Kİmya dersi A. ÖĞretim programi ve kazanimlari
Download 103.84 Kb.
Sana25.03.2017
Hajmi103.84 Kb.

KİMYA DERSİ

A. ÖĞRETİM PROGRAMI VE KAZANIMLARI

1. Genel olarak bütün sınıflar düzeyinde üniteler değerlendirilecek olursa ;

9.SINIF

Ünite I:Kimya Bilimi

*Kimya nedir? Ne işe yarar? Konuları kolaylıkla kavranmıştır. Kimyanın disiplin alanları ve kariyer bilinci verilirken çevrede bulunan ilaç, boya yağ, gübre, süt fabrikası gibi tesisleri yerinde incelemek yararlı olacaktır. Okullarımızda laboratuarın donanımı ivedilikle yapılmalıdır.

*Bileşik ve formüllerin yazılması hem 1. Ünitede hem 2. Ünitede yer almaktadır. Formül yazılımının tümünün 1. Ünitede verilmesi yeterli olacaktır.

Ünite II: Atom ve Periyodik Sistem

*Atom modelleri ve temel kanunları anlatırken süre yetersizliği gözlenmektedir. Öğrencilerimiz bu konularla ilgili uygulama sorularını çözmekte zorlanmaktadır.


*Atom altı tanecikleri, Kütle numarası, İzotop atomlar gibi kavramlarda öğrencilerde eksik ve yanlış bilgiye sahip oldukları gözlenmiştir.

*Atom Modelleri verilirken bilimsel deneyleri anlatan videolara ihtiyaç vardır. *Periyodik cetvel konusu öğrenciye proje konusu olarak verilebilinir.


Ünite III:Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

*Öğrencilerimizin kuvvetli ve zayıf etkileşimleri karıştırdığı gözlenmektedir. *Kimyasal ve fiziksel değişim, Tepkime çeşitleri kavranmıştır.


Ünite IV: Maddenin Halleri

*Gaz kanunlarının tümünün verilmesi, mol kavramı için verilen süre yeterli olmamıştır. Özellikle gaz kanunlarında grafik hazırlama ve grafik yorumlama konularında başarısız olunmuştur.

*Sıvılarda hal değişim grafikler ile ilgili soruların kavratılmasında süre yetersiz bulunmuştur.

*Katılar ile ilgili özellikler kavranmıştır.

11.Sınıflar Seçmeli Kimya Dersi

Eski müfredata göre okutulacaktır.

Ünite I:Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji

Meslek lisesi öğrencilerinin Fizikokimya konularında (Sistemler, Entalpi, Entropi ,vb)

kavrama ve hesaplamalar konusunda zorlanmaktadır.

Ünite II: Reaksiyon Hızları Ve Kimyasal Denge

*Hız, denge ve bunlara etki eden faktörler kolaylıkla kavranmıştır. Ünite III : Çözeltilerde Denge

2


*PH ve POH kavratılmıştır.

*Asit ve Bazların ayrışma dengeleri , zayıf asit ve baz dengeleri, Zayıf asit ve bazların PH ve POH hesaplamalarının birçok okulumuzda öğrenci seviyemizin çok üzerinde olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle 11.sınıflarda seçmeli kimya dersi kazanımlarının meslek lisesine göre yeniden düzenlenmesi uygundur.

*Kompleks oluşumu ve Titrasyon konuları genellikle öğrenci seviyemizin üzerinde bulunmuştur.

Ünite IV: Elektrokimya

*Faraday kanunları, pil çeşitler konuları kavratılmış, elektroliz- aktiflik konuları için süre yeterli olmamıştır.

Ünite V:Çekirdek Kimyası

*Çekirdeğin yapısı, kararlılığı, doğal ve yapay radyoaktivite, fisyon ve füzyon konuları kavratılmıştır.

Genel olarak 11. Sınıf Kimya müfredatı yoğun bir program olup özellikle elektrokimya konusu Meslek liselerinde istenilen düzeyde verilememiştir .

2. Kimya programında sayısal işlem gerektiren konuların kazanımlarının kazandırılmasında güçlük yaşanmaktadır.

3. Öğretim programında önerilen öğrenme etkinlikleri öğrenci düzeyine uygundur. Kimya dersi öğretim programı ilköğretim fen ve teknoloji dersi ile ilişkilendirilmiştir. Konuların öğrencilerde bilimsel merak uyandırdığı, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamda kullanmalarını sağlayacak nitelikte hazırlandığını ve öğretim programında öngörülen etkinlik örneklerinin günlük yaşamla ilintili olduğunu, öğretim programının öğrenciler arasındaki işbirliği, dayanışma gibi sosyal ilişkilerini geliştirmektedir.

4. 9. sınıf “gazlar konusunda gerçek gaz ve ideal gaz kavramları ayırt edilmekte zorluk
çekilmektedir. Bu bakımdan gerçek gazlar konusu öğretim programında ileriki yıllara alınabilir.

Gaz - 1) uzunlik va masofani oʻlchash uchun moʻljallangan qad. oʻlchov birligi; arshin. Oʻrta Osiyo, shu jumladan Oʻzbekistonning baʼzi joylarida zar deb ham yuritilgan. Qiymati 0,71 m deb qabul qilingan.


5. 10. sınıf “Atomun Yapısı” ünitesi çok yoğundur. Fotoelektrik olay, siyah cisim ışıması gibi gereksiz ayrıntılara yer verilmiştir. Bu ünite mutlaka yeniden gözden geçirilip sadeleştirilmelidir. 6. 12. Sınıf “Elementler Kimyası” ünitesi çok yoğun olduğundan ve çok fazla ezber olduğundan öngörülen zamanda yetiştirilmesi çok zor olduğundan sadeleştirilmelidir.

7. Yeni uygulanacak öğretim programı önceki müfredata göre daha uygun hale getirilmiştir. Eski müfredatın çok yoğun olması nedeniyle bazı kazanımlar verilemiyordu. Ancak yeni programda bu biraz azaltılmıştır.

8. 10. sınıflarda ilk defa anlatılacak olan endüstri ve canlılarda enerji ünitesi ve kimya her yerde ünitesi program ve kazanımları ayrıntılı olarak incelendi. Buradaki konuların daha çok güncel konular olması nedeniyle öğrencilerin daha çok dikkatini çekeceği tahmin edilmektedir.
3

B. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

1. Derslerde genelde soru cevap, anlatım ve sunuş yöntemleri kullanılmaktadır. Bununla
beraber derslerde problem çözme tekniği kullanılarak öğrencilerin yaparak ve yaşayarak
öğrenmesi sağlanmaktadır.

2. Öğretim metot ve teknikleri, öğretim stratejilerinin yapı taşlarıdır. Bütün derslerde tek bir


metot veya teknik kullanan öğretmen çok başarılı olamaz. Gerçi öğretmenin genel bir plânı,
bir stratejisi olacaktır; Ama eğer işler plânlandığı gibi gitmiyorsa, hemen plânı gözden
geçirip gerekli hedef düzeltme, metot veya teknik değiştirme işlerini yapabilmelidir.
Günümüzde öğretim metotlarını -öğretmen, öğrenci ve ders faktörleri dışında- belirleyen
birçok gelişme vardır. Her öğretim metodu her derse, her konuya, her öğrenci grubuna, her
öğretim düzeyine uygun olmayabilir. Değişik durumlarda değişik metotların kullanılması
gerekir.

3. Ünitelere göre uygulanabilecek yöntemler;

*Çözeltiler laboratuar ortamında işlenmelidir.

*Diyaliz ve su arıtma tesislerine gezi düzenlenebilir.

*Yakıtların kulanım alanları ile ilgili videolar izlenebilir. *Petrol ürünlerini tanıtıcı film izlenebilir.

*Temiz enerji ve çevre bilinci konusunda video izlenebilir.

4. Kavram haritası, anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, anahtar kavram, akran öğretimi, üç
aşamalı tanılama, çoklu zekâ kuramı, çevre şartları, eğitsel oyunlar, hikâyeleştirme, fikir
üretme, kıyaslama, beyin fırtınası, proje çalışması, performans değerlendirmesi, küçük grup
tartışması, problem çözme yöntem ve tekniklerinden her biri öğretmenler tarafından
kullanılmaktadır.

5. Kimya eğitimi, öğrencinin başarılı olması için görselliği, dokunmayı, deneyi gerektiriyor.


6. Öğretim etkinliklerinin çok iyi planlanması sınıf ortamında başarıyı olumlu yönde
etkileyecektir. Sınıfta başarı için öğrencinin çok iyi tanınması, öğretimin buna uygun
yapılması gerekmektedir.
3- ÖĞRETİM MATERYALLERİ

1. Sınıflarda akıllı tahtaların faaliyete geçmesi derslerin daha anlaşılır olmasını sağlamıştır.

2. Kimya dersinin deneylerle desteklenmesi gerekmektedir. Böylece öğrenci yaparak-
yaşayarak öğrenecektir.

3. Sınıf panoların kullanılarak başarılı performanslar sergilenmelidir.

4. EBA’da sayısal grup dersleri ile ilgili animasyon içerikli görseller çoğaltılmalıdır.

5. Kimya dersi ünitelerine göre kullanılabilecek materyaller ;

9.SINIF KİMYA

4


1.ÜNİTE:

*Kimyanın çalışma alanları konusunda kimya tesislerine geziler düzenlenebilir. *Semboller ve Formüller konusunda oyun kartları düzenlenebilir.

2.ÜNİTE:

*Atom modelleri ile ilgili videolar kullanılabilir.

*Periyodik cetvelle ilgili performans ödevi verilebilir.

10. SINIF KİMYA

Yeni program ilk kez bu yıl işlenecektir.

1.ÜNİTE: Asit bazlar ve tuzlar

*Deney ve gözleme yer verilmelidir. Okul laboratuarları donatılmalıdır. *Temizlik ürünlerinin güvenli kullanımı için materyal hazırlanabilir. *Yaygın kullanılan tuzlar için materyal hazırlanmalıdır.

3.ÜNİTE: Endüstride ve Canlılarda Enerji

*Yakıtların kulanım alanları ile ilgili videolar izlenebilir. *Petrol ürünlerini tanıtıcı film izlenebilir.

*Temiz enerji ve çevre bilinci konusunda video izlenebilir.

4. ÜNİTE: Kimya Her Yerde

*Suyun Önemi ve tasarrufu ile ilgili video izlenir.

*Hazır gıda ve temizlik ürünlerinin etiketlerinin okunması öğretilir. Bu etiketler materyal olarak kullanılabilir.

*Bu ünite özellikle çevre bilincini vurgulayan videolar hazırlanabilir.

11. SINIF KİMYA (Yeni Programa göre)

1. ÜNİTE: Modern Atom Teorisi

*Atom gibi soyut bir konuda görsel mataryele , modellemeye ihtiyaç vardır. *Sıkça etkinlik ve tekrar yapılmalıdır.

2.ÜNİTE: Kimyasal Hesaplamalar

*Sayısal hesaplamalar konusunda yardımcı kaynaklardan yararlanıla bilinir.

3.ÜNİTE: Gazlar

* Öğrencilerimizde soru çözme alışkanlığı kazandırmak için yardımcı kaynak ve test

çözmesi önerilebilir.

4.ÜNİTE: Sıvı Çözeltiler

*Konular laboratuar ortamında işlenmelidir.

5.ÜNİTE: Kimya ve Enerji

*Termodinamik konusu işlenirken sıkça etkinlik yapılmalıdır. 6. 6.ÜNİTE : Tepkimelerde Hız ve Denge

*Etkinliklere, örnekleme, soru çözümüne önem verilmelidir.

5


7. Öğrencilere kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tabloları yaptırılabilir.

8. Laboratuarlarda yapılması mümkün olmayan, tehlikeli, zaman alıcı konu ve kavramları


öğretebilecek deneysel ortamlar oluşturulmalıdır.

9. Günün teknolojisi yeterince kullanılmalı, tanım, formül ve özellikler etkileşimli tahtaya


aktarılmalı, yazma ve silme işleminden dolayı vakit kaybı önlenmelidir. Sorular ekrana
aktarılmalı ancak çözümleri olmamalıdır.

10. Dokümanların akıllı tahtada olması ve çok kapsamlı olması gerekir. Bol miktarda PDF


doküman olmalıdır.
4- SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

1. Kültürel etkinliklerin bütün öğretmenlere eşit olarak dağıtılmalıdır.

2. Duvar gazetesi etkinliği dijital ekran ya da televizyon kullanılarak daha modern hale
getirilmelidir. (Okul ile ilgili duyurular, üniversite sınavını kazanmış öğrencilerin listesi,
okulun aldığı ödüller başarılar bu ekrandan duyurulabilir.)

3. Her sınıfın kendine ait bir etkinlik planlaması olmalıdır.

4. Kitap okuma saatinin bütün okulda uygulatılarak bu alışkanlığın kazanılmasının
sağlanmalıdır.

5. Ünlü bir kimyagerin hayatını anlatan bir sinema filmini öğrencilere izlettirmek öğrencilerin


motivasyonun arttırabilecektir.

6. TÜBİTAK yarışmaları ve bilim sergilerine geziler düzenlenmesi bu ve benzeri yarışmalara


öğrencilerin teşvik edilmesi, çalışma yapan öğrencilere kaynak ve materyal desteği
sağlanması gerekmektedir.

7. Öğrenciler arasında üçerli ders çalışma kümeleri oluşturularak ders dışında daha verimli


zaman geçirmeleri sağlanabilir.

8. Bilim fuarları açılabilir.

9. Astronomi gözlem evleri ve barajlar gibi yerlerin ziyaret edilmesi yararlı olur.

10. Proje çalışmalarına gerekenden daha fazla önem verilmeli, proje hazırlayan ve Türkiye


derecesi alan öğrencilerin sahip oldukları haklar hakkında bilgi verilmelidir.

11. Kimyasal üretim yapan kuruluşlara gezi düzenlenmelidir.

12. Mavi deniz projesine katılım gerçekleştirilmelidir.

13. Kimya bilim adamlarını tanıtıcı pano düzenlenmelidir.

14. Kimya ile ilgili bilgi ve proje yarışmaları yapılmalıdır.

5- SINIF YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI

1. Öğrencilerde kimyaya yönelik olumlu tutum ve akademik benlik tasarımı geliştirmek
amacıyla, kimya konulan öğrencinin yakın çevresi ve ilgi alanıyla ilişkilendirilmelidir.

6

Ayrıca, kimya öğretmenleri kimya konularının ilginç ve öğrencide merak duygusu uyandıracak aktif öğretim yöntem ve tekniklerini tercih etmelidirler.

2. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi uygun değilse yeni konunun öğrenilmesi,


anlamlandırılması ve yapılandırılması mümkün olmayacaktır; ön koşul bilgilere sahip
olmadan yeni bir konuya geçilse bile verimli bir öğrenme olmayacaktır. Konuyla ilgili ön
araştırma yapmaları istenir Sonuçlar değerlerin performans notu kriterleri arasında yer
alacağı belirtilir.

3. Bilimsel proje yarışmalarına katılım teşvik edilmelidir.

4. Üniversitelerin kimya bölümleri ile işbirliği yapılmalıdır.

5. Yapılan etkinliklerin geri bildirimi mutlaka yapılmalıdır.

6. Rehberlik servisi ile yapılacak çalışma sonucu başarısızlık nedenleri üzerinde durulmalıdır.

7. Akademik başarıyı arttırmak için yapılabilecek davranışlar ;

a. Öğrencilerin sorumluluk duygusunu arttırmak.

b. Öğrencinin kendine olan öz güveni sağlamak.

c. Öğrencinin okul arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmasını sağlamak.

d. Öğrenciden yapamayacağı şeyler istememek.

e. Öğrenciler ile birlikte daha çok vakit geçirmek.

f. Derste ki başarısını uygun şekilde ödüllendirip başarısızlık durumunda not ile

cezalandırmamak.

g. Başarısızlıkları için konuşmalı, başarıya giden yolda motive etmeli.

h. Öğrencinin sadece ders için değil, hayat boyunca düzenli, planlı ve programlı olması

sağlanmalı.

i. Öğrenci okumaya teşvik edilmeli.

j. Derslere başlamadan önce öğrencilerin dikkatini çekecek ve motive edecek ortamın

oluşturulmak.

k. YGS ve LYS sınavlarında sayısal derslerinin önemli olduğunun öğrenciye

benimsetilmek.

l. Ders tekrarlarının düzenli olarak yapılmasının sağlanması.

m. Sınıf araç-gereçlerinin tam olarak getirilmesinin sağlanması ve karşılığında tam olan

öğrencilerin ödüllendirilmesi.

n. Öğrencilerle okul dışında etkinlikler düzenlemek ve vakit geçirmek öğrenciyi pozitif

yönde etkileyecektir.

o. Öğrencilere ders çalışma program şablonu hazırlanması.

p. Öğrencileri ilgileri, güdüleri, yetenekleri doğrultusunda kedilerine en uygun öğrenim

dalına ve mesleğe yöneltebilmek.

q. Pratik uygulamalar yapılarak düşünme gücünün artırılması.

7

r. Fen Bilimlerinde güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için TÜBİTAK tarafından


yayınlanan “Bilim ve Teknik” dergisi tavsiye edilmelidir.

s. Deney ve proje çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerin çalışmalarına destek olunması,


konu ve kaynak konusunda yardımcı olunması gerekmektedir.

t. Öğrencilere sunum hazırlatmak.

u. Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapmak.

v. Sınıf panosunu kullandırmak.

w. Etkili bir sınıf yönetimi için öğrenci gözlemleri, veli görüşmeleri, öğrenci akademik
başarısının takibi, okul devam ve devamsızlıkları takip edilmelidir.

6- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Öğretmenler öğrencilerini değerlendirirken kısa cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlış,
eşleştirmeli sorulardan oluşan soru tekniklerini kullanabileceği gibi performansa dayalı
değerlendirme yapmak için; açık uçlu sorular, gözlem formları, posterler, öğrenci ürün
dosyaları, projeler, performans ödevleri de kullanılabilirler. Ayrıca öğretmenler görüşmeler
yapıp, öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmelerine fırsat vererek öğrenme
süreçleri hakkında bilgi edinirler.

2. Öğrencilere verilen performans ödevlerinin öğrencinin değerlendirilmesinde yeterli olmadığı


bunun yerine sınıf içindeki katılım ve çalışmaların değerlendirmesi daha doğru olacaktır.
3. Proje ödevleri öğrencilerin derslere ilgisini arttırıcı ve araştırmaya sevk edici şekilde
seçilmeli ve daha önceden belirlenen kriterlere göre değerlendirilmeli.

4. Sınavlarda doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve açık uçlu sorular sorularak


öğrencilerin başarıları çok yönlü olarak ölçülmelidir.

5. Güvenilir ölçümler ve puanlama yapabilmek için, öğrencinin performansının ve öğretmenin


gözlemlerinin anında kayıt altına alınmasına imkân sağlayan oranlama ölçeği veya dereceli
puanlama anahtarı gibi kayıt yöntemlerinden yararlanılmalıdır.

6. Öğretim ve ölçme-değerlendirmeyi birbiri ile ilişkilendirebilmek ve öğrenciye zamanında


dönüt verebilmek için öğrenci öğretimden önce, öğretim sırasında ve öğretim sonunda
ölçülüp değerlendirilmelidir.

7. Bilimsel proje hazırlayan öğrenciler not ile teşvik edilmelidir.

8. Soruların zorluk derecelerine göre kolay, orta, zor şeklinde hazırlanmalı.

9. Üniversite sınav soruları paylaşılmalı, öğrencilerin farklı soru türlerini görmeleri sağlanmalı,

öğrenciler çalışmalarını buna göre düzenlemelidirler.

10. Ölçme değerlendirme konusunda hizmet içi eğitim seminerleri yapılmalıdır.

11. Ölçme değerlendirmenin neden ve nasıl yapılacağı öğrencilere detaylı bir şekilde sene
başında açıklanmalı.

8

12. Sorular, öğrencilerin öğrenme, düşünme, yorumlama kabiliyetlerini geliştirici sorular
olmalıdır.

13. Değerlendirme sonucunda cevaplanamayan sorular sınıfta birlikte cevaplandırılmalı ve


anlaşılamayan konuların tekrarı yapılmalıdır.
7- MESLEKİ GELİŞİM

1. Seminer zamanları üniversiteler tarafından hazırlanan programlar ile öğretmenler eğitime

alınabilinir.

2. Kimya dersi nasıl daha iyi öğretilir? konusunda seminerler düzenlenebilir.

3. Bölgeler içerisinde farklı illerden kimya öğretmenleri ile çalıştay düzenlenerek bilgi alış

verişi yapılmalıdır.

4. Yardımcı kaynaklar sınıf düzeyine göre öğretmen, öğrenci, veli, okul yönetimince

seçilmelidir.

5. Kimya konularının nasıl daha etkili öğretileceği ile ilgili dokümanlar hazırlanarak

öğretmenlere ulaştırılmalıdır.

6. EBA üzerinden öğretmen eğitimi verilebilir.

7. Öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında, bilgilerini


arttırıcı faaliyetler yapılması konusunda: Öğretmenler bol kitap okumalı, güncel haberleri
internet, gazete, tv ve dergilerden takip etmeli, diğer zümre öğretmenleriyle diyalog içerinde
olmalı, pedagojik alanda çıkan yayınları takip etmeli,r ehberlik servisi ile birlikte hareket
etmeli ,alanları ile ilgili test kitaplarını, makaleleri, deneyleri incelemeli,bu konularda
yapılan seminerlere katılmalıdır. Akıllı tahtaya uygun kaynaklar internet ortamında tüm
zümre öğretmenleri ile paylaşılmalıdır. Seminer dönemlerinde her zümre kendi mesleki
alanında, örnek ders işlenişi planlamalı, paylaşımlar yapmalıdır.

9

Download 103.84 Kb.
Download 103.84 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKİmya dersi A. ÖĞretim programi ve kazanimlari

Download 103.84 Kb.