• V primeru NE slovenske ATO / In case of NON Slovenian ATO
 • V primeru NE slovenskega izpraševalca /
 • V primeru NE slovenskega zrakoplova ali FSTD / In case of NON Slovenian aircraft or FSTD
 • – AMC1 FCL.725(a)(II) Obseg [ure] Scope [hours]
 • Skupaj / Total: 5.1
 • Skupaj / Total
 • Short instruction for determinate scope of Refresher Training
 • Jsakldhsakdjl
  Download 91 Kb.
  bet1/3
  Sana04.01.2022
  Hajmi91 Kb.
  #9056
    1   2   3
  VLOGA za obnovo ratinga ta tip helikopterja (+IR) APPLICATION FORM for the renewal of the helicopter type rating (+IR)

  ME/

  SP(H)

  ME / SPH – Večmotorni helikopter z enočlansko posadko / Multi engine, single pilot helicopter  1

  OSEBNI PODATKI

  PERSONAL DATA

  Priimek kandidata(ke):

  Applicant's last name:
  Ime kandidata(ke):

  First name:

  Datum rojstva (dd/mm/yyyy):

  Date of birth (dd/mm/yyyy):
  Kraj rojstva:

  Town of birth:
  Državljanstvo:

  Nationality:
  Številka osebnega dokumenta:

  ID /Passport Number:
  Naslov (ulica, hišna številka, pošta, država)

  Address (street, number, postal code, city, state)
  Telefonska številka:

  Telephone Number:
  Elektronski naslov:

  E-mail:
  Posedujem:

  I am a holder of:  LAPL(H)  PPL(H)  CPL(H)  ATPL(H)  2

  PODATKI VEZANI NA PRETEČENI RATING

  INFORMATION RELATED TO THE EXPIRED RATING

  Ratinga za tip helikopterja

  Type Rating
  IR:  DA/YES  NE/NO


  TR/ME/MP(H)


  TR/ME/SP(H)


  TR/SE/SP(H)
  Skupni helikopterski nalet (ure:minute):

  Total helicopters flight time (hours: minutes):
  Nalet pretečenega ratinga (ure:minute):

  Expired rating flight time (hours: minutes):
  Pretečeni rating je veljal do (dd/mm/yyyy):

  Expiry date of Expired Rating (dd/mm/yyyy):
  Datum zadnjega leta pretečenega ratinga (dd/mm/yyyy):

  Date of last flight of Expired Rating (dd/mm/yyyy):


  3

  PRILOGE VLOGE (ustrezno označi)

  ENCLOSURES OF THE APPLICATION FORM (tick as appropriate)

  Kopijo veljavnega zdravniškega spričevala

  A copy of the valid medical certificate

   Da/Yes

   Ne/No

  Licenca

  A licence

   Da/Yes

   Ne/No

  Dnevnik(i) / spričevalo o izvedbi osvežilnega usposabljanja –skladno z AMC1 FCL.740(b)(1)*

  Training record /certificate of the refresher training – accordance with AMC1 FCL.740(b)(1)*

   Da/Yes

   Ne/No

  V primeru NE slovenske ATO / In case of NON Slovenian ATO:

  Kopija certifikata odobrene organizacije z seznamom odobrenih programov usposabljanja  A copy of ATO Certificate with Training Course Approval

   Da/Yes

   Ne/No

  V primeru NE slovenskega izpraševalca / In case of NON Slovenian examiner:

  Kopija licence, kopija zdravniškega spričevala in kopija potrdila izpraševalca  A copy of examiner’s Licence, Medicinal and Examiner Certificate

   Da/Yes

   Ne/No

  V primeru NE slovenskega zrakoplova ali FSTD / In case of NON Slovenian aircraft or FSTD:

  Za helikopterje: kopija Potrdila o pregledu plovnosti, ali Potrdilo o plovnosti (za ne EASA zrakoplove), za naprave FSTD: kopija Certifikata o ustreznosti naprave.  For Helicopters: a copy of the Aircraft review certificate, or Certificate of airworthiness (for non EASA aircraft), for FSTDs: a copy of the Qualification certificate

   Da/Yes

   Ne/No

  Ostalo (opiši)

  Other (description)
  OPOMBA *:

  Kot ustrezen dokument se šteje, če letalska šola ustrezno izpolni 5. in 6. točko Vloge za obnovo ratinga za tip helikopterja!  REMARK*

  As a certificate, or other documental evidence to be considered, if the ATO shall complete the 5th and 6th chater of an APPLICATION FORM for the renewal of the helicopter type rating!  4

  PODPIS VLAGATELJA

  APPLICANT'S SINGATURE

  Kraj in datum:

  Place and Date:
  Podpis kandidata:

  Applicant's Signature:


  5

  DNEVNIK(I) / SPRIČEVALO O IZVEDBI OSVEŽILNEGA USPOSABLJANJA –SKLADNO Z AMC1 FCL.740(B)(1)

  TRAINING RECORD /CERTIFICATE OF THE REFRESHER TRAINING – ACCORDANCE WITH AMC1 FCL.740(B)(1)

  5.1

  Dnevnik teoretičnega usposabljanja

  Theoretical training record

  Del

  Section

  Predmetnik teoretičnega znanja / Syllabus of theoretical knowledge – AMC1 FCL.725(a)(II)

  Obseg [ure]

  Scope [hours]

  (a)

  Konstrukcija helikopterja, transmisije, rotorji in oprema, normalno delovanje in okvare sistemov

  Helicopters structure, transmissions, rotors and equipment, normal and abnormal operation of systems
  (b)

  Omejitve

  Limitations
  (c)

  Zmogljivost helikopterja, načrtovanje in spremljanje poleta

  Performance, flight planning and monitoring
  (d)

  Masa in ravnotežje, ter oskrba helikopterja

  Load, balance and servicing
  (e)

  Postopki v nuji

  Emergency procedures
  (f)

  Posebne zahteve za razširitev ratinga za tip helikopterja na instrumentalne prilete do višine odločitve, ki je nižja od 200 čevljev (60 m)

  Special requirements for extension of a type rating for instrument approaches down to a decision height of less than 200 ft (60 m)
  (g)

  Posebne zahteve glede helikopterjev, pri katerih so podatki o poletu prikazani na elektronskih zaslonih

  Special requirements for helicopters with EFIS
  (h)

  Dodatna oprema

  Optional equipment
  Skupaj / Total:
  5.1

  Dnevnik praktičnega usposabljanja

  practical training record

  Del

  Section

  Manevri ali postopki / Manoeuvres or Procedures

  Obseg [ure]

  Scope [hours]

  (1)

  Priprava in preverjanja pred poletom

  Pre-flight preparations and checks
  (2)

  Letalski manevri in postopki

  Flight maneuvers and procedures
  (3)

  Običajno in neobičajno delovanje naslednjih sistemov ter izvajanje postopkov

  Normal and abnormal operations of the following systems and procedures
  (4)

  Neobičajni postopki in postopki v sili

  Abnormal and emergency procedures
  (5)

  Postopki pri instrumentalnem letenju (izvedeni v realnih ali simuliranih instrumentnih meteoroloških razmerah)

  Instrument flight procedures (to be performed in IMC or simulated IMC)
  (6)

  Uporaba dodatne opreme

  Use of optional equipment.
  Skupaj / Total:

  Kratka navodila za določitev obsega osvežitvenega usposabljanja

  Glej tudi FCL.740 in AMC1 FCL.740(b)(1)
  Short instruction for determinate scope of Refresher Training

  see also FCL.740 and AMC1 FCL.740(b)(1)

  Obseg osvežitvenega usposabljanja določi letalska šila – ATO, za vsak primer posebej, pri čemer se upoštevajo sledeči dejavniki:

  The amount of refresher training needed should be determined on a case-by-case basis by the ATO, taking into account the following factors:

  (1) Izkušnje kandidata; Ta dejavnik letalska šola – ATO upošteva s pregledom letalske knjižice kandidata in če je potrebno z izvedbo kontrolnega leta;

  (2) Kompleksnost helikopterja in

  (3) Čas poteka veljavnosti ratinga; Obseg potrebnega usposabljanja, da bi se dosegla ustrezna raven strokovnosti, ki se zahteva za varno upravljanje zrakoplovov, se povečuje s daljšanjem časa poteka veljavnosti ratinga.


  (1) the experience of the applicant. To determine this, the ATO should evaluate the pilot’s log book, and, if necessary, conduct a test;
  (2) the complexity of the helicopter;

  (3) the amount of time lapsed since the expiry of the validity period of the rating. The amount of training needed to reach the desired level of proficiency should increase with the time lapsed. In some cases, after evaluating the pilot, and when the time lapsed is very limited (less than 3 months), the ATO may even determine that no further refresher training is necessary.

  Pri določanju potrebnega usposabljanja kandidata je potrebno upoštevati sledeče postavke:

  When determining the needs of the pilot, the following items can be taken into consideration:

  (1) čas poteka veljavnosti ratinga je krajši od treh mesecev: ni zahtev po osvežitvenem usposabljanju.

  (2) čas poteka veljavnosti ratinga je daljši od treh mesecev in krajši od enega leta: potrebna sta najmanj dva šolska poleta.

  (3) čas poteka veljavnosti ratinga je daljši od enega in krajši od treh let: potrebni so najmanj trije šolski poleti, v katerih morajo biti zajete vsebine, ki pokrivajo izvajanje postopkov pri okvarah najpomembnejših sistemov zrakoplova.

  (4) čas poteka veljavnosti ratinga je daljši od treh let: kandidat mora ponovno opraviti usposabljanje za izdajo prvega ali dodatnega ratinga za tipa helikopterja, če ima kandidat veljaven ustrezen rating.  (1) expiry shorter than 3 months: no supplementary requirements;
  (2) expiry longer than 3 months but shorter than 1 year: a minimum of two training sessions;

  (3) expiry longer than 1 year but shorter than 3 years: a minimum of three training sessions in which the most important malfunctions in the available systems are covered;

  (4) expiry longer than 3 years: the applicant should again undergo the training required for the initial issue of the rating or, the training required for the ‘additional type issue’, according to other valid ratings held.
  6  Download 91 Kb.
    1   2   3
  Download 91 Kb.