• Fanlar nomi Raqami 3.01
 • Tarbiyaviy ish metodikasi 41-60 3.04
 • Ta’lim texnologiyalari 81-120 3.06
 • Fanlar nomi Raqami 4.01
 • 5111000-Kasb ta’limi (zootexniya) ta’lim yo’nalishi talabalari uchun ixtisoslik fanlaridan Davlat Attestasiyasi savollari
 • Kasb ta’limi (zootexniya) ta’lim yo’nalishi talabalari uchun ixtisoslik fanlaridan Davlat Attestasiyasi savollari III. Umumkasbiy fanlar
  Download 43.77 Kb.
  Sana18.03.2021
  Hajmi43.77 Kb.
  #13254

  5111000-Kasb ta’limi (zootexniya) ta’lim yo’nalishi talabalari uchun ixtisoslik fanlaridan Davlat Attestasiyasi savollari

  III. Umumkasbiy fanlar:
  Fanlar nomi


  Raqami


  3.01

  Kasbiy psixologiya

  1-40

  3.03

  Tarbiyaviy ish metodikasi

  41-60

  3.04

  Pedagogika. Psixologiya

  61-80

  3.05

  Ta’lim texnologiyalari

  81-120

  3.06

  Kasbiy ta’lim metodikasi

  121-146  IV. Ixtisoslik fanlari:
  Fanlar nomi

  Raqami


  4.01

  Chorva mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash qayta ishlash texnologiyasi va standartlash

  147-198

  4.02

  Chorvachilikda naschilik ishi

  199-250

  4.03

  Chorvachilikda konsalting va servis chizmati

  251-300


  5111000-Kasb ta’limi (zootexniya) ta’lim yo’nalishi talabalari uchun ixtisoslik fanlaridan Davlat Attestasiyasi savollari


  1. Diqqatning turlari va xususiyatlari.

  2. Kasbiy psixologiyada qo’llaniladigan metodlar.

  3. Bilish jarayonlari psixologiyasi sezgi, idrok, diqqat, xotira, xayol, tafakkur, nutq xususiyatlari.

  4. Tafakkur shakllari.

  5. Psixologiya fanida qobiliyatlarning tavsiflanishi.

  6. Idrok, uning xususiyatlari va qonuniyatlari.

  7. Xotiraning jarayonlari, turlari va individual farqlar.

  8. Psixik faolligiga ko’ra xotira turlari.

  9. Temperament tiplari va ularning psixologik tahlili.

  10. Nutq va uning turlari.

  11. Kasbiy kamolotda xayol (fantaziya)ning ahamiyati.

  12. Shaxsning kasbiy shakllanishi. Shaxs psixologiyasi.

  13. I.P.Pavlov - I.M.Sechenovning miya reflektor faoliyatini o’rganish haqidagi tushunchalaringiz.

  14. Psixologiyaning boshqa fanlar bilan aloqasi.

  15. Sharq mutafakkirlarining shaxs ruhiyatiga doir qarashlari.

  16. Qobiliyatlarning rivojlanishi.

  17. G’arb olimlarining psixologik qarashlari.

  18. Shaxsiy motiv va motivasiya.

  19. Kasb psixologiyasining ilmiy tadqiqot metodlari.

  20. Psixikaning nerv-fiziologik asoslari. Ichki sekresiya bezlari.

  21. Muloqot haqida tushuncha.

  22. Shaxsning kasbiy shakllanishi. Shaxs psixologiyasi.

  23. Nutq haqida umumiy tushuncha, Nutq apparati. Nutq turlari.

  24. Forobiy shaxs ruhiyati haqida.

  25. Kasbiy motiv va motivasiya.

  26. Diqqat xususiyatlari.

  27. .Shaxsning bilish jarayonlari nimalardan iborat.

  28. Xotira jarayonlari.

  29. Faoliyatning asosiy turlari.

  30. Xayol faoliyatlarini izohlang.

  31. E.Krechmer inson tana tuzilishiga ko’ra tiplarga ajratadi bu tiplarni yoriting.

  32. Xodim kasbga moslashuv jarayonida quyidagi bosqichlarni boshdan kechiradi izohlang.

  33. Oliy nerv faoliyati tiplari (Temperamenti).

  34. Tafakkur sifatlari.

  35. Idrok xususiyatlari va turlariga izoh bering.

  36. I.P.Pavlov ta’limotiga ko’ra temperament tiplari qanday tavsiflanadi.

  37. Kasbiy faoliyatga moslashuvning psixologik asosi.

  38. Psixologiyani fan sifatida shakllanishining kiskacha tarixi.

  39. Xotira jarayonlari.

  40. Tug’ma instinktlarga nimalar kiradi.

  41. Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanining mazmun va mohiyati.

  42. Tarbiyaviy ishlarning milliy va nazariy asoslari.

  43. Milliy tarbiyaning mazmun va mohiyati.

  44. Sharq mutafakkirlari asarlarida bola tarbiyasi haqidagi qarashlari.

  45. Jamoa va jamoa orqali shaxsni tarbiyalash.

  46. Shaxsga jamoaviy tarbiyaviy ta’sir ko’rsatishning shakl va metodlari.

  47. Tarbiya texnologiyalari.

  48. Kasb-hunar kollejlaridagi tarbiyaviy ishlarning asosiy mazmuni va vazifalari.

  49. Guruh rahbari ishini tashkil etish metodikasi.

  50. Guruh rahbarining o’quvchilarnio’rganish metodikasi.

  51. Shaxsni shakllantirishda tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish. yo’llari va vositalari.

  52. Mahalla va oilada bola tarbiyasi.

  53. Kollej, oila va mahalla hamkorligining mazmuni.

  54. Guruh raxbarining ota-onalar bilan olib boradigan ishlari mazmun va mohiyati.

  55. Guruhdan va kollejdan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish metodikasi.

  56. Tarbiyaviy ishlarni amaliyotda tadbiq etishda pedagogik mahorat va uning asosiy tamoyillari.

  57. Ota-onalar bilan hamkorlikni yo’lga qo’yishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari.

  58. Tarbiya metodikasi ilmini shakllantirishga ta’sir etuvchi fan sohalar tizimi.

  59. Guruh rahbarining milliy tarbiyani amalga oshirishlari uchun zarur bo’ladigan shaxsiy va kasbiy sifatlar.

  60. O’quvchilarning darsda va darsdan tashqari tarbiyaviy jarayonlarida mustaqil ishlarini tashkil etish.

  61. Ta’lim tizimini boshqarish davlat organlari.

  62. Qadimgi yunon faylasuflarining pedagogik va psixologik qarashlari.

  63. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda ta’lim tizimi.

  64. Islomda ta’lim-tarbiya.

  65. Maxsus pedagogika.

  66. Oila tarbiyasining shakl, metod va vositalari

  67. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda ta’lim tizimi.

  68. Axloqiy tarbiya haqida umumiy tushunchalarni keltiring.

  69. Pedagogika fanlar tizimi.

  70. Pedagogika fanining ilmiy tadqiqot metodlari.

  71. Ta’lim metodlari.

  72. Psixik faolligiga ko’ra xotira turlari.

  73. Temperament tiplari va ularning psixologik tahlili.

  74. Xotiraning jarayonlari

  75. Kasbiy kamolotda xayol (fantaziya)ning ahamiyati.

  76. Psixologiyaning boshqa fanlar bilan aloqasi

  77. G’arb olimlarining psixologik qarashlari.

  78. Shaxsiy motiv va motivasiya.

  79. Kasb psixologiyasining ilmiy tadqiqot metodlari.

  80. Rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimi

  81. Pedagogik texnologiya tushunchasini izohlang.

  82. Dasturli o’qitish texnologiyasini yoriting.

  83. Didaktik jarayon tushunchasini izohlang.

  84. An’anaviy o’qitish texnologiyasini yoriting.

  85. Insoniy shaxsli texnologiyasini (Sh.A.Amonashvili) izohlang.

  86. Muammoli vaziyatlar tuzish metodikasini yoriting.

  87. Pedagogik texnologiya prinsiplarini izohlang.

  88. Interfaol ta’lim mohiyati va mazmunini yoriting.

  89. O’quv materialining belgili modellari asosida ta’limni jadallashtirish texnologiyasini (V.F.Shatalov texnologiyasi) izohlang.

  90. Muammoli o’qitish texnologiyasining mazmunini izohlang.

  91. Pedagogik texnologiya tushunchasining jihatlarini yoriting.

  92. Pedagogik texnologiya tushunchasining darajalarini yoriting.

  93. Rivojlantiruvchi ta’limning mazmunini yoriting.

  94. V.A. Zankovning rivojlantiruvchi ta’lim tizimini yoriting.

  95. D.B.El’konin V.V. Davidovning rivojlantiruvchi o’qitish tizimini izohlang.

  96. O’qitishni individuallashtirish texnologiyasi mohiyatini yoriting.

  97. Kompyuterli o’qitish texnologiyasini yoriting.

  98. O’qitish metodlari konsepsiyasini yoriting.

  99. O’qituvchi faoliyat turlarini izohlang.

  100. O’qituvchi uchun zaruriy bilimlar sohalarining asosiy mazmunini yoriting.

  101. O’qitishning tashkiliy shakllarini izohlang.

  102. Ta’lim mazmunini yoriting.

  103. “Aqliy hujum” metodini yoriting.

  104. “Blis so’rov” metodini yoriting.

  105. “Venn diagrammasi” grafik organayzerini yoriting.

  106. “Keys-stadi” metodini yoriting.

  107. “Klaster” grafik organayzerini yoriting.

  108. “Rezyume” metodini yoriting.

  109. “Sinkveyn” metodini yoriting.

  110. “T-jadval” grafik organayzerini yoriting.

  111. “Baliq skeleti” grafik organayzerini yoriting.

  112. “Bumerang” metodini yoriting.

  113. “Assisment” metodini yoriting.

  114. “Chalkashtirilgan zanjirlar ketma-ketligi” metodini yoriting.

  115. “BBB” metodini yoriting.

  116. “Kichik guruhlarda ishlash” metodini yoriting.

  117. B.Blum taksonomiyasining kognetiv sohasi bo’yicha o’quv maqsadlarini yoriting.

  118. Kadrlar tayyorlash milliy modelini izohlang.

  119. O’yin texnologiyasining mohiyatini izohlang.

  120. Pedagogik texnologiyaning asosiy sifatlarini yoriting.

  121. Ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti va ularning tarixiyligi.

  122. Tarbiyada shaxs rivojlanishining biologik va psixologik asoslari.

  123. Tarbiyaning mazmuni va asosiy yo’nalishlari.

  124. Ta’lim – tarbiyaning zamonaviy konsepsiyasi.

  125. Xarakter va shaxs.

  126. Maxsus fan o’qituvchisining o’quv-me’yoriy hujjatlari.

  127. Maxsus fanlarni o’qitishning shakl, metod va vositalari.

  128. Maxsus fanlarni o’qitish mazmuni.

  129. Maxsus fanlarni o’qitishning auditoriyadan tashqari shakllari.

  130. Maxsus fanlarni o’qitishda ta’lim texnologiyalaridan foydalanish.

  131. Ta’lim jarayonining me’yoriy xujjatlari.

  132. Zamonaviy darsga quyiladigan talablar.

  133. Materialni og’zaki bayon qilish metodidan foydalanish metodikasi.

  134. Maxsus fanlarni o’qitishda interfol metodlarining ahamiyati.

  135. Dars turlaridan foydalanish metodikasi.

  136. Dars tahlil qilish metodikasi va dars taxlili turlari.

  137. Kasb-hunar kollejlaridagi tarbiyaviy ishlarning asosiy mazmuni va vazifalari.

  138. Tarbiyaviy ishlarning milliy va nazariy asoslari.

  139. Guruh rahbari ishini tashkil etish metodikasi.

  140. Jamoa va jamoa orqali shaxsni tarbiyalash.

  141. Shaxsni shakllantirishda tarbiyaviy tadbirlarni tashkil yetish yo’llari va vositalari.

  142. Mahalla va oilada bola tarbiyasi.

  143. Kollej, oila va mahalla hamkorligining mazmuni.

  144. Guruh rahbarining ota-onalar bilan olib boradigan ishlari mazmun va mohiyati.

  145. Milliy tarbiyaning mazmun va mohiyati.

  146. Guruhdan va kollejdan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish metodikasi.

  147. Chorva mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash texnologiyasi va standartlashning xalq xo‘jaligidagi ahamiyati.

  148. So‘yishga mo‘ljallangan qishloq xo‘jalik hayvonlarini tashish va undagi zooveterinariya tadbirlari.

  149. Qoramol va otlarni semizlik darajasini aniqlash.

  150. Qoramol va otlarni so‘yish jarayoni.

  151. Qoramol va otlarning go‘sht mahsuldorligi va go‘shtining sifati

  152. Quy, echki va cho‘chqalarning semizlik darajasini aniqlash.

  153. Qo‘y, echki va cho‘chqalarni so‘yish jarayoni.

  154. Qo‘y, echki va cho‘chqalarning go‘sht mahsuldorligi va go‘shtining sifati.

  155. Parrandalarni so‘yish jarayoni.

  156. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini veterinariya-sanitariya asosida baholash tartibi.

  157. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini tamg‘alash.

  158. Go‘shtning mol-tovar xususiyati.

  159. Go‘shtning sifatiga ta’sir etuvchi omillar.

  160. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini saqlash.

  161. Go‘sht va go‘sht mahsulotlarini dudlash yo‘li bilan konservatsiyalash.

  162. Turli qishloq xo‘jalik hayvonlari va parrandalari go‘shtining texnologik va kulinariya xususiyatlari.

  163. Go‘sht qo‘shimcha mahsulotlarini qayta ishlash.

  164. Jun, teri, par, pat, shox, tuyoqlar va suyak-go‘sht qo‘shimcha mahsulotlariga ishlov berish.

  165. Ozuqabop yog‘larni va qonni qayta ishlash jarayonlari.

  166. Qo‘shimcha mahsulotlarni konservatsiyalash usullari.

  167. Turli bankali go‘sht mahsulotlarining sifati.

  168. Dudlangan kolbasalarning sifati va ishlab chiqarish.

  169. Qaynatilgan kolbasalarning sifati va ishlab chiqarish.

  170. Sut va sut mahsulotlarini konservatsiyalash.

  171. Tuxumning mol-tovar xususiyati.

  172. Asalning mol-tovar xususiyati.

  173. Standartlashda ilmiy tehnikaning o‘rni, uning qishloq xo‘jaligida qo‘llanilishi.

  174. So‘yishga mo‘ljallangan parrandalarini tashishda sodir bo‘ladigan stress holatlar, ularning sabablari va oldini olish.

  175. Turli kasal hayvonlardan olingan go‘shtlarni ishlatish qoidalari.

  176. Go‘sht ishlab chiqarishda xomashyo sifatida qo‘llaniladigan quyon, nutriyalarning so‘yim ko‘rsatkichlari, go‘shtining xususiyatlari.

  177. Zebuning so‘yim ko‘rsatkichlari, go‘shtining xususiyatlari.

  178. Semizlik darajasiga, qarab turli hayvonlar go‘shtining kimyoviy tarkibini o‘zgarishi.

  179. Oriq hayvonlar go‘shtining morfologiyasi.

  180. Go‘sht tarkibidagi mineral moddalar va ularning ahamiyati.

  181. Go‘sht va go‘sht mahsulotlari saqlanadigan omborxonalar.

  182. Saqlangan go‘shtlarning tarkibida bo‘ladigan o‘zgarishlar.

  183. Har xil kolbasa mahsulotlarini dudlangan pishirilgan holda tayyorlash texnologiyasini o‘rganish.

  184. Qishloq xo’jalik xayvonlarini semizlik darajasiga qarab katigoriyalarga bo’lish.

  185. O‘rdak, g‘oz va kurkalardan olingan tuxumlarni ishlatish qoidalari.

  186. Saqlash jarayonida tuxumda bo‘ladigan turli o‘zgarishlar.

  187. Asalning tabiiyligini buzilishini aniqlash usullari.

  188. Asalni organoleptik baholash.

  189. Sut va sut mahsulotlarini saqlashda ro’y beradigan o’zgarishlar

  190. Go‘sht qo‘shimcha mahsulotlarini navlarga ajratish.

  191. Ichki yog’larni qayta ishlash

  192. Chorvo mallarini so’yishga tayyorlash va zabilovka jarayani

  193. Turli bankali go‘sht mahsulotlarining tayyorlash texnologiyasi

  194. Dudlangan kolbasalarning tayyorlash texnologiyasi

  195. Qaynatilgan kolbasalarning tayyorlash texnologiyasi

  196. Sut va sut mahsulotlarini tayyorlash texnologiyasi

  197. Tuxumni saralash va navlarga ajratish

  198. Asalning turlari va saqlash

  199. Standartlashni maxiyati va zarurligi nimalardan iborit

  200. Sir tayyorlash texnologiyasi

  201. Turli qishloq xo‘jalik hayvonlari sutining kimyoviy tarkibi.

  202. Tuxumning mol-tovar xususiyati.

  203. Ona asalari suti xaqida malumot.

  204. Nordon sui maxsuloilarini ishlab chiqarish texnologiyasi

  205. Chorvachilik mahsulotlarining standartlarini standartlashning o‘ziga xos xususiyatlari.

  206. Chorvachilik mahsulotlarining oziq – ovqat, biologik va energetik qiymati.

  207. Naslchilik ishi nima ?

  208. Seleksiya nima?

  209. Seleksiyaning asosiy elementlariga nimalar kiradi?

  210. Naslchilik ishi buyicha davlat tadbirlariga nimalar kiradi ?

  211. Naslchilik ishining asosiy elementlari.

  212. Naslchilik ishi bilan seleksiya faning bog‘liqligi.

  213. O‘sish yoki miqdoriy o‘zgarish deb nimaga aytiladi?

  214. Rivojlanish deb nimaga aytiladi ?

  215. Hayvonlarida embrional davri necha kichik davrga bo‘linadi ?

  216. Konstitutsiya deb nimaga aytiladi?

  217. Ekster’er nima va bu termin kim tomonidan qachon fanga

  218. kiritilgan ?

  219. Qishloq xo‘jalik xayvonlarining ekster’erini o‘rganish usullari.

  220. Inter’er deb nimaga aytiladi va bu ta’limotning asoschisi kim?

  221. Inter’erni o‘rganish usullari.

  222. Sut maxsuldorligi qanday xisobga olinadi?

  223. Sut yog‘ini xisobga olish usuli ?

  224. Nasl- nasab shajarasi nima ?

  225. Juftlash yoki saralash nima ?

  226. Urchitish usullari to‘g‘risida tushuncha ?

  227. Go‘sht maxsuldorligi qaysi ko‘rsatkichlar bilan baholanadi?

  228. So‘yim massasi va so‘yim chikimi deb nimaga aytiladi?

  229. Zot deb nimaga aytiladi ?

  230. Zotlar qanday klassifikatsiyalanadi ?

  231. Liniya yoki tizim deb nimaga aytiladi ?

  232. Oila deb nimaga aytiladi ?

  233. CH.Darvin tanlashni kanday klassifikatsiyalagan ?

  234. Urchitish usullari necha guruxga bo‘linadi ?

  235. Sof zotli urchitishning asosiy maksadi nima ?

  236. Xonakilashtirishning asosiy markazlariga kaysi joylar kiradi?

  237. Xonakilashtirishda kanday uzgarishlar ruy bergan ?

  238. Qon kuyish chatishtirish usuli nima uchun ko‘llaniladi ?

  239. Zavod chatishtirish usuli nima uchun kullaniladi ?

  240. Almashlab chatishtirish nima ?

  241. Sanoat chatishtirishi nima uchun ishlatiladi ?

  242. Geterozis deb nimaga aytiladi ?

  243. Qon singdirish chatishtirish usuli nima ?

  244. O‘zbekistonda qanday qoramol zotlari urchitiladi ?

  245. O‘zbekistonda qanday qo‘y zotlari urchitiladi ?

  246. O‘sishning kanday konuniyatlari bor?

  247. O‘sishni o‘rganish usullari ?

  248. Turli xayvon turlarida usish jarayoni kancha davom etadi ?

  249. Turli kishlok xujalik xayvonlarida bugozlik davri kancha davom etadi.

  250. Konstitutsiya deb nimaga aytiladi ?

  251. SHivitsariya olimi U. Dyurst xayvonlar konstitutsional tipini nechaga bo‘lgan va qanday nomlanadi ?

  252. O‘zbekistonda qanday cho‘chqa zotlari urchitiladi?

  253. Q-x xayvonlarining ekster’erini o‘rganish usullari.

  254. Tana tuzilish indeksi deb nimaga aytiladi va uning kullanilishi?

  255. Laktatsiya nima ?

  256. O‘zbekistonda qanday qoramol zoti yaratilgan?

  257. Servis va qurik bokilish davri nima ?

  258. Sigirlar nechanchi tug‘imgacha sut maxsuldorligi oshib boradi ?

  259. Sut maxsuldorligini xisobga olish usullari .

  260. Konditsiya nima ?

  261. Uy xayvoni deb nimaga aytiladi?

  262. Konditsiya necha xil bo‘ladi ?

  263. Zotlar qanday klassifikatsiyalanadi ?

  264. Qoramol zotlari mahsuldorligi bo‘yicha necha xilga bo‘linadi ?

  265. Sun’iy tanlash qanday turlarga bulinadi?

  266. Seleksiya deferensiali nima ?

  267. Xayvonlarning kelib chiqishiga qarab tanlash.

  268. Nasl – nasab shajarasi turlari ?

  269. Nasl- nasab shajarasi odatda necha qator tuziladi ?

  270. Juftlash shakillari

  271. Juftlash usullari.

  272. Urchitish usullari tug‘risida tushuncha.

  273. Urchitish usullari necha guruxga bulinadi ?

  274. Sof zotli urchitishning asosiy maksadi nima ?

  275. CHatishtirish deb nimaga aytiladi ?

  276. Naslchilik ishining chorvachilikdagi axamiyati.

  277. Naslchilik ishi fani kanday fanlar bilan bog‘liq ?

  278. Xayvonlarni xonakilashtirish qachon boshlangan?

  279. Sut yo‘nalishidagi qoramollarning asosiy seleksiya belgilari?

  280. Hayvonlarni xonakilashish jarayoni qanday tekshirish usullari yordamida o‘rganiladi ?

  281. Xonakilashish darajasiga qarab hayvonlar qanday guruhlarga bulinadi?

  282. Uy hayvonlari deb qanday hayvonlarga aytiladi?

  283. Qishloq xo‘jalik xayvonlari deb qanday hayvonlarga aytiladi?

  284. Qoramollarning yovvoyi ajdodi nima ?

  285. Domestikatsion o‘zgarishlar deb nimaga aytiladi

  286. Morfologik uzgarishlarga nimalar kiradi ?

  287. Fiziologik o‘zgarishlarga nimalar kiradi ?

  288. Go‘shtdor qoramollarning asosiy seleksiya belgilari.

  289. O‘sish va rivojlanishning qanday qonuniyatlari bor ?

  290. CHo‘chqalarning asosiy seleksiya belgilariga nimalar kiradi?

  291. Embrional davri qaysi fazalarga bulinadi ?

  292. Postembrional, davr qaysi fazalarga bulinadi ?

  293. Embrionalizm nima ?

  294. Infantilizm nima ?

  295. Konstitutsiya nima ?

  296. Dyurstning konstitutsiya tiplari klassifikatsiyasi nimaga asoslangan ?

  297. Nafas olish tipi qanday bo‘ladi ?

  298. P.N.Kuleshov va M.F.Ivanovlarning konstitutsiya tiplari.

  299. Ekster’er nima ?

  300. Ekster’erni urganishning qanday usullari mavjud ?


  Download 43.77 Kb.
  Download 43.77 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kasb ta’limi (zootexniya) ta’lim yo’nalishi talabalari uchun ixtisoslik fanlaridan Davlat Attestasiyasi savollari III. Umumkasbiy fanlar

  Download 43.77 Kb.