlərin istilik tutumu. Ərimə

  16. Coul-Tomson eflekti

  17. Elektrik sahəsi. Elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsiri. Ostroqradski-Qauss teoremi və Puasson tənliyi

  18. Elektrostatik sahədə görülən iş, potensiallar fərqi, Laplas tənliyi

  19. Elektrik tutumu, yüklənmiş kondensatorun və elektrik sahəsinin enerjisi

  20. Elektrik dipolu, dipol bircins elektrik sahəsində

  21. Elektrik dipolu, dipol qeyri-bircins elektrik sahəsində

  22. Dielektriklər, dielektriklərin polyarlaşması. Seqnetoelektriklər

  23. Sabit elektrik cərəyanı - Om qanunu

  24. Kirxhof qaydaları.

  25. Cərəyanın işi və gücü. Coul- Lents qanunu

  26. Metalların elektrik keçiriciliyinin klassik nəzəriyyələri

  27. Metalların elektrik keçiriciliyinin kvant nəzəriyyələri

  28. Termoelektrik hadisələri - Zeyebek, Peltye və Tomson effektləri

  29. Cərəyanların maqnit qarşılıqlı təsiri. Cərəyanlı kontur maqnit sahəsində

  30. Maqnit sahəsinin gərginliyi

  31. Maqnit sahəsində görülən iş. Maqnit seli

  32. Hərəkətdə olan yükün maqnit sahəsi. Lorens qüvvəsi

  33. Maqnetiklər. Dia, para və ferromaqnitlər

  34. Dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv müqavimət, sarğac və induktivlik.

  35. Dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu.

  36. Dəyişən cərəyanın işi və gücü

  37. Maksvell tənlikləri

  38. Fotometrik kəmiyyətlər

  39. İşığın ikili təbiəti. İşığın sınması və qayıtması, tam daxilə qayıtma

  40. İşığın interferensiyası. Nyuton həlqələri

  41. Hüygens-Frenel prinsipi. Difraksiya qəfəsi

  42. Həndəsi optikanın elementləri. Mərkəzləşmiş optik sistem, linza

  43. Optik anizotrop mühitlər və işığın polyarlaşması

  44. İşığın dispersiyası və səpilməsi

  45. Fotoelastiklik: elektro-, maqnito- və akustooptik effektlər

  46. İstilik şüalanması

  47. İşığın udulması - bərk cisimlərdə udulmanın növ və mexanizmləri

  48. Optik şüalanma - lüminessensiya, onun mexanizmləri, növləri, qanunları

  49. Atomun quruluşu, maqnit momenti.

  50. Şredinger tənliyi

  51. Fotoeffekt hadisəsi

  52. Atomun Bor nəzəriyyəsi

  53. Tomson və Rezorford atom modelləri

  54. Bor postulatları

  55. Frank-Hers təcrübəsi

  56. Kvant ədədləri. Seçmə qaydaları

  57. Normal və anomal Zeyeman effektləri

  58. Atom nüvəsinin quruluşu və rabitə enerjisi

  59. Radioaktivlik.  və - parçalanmalar, - şüalanma

  60. Yüklü zərrəciklərin və - şüalanmanın maddə ilə təsiri

  61. Nüvənin bölünməsi. Zəncirvarı reaksiya

  62. Kristallarda kimyəvi rabitənin növləri

  63. Bərk cisimlərin kristal quruluşu

  64. Bərk cisimlərdə nöqtəvi defektlər

  65. Bərk cisimlərdə müstəvi defektlər

  66. Kristallarda elastiki rəqslər - akustik və optik fononlar

  67. Bərk cisimlərdə statistik paylanma funksiyaları. Cırlaşmış elektron qazı

  68. Metalların elektrik keçiriciliyi - klassik və kvant nəzəriyyəsi

  69. Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi. Holl effekti

  70. Bərk cisimlərin fotoelektrik xassələri - daxili və xarici fotoeffekt

  71. Elektron emissiyası: termo-, avto-, ikinci elektron-, zərbələrlə elektron emissiyası

  72. Səthdə ionlaşma. Saxa-Lengmür tənliyi

  73. p-n keçidlərin yaranma mexanizmi

  74. p-n keçidin əsas növləri

  75. p-n keçidin eni

  76. p-n keçidi tutumları

  77. p-n keçidin deşilməsi

  78. p-n keçidin doyma cərəyanı və potensial çəpərin hündürlüyü

  79. Düzləndirici diod

  80. Termistor

  81. Kanal tranzistoru

  82. Stabilitron

  83. Holl qeydedicisi

  84. Bipolyar tranzistor

  85. Tunel diodu

  86. Varikap

  87. Heterokeçidlər.

  88. Metal-yarimkeçirici kontaktları

  89. Elektronların keçirici materiallardan çıxış işi, kontakt potensiallar fərqi

  90. Termoelektrik hadisələri və termoelektrik cihazları

  91. Qann effekti və Qann diodu

  92. Yarımkeçiriicəlrdə tenzoeffektlər, tenzorezistiv effekt və tenzorezistor

  93. Yarımkeçiricilərdə işığın udulma mexanizmləri – məxsusi, aşqar və eksiton udulması

  94. Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinin temperaturdan asılılığı və termorezistor

  95. Optik transparantlar

  96. Optronlar

  97. Fotokeçiricilik. Fotorezistor

  98. p-n keçiddə fotovoltaik effekt və fotoelement

  99. İnteqral mikrosxemlər və yaddaş elementləri

  100. Lazerlər - elementləri, iş Prinsipi, xüsusiyyətləri


  Fiziki elektronika kafedrası

  Download 21.06 Kb.
  Download 21.06 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  “Elektronika” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul üçün imtahan suallari

  Download 21.06 Kb.