• 1.Xarici bazarlara çıxış metodları
 • Xarici bazarlara çıxış metodları İxrac və ixrac sövdələşmələrinin hazırlanması qaydaları. Müştərək sahibkarlıq fəaliyyəti
  Download 244 Kb.
  bet1/18
  Sana04.04.2017
  Hajmi244 Kb.
  #2910
  TuriQaydalar
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

  MÖVZU 5. BEYNƏLXALQ BAZARLARA ÇIXIŞIN FORMA VƏ METODLARI

  Plan:

  1. Xarici bazarlara çıxış metodları  2.İxrac və ixrac sövdələşmələrinin hazırlanması qaydaları.

  3. Müştərək sahibkarlıq fəaliyyəti

  4. Xaricə kapital qoyuluşu
  1.Xarici bazarlara çıxış metodları

  Xarici bazara çıxmaq istəyən firma son qərar qəbul etməmişdən əvvəl ardıcıl olaraq mütləq aşağıdakı məsələləri həll etməlidir:  1. Hansı ölkənin bazarını seçməlidir?

  2. Həmin bazara, xarici bazara çıxmağın hansı üsulundan istifadə etməklə daxil olmalıdır?

  3. Xarici bazarda marketinq fəaliyyəti hansı məsələləri həll etməlidir?

  4. Firmanın seçdiyi bazar hansı perspektiv imkanlara malikdir?

  Xarici bazarı seçmək birinci növbədə, firmanın fəaliyyətinin məqsədinin müəyyənləşdirilməsini və istehsal imkanlarının təhlilini nəzərdə tutur. Bir qayda olaraq, əksər kompaniyalar xarici bazarda fəaliyyətə başlamaq üçün ilk əvvəl həmin ölkədə kiçik firmalar yaradırlar. Həm də, onların bəziləri xaricdə istehsal və ya satışla məşğul olmağı öz bizneslərinin az bir hissəsi kimi nəzərdə tuturlar. Digərləri isə nəzərdə tuturlar ki, onların xarici ölkədə həyata keçirdikləri əməliyyatlar ölkə daxilindəki əməliyyatlarına bərabər olacaq və yaxud da onu ötüb keçəcəkdir.

  Firma müəyyənləşdirməlidir ki, o neçə ölkənin bazarında çıxış etmək istəyir. Bu ona görə vacibdir ki, firma öz imkanlarını bir və ya bir neçə ölkənin bazarları arasında bölüşdürməyin məqsədəuyğunluğunu müəyyənləşdirsin. Məsələn, saat istehsalçısı olan «Bulova Watch Company» firması ilk dəfə xarici bazara çıxmaq qərarına gələrkən məhsullarını dünyanın 100-dən çox ölkəsinə ixrac etdi və beləliklə də öz vəsaitini çoxlu bazar arasında səpələdi. O, yalnız iki ölkənin bazarında mənfəət əldə edə bildi və 40 milyon dollar ziyana düşdü. Amma Amerikanın istehlak mallarının istehsalı ilə məşğul olan «Amway» kompaniyası on xarici bazara çıxarkən hər bir il üçün mükəmməl marketinq proqrammı hazırlamış və sonradan illər ərzində özünün xarici əməliyyatlar sahəsində olan təcrübəsini ümumiləşdirmişdir. Həmin təcrübənin ümumiləşdirilməsi nəticəsində kompaniya xarici bazara çıxmağın strategiyasını hazırladı və bunun nəticəsində onun xarici bazara daxilolma sürəti əsaslı şəkildə artdı. 1971-ci ildə ilk dəfə Amerika bazarına çox oxşar olan Avstriya bazarına çıxdı. 1980-ci ildə kompaniya artıq 10 ölkənin bazarında çıxış edirdi. 1994-cü ildə kompaniya artıq 60 ölkənin bazarında möhkəmlənmişdi və onun illik dövriyyəsi 60 mlrd. dollar təşkil edirdi.1

  Müxtəlif ölkələrdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, əksər firmalar xarici bazara tədricən çıxır və mərhələ-mərhələ həmin bazarı mənimsəyirlər. Burada firma çalışmalıdır ki, daxili bazarla xarici bazar arasında olan fərqi nəzərə almaqla, baş verə biləcək riskləri minimuma endirsin. Məsələn, İsveç kompaniyaları xarici bazara çıxmaq haqqında qərar qəbul etməyi idarəetmə elminin bir sahəsi hesab edirlər. Hesab edirlər ki, firma xarici bazara çıxmazdan əvvəl bir tərəfdən həmin bazarda mövcud olan yeni mədəniyyətlərlə, bazarın quruluşu və orada hökm sürən situasiya ilə, digər tərəfdən isə yeni və daha mürəkkəb xarici əməliyyatlarla tanış olmalıdır. Danimarka firmalarıda beynəlxalq əməliyyatların tədricən və ehtiyatla həyata keçirilməsi prinsipi ilə çıxış edirlər.2

  İqtisadi nöqteyi - nəzərdən firmanın eyni zamanda bir neçə ölkənin bazarına çıxması və onların hər birində bazara dərindən daxil olaraq, orada möhkəmlənə bilməsi çox əlverişlidir. Lakin praktikada bu həmişə mümkün olmur. Firma bir neçə ölkənin bazarına çıxmaq haqqında qərar qəbul edərkən mütləq müəyyən-ləşdirməlidir ki, yeni bazara çıxmaq üçün tələb olunan məsrəflər yüksəkdirmi?

  Əmtəənin yeni bazarda uyğunlaşdırılması və kommunikasiya vasitələrinə çəkiləcək xərclər böyükdürmü? Bazarı seçilmiş ölkədə əhalinin artım tempi, yaş quruluşu, gəlirləri hansı meyllə inkişaf edir? Həmin bazara çıxmaq üçün dövlət orqanları tərəfindən əlavə maneələr mövcuddurmu? Bu bazarda hansı xarici kompaniyalar fəaliyyət göstərirlər, onlar rəqabət qabiliyyətlidirlərmi? Bu bazar hər hansı bir TMK tərəfindən inhisarlaşdırılmamışdır ki?

  Kompaniya, hər şeydən əvvəl müəyyənləşdirməlidir ki, o özünün potensial bazarı kimi hansı qrup ölkələri seçməlidir. Bu halda hər bir ölkənin cazibədarlığı onun təsərrüfat quruluşu, firmanın oraya göndərəcəyi əmtəələrin növü, əhalinin sayı və gəlir səviyyəsi, ölkədə xarici mühitin mövcud olan siyasi, hüquqi, sosial, texnoloji və s. amillərindən asılı olaraq müəyyənləşdirilməlidir. Kompaniyanın xarici bazarda fəaliyyəti və onun müvəffəqiyyət qazanması məhz bu amillərdən asılı olacaqdır.

  Firma özünün potensial bazarı kimi baxdığı ölkələri aşağıdakı əsas kriteriyalara görə qruplaşdıra bilər: bazarın cazibədarlığı (sabitliyi, onun dinami-kası, həcmi, tutumu və s.), firmanın rəqabət üstünlüyü və gözlənilən risklər.

  Məsələn, Amerikanın «İnternational Hough» kompaniya­sı dağ-mədən sənayesi üçün avadanlıq istehsal edir. Firmanın rəhbərliyi öz əmtəələrini satmaq üçün mümkün bazar kimi Çin və Qərbi Avropa bazarlarını nəzərdə tutmuşdu. Kriteriya kimi hansı bazarı seçməyin daha əlverişli olmasını müəyyənləşdirmək üçün rəhbərlik aşağıdakı göstəriciləri əsas götürmüşdü: adambaşına düşən ÜDM, dağ-mədən sənayesində işləyənlərin sayı, idxal olunan avadanlıqların həcmi, əhalinin artımı. Sonra hər bir ölkə bazarında firmanın potensial rəqabət üstünlüklərinə baxılırdı. Nəhayət, firma mənfəətin reapatriasiyası (əldə ediləcək mənfəətin vətənə qaytarılması) şərti ilə siyasi və valyuta sabitliyi göstəriciləri üzrə hər bir ölkədə risk dərəcəsini təhlil etmişdir.

  Hər iki ölkə üzrə firma əldə etdiyi bu göstəriciləri müqayi­sə edərək belə nəticəyə gəlmişdir ki, onun üçün ən əlverişli imkanlar Çin bazarındadır. Belə ki Çin bazarı yüksək bazar cazibədarlığı göstəriciləri üzrə xarakterizə olunur, firmanın bu bazarda rəqabət üstünlükləri daha yüksəkdir, risk dərəcəsi isə azdır.

  «İnternational Hough»ın növbəti addımı, mümkün mənfəət və risk arasındakı nisbəti qiymətləndirmək məqsədilə apardığı maliyyə təhlili olmuşdur. Göründüyü kimi xarici bazarların təhlili və seçilməsinin əsasında marketinq tədqiqatları durur. Bir qayda olaraq bunlar sənədlərin təhlili və ekspert qiymətləri üsullarının əsasında həyata keçirilir. Bu halda zəruri məlumatların əksər hissəsi sənəd mənbələrindən ( o cümlədən internetdən), çatışmayan hissəsi isə xarici bazarlara yaxşı bələd olan ixracçılardan alına bilər. Belə ki, təcrübəli ixracçılara təklif etmək olar ki, aşağıdakı kriteriyalar üzrə firmanın hər hansı bir ölkənin bazarında rəqabət qabiliyyətli olmasını qiymətləndirsinlər:  • firmanın və onun rəqiblərinin əmtəələrinin rəqabət qabiliyyətliyi;

  • əmtəənin qiymətinin səviyyəsi və müqavilənin şərtləri;

  • firma və onun rəqibləri üçün həmin bazarda fəaliyyət şəraiti;

  • firmanın həmin bazarda inkişaf imkanları, o cümlədən özünün məxsusi müəssisəsini, filialını, ixrac şöbəsini, investisiya kompaniyasını və s. yaratmaq imkanları.

  Firma tərəfindən konkret ölkənin bazarına çıxmaq barədə qərar qəbul edildikdən sonra növbəti addım həmin bazara daxil olmaq və orada fəaliyyət göstərməkdir. Firmanın xarici bazara çıxması və orada beynəlxalq fəaliyyət göstərməsi beynəlmiləlləşmə adlanır.

  İxracın inkişafı
  Müstəqil vasitəçilərin kö­mək­liyi ilə dolayısı ilə ixrac
  Firmanın xaricdə öz filialları, nüma­yən­dəlikləri və qız kompaniyalarını yaratması

  Download 244 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
  Download 244 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Xarici bazarlara çıxış metodları İxrac və ixrac sövdələşmələrinin hazırlanması qaydaları. Müştərək sahibkarlıq fəaliyyəti

  Download 244 Kb.