• HUJJATLARI TOSHKENT – 2015 Mundarija
 • OCHIQ DARSNING O‘TKAZILISHIGA OID UMUMIY MALUMOTLAR: 1.Ochiq dars sanasi
 • 3.Ochiq dars o‘tkazilgan vaqt
 • 8. Ochiq dars mavzusi
 • 10.Ochiq dars uchun belgilangan ichki ekspert
 • 12.Ochiq darsda erkin kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan kafedra o‘qituvchilari
 • 14.Ochiq dars natijalari kafedra yig‘ilishida muhokama qilingan sana
 • Umumiy psixologiya
  Download 0,71 Mb.
  bet1/4
  Sana18.11.2020
  Hajmi0,71 Mb.
  #12519
    1   2   3   4

  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

  OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

  NIZOMIY NOMIDAGI

  TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

  “UMUMIY PSIXOLOGIYA”

  KAFEDRASI O’QITUVCHISI

  MUHAMEDOVA DILBAR GAFURJANOVNANING


  “ВOЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ” FANIDAN

  “ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

  MAVZUSI BO‘YICHA “Musiqa o’qitish metodikasi 303, Tasviriy san’at va muhandislik o’qitish metodikasi 304, Kimyo o’qitish metodikasi 303, Biologiya o’qitish metodikasi 303, Gеоgrafiya o’qitish metodikasi 303,

  Mehnat o’qitish metodikasi 302” YO’NALISHLARI GURUHLARIDA 2015 YIL 22 OKTABRDA O‘TKAZGAN OCHIQ MA'RUZA MASHG‘ULOTI  HUJJATLARI
  TOSHKENT – 2015
  Mundarija:
  1.Ochiq darsning o‘tkazilishi haqidagi e'lon matni

  2. Ochiq darsning o‘tkazilishiga oid umumiy ma'lumotlar.

  3.Ma'ruza mashg‘ulotining texnologik ishlanmasi.

  4. Mashg‘ulot mavzusi bo‘yicha ma'ruza materiallari.

  5.Mavzu bo‘yicha ko‘rgazmali materiallar.

  6.Mavzu yuzasidan talabalar bilimini tekshirish uchun tavsiya etiladigan mashq va topshiriqlar.

  7.Ochiq darsning kafedra yig‘ilishidagi muhokamasi bo‘yicha yig‘ilish bayonidan ko‘chirma.

  8.Ochiq darsga tashqi va ichki ekspertlar tomonidan taqdim etilgan taqrizlar.

  E'LON

  “UMUMIY PSIXOLOGIYA”

  KAFEDRASI O’QITUVCHISI

  MUHAMEDOVA DILBAR GAFURJANOVNA TOMONIDAN

  “ВOЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ” FANIDAN

  “ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ” “Musiqa o’qitish metodikasi 303, Tasviriy san’at va muhandislik o’qitish metodikasi 304, Kimyo o’qitish metodikasi 303, Biologiya o’qitish metodikasi 303, Gеоgrafiya o’qitish metodikasi 303, Mehnat o’qitish metodikasi 302” YO’NALISHLARIDA 2015 YIL 22 OKTABRDA OCHIQ NAMUNAVIY MARUZA MASHG’ULOTI BO’LIB O’TADI

  JUMA 2-JUFTLIK

  5-ZAL


  OCHIQ DARSNING O‘TKAZILISHIGA OID UMUMIY

  MA'LUMOTLAR:
  1.Ochiq dars sanasi: 22.10.2015.

  2.Ochiq dars o‘tkazilgan ta'lim yo‘nalishi: Musiqa o’qitish metodikasi 303, Tasviriy san’at va muhandislik o’qitish metodikasi 304, Kimyo o’qitish metodikasi 303, Biologiya o’qitish metodikasi 303, Gеоgrafiya o’qitish metodikasi 303, Mehnat o’qitish metodikasi 302 yo’nalishlari guruhlari

  3.Ochiq dars o‘tkazilgan vaqt: 10:30-11:50

  4.Ochiq dars o‘tkazilgan joy: 5-zal

  5.Ochiq dars turi: ma'ruza

  6.Ochiq darsda ishtirok etgan akademik guruhlar: rus guruhlar

  7.Ochiq dars otkazilgan fan: Возрастная и педагогическая психология

  8.Ochiq dars mavzusi: Особенности развития психики в подростковом возрасте

  9.Ochiq dars maqsadi: Talabalarga psixik rivojlanish tushunchasi, uning o’ziga xos xususiyatlari, psixik rivojlanishning asosiy qonuniyatlari, psixik rivojlanishning asosiy omillari, psixik rivojlanishni davrlashtirish muammosi, yosh davrlarining yetakchi faoliyat nuqtai nazaridan tasniflanishi (D.B.Elkonin), psixik rivojlanishda yosh davri inqirozi muammosi haqida ma’lumot berish.

  10.Ochiq dars uchun belgilangan ichki ekspert: Toshkent davlat pedagogika universiteti “Umumiy psixologiya” kafedrasi dotsenti, psixologiya fanlari nomzodi X.Qodirova.

  11.Ochiq dars uchun belgilangan tashqi ekspert: O’zbekiston milliy universiteti dotsenti, psixologiya fanlari nomzodi G.To’laganova.

  12.Ochiq darsda erkin kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan kafedra o‘qituvchilari: stajer-o‘qituvchi I.I.Rahimova, G.Yakubova

  13. Ochiq darsda qo‘llanilgan axborot va pedagogik texnologiya: taqdimot ma'ruza orqali muammoli masalalarni shakllantirish uslubiyoti, “Nima uchun” texnologiyasi

  14.Ochiq dars natijalari kafedra yig‘ilishida muhokama qilingan sana: 15.10.2015

  MAVZU BO‘YICHA TALABALAR BILIMINI TEKSHIRISH UCHUN MASHQ VA TOPSHIRIQLAR

  1. Takrorlash va muhokama qilish uchun savollar.


  1) Psixik taraqqiyotning omillari, shartlari va хarakatlantiruvchi kuchlari xaqida ma'lumot bering.

  2) Psixik taraqqiyot va ta'limning o‘zaro munosabati deyilganda nimani tushunasiz?

  3) Psixik taraqqiyotning qonuniyatlari nimalardan iborat?

  4) Yetakchi faoliyat deyilganda nimani tushunasiz?

  5) Yosh davrlarini tasniflab bering.

  6) Yosh davrlarini tabaqalash borasidagi turli nazariyalar haqida ma'lumot bering.


  2. Mavzuni mustahkamlash uchun test topshirig‘i:
  1. "Ta'lim psixik rivojlanishning orqasidan boradi va unga moslashadi" degan fikrni ilgari surgan olimni aniklang?

  A) V. Shtern;

  B) J. Piaje;

  V) L.S. Vigotskiy.


  2. Inson shaxsining tarkib topishi asosan nechta omillarning ta'siriga bog‘liqdir?

  A) 3 ta


  B) 2 ta

  V) 4 ta.
  3.O‘quv faoliyati - bu shunday faoliyatki,

  A) U kelajakka yo‘naltirilgan rivojini belgilaydi;

  B) U bevosita, kishilarni ijod kilishga, meхnat bilan shug’ullanishga undaydi;

  V) Unda shaxsning psixik jarayonlari shakllanadi va rivojlanadi, uning asosida yangi faoliyatlar yuzaga keladi.
  4. "Bola taraqqiyotini хech mahal maktab ta'limidan tashqaridagi soha deb хisoblash mumkin emas" - bu fikrni ilgari surgan olimni aniklang?

  A) P.P.Blonskiy;

  B) V.V.Davidov;

  V) L.S.Vigotskiy.


  5. Yosh davrlarini tabaqalash bo‘yicha qaysi psixolog olimlar ish olib borganlar?

  A) L.S.Vigotskiy, P.P.Blonskiy, A.A.Lyublinskaya;

  B) B.G.Ananev, D.B.Elkonin, A.V.Petrovskiy;

  V) Barcha javoblar to‘g‘ri.


  6. Yosh davrlari to‘g‘ri tasniflangan qatorni aniqlang?

  A) Chaqaloqlik, go‘daklik, ilk bolalik,kichik maktab yoshi, o‘smirlik, ilk o‘spirinlik, o‘spirinlik davri, yetuklik, keksalik davri;

  B) Chaqaloqlik, kichik maktabgacha davr, o‘smirlik davri, ilk yoshlik davri, yetuklik, keksalik davri;

  V) Bolalik, bog‘cha yoshi, maktabgacha davr, o‘spirinlik davri, yoshlik, o‘smirlik, yetuklik davri.  3. Nima uchun texnologiyasini to‘ldiring.

  Inson shaxsining tarkib topishi asosan qaysi omillarning ta'siriga bog‘liq?

  Текст лекции

  1.Общая характеристика данного возраста

  2. Кризис подросткового возраста

  3. Социальная ситуация

  Подростковый возраст или его еще называют отрочество – это этап в индивидуальном развитии, находящийся между дет­ством и ранней юностью. Он охватывает период от 10-11 до 13-14 лет.

  Основная особенность подросткового периода — резкие, качественные изменения, затрагивающие все стороны раз­вития.

  У разных подростков эти изменения происходят в разное время: некоторые подростки развиваются быстрее, некоторые в чем-то отстают от остальных, а в чем-то опе­режают их и т. п. Например, девочки во многих отношени­ях развиваются быстрее, чем мальчики. Кроме того, и пси­хическое развитие каждого происходит неравномерно: одни стороны психики развиваются быстрее, другие медленнее.

  Начало отрочества характеризуется появлением ряда специфических черт, важнейшими из которых являются стремление к общению со сверстниками и появление в поведе­нии признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою самостоятельность, независимость, личностную авто­номию. Все эти черты появляются в предподростковом пе­риоде развития (приблизительно 10—11 лет), но наибо­лее интенсивно развиваются в подростковом возрасте (при­мерно 11—14 лет).

  Подростковый период — время бурного и плодотворного развития познавательных процессов. Период от 11 до 15 лет характе­ризуется становлением избирательности, целенаправленнос­ти восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и логической памяти. Наиболее важен в этом отношении период 11—12 лет — время перехода от мышления, основанного на оперировании конкретными представлениями к мышлению теоретическо­му, от непосредственной памяти к логической.В интеллектуальной деятельности школьников в пери­од отрочества усиливаются индивидуальные различия, свя­занные с развитием самостоятельного мышления, интеллек­туальной активности, творческого подхода к решению за­дач, что позволяет рассматривать возраст 11—14 лет как сензитивный период для развития творческого мышления.

  Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникающее у него представление о себе как уже не о ребенке - "чувство взрослости". Подросток отвергает свою принадлежность к детям, но у него  еще нет в ощущениях, полноценной  подлинной взрослости, хотя есть потребность в признании его взрослости окружающими. Происходит становление нового уровня самосознания, Я-концепции,выражающегося в стремлении понять себя, свои воз­можности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое отличие — уникальность и неповторимость. Отрочест­во характеризуется, прежде всего, повышением значимости Я-концепции, системы представлений о себе, формирова­нием сложной системы самооценок на основании первых попыток самоанализа, сравнения себя с другими. Проис­ходит переход от ориентации на оценку окружающих к ори­ентации на самооценку, формируется представление о Я-идеальном. Именно с подросткового возраста сопоставле­ние реальных и идеальных представлений о себе становится подлинной основой Я-концепции школьника. Одной из проблем подросткового возраста является неблагоприятная Я-концепция (слабая вера в себя, боязнь получить отказ, низкая самооценка), возникнув, приводит в дальнейшем к нарушениям поведения. Указывают следующие воздействия неблагоприятной Я-концепции.

  1. Снижение самоуважения и часто как следствие — соци­альная деградация, агрессивность и преступность.

  2. Стимуляция конформистских реакций в трудных ситуациях. Такие молодые люди легко поддаются влиянию группы и втягиваются в преступные действия.

  3. Глубокое изменение восприятия. Так, молодые люди с негативной самооценкой с трудом сознают, что совершают хорошие поступки, так как считают себя неспособными к ним.

  По мере взросления появляется более реалистичная оценка собственной личности и возрастает независимость от мнения родителей и учителей.  Новый уровень самосознания, формируясь под влия­нием ведущих потребностей возраста, — в самоутвержде­нии и общении со сверстниками, одновременно определя­ет их и влияет на их развитие.Процесс развития подростка тесно связан с возрастными особенностями, которые оказывают значительное влияние на формирование личности. Подростковый возраст считается более трудным для обучения и воспитания, чем любой другой. В подростковом возрасте совершается переход от детства к взрослости и связан с серьезной перестройкой психики, ломкой старых, сложившихся форм отношений с людьми, изменением условий жизни и деятельности. Психология установила, что движущими силами развития подростка являются противоречия между порождаемыми его деятельностью новыми потребностями и возможностью их удовлетворения; между растущими требованиями к подростку со стороны общества, взрослых, коллектива и наличными формами поведения подростка. Разрешаются эти противоречия путем формирования более высокого уровня психического развития, более сложных форм и видов деятельности, ряда новых качеств личности. В результате осуществляется переход подростка на более высокую ступень психического развития.С переходом в средние классы изменяется содержание обучения: от системы фактов и явлений, понимания простых и конкретных отношений между ними школьники переходят к систематическому изучению основ наук. А это требует от подростков психической деятельности более высокого уровня – глубоких обобщений и доказательств, понимания более сложных и абстрактных отношений между объектами формирования отвлеченных понятий, более высокого уровня произвольного внимания и запоминания. Старые формы обучения, учебной деятельности вступают в противоречие с этими новыми потребностями и задачами.

  У школьника существенно меняются его общественная позиция, положение в системе общественных отношений. Новая социально организованная и стимулированная деятельность подростка является основой, условием и средством развития его психики, его личности.Содержательная характеристика подросткового возраста меняется с течением времени, потому что меняются биологические и особенно социальные условия существования человека.Границы подросткового возраста примерно совпадают с обучением в V-VIII-ом классах средней школы, за эти 3 года бывший ребенок становится почти взрослым человеком, трудности этого периода развития отражены в названиях – переходный, трудный, критический возраст. Масштабы происходящих перестроек значительны и касаются организма, самосознания, способов социального взаимодействия, интересов, познавательной и учебной деятельности, нравственных позиций. Основным фактором развития личности подростка является его собственная социальная активность, направленная на вхождение в мир взрослых.Пусковым механизмом этого процесса является переход к завершающему этапу созревания организма. Его перестройка начинается с активизации деятельности гипофиза, его передней доли, гормоны которой стимулируют рост тканей и функционирование желез внутренней секреции. Эта скрытая гормональная перестройка обусловливает характерный для подростка скачок в росте и половое созревание, ведущее к появлению новых ощущений, чувств, переживаний. Акселерация физического развития сдвигает эти процессы у девочек с 11-12 лет на 9-10 лет, у мальчиков – с 13-15-ти – на 12-13 лет. Сроки начала полового созревания и его завершения различны не только у детей разного пола, но даже в пределах одного пола.Несмотря на значительные внешние изменения, происходящие в этом возрасте, говорить об окончательном формировании взрослого организма преждевременно, так как наблюдается неравномерность развития отдельных органов и систем, нередко приводящая к дисгармоничному типу развития, сопровождающемуся функциональными нарушениями, плохим самочувствием и быстрой утомляемостью. Умственное и физическое напряжение, особенно длительное нервное напряжение и сильные отрицательно окрашенные эмоциональные переживания, могут быть причиной функциональных нарушений в деятельности сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Вообще перестройка эндокринной системы часто является причиной общей неуравновешенности подростка, его раздражительности, двигательной активности, периодической вялости и апатии. Неравномерность роста и главным образом непропорциональность развития костей и мышц приводят к известной неуклюжести, угловатости, характеризующих подростка. Это временное нарушение координации движений проходит по мере овладения телом.Все происходящие изменения, их соответствие или несоответствие принятым стандартам, характерным для данной возрастной группы в этот период, осознаются подростками и глубоко переживаются. Это может усугубить общую неуравновешенность и даже привести к психологическим травмам. Такие переживания могут обостряться и в связи с возникновением интереса к противоположному полу, к собственной внешности.В V-VI-ом классах внимание мальчиков и девочек весьма специфично, так как ситуация достаточно сложна: девочки в это время заметно обгоняют в своем развитии мальчиков, которые могут проявлять себя только по-детски. Дружба между мальчиками и девочками наблюдается достаточно редко.В VII-VIII-ом классах положение меняется, исчезает непосредственность, взаимная привязанность проявляется очень эмоционально и может занимать довольно большое место в жизни (свидания, прогулки, походы в кино, на дискотеку и т.п.). Романтические отношения могут развиваться по типу дружеских, товарищеских при наличии содержательной основы в виде общих увлечений. Интерес к сверстникам противоположного пола оказывает определенное внимание на развитие личности: проявляется влияние к другому человеку, его состояниям, как к своим собственным, создаются условия для мобилизации возможностей личности стать лучше, внимательнее, заботливее. В VII-VIII-ом классах появляются смешанные компании, а общение в целом выходит за рамки школы и выделяется в отдельную, очень важную для подростка сферу жизни, иногда отодвигающую на задний план учение и другие дела. При этом четко проявляются две тенденции: к общению и совместной со сверстниками деятельности и желанию быть принятым, уважаемым. Неблагополучие в отношениях, разрушение дружбы переживаются как тяжелая драма. Самая неприятная для подростка ситуация – это искреннее осуждение коллектива, товарищей, а самое тяжелое наказание – открытый негласный бойкот, нежелание общаться. Подростки, не принятые в своем учебном или другом коллективе, нередко ищут признания в других, в том числе и асоциальных группировках.

  По складу личности младший подросток – общественник. Ребят привлекает коллективный способ жизни и деятельности, они тянутся к совместной общественнополезной деятельности, активному участию в жизни коллектива. В любом мероприятии они предпочитают быть деятелями, а не созерцателями, проявить активность, самостоятельность, инициативу. Серьезные изменения претерпевают отношения подростка со взрослыми (родителями, учителями). Свои новые права подросток распространяет прежде всего на сферу отношений с ними. Он начинает сопротивляться категорическим требованиям взрослых, протестует против ограничения его самостоятельности, всяческой опеки, мелочного контроля, отношения к нему, как к маленькому. Он требует учитывать его интересы, отношения, мнения, хотя они не всегда достаточно разумны и зрелы. Расширяя свои права на самостоятельность, уважение к личности, подросток в большинстве случаев не имеет возможности взять на себя новые обязанности. Возникшее противоречие между потребностью проявить самостоятельность и реальными возможностями ее осуществления выступает в качестве конфликтообразующего фактора. Формирование личности подростка – процесс сложный и неоднозначный: педагогическое воздействие, как правило, встречается с активным субъектом самовоспитания. Поэтому, строя работу с подростками, чрезвычайно важно понимать, на какие образцы и ценности они ориентируются, что считают важным и значимым. Эталоны же, которые выбирают для себя подростки, чрезвычайно важны: от литературного героя до человека, занимающего асоциальную позицию.В числе первых оказываются внешние образцы: сигарета, грубое слово – в устах мальчика, такие атрибуты взрослости, как прическа и грим, – у девочек, чрезмерная забота о собственной внешности, привлекательности. Подгонка своего внешнего облика под имеющиеся образцы вместо развития вкуса плодит одинаковые лица и униформы, а усвоение того, что считается популярным, без осмысления делает его формально принятым личным критерием оценки и самооценки, порождает бездуховность. Манера держаться, внешний вид – своего рода визитная карточка человека, показатель его культуры и важное условие внутреннего комфорта. Поэтому воспитание вкуса в одежде (но не подмена его излишествами), выработка характерного для человека стиля, двигательной культуры, манеры общения с людьми не должны выпадать из поля зрения воспитателей. Диктаторское отрицание устремлений молодежи при этом недопустимо. Основное средство решения проблемы – личный пример.

  Склонность к подражанию характерна для человека любого возраста, но особенно проявляют эту склонность подростки. Они подражают не только внешним образцам, но и их внутреннему содержанию. У мальчиков например популярным является эталон настоящего мужчины. Этот эталон включает, с одной стороны, силу, волю, мужество, выносливость, а с другой – верность дружбе и товарищам. В этом наборе самым значимым качеством является сила. Чтобы завоевать уважение товарищей, подросток не только демонстрирует ее (в спорте, борьбе, драке и т.п.), но нередко преувеличивает степень своей причастности к проявлению качеств мужественности. Отсюда – известная хвастливость подростка. Переход к серьезным занятиям в какой-то конкретной области и реализация полученных знаний в деятельности ставит подростка перед необходимостью самооценки своего соответствия требованиям деятельности и самосовершенствования. В этой связи подросток обращается к размышлению о своих недостатках и достоинствах, однако самостоятельно решить эти вопросы ему еще трудно в силу отсутствия как достаточно четких критериев оценки, так и психологических знаний. Помочь ему в этом может, с одной стороны, совместная деятельность, позволяющая внести коррективы в его представления о самом себе, а с другой стороны – педагог, задача которого – помочь учащемуся понять свои проблемы и трудности.

  Для старших подростков характерно стремление к самовоспитанию, однако оно сосредоточено, концентрируется вокруг поведенческих моментов (регуляции своих реакций, поступков, планирования занятий и т.п.). Особенно часто ставится задача самовоспитания воли, хотя неорганизованность чаще всего зависит от отсутствия организованности, умения и желания систематически работать. Научить этому – значит дать подростку ключ, инструмент для самовоспитания и саморазвития.

  Формирование личности подростка в значительной степени зависит от того, как сложатся в процессе его жизни и воспитания отношения между его притязаниями, самооценкой и реальными возможностями удовлетворить свои притязания, оправдать свою самооценку. Эти отношения могут сложиться по-разному: требования ребенка к себе, его притязания и самооценка могут оказаться ниже реальных и даже потенциальных возможностей, и тогда в процессе развития он не реализует их. Может случиться, что удовлетворение притязаний потребует напряжения всех сил, и это приведет к интенсивному развитию способностей. Наконец может оказаться, что притязания в какой-то области или общие притязания личности на определенное положение в обществе или коллективе превышают его возможности. В этом случае, как правило, собственный опыт, оценка со стороны других людей перестраивают самооценку и притязания и приводят их в соответствие с возможностями ребенка.

  Однако может возникнуть такое положение, когда притязания и самооценка не снижаются (момент, характерный для подростка), несмотря на опыт неудач, и в то же время ребенок не может добиться успеха, поднять свои возможности до уровня своих притязаний. Возникает разрыв между потребностями и стремлениями ребенка к их удовлетворению. Эти случаи сопровождаются тяжелым эмоциональным состоянием, чувством постоянной неудовлетворенности, эмоционального неблагополучия. Ребенок не может постоянно жить в таком состоянии, ищет выход из него.

  Одним из способов сохранения определенного отношения к себе, сохранения высокой самооценки является как бы непроницаемость для опыта. В этом случае ради сохранения привычного, удовлетворяющего ребенка отношения к себе он игнорирует свой неуспех, у него возникает неосознаваемое им самим острое эмоциональное отталкивание всего, что нарушает его отношение к самому себе, что может выбить его с привычной позиции. Такой путь приводит к неадекватному отношению к действительности, заставляет ребенка переосмыслить действительность и придать новое значение всему тому, что вызывает необходимость пересмотреть свое отношение к себе. Соответственно этому изменяется и эмоциональное отношение ребенка к действительности.

  Неадекватность отношения к действительности становится определяющим признаком такого состояния. И именно она в свою очередь не позволяет подростку преодолеть свой неуспех. Казалось бы, по логике вещей самый радикальный способ выхода из этого состояния – поднять свои достижения до уровня притязаний, во всяком случае – приложить все усилия именно в этом направлении. Однако анализ поведения подростков, находящихся в таком состоянии, показывает, что именно этого не происходит даже в тех случаях, когда подросток мог бы без особого труда преодолеть например свое отставание в учебе, связанное с неумением работать. Подросток мог бы научиться работать, но он идет не по линии увеличения усилий по овладению навыками учебной работы, а по линии игнорирования неуспеха или объяснения своих неудач происками недоброжелателей, других лиц. Мысль о том, что причины кроются в собственных недостатках, не допускается до сознания, подросток не анализирует свой неуспех, отвергает его. Отсюда возникают чувство обиды, уверенность в несправедливости оценок и несправедливом отношении со стороны других.

  Весь этот комплекс переживаний дает ребенку внутреннее основание проявлять агрессивность по отношению к тем людям и обстоятельствам, которые обнаруживают перед ним и другими людьми его несостоятельность. Такая ситуация и такое состояние называют аффектом неадекватности, который характерен для подростков и оказывает сильное влияние на формирование их личности (в частности, влияет на формирование самооценки, направленность личности, в конце концов может привести к ее деградации).

  Препятствием к возникновению аффекта является интерес ученика к содержанию дела, которым он занимается, или к самому процессу деятельности. Наличие очень сильного интереса устраняет даже саму возможность возникновения аффекта.  Кроме того, при наличии аффектогенных условий иногда возникает направленность не на самого себя, а на дело. Аффект неадекватности не только не возникает, но, напротив, может возникнуть сильная аффективная тенденция к преодолению своего неуспеха, к тому, чтобы научиться делать то, что не удается, овладеть необходимыми умениями и навыками.


  Download 0,71 Mb.
    1   2   3   4
  Download 0,71 Mb.