• 6. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
 • 8.5.4. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
 • Nolikums iepirkuma identifikācijas numurs
  Download 124.64 Kb.
  Sana29.12.2019
  Hajmi124.64 Kb.

  IEPIRKUMA Nr. LLU/2018/78/mi

  Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana

  Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbiniekiem
  NOLIKUMS  1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU/2018/78/mi  1. PASŪTĪTĀJS, KOMISIJA UN KONTAKTPERSONA

  2.1. Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

  Pasūtītāja rekvizīti:

  Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

  Reģ. Nr. 90000041898

  Fakss: 63005619

  Mājas lapa: www.llu.lv


   1. Komisija: iepirkumu veic ar 2017.gada 7.decembra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/92 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

   2. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.pantu.

   3. Pasūtītāja kontaktpersonas:

    1. Lidija Rube, tālrunis 63005674, fakss 63005619, e-pasts lidija.rube@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    2. Uldis Karlsons, tālrunis 29410374, e-pasts: uldis.karlsons@llu.lv. Kontaktpersona, kas iepirkuma norises laikā atbild par Darba uzdevumu.

   4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.

   5. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.  1. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS UN LAIKS

  3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 4.jūnijam plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

  3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

  3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu komisija veic slēgtā sēdē.  1. PAPILDUS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

  4.1. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumā iekļautajām prasībām, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā triju darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  4.2. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005619, e-pastu: lidija.rube@llu.lv, vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  4.3. Papildu informāciju komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  4.4. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, papildinājumus iepirkuma dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  1. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

  5.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

  5.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:  • Pasūtītāja nosaukums un adrese;

  • Pretendenta nosaukums un adrese;

  • Atzīme:

  Piedāvājums iepirkumam

  Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana  Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbiniekiem”

  Neatvērt līdz 2018.gada 4. jūnijam plkst.11.00”


  5.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  5.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

  5.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  5.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

  5.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

  5.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

  5.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

  5.10. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  5.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

  5.12. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.  6. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

   1. Iepirkuma priekšmeta apraksts


  Iepirkuma priekšmets ir obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

  CPV kods: 85100000-0
   1. Piedāvājums jāiesniedz par par visu darba uzdevumā un finanšu piedāvājumā norādīto apjomu.

   2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

   3. Darba uzdevums ir norādīts nolikuma pielikumā Nr.1.

  6.4. Līguma izpildes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava.

  6.5. Līguma izpildes laiks: 5 (piecās) darba dienās viena mēneša laikā. Līguma izpilde paredzēta 2018.gada oktobra – novembra mēnesī.

  1. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI

   1. Komisija Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatē jebkuru no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

   2. Nolikuma 7.1.punktā noteiktā prasība ir attiecināma arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

   3. Komisija pārbaudi par 7.1. un 7.2.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par plānoto līgumu un iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

   4. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.  1. IESNIEDZAMIE PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
   1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.


  • Pretendentam pieteikumā jānorāda informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai 7.2.punktā minētās personas uzņēmums (ja piedalās iepirkumā) atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.   1. Pretendenta apliecinājums, ka tas nodrošinās Darba uzdevumā norādīto prasību kvalitatīvu un savlaicīgu veikšanu (izpildi) atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.1)
   1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai citā pretendenta saimnieciskai darbībai atbilstošā reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents pieteikumā (Pielikums Nr.2) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu.

  8.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar šo iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda personālsabiedrības biedru atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno personālsabiedrības biedru apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personālsabiedrības biedriem konkrētā līguma izpildei.   1. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas. Papildus iesniedz apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp pretendentu un apakšuzņēmēju, konkrētā līguma izpildei.

   2. Ja pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Papildus iesniedz personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp pretendentu un šo personu.


  8.5. Aizpildīts finanšu piedāvājums

  8.5.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo pakalpojuma summu, par kādu tiks veikti Darba uzdevumā norādītie uzdevumi.


  8.5.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.3).

  8.5.3. Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto kopējo pakalpojuma summu euro bez PVN. Atsevišķi norāda kopējo pakalpojuma summu euro ieskaitot PVN un PVN % likmi.


  8.5.4. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
  1. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

  9.1. Piedāvājumu noformējuma un iesniedzamo pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi, tehniskā piedāvājuma un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  9.2. Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

  9.3. Iepirkumu komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu noteiks, ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam ar viszemāko piedāvāto kopējo pakalpojuma summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

  9.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.


  9.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 5.4., 5.5., 5.6., 5.7. un 5.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.


  9.6. 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājumā ir iekļauti nolikuma 8.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti un vai atbilst pretendentam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 8.punktā norādītie dokumenti vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  9.7. 3.posms – Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana.    1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    2. Ja komisijai Pretendenta piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā pieprasīs pretendentam sniegt skaidrojumu par finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 53.pantā minētos nosacījumus.

    3. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    4. Ja pirms tam, kad pieņemts lēmums par līguma, slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkumu komisija konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad uzvarētājs tiks noteikts, veicot izlozi. Pretendenti tiks uzaicināti uz izlozi, kuras rezultātā tiks noteikts uzvarētājs. Gadījumā, ja kāds no uzaicinātajiem pretendentiem uz izlozi komisijas noteiktā termiņā neieradīsies, izloze notiks bez pretendenta klātbūtnes.  10. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  10.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, un 7.2.punktā minētā persona nav izslēdzami no dalības iepirkumā PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 4.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:  10.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 7.2.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

  1. par PIL 9.panta astotās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

  2. par PIL 9.panta astotās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta un 7.2.punktā minētās personas piekrišanu.

  10.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 7.2.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 7.2.punktā minēto personu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
  10.2. Atkarībā no atbilstoši nolikuma 10.1.1.punkta b) apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem komisija:

    1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 7.2.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 7.2.punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  10.3. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 7.2.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 10.2.2.punktā minētajā termiņā iesniedz:

  1) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

  2) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

  3) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, — kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.  10.4. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai 7.2.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

   1. Iepirkumu komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu.


  11. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA


  11.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus, par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

  11.2. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

  11.3. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, iepirkumu komisija sagatavo un publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

  11.4. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pēc tam, kad stājas spēkā attiecīgais iepirkuma līgums vai tā grozījumi, iepirkuma komisija LLU mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams LLU mājaslapā internetā vismaz visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.


  11.5. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

  12. PIELIKUMI

  Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

  1.pielikums Darba uzdevums (Darba uzdevuma paraugs un apliecinājums)

  2.pielikums Finanšu piedavājums (Finanšu piedāvājuma paraugs)

  3.pielikums Pieteikuma paraugs


  Pielikums Nr.1

  Iepirkuma

  Nr. LLU/2018/78/mi

  Nolikumam


  Darba uzdevums

  (darba uzdevuma paraugs un apliecinājums)
  IEPIRKUMA Nr. LLU/2018/78/mi

  Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana

  Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbiniekiem
  DARBA UZDEVUMS
  1. Iepirkuma priekšmets

  1.1. Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana LLU darbiniekiem.

  1.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta - Jelgava. LLU nodrošina telpas pakalpojuma sniegšanai, iepriekš to saskaņojot ar pakalpojuma sniedzēju.

  1.3. Ārstu-speciālistu apskates, laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi jāveic 5 (piecās) darba dienās viena mēneša laikā, iepriekš savstarpēji saskaņojot pakalpojuma sniegšanas sākumlaiku un darbinieku skaitu.

  1.4. Pakalpojuma izpildes termiņš – 5 (piecas) darba dienas viena mēneša laikā. Līguma izpilde paredzēta 2018.gada oktobra – novembra mēnesī.

  2. Plānotais pakalpojuma apjoms

  2.1. Plānotais darbinieku skaits, kuri tiks nosūtīti uz obligātajām veselības pārbaudēm ~ 300 darbinieki.
  3. Pakalpojums tiek nodrošināts saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

  3.1. LR Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.

  3.2. Citi LR saistošie normatīvie akti, kuri regulē obligāto veselības pārbaužu veikšanu.
  4. Pakalpojuma sniegšanai izvirzītās prasības:

  4.1. Veselības pārbaudei noteiktie kaitīgie darba vides faktori saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 1. pielikumu „Veselībai kaitīgie darba vides faktori”;

  4.2. Pasūtītāja noteiktās prasības ārstu-speciālistu apskatēm un laboratoriskajiem un funkcionālajiem izmeklējumiem:


  Kaitīgie darba vides faktori

  Ārstu-speciālistu apskates

  Laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi

  Obligāti

  nepieciešamās

  speciālistu

  apskates

  Papildus

  nepieciešamās

  speciālistu

  apskates

  Periodiskā

  veselības

  pārbaude

  1.punkts “Ķīmiskie faktori”


   1. – 1.14. apakšpunkts

  arodslimību ārsts, neirologs otorinolaringologs

  dermatologs, oftalmologs

  PAA, Rtg plaušām

  2.punkts „Putekļi”


  2.2.apakšpunkts

  Augu, tajā skaitā cukura, miltu, kafijas, šokolādes, un dzīvnieku, tajā skaitā dzīvnieku un putnu spalvu, u.c. organiskās izcelsmes putekļi

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  oftalmologs

  KAA, ĀEF, Rtg plaušām

  2.4.apakšpunkts

  Metināšanas aerosoli, gāzes griešanas aerosols

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs neirologs

  oftalmologs

  KAA, ĀEF, Rtg plaušām

  3.punkts „ Bioloģiskie faktori”


  3.1.apakšpunkts Bioloģiskie faktori ar alergēnu īpašībām, tajā skaitā alergēni ārstēšanai un diagnostikai, asins preparāti, imunobioloģiskie preparāti

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs, oftalmologs

  PAA, ĀEF, Rtg plaušām

  3.2.apakšpunkts Bioloģiskie aģenti, kas var izraisīt inficēšanos, tajā skaitā 2., 3. un 4.grupas bioloģiskie aģenti (baktērijas, vīrusi, sēnes, parazīti)

  arodslimību ārsts

  dermatologs, infektologs

  PAA, citi laboratoriskie izmeklējumi atbilstoši iespējamai infekcijai

  3.3.apakšpunkts Lateks izstrādājumi, tajā skaitā darbs izmantojot lateks cimdus

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA

  4.punkts „Fizikālie faktori”


  4.5.apakšpunkts Troksnis

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  -

  KAA, audiometrija

  4.8.apakšpunkts Balss saišu aparāta pārslodze, ja darbs saistīts ar ilgstošu runāšanu paaugstinātā vai modificētā balsī vai dziedāšanu

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  -

  KAA

  4.9.1.apakšpunkts Smagumu pārvietošana bez mehāniskām palīgierīcēm, smaguma celšana un noturēšana

  arodslimību ārsts, neirologs

  -

  KAA, elektrokardiogramma

  (pēc 40 gadu vecuma)  4.9.2.apakšpunkts Atrašanās piespiedu pozā ilgāk kā 50% no darba laika, lokāls muskuļu sasprindzinājums, tajā skaitā darbs stāvot kājās

  arodslimību ārsts, neirologs

  -

  KAA

  4.10. apakšpunkts Paaugstināts redzes sasprindzinājums, tajā skaitā darbs ar mikroskopu, sīku detaļu saskatīšana

  arodslimību ārsts, oftalmologs

  neirologs, optometrists

  -

  4.11. apakšpunkts Darbs ar datoru (darbs ar displejiem un darbstacijām)

  arodslimību ārsts, oftalmologs

  neirologs, optometrists

  KAA

  5.punkts „Psihoemocionālie faktori”


  5.1.apakšpunkts Nakts darbs

  arodslimību ārsts

  -

  KAA, elektrokardiogramma (pēc 40 gadu vecuma)

  5.3.apakšpunkts Cits augsts psihoemocionālais stress darbā, tajā skaitā psihoemocionāla pārslodze


  arodslimību ārsts

  neirologs, psihiatrs, psihoterapeits

  KAA, elektrokardiogramma (pēc 40 gadu vecuma)

  Nepieciešamības gadījumā arodslimību ārsts ir tiesīgs nosūtīt uz papildus apskatēm un izmeklējumiem

  Tabulā norādīto saīsinājumu paskaidrojumi:

  PAA – pilna asins aina;

  KAA – Klīniskā asins aina

  ĀEF – ārējās elpošanas funkcijas novērtēšana

  EKG – elektrokardiogramma (pēc 40 gadu vecuma)

  Rtg plaušām – plaušu rentgenoloģiskā izmeklēšana.
  Pretendenta apliecinājums
  Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbiniekiem” id.Nr. LLU/2018/78/mi noteikumiem un esam gatavi kvalitatīvi un savlaicīgi pildīt dara uzdevumā izvirzītās prasības.

  Pielikums Nr.2

  Iepirkuma

  Nr. LLU/2018/78/mi

  Nolikumam


  Finanšu piedāvājums (Finanšu piedāvājuma paraugs)
  IEPIRKUMA Nr. LLU/2018/78/mi

  Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana

  Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbiniekiem
  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
  Veselības pārbaudes tiks veiktas atbilstoši šādiem normatīvajiem aktiem:

  Ministru kabineta noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”


  Pakalpojuma cena:

  Nr.p.k.

  Pakalpojums

  Darbinieku skaits

  Kopējā cenu summa

  EUR (bez PVN)  Ārstu - speciālistu apskates  Arodslimību ārsts, slēdziens, dokumentācijas noformēšana

  300


  Neirologs

  300


  Otorinolaringologs

  300


  Oftalmologs

  300
  Laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi  PAA

  100


  KAA

  200


  ĀEF

  100


  Audiometrija

  300


  EKG

  200


  Rtg plaušām

  100
  Piedāvātā kopējā pakalpojuma summa EUR bez PVN:
  PVN likme %
  Piedāvātā kopējā pakalpojuma summa EUR ar PVN:
  Tabulā norādīto saīsinājumu paskaidrojumi:

  PAA – pilna asins aina;

  KAA – Klīniskā asins aina

  ĀEF – ārējās elpošanas funkcijas novērtēšana

  EKG – elektrokardiogramma (pēc 40 gadu vecuma)

  Rtg plaušām – plaušu rentgenoloģiskā izmeklēšana.


  Pielikums Nr.2

  Iepirkumam

  Nr. LLU/2018/78/mi

  Nolikumam


  Pieteikuma paraugs
  ____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

  (pretendenta nosaukums)  Pretendenta nosaukums
  Reģ. Numurs
  Adrese
  Pretendenta kontaktpersona:

  vārds, uzvārds,

  Tālrunis

  Fakss


  e-pasts
  Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai nolikuma 7.2.punktā minētās personas uzņēmums (ja piedalās iepirkumā) atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam

  • Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

  • Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

  Jānorāda vai atbilst mazā vai

  vidējā uzņēmuma statusam

  vai neatbilst

  Savu piedāvājumu iesniedzam iepirkumam „Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbiniekiem” (id.Nr. LLU/2018/78/mi).
  Ar šo apliecinām, ka:

  1. esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

  2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  3. nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

  parakstītāja amata nosaukums>  Datums______________
  (Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)  Download 124.64 Kb.
  Download 124.64 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nolikums iepirkuma identifikācijas numurs

  Download 124.64 Kb.