Neft va gazkondensatini qayta ishlash texnologiyasi
Download 0.77 Mb.
bet1/11
Sana24.11.2020
Hajmi0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Neft va gazkondensatini qayta ishlash texnologiyasifanidan savollar

 1. Qaynash temperaturalari chiziqlaridan qanday maqsadlarda foydalaniladi?

 2. Neftni stabillashjarayonimaqsadinimadaniborat?

 3. Neftni atmosferali haydash tizimida neft yoki neft aralashmasi asosan nechta fraksiyaga ajraladi?

 4. AT qurilmasi moddiy balansi nimalarga bog’liq?

 5. Qizdirilmaydigan kamerada sekin kokslash texnololgik tizimi mahsulotlari uyidagilardan iborat

 6. Koksning asosiy sifat ko’rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

 7. Benzin distilliyatini ikkilamchi haydash tizimi moddiy balansi qanday omillarga bogli?

 8. 1-A / 1-M katalitik kreking qurilmasi quyidagi bloklardan iborat:

 9. Distillyatlarni gidro tozalash jarayonidan maqsad nima?

 10. Distillyatlarni gidrotozalashda qanday katalizatorlar qo’llaniladi?

 11. Dizel’ fraktsiyalarini gidro tozalash jarayoni asosan urilmaning aysi jixozida amaga oshiriladi.

 12. Neft mahsulotlarini gidrokrekinglashda anday mahsulotlar olinadi.

 13. Gidrokrekinglash xom ashyosi sifatida nima o’llaniladi .

 14. Gidrokreking katalizatorlarini tayyorlash uchun nimadan foydalaniladi.

 15. Neft mahsulotlarini gidrokrekinglash necha tabakali tizimda o’tkaziladi.

 16. Gaz mahsulotlari polimerlab qanday mahsulotlar olinadi.

 17. Gazlarni fraktsiyalarga ajratishning uyidagi usullari mavjud.

 18. Gazlarni tozalash tizimida separatordan foydalanishdan maqsad :

 19. Gazlarni tozalash tizimida desorber vazifasi nimadani iborat

 20. Haydash jarayonida neft tarkibidan komponentlarning fraktsiyalarga ajralishining sababi nima?

 21. Dastlabki haydash tizimida qaynash temperaturasi qanday bo’lgan komponentlar ajratiladi.

 22. Gazsmon aralashmalaridan suyuqlik yordamida bir yoki bir necha komponentlarni ajratib olish -

 23. Katalitik kreking jarayoni masadi nima?

 24. Kreking katalizatorini aktivlashtirish anday amalga oshiriladi?

 25. Katalitik riforming jarayoni masadi nima?

 26. Turlicha uchuvchanlikka ega bo’lgan komponentlardan iborat suyuqlik aralashmalarni ajratish quyidagi jarayon orqali amalga oshiriladi.

 27. Neftni dastlabki haydash tizimida anday jarayon amalga oshiriladi.

 28. Absorbentlar bu -

 29. Neftni dastlabki haydash tizimida vakuum qanday hosil qilinadi:

 30. Gaz fraksiyalarini polimerlash texnologik rejimi qanday amalga oshiriladi?

 31. Parafin uglevodorodlarini izomerlab qanday mahsulotlar olinadi

 32. Izomerizatsiya blokining temperatura rejimi nimalardan iborat?

 33. Aromatik uglevodorodlar ishlab chiarishda ekstragent sifatida qanday komponentlar qo’llaniladi?

 34. Umumiy kimyoviy texnologiya nimani o’rganadi.

 35. Kimyoviy texnologiyaning nazariy asoslari fani predmeti nima.

 36. Kimyoviy jarayonlar kanday kimyoviy apparatlarda olib boriladi.

 37. Texnologik sxema nima?

 38. Texnologik sxema necha xilda bulishi mumkin.

 39. Kuyidagilardan kaysi birida kimyoviy uzgarish boradi.

 40. Kuyidagilardan kaysi biri fizikaviy jarayonlarga kiradi.

 41. Kimyoviy texnologiya nima?

 42. Umuman texnologiya necha turga bulinadi.

 43. Samaradorlikni aniqlash formulasi qaysi?

 44. Samaradorlikka ta’rif bering

 45. Avtomatlashtirish nima?

 46. Tannarx deb nimaga aytiladi.

 47. Reaktor nima?

 48. Moddalarni aralashtirish usullariga kura necha xil reaktorlar mavjud?

 49. Xemosorbstiya jarayoni olib boriladigan reaktorlar kanday ataladi.

 50. Reaktordan keyin ishlatiladigan apparatlar kanday maksadda ishlatiladi.

 51. Reaktorlarga quyiladigan asosiy talablar nechta?

 52. Mahsulotning reaktorga kirishdagi va chikishdagi konstentrastiyasi kanday belgilanadi va uning berilishi kanday.

 53. Mahsulot chikishining yukoriligi va jarayonning selektivligiga nimalar ta’sir etadi?

 54. Ekzotermik reaksiyada nima sodir buladi?

 55. Katalizatorning mavhum qaynash holatida -…

 56. Tozalangan neft tarkibida standartga muvofiq ruxsat etilgan tuz va suv miqdori.

 57. Nasoslarning asosiy parametrlariga nimalar kiradi?

 58. Neftni tuz va suvdan tozalashdan maqsad nima?

 59. Siklonda markazdan qochma kuch qanday hosil qilinadi?

 60. Engil neftni tuzsizlantirish temeperaturasi

 61. Issiqlik o’tkazuvchanlik yo’li bilan uzatiladigan issiqlik miqdori quyidagilarga bog’liq.

 62. Og’ir neftni tuzsizlantirish temperaturasi…

 63. Neft va gazni qayta ishlash texnologiyasida siklonlar nima maqsadda ishlatiladi?

 64. Neftni tuzsizlantirishda quyidagi moddalar ishlatiladi.

 65. Adsorbstiya jarayoni -

 66. Neftni dastlabki haydash tizimida qanday jarayon amalga oshiriladi?

 67. Absorbentlar bu -

 68. Neftni ikkilamchi haydash tizimida vakuum qanday hosil qilinadi?

 69. Neftni 5 ta fraksiyaga ajratish uchun nechta kolonna kerak?

 70. Adsorbentlar bu -

 71. Haydash jarayonida neft tarkibidan komponentlarning fraksiyalarga ajralishining sababi nima?

 72. Neftni dastlabki haydash tizimida qaynash tempera-turasi necha gradusgacha bo’lgan komponentlar ajratiladi.

 73. Gazsimon aralashmalaridan suyuqlik yordamida bir yoki bir necha komponentlarni ajratib olish -

 74. Katalitik kreking jarayoni maqsadi nima?

 75. Katalitik kreking xom - ashyosiga nimalar kiradi?

 76. Absorbsiya jarayoni -

 77. Qanday turdagi katalitik krekinglash tizimlari mavjud?

 78. Katalitik krekinglashda asosan qanday katalizatorlar ishlatiladi.

 79. Katalizator changlarini tozalashda qanday qurilmadan foydalanadi?

 80. Bir jinsli suyuq aralashmalarni komponentlarga to’la ajratish qanday usulda amalga oshiriladi?

 81. Katalizatorni qayta tiklash (regenerastiya) aktivlashtirish qanday amalga oshiriladi?

 82. Katalitik riforming jarayoni maqsadi nima?

 83. Turlicha uchuvchanlikka ega bo’lgan komponentlardan iborat suyuqlik aralashmalarni ajratish quyidagi jarayon orqali amalga oshiriladi.

 84. Neft moylarini ishlatilishdan asosiy maqsad nima?

 85. Neft moylari olinishi tarkibiga qarab necha turga bo’lingan?

 86. Rektifikastiya jarayoninig oddiy haydash jarayonidan farqi nimada?

 87. Neftmoylariqo’llanilishigako’ranechaguruhgabo’linadi?

 88. Quyida berilgan neft moylarining qaysi biri surkov moylari qatoriga kiradi?

 89. Quyida berilgan neft moylarining qaysi biri nosurkov moylar qatoriga mansub?

 90. Transformator, kondensator va kabel moylari, neft moylarning qaysi guruhiga mansub?

 91. Dizel’ va avtomobil’ moylarning katta qismi qanday usul orqali olinadi?

 92. Gudronni deasfal’tizastiyalashdan asosiy maqsad nima?

 93. Bitum ishlab chiqarishda asosiy xom - ashyo nima?

 94. Neft moylarini adsorbstion tozalashdan maqsad nima?

 95. Neft moylarini fenol va furfurol bilan tozalashning asosiy maqsadi nima?

 96. Neftmoylarinideasfal’tizastiyalashjarayoniqaysiqurilmadaamalgaoshiriladi.

 97. Nasosning umumiy napori.

 98. Nasosning so’rish balandligini oshirish uchun -

 99. Qobiqtrubaliisitgichlardatrubavaqobiqtemperaturalariorasidagifarq 50 gradusdanoshgandaularningharxiluzayishidanhosilbo’ladigandeformastiyaniyo’qotishuchun -

 100. Qobiq trubali issiqlik almashinish apparatlarni samadorligini qanday oshirish mumkin?

 101. Reaktorlarning tuzilishi asosan uyidagilarga boli…..

 102. Gidrodinamik sharoitiga ko’ra reaktorlarning uyidagi turlari mavjud.

 103. Gaz - suyuqlik reaktorlarining asosiy sharti uyidagidan iborat.

 104. Trubali pechlarda issilik aysi usullar bilan uzatiladi.

 105. Pechlar forsunkasiga beriladigan avo temperaturasi oshsa -

 106. Pech konvektsion kamerasida issilik almashinishni yaxshilash uchun.

 107. Qaynash temperaturalari yuqori bo’lgan komponentlardan iborat aralashma komponentlarning parchalanishini oldini olish uchun.

 108. Neft mahsulotlarini fil’trlash jarayonining tezligi.

 109. Quyidagi muloazalar qaysi biri to’g’ri?

 110. Nurlanish yo’li bilan taraladigan issilik midorini oshrish uchun.

 111. Konvektiv issilik almashinishni jadallashtirish uchun -

 112. Konvektiv usulda taralgan issilik midori aysi parametrlarga boli.

 113. Modda o’tkazish koeffistienti nima?

 114. Tabiiy gaz va neft gazlarini tozalashdan maqsad nimadan iborat?

 115. Gazlarni absorbtsion usulda tozalashda yutuvchi modda sifatida uyidagidan foydalaniladi.

 116. Gazlarni fraksiyalarga ajratishning quyidagi usullari mavjud.

 117. Gazlarni tozalash tizimida separatordan foydalanishdan maqsad :

 118. Gazlarni tozalash tizimida desorber vazifasi nimadani iborat?

 119. Gazlarniyukori darajada tozalashda aysi usul qo’llaniladi?

 120. Benzin distillyatini ikkilamchi xaydash tizimida -

 121. Katalizatorning mavqum qaynash qolatida -

 122. Tozalangan neft' tarkibida standartga muvofiq ruxsat etilgan tuz va suv miqdori.

 123. Nasoslarning asosiy parametrlariga nimalar kiradi

 124. Neftni tuz va suvdan tozalashdan maqsad nima?

 125. Siklonda markazdan qochma kuch qanday qosil qilinadi.

 126. Engil neftni tuzsizlantirish temeperaturasi

 127. Issiqlikutkazuvchanlikyo`libilanuzatiladiganissiqlikmiqdoriquyidagilargaboqliq.

 128. Oqir neftni tuzsizlantirish temperaturasi

 129. Neft va gazni qayta ishlash texnologiyasida siklonlar nima maqsadda ishlatiladi

 130. Neftni tuzsizlantirishda quyidagi moddalar ishlatiladi

 131. Adsorbtsiya jarayoni

 132. Neftni dastlabki qaydash tizimida qanday jarayon amalga oshiriladi

 133. Absorbentlar bu

 134. Neftni ikkilamchi qaydash tizimida vakuum qanday hosil qilinadi

 135. Neftni 5 ta fraktsiyaga ajratish uchun nechta kolonna kerak?

 136. Haydash jarayonida neft' tarkibidan komponentlarning fraktsiyalarga ajralishining sababi nima.

 137. Neftni dastlabki haydash tizimida qaynash temperaturasi necha gradusgacha bo`lgan komponentlar ajratiladi

 138. Gazsmon aralashmalaridan suyuqlik yordamida bir yoki bir necha komponentlarni ajratib olish -

 139. Katalitik kreking jarayoni maqsadi nima?

 140. Katalitik kreking xom - ashyosiga nimalar kiradi?

 141. Katalitik riforming jarayoni maqsadi nima?

 142. Neft moylari olinishi tarkibiga qarab necha turga bo`lingan

 143. Gazlarniabsorbtsionusuldatozalashdayutuvchimoddasifatidaquyidagidanfoydalaniladi.

 144. Gazlarni tozalash tizimida separatordan foydalanishdan maqsad :

 145. Gazlarni tozalash tizimida desorber vazifasi nimadani iborat?

 146. Neftni stabillash jarayoni maqsadi nimadan iborat?

 147. Gaz fraktsiyalarini polimerlash texnologik rejimi qanday amalga oshiriladi?

 148. Parafin uglevodorodlarini izomerlab qanday maxsulotlar olinadi

 149. Aromatik uglevodorodlar ishlab chiqarishda ekstragent sifatida qanday komponentlar qo’llaniladi .

 150. Izomerizatsiya blokining temperatura rejimi nimalardan iborat?

 151. Buxoro neft va gaz kondensatini qayta ishlash zavodi qachon ishga tushuridi

 152. Sho’rtan gaz kimyo majmuasi qachon ishga tushuridi

 153. Sho’rtan gaz -kimyo majmuasi zavodi maxsulotlariga qachon halqaro ISO-9001 sifat sertifikati berildi

 154. Neftning kelib chiqishi muammosiga olimlarda birinchi bo’lib kim e’tibor qaratdi

 155. Hozirgi paytda neftni qayta ishlash zavodlarida qanday markadagi avtomobil benzinlari ishlab chiqoriladi

 156. Ximmitologik jarayonlarning qandaylaridan foydalanib zamonaviy benzinlar tayyorlanadi

 157. Benzin-80 benzinini etillangan holda olishda nimadan foydalaniladi

 158. Benzin Ai-93 qanday olinadi

 159. AI- 98 qanday olinadi

 160. Frakstion tarkibi va to’yingan bug’ bosimiga ko’ra barcha avtomobil benzinlari nechiga bo’linadi

 161. Qishgi benzinlar qachondan qachongacha ishlatiladi

 162. Qishgi benzinlar sovuq dvigatelni qizdirmasdan o’t oldirish xossasiga egami

 163. Yozgi benzinlar qachondan qachongacha ishlatiladi

 164. Tovar benzinlarni tayyorlashda butanlarning miqdori necha foiz bo’lishi kerak

 165. Hozirgivaqtdatovushtezligigachabo’lganaviatsiyauchunnechamarkadayoqilg’Iishlabchiqariladi

 166. Tovushtezligidanyuqoribo’lganaviatsiyauchunnechamarkadayoqilg’iishlabchiqariladi

 167. T-1 yoqilg’isi qanday neftlardan olinadi

 168. TS-1 yoqilg’isi qanday neftlardan olinadi

 169. TS-1 yoqilg’isi T-1 yoqilg’isidan nimasi bilan farq qiladi

 170. T-8 yoqilg’isi qanday tozallangan neftlardan olingan

 171. Garoturbina yoqilg’ilari tarkibini izohlang

 172. Neft tarkibida alkanlar necha foizgacha bo’ladi

 173. Olinish usullariga ko’ra gazlar nechaga bo’linadi

 174. Tabbiy gaz tarkibi nimalardan tashkil topagan

 175. Tabiiy gazni biz qanday gaz deymiz

 176. Tabiiy gazning tarkibida metaning miqdori qancha

 177. Gazokondensat gazlarining asosiy qismini nima tashkil etadi

 178. Havo- reaktiv dvegatellari uchish tezligi va balandligiga qarab necha turga bo’linadi

 179. Motor yoqilg’illari ichida qaysilarga yuqori talablar qo’yiladi

 180. Reaktiv yoqilg’ilarni saqlashda ularga qo’yilgan talablar

 181. Reaktiv yoqilg’ilarning asosiy ekspluatatsion xossalarini izohlang

 182. Reaktiv yoqilg’ilarning solishtirma yonish issiqligi qaysi oraliqda bo’ladi

 183. Hajmiy solishtirma yonish issiqligi qanday oraliqda bo’ladi

 184. Yoqilg’ining lyuminometrik soni nimani xarakterlaydi

 185. Yoqilg’iningqurumhosilqilishgamoyilliginimagabog’liq

 186. Reaktivyoqilg’ilarnisaqlashvaqtidaoksidlanishjarayoniqandaybo’ladi

 187. Reaktiv yoqilg’ilarning kristallanish temperaturasining boshlanishi qanday bo’lishi kerak

 188. Reaktiv yoqilg’ilarning kimyoviy barqarorligi nimalar bilan baxolanadi

 189. Kerosinga ishlov berish texnologiyasi qaysi bosqichlarni o’z ichiga oladi

 190. Fenol bu nima

 191. Furfurol bu nima

 192. Fenolning zichligi 20

 193. Fenolning molekulyar o’g’irligi

 194. Fenolning kritik harorati

 195. Fenolning kritik bosimi

 196. Furfurol bu nima

 197. Furfurol qanday suyuqlik

 198. Furfurolning zichligi 20◦ C da

 199. Furfurolning molekulyar og’irligi

 200. Furfurolning kritik harorati

 201. Furfurolning kritik bosimi

 202. N-metilpirrilolidon bu nima

 203. N- metilpirrolidonning zichligi 20 da

 204. N-metilpirrilolidonning molekulyar og’irligi

 205. Zichlik deganda nima tushuniladi

 206. Xalqaro birlik sistemasidan zichlik qaysi birlikda o’lchanadi

 207. Suvning zichligi +4 dan nechaga teng

 208. Bizning davlatimizda nisbiy zichlikni aniqlash qanday davlat standart sifatida qa’bul qilingan

 209. Industrial moylari nima uchun ishlatiladi

 210. Industrial moylari qo’llanish sohasiga ko’ra qanday bo’linadi

 211. Qovushqoqlik darajasiga ko’ra industrial moylar nechiga bo’linadi

 212. Qo’llanishga ko’ra nechiga bo’linadi

 213. Nasadkali absorberlarning diametri qanday bo’ladi

 214. Sanoatda diametri qancha bo’lgan absorberlar ishlatiladi

 215. Nasadkalar sifatida nimalar ishlatiladi

 216. hib beruvchi ichi bo’sh absorberlarning tuzulishi

 217. Sochib beruvchi absorberlarning kamchiliklari

 218. Prisadkalar neft maxsulotlariga nima uchun qo’shiladi

 219. Antioksidlovchilar nima uchun qo’shiladi

 220. Antikorrozion prisadkalar nima uchun qo’shiladi

 221. Dispergent stobilizatorlar nima vazifani bajaradi

 222. Yoqilg’ilarga qurumga qarshi prisadkalar nima uchun qo’shiladi

 223. Depressatorlar nima uchun qo’shiladi

 224. Moylarning qovushqoqligini yaxshilash uchun nima qo’shiladi

 225. yoqilg’I va moylarga korroziya bilan kurashish uchun nima qilinadi

 226. Korroziya oldini olish uchun qanday chora ko’riladi

 227. Dizel yoqilg’isiga nima uchun prisadkalar qo’shiladi

 228. Depressatorlar moylarga nima uchun qo’shiladi

 229. Depressatorlar ta’sir mexanizmi to’g’risida aniq fikr bormi

 230. Yoqilg’ilarga muz kristallarini hosil bo’lishiga qarshi nimalar qo’shiladi

 231. Antimuzlatuvchi prisadkalarga nimalar kiradi

 232. Moylarningqovushqoqlikxossalariniyaxshilovchiprisadkalarniizohlang

 233. Prisadka sifatida qo’llaniladigan poliirobutilenlarning molekulyar massasini izohlang

 234. Yuvuvchi prisadkalar moylarga nima uchun qo’shiladi

 235. Gaz korroziya

 236. Noelektrolitlar ta’sirida korroziya

 237. Atmosfera korroziyasi

 238. Siokorroziyasi

 239. Korroziyalanish qandaqa jarayon

 240. Tabiatda korroziyalanmaydigan metal bormi

 241. O’zbekiston metrologiya standartlashtirish va sertifikatlantirish tarixi qaysi asrga borib tarqaladi

 242. Respublikamizdastandartlashtirishbo’yichaishlarnitashkiletishto’g’risidagiqaroriqachonqa’bulqilingan

 243. O’zbekiston respublikasi vazirlar maxkamasining 373 sonli qarori qachon qa’bul qilingan

 244. Metrologiya so’zi nimani anglatadi

 245. “standartlashtirish to’grisadigi qonun qachon tasdiqlangan

 246. “ standartlashtirish to’grisidagi qonun o’z ichiga nechta bo’lim va moddadan iborat

 247. Maxsulotvaxizmatlarnisertifikatlashtirishto’g’risidagiqonunqachonqa’bulqilingan

 248. Maxsulotvaxizmatlarnisertifikatlashtirishto’g’risidagiqonunqachonqa’bulqilingan

 249. maxsulotvaxizmatlarnisertifikatlashtirishto’g’risidagiqonuno’zishiganechtabo’limvamoddadaniborat

 250. Flot mazutlarining zichligi qancha bo’lishi kerak

 251. Yonuvchi mazutlarning zichligi qancha bo’ladi

 252. Kotel yoqilg’ilardan suvni ajratish uchun uni qanchaga qizdiriladi

 253. F5 va F12 markadagi flot yoqilg’ilari nima uchun mo’ljallangan

 254. F-5 mazuti qanday olinadi

 255. F-5 mazuti tarkibi nimadan tashkil topgan

 256. F-12 mazuti nima

 257. F-12 mazuti tarkibi nimadan tashkil topgan

 258. 40-yonuvchi mazut qaerda qo’llaniladi

 259. 100-200 yonuvchi mazutlar qaerda qo’llaniladi

 260. Gazoturbina yoqilg’ilari tarkibida roller qancha bo’ladi

 261. Gazoturbina yoqilg’ilari tarkibida oltingugurt qancha bo’ladi

 262. Neftning tarkibida uglerod necha foizni tashkil etadi

 263. Neftning tarkibida vodorod necha foizni tashkil etadi

 264. Neftning tarkibida oltingugurt necha foizni tashkil etadi

 265. Neftning tarkibida kislorod necha foizni tashkil etadi

 266. Neftning tarkibida azot necha foizni tashkil etadi

 267. Neftning rangi qanday

 268. Neftning eng asosiy zaxiralari qayerda

 269. Benzinning oktan sonini oshirish uchun nima qilinadi

 270. Gazoyl deganda nimani tushuniladi

 271. Kreking jarayoni deganda nima tushuniladi

 272. TS-1 yoqilg’isi nimalardan olingan yoqilg’I

 273. Flot mazutlarning zichligi qancha

 274. Kotel yoqilg’ilarida vanadiyning miqdori qancha

 275. Kotel yoqilg’ilardan suvni ajratish uni necha gradusga qizdiriladi

 276. Neft qazib olinganda nima sababdan gaz ajralib chiqadi

 277. Gazokondensat gazlarining asosiy qismini nima tashkil qiladi

 278. Reaktiv yoqilg’ilarning kimyoviy barqarorligi nima bilan baholanadi

 279. Tovushtezligidanyuqoriaviastiyauchunnechafu’lmarkadagiyoqilg’ilarishlabchiqarilmoqda

 280. Zichlik va solishtirma og’irlik nimaga bog’liq bo’ladi

 281. Harorat ko’tarilib borishi bilan neft va neft mahsulotlarining zichligi nima bo’ladi

 282. Piknometr nima uchun ishlatiladi

 283. Ko’r neftlarning zichligi qanday bo’ladi

 284. Neftning zichligiga nima ta’sir ko’rsatadi

 285. Neft moylari qanday haroratda qaynovchi frakstiyalar

 286. Neft moylari nimalarga bo’linadi

 287. Neft moylari olish yo’li va sifatiga ko’ra nichaga bo’linadi

 288. Turlina h marka moylari nima uchun ishlatiladi

 289. Turboreduktor moyi nima uchun ishlatiladi

 290. kompressor moylari nechaga bo’linadi

 291. Industrial moylari nima uchun ishlatiladi

 292. Industrial moylari sinflanishiga nechaga bo’linadi

 293. Yengil industrial moylar guruhiga qaysilar kiradi

 294. O’rta industrial moylar guruhiga qaysilar kiradi

 295. Mashinamoylariqovushqoqligigako’raqaysilargabo’linadi

 296. Ichkiyonuvdvigatellariuchunmoylarqo’llanilishigako’raqaysilargabo’linadi

 297. Transformator moylari nima uchun ishlatiladi

 298. Industrial moylarning motor moylaridan farqi

 299. Kompressor moylari nima maqsadlarga ishlatiladi

 300. Yoqilg’ilarga statik elektirning to’planishiga qarshi nimalar qo’shiladi

 301. Ideal aralashtirish modeli anday matematik ifoda orqali ifodalaniladi?

 302. Ideal siqib chiqarish reaktorida mahsulot chiqishi va o’zgarish koeffistienti orasida qanday munosabat mavjud?

 303. Mahsulot chiqishi qaysi formula bilan aniqlanadi?

 304. Yacheykali model qanday matematik ifoda orqali ifodalaniladi?

 305. Yacheykalimodelqandaymatematiktenglamaorkaliifodalanadi?

 306. Aralashish reaktori tanlovchanligi qaysi formula bilan aniqlanadi?

 307. Ideal siqib chiqarish modelni qanday matematik ifoda orqali ifodalaniladi?

 308. Ixtiyoriy modelli reaktor tanlovchanligi qaysi formula bilan aniqlanadi?

 309. Ideal aralashish reaktorida mahsulot chiqishi va o’zgarish koeffistienti orasida qanday bog’lanish mavjud?

 310. Diffuzion model qanday matematik ifoda orqali ifodalaniladi?

 311. Gidravlik idishda moddaning quyilishi jarayoni qanday matematik ifodalanladi?

 312. Gidravlikidishning

  Download 0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 0.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNeft va gazkondensatini qayta ishlash texnologiyasi

Download 0.77 Mb.