Haanja raamatukogu aastaaruanne 2011
Download 68.75 Kb.
Sana10.04.2017
Hajmi68.75 Kb.

Haanja raamatukogu aastaaruanne 2011

Teeninduspiirkonna elanike arv: 629


1.Põhilised tegevussuunad

Raamatukogu kasutajatele suunatud tegevused: kogude komplekteerimine,

raamatukoguürituste korraldamine.

Avaliku Internetipunkti kasutajate nõustamine ja abistamine.

E-kataloogi täiendamine: perioodika kogu korrastamine, annetajate nimede lisamine, äraütlemiste registreerimine.

Raamatukogu haldusküsimuste lahendamine.

1.1.1 Sisuline arendustegevus

Jätkuv kogude kasutamise analüüs ja kogust eemaldatud teavikutele taaskasutuse otsimine.

Jätkuv koostöö Hoiuraamatukoguga.

Jätkuv koostöö Haanja Kooli ja lasteaiaga laste lugemisharjumuste kujundamisel, ürituste korraldamisel.

Jätkuv koostöö Haanja Vallavalitsusega eelarve küsimustes.

1.1.3 Arendustegevus infotehnoloogia valdkonnas

Haanja raamatukogu kõik arvutid on varustatud ID kaardi lugejatega.

2. Juhtimine

2.1.Struktuur, töökorraldus

Seoses eelarve kärpega raamatukogu (septembrist - veebruarini)reedel avatud

kella 9.00 – 16.00

Suvekuudel (juuni, juuli, august) raamatukogu avatud kella 8.00 -16.00

2.3 Töö koordineerimine ja koostöösuhted

Koostöö „Talvõtarõ“ korraldajatega.

Koostöö Haanja valla kultuuritöö juhiga kultuuri- ja raamatukogutöö osas.

Koostöö Haanja Vallavalitsusega valla arengukava (2011 - 2019) koostamisel, raamatukogude valdkonda puudutavates küsimustes.

Koostöö Kurgjärvel keelelaagris viibinud õpetajatega.

3. Eelarve kasutamine

Eelarve võrdlus %

2011 2010

tööjõukulu 72% 67%

komplekteerimiskulu 21% 24%

Investeerimis ja koolituskulusid kahel võrreldaval aastal polnud.

3.1. Eelarve

2011. aasta teisel poolel eelarve kärbe 4,5%. Et säilitada teavikute soetamise raha tegin kärped personalikulu ja administreerimis kulu ridadelt. Aasta lõpus tegin taotluse lisaraha saamiseks, et tellida 2012. aastaks perioodika.

4. Raamatukogu haldusjuhtimine

4.1 Haldustegevus

Planeeritud ahjude remont lükkus 2012. aastasse.

5. Personali juhtimine ja areng

Väljaspool maakonda ja tihti ka maakonnas toimuvatel koolitustel mitteosalemisel on kaks põhjust: 1. ühe töötajaga raamatukoguhoidjal probleemne osaleda koolitustel, mis toimuvad tööpäeviti või on mitmepäevased; 2. väike eelarve ei võimalda planeerida koolituskulusid TTÜ Viljandi Kultuuriakadeemias toimuvatele erialakoolitusele. Osalesin Võrumaa Keskraamatukogu poolt korraldatud täiendkoolitustel, mis toimuvad kolmapäeval s.o. laenutusvabal päeval. Suureks abiks on Lasteraamatukogu töötajate poolt korraldatud lasteraamatute tutvustused.

6. Kogud

Kogude komplekteerimise põhimõtted on jäänud aasta aastalt samaks: ilmuvatest trükistest valiku tegemine, et raamatukogu oleks suuteline rahuldama oma lugejate soove TÄNA ning kogu säilitaks püsiväärtuse ka HOMME ja ÜLEHOMME. Seega eelkõige eesti autorite raamatud ja valik aime- ja tõlkeraamatuid. Meelelahutuslik kirjandus nn.“naistekas“ jõuab kogusse tänu annetajatele.

Haanja raamatukogu 2011. a. teavikute juurdetuleku võrdlus 2010.a

2011. a. 2010. a.

ost 223 246

annetus 315 179

Kogude täiendamiseks väikese raha eest tuleb pidevalt jälgida kirjastuste poolt koostatud sooduspakkumiste nimekirja. Aga siin tekib mõtlemise koht, sest raamatute tiraažidest pole aimugi ja nii ongi üpris keeruline otsustada, kas osta kohe või jääda lootma/ootama soodsamat /odavamat hinda!? 2011. a. ostudest 31 % sooduspakkumis nimekirjade põhjal.

Kogude korrastamine, ümberkorraldamine ja säilivuse tagamine on raamatukoguhoidja igapäevatöö. 2011. a kustutati 299 eksemplari teavikuid, avariiulilt tõsteti hoidlasse vanem ilukirjandus; vajadusel kiletati ja parandati raamatuid; võimaluste tekkimisel vahetati lagunenud/määrdunud eksemplarid annetusteks saadute vastu; saadeti meeldetuletusi võlglastele.

Kultuuriministeeriumi poolt esitatud nimekirja analüüs näitas, et 38 nimekirjas olevast raamatust on olemas 10 raamatut ja nendest on laenutataud 9 raamatut. Kultuuriajakirju raamatukogus ei ole.

Raamatukogu perioodika kogu: osteti 2 aastakäiku ajalehte (Maaleht ja Postimees) ning 5 aastakäiku ajakirju (Eesti Naine, Elukiri, Maakodu, Tervis+). Kingituseks saadi 1 aastakäik Võrmaa Teatajat Annetusena saadi Eesti Päevalehte, Eesti Ekspressi, ja ajakirju Kodukiri, Naised, Naisteleht, Tehnikamaailm, Kodutohter.

7.Kataloogitöö

Annetajate andmebaasi korrastamine ja täiendamine.

2011. a. annetasid raamatuid ja perioodikat Liia Eskla, Kadri Valner, Ene Aedmaa, Liili Kuur, Kersti Leit, Sander Rõõmusoks, Egle Vodi, Rein ja Tiina Tšugurov, Evy Laamann Kalbus, Olev Kasak, Margit Utsal.

Septembrist alustasin äraütluste registreerimist. Registreeritud äraütlusi 29.

8. Raamatukoguteenused

Teavikute ja perioodika kojulaenutus ja kohalkasutus.

Infopäringutele vastamine.

Koopiate tegemine.

Kasutajakoolitus erinevatele vanusegruppidele.

8.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine

Raamatukogus on Avalik Internetipunkt kahe arvutikomplektiga.

Paberkandjal Haanja valla arengukava 2011 – 2019; Haanja valla veemajanduse investeeringute tasuvusuuring(finantsanalüüs); Haanja valla üldplaneering.

8.2 Raamatukogu kasutamine


Raama-tukogu

Lug-d 2010

Lug-d 2011

Muutus (+- )

Külast-d

2010


Külast-d

2011


Muutus (+-)

Laenut-d 2010

Laenut-d 2011

Muutus (+-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Linna/maakonna rmtk

285

261

-24

5830

5124

-706

10909

11025

+116

Sh keskk


Arvud näitavad, et lugejate ja külastuste arv on vähenenud. Külastuste arvu vähenemise üheks põhjuseks on kindlasti AIP külastuste vähenemine, sest internetiühendus on Haanjamaal tunduvalt parem kui varasematel aastatel. Lugejate arvu vähenemise üheks põhjuseks on, et laste arv, kes kasutavad/külastavad regulaarselt raamatukogu on vähenenud. Analüüsi pole, kuid kiire vaatlus näitas, et paljud õpilased pole aasta jooksul kordagi raamatukogu kasutanud. Kindlasti on mingi % lugejaid/kasutajaid, kes pole registreeritud andmebaasi, sest reeglina käib raamatukogus üks pereliige, kes viib raamatuid kogu perele, vahel naabrilegi. Statistilises aruandes ei kajastu ajalehetede kojulaenutused, mis samuti kuulub igapäevatöö juurde. Nädalapäevadest enim külastusi on teisipäeval. Statistika analüüs näitab, et reeglina külastatakse raamatukogu ennelõunasel ajal, 63% külastustest on jäänud ajavahemikku kella 7.00 – 14.00.

2011.a. laenutuste TOP 5: „Sipsik“, „Kristina“, „Õnneõiteta sirelid“, „Regina“, „Pöial-Liisi“

Kultuuriministeeriumi nimekirjas olnud raamatutest enim laenutatud M. Kangro„Ahvid ja solidaarsus“ ja K. Kassi „Nõianeiu Nöbinina“ 11 korda. Kordagi ei laenutatud tõlkeraamatut M. Vargas Llosa„Tädi Julia ja kirjamees“.

8.3 Lasteteenindus

Lapsed raamatukogu teeninduspiirkonnas.

Mingi % Haanja raamatukogu lugejaid/lapsi kasutab lisaks Võru Lasteraamatukogu, sest vahemaa Haanja ja Võru linna vahel on väike ja Haanja raamatukogus, reeglina 1 eksemplar teavikut. Lahenduseks RVL teistest maakonna raamatukogudest.

Aastaid on Nõmme Spordikooli (koolivaheaegadel suusalaager) lapsed kasutanud Haanja raamatukogu, kuid eelkõige on nad olnud AIP-i kasutajad. Soomes, Tallinnas, Tartus jne. elavad lapsed, kelle vanaemad/isad elavad Haanja vallas, on aktiivsed laenutajad. Üks vanaema viib kohustuslikke raamatuid Viimsi Koolis õppivale lapselapsele!!!

Raamatukogu ruumid ja mööbel lasteteeninduse seisukohalt.

Viimased ümberkorraldused lasteteeninduse ala arendamisel toimusid aastel 2003-2008. Riiulite väljavahetamine, lasteraamaturiiulite ja lastemööbli ümberpaigutamine, lastele eraldatuma ala tekitamine.

Raamatukogus on siiski vähe põrandapinda lastemööbli jaoks, vähe raamatukaste, vähe raamatuväljapanekute pinda lasteraamatutele.

Lasteteeninduse ala on raamatukogus ebamugavalt paigutatud, ümberkorraldusteks on vähe sobivat ruumi.

Lasteraamatute kogu vastab enam-vähem lugejaskonna vajadustele.

Liiga vähe raamatuid 10 -16-aastastele.

Põhjus, ei jätku raha raamatute ostmiseks.

Lasteraamatute juurdetulek 2011. aastal jäi enam-vähem samaks:

2010. a. osteti 60 eksemplari

2011. a. osteti 40 eksemplari.

2010. a. suurem ostude arv, sest TEA kirjastus tegi allahindlust.

Ostud eelarve raha eest ja kasutasin ka sooduspakkumiste nimekirja.

Lasteraamatute kogu kasutajate arv (st lugejaks registreeritud alla 17-aastaste arv) 2011.a

Alla 17-aastaste raamatukogukasutajate arv 2011. aastal jäi enam-vähem samaks.

2010. a. 66 last

2011. a. 70 last

Mingi % koolieelikutest kasutab raamatukogu teenust, kuid pole lugejaks registreeritud, sest raamatukogu lugejaks on registreeritud vanaema või ema, isa.

Tegevus laste lugemisjuhtidega raamatukogus 2011. a

Aktiivsed on algklasside- ja lasteaia õpetajad ja mõned üksikud lapsevanemad, kes tõesti küsivad nõu.

Tegevus koolieelikutega raamatukogus 2011. a

Kõige sagedamini toob koolieeliku raamatukokku lasteaiaõpetaja, nt. 2011. a. käis lasteaed raamatukogus 12 korda. Laste arv sõltuvalt päevast 5-12

Tegevused raamatukogus: vaatavad iseseisvalt raamatuid, vaatavad raamatuid koos täiskasvanuga, panevad kokku puslet, räägivad raamatukoguhoidjaga, valivad raamatu, mida siis raamatukoguhoidja ette loeb

Koolieelikud on hakanud koos emaga raamatukogu külastama ja raamatuid laenutama, mõni lasteaialaps sooviks külastuse ajal raamatuid koju võtta, aga kahjuks ei ole see hetkel võimalik. Otsin lahendust!

Tegevus koolilastega (1.-5. kl) raamatukogus 2011. a

Laste tegevused raamatukogus: lehitsevad raamatuid-ajakirju, valivad raamatuid laenamiseks, loevad, õpivad, mängivad lauamänge, panevad kokku puslesid, suhtlevad raamatukoguhoidjaga

2011. a. üritused koolilastele:

1. Tutvumine raamatukoguga. 1. ja 3. kl. Iga laps sai kaasa järjehoidja, kus on kirjas raamatukogu lahtioleku aeg.

2. Ettelugemine E. Raud „Kurjad mehikesed“ 1. ja 3. kl.

3. Ettelugemine 2. ja 4. kl. „Loomisrõõm“ ptk. M. Saluste „Rõõmuraamatust“.

4. Taskurätinuku ja munakarbist vurri meisterdamine. 2. ja 4. kl.

5. Väljapanek“Esimene tutvus kuulsate kangelastega“.

6. Väljapanek koolilugudest .

7. Kirjanik Heljo Männi sünnipäeva tähistamine Haanja Koolis, raamatunäitus

8. Kaks abilist raamatukogus: 5. kl. poisid Ivo Lukk ja Mairo Hannust korrastasid ajakirjade kogu.

Tegevus noortega (6.-9. kl) raamatukogus 2011. a.

Noored käivad raamatukogus varasemast vähem. Miks?

Mõned põhjused: erinevad huviringid(suusatamine, jalgpall, aineolümpiaadid, tegevus lasteorganisatsioonides), internet koolis ja kodus, koolibussi graafik.

Noorte tegevused raamatukogus: valivad raamatuid laenamiseks, uurimistöö jaoks materjali otsimine, koos lapsevanemaga loodusviktoriini küsimustele vastamine(interneti põhine).
2011. a. üritused noortele:

1. Kohalikud ajalehed 6. kl. Lühiülevaade ajalehetede ajaloost. Ülevaade kohalikest ajalehtedest. Raamatukoguhoidja poolt koostatud küsimustele vastuste otsimine.

2. Näitus Heljo Männi raamatutest, kirjaniku sünnipäeva tähistamine Haanja Koolis.

Raamatukogu 2011. a koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega, mis mõjutas laste ja noorte raamatukogukasutust.

Teist aastat järjest toimuv perepäev „Talvõtarõ“, Haanja Rahavamajas. Raamatukogu oli avatud ja välja oli pandud meisterdamis- ja käsitööraamatud nii lastele kui täiskasvanutele. Vaatasime lastega pildiraamatuid ja lugesin lastele muinasjutte, õppisime puslet kokku panema.

Teised 2011. a ühisprojektid, milles osalemine tõi lapsi ja nende lugemisjuhte raamatukokku.

2011. aastal ühisprojekti ei toimunud, ilmselt jäi raamatukogu poolne initsiatiiv napiks. Kuid on toimunud eelmistel aastatel nt. lasteaed tõi oma töid raamatukokku näitusele.

Laste raamatukoguteeninduse ja lastekirjanduse alane teadmiste täiendamine 2011. a

Lasteraamatuid lehitsemine ja lugemine, meedias ilmunud raamatureklaamide jälgimine

meedias ilmunud lastekirjandust käsitlevate artiklitega tutvumine.

Koolitustel ei osalenud, eelarves puudub koolitusraha.

8.4 Raamatukogu kultuurikeskusena


Raamatukogu nimi

Näitused, väljapanekud

Üritused

Üritustel osalenute arv

Haanja raamatukogu

16

17

201

Raamatukogupäevade juhtlause „Kohtume raamatukogus“ andis tõuke korraldada vestlusring „Raamatukogude roll täna ja homme“, et koos leida/otsida lahendusi. Ürituse läbiviimisel oli abiks valla kultuuritööjuht Ivi Rausi, kes tegi kokkuvõtte arutelust. Lühiülevaade kokkuvõttest: 1.Millist raamatukogu vajame? Raamatukogus peaks olema kirjandust erinevale maitsele, kogukonnale vajalik perioodika, hubane koht, kus inimest oodatakse, raamatukogul peaks olema tihedamalt seotus kooliga, lasteaiaga. 2. Kuidas tuua rohkem noori, täiskasvanuid raamatukokku?Oluline on keskkond - tugitoolid, diivanid, kohvinurk, lauamängud erinevale vanusele. Raamatukogu lahtioleku aeg. Huvitavad sündmused (Ööraamatukogu), kohtumised kirjandusinimestega, lugemisõhtud žanrite kaupa, kooli, kodu ja raamatukogu tihedam koostöö. 3. Kuidas tulla toime miinimum eelarvega? Kogukonna kaasamine(perioodika ja teavikute annetused), raamatulaat, suuremate ürituste puhul rahaliste annetuste kogumine uute raamatute ostmiseks.

Üritus kestis 3 tundi ja kohale tuli 12 inimest.

5 Raamatukogu koolituskeskusena


Raamatukogu nimi

Kasutajakoolituste arv

Osalejate arv


Haanja raamatukogu

4

17

Eelkõige tuli aidata, julgustada külastajaid interneti kasutamisel. Individuaalset abi/koolitust vajasid tööotsijad ja täiendkoolitustel osalejad: Töötukassa kodulehekülg, CV koostamine, meilide saatmine ja saamine, internetipanga kasutamine, tuludeklaratsioonide täitmine.

9. Bibliograafia- ja infotöö

9.2 Infopäringud

Registreeritud infopäringuid 103

Mõned näited: kaubamärgid, energiajoogid, kaitsealade logod, piiriületus, karuputk, mee koostis ja raviomadused, Häälimägi, Karl Suur, Vargamäe Krõõt(välimus), laulu

Mino Võromaa“ noot + sõnad, Leida Peips, Pamela Lyndon „Mary Poppins“???, Haanja valla turismitalud.Kokkuvõte

2011. a. raamatukogule töine ja tänu toetajatele, annetajatele edukas aasta.

Pidev eelarve vähenemine ei ole võimaldanud investeerida IT riistvarasse.

Suvel külastas raamatukogu professor Martti Turtola, kes tundis huvi ajalookirjanduse leidumuse kohta kogus.

Seoses kultuuriministri sõnavõttudega raamatukogude teemal külastas raamatukogu Maalehe ajakirjanik Alo Lõhmuse. Artiklit saab lugeda 17. novembri 2011. a. „ Maalehe“ numbrist.

Raamatukogu juhatajal täitus novembris 10 tööaasta Haanja raamatukogus.

Riina Lõhmus

Haanja raamatukogu juhataja

Download 68.75 Kb.
Download 68.75 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaHaanja raamatukogu aastaaruanne 2011

Download 68.75 Kb.