• Predpoklady
 • Celkový predpoklad
 • Opis projektu Názov projektu
  Download 432.52 Kb.
  bet2/3
  Sana07.07.2020
  Hajmi432.52 Kb.
  1   2   3


  Aktivity


  Prostriedky


  Náklady

  Predpoklady

  Aktivita 1 Podpora DEI výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

  Aktivita 2 Podpora DI výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v  náhradnom rodinnom prostredí

  Aktivita č. 3. Podpora tvorby a implementácie transformačných a deinštitucionalizačných plánov

  Aktivita č. 4 Zvýšenie udržateľnosti a podpora špecializácie PR )

  Aktivita č. 5 Transformácia a skvalitnenie poskytovania starostlivosti o deti a mladých dospelých

  Aktivita č. 6 Metódy a formy práce s deťmi a mladými dospelými

  Podporné aktivity:

  Riadenie projektu

  Publicita a informovanosť


  Celkové výdavky projektu vo výške:

  5 051 912,58

  Náklady projektu na hlavné aktivity: 4 629 349,91 €

  Náklady projektu na podporné aktivity: 422 562,67 €  Dostupnosť a efektívne využitie plánovaných finančných zdrojov.


  Celkový predpoklad


  Kontinuita, komplexnosť a udržateľnosť jednotlivých aktivít projektu. Koncepčná a legislatívna podpora procesom DI zo strany vlády a MPSVR SR .

  Zoznam použitých skratiek

  DI/DEI - deinštitucionalizácia

  SPODaSK - sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

  OVOZ - odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach

  Úrady PSVR - úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

  Zamestnanci úradov PSVR - zamestnanci Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny

  RPPS -referát poradensko-psychologických služieb

  NOS - náhradná osobná starostlivosť

  NRS - náhradná rodinná starostlivosť

  PS - pestúnska starostlivosť

  P - poručníctvo

  PR – profesionálny rodič

  DeD - detský domov

  CPPR - Centrum podpory profesionálnych rodičov

  Os – osoba

  DoPMPP – dohoda o prácach mimo pracovného pomeru  Východiskový a očakávaný stav

  Východiskový stav – situácia v oblasti SPODaSK a vo vykonávaní opatrení SPODaSK v zariadeniach.

  Z pohľadu práv detí je základným dokumentom Dohovor o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly. Každé dieťa má podľa Dohovoru o právach dieťaťa predovšetkým právo na to, aby svoje detstvo prežilo v starostlivosti svojich vlastných rodičov. Podľa Smernice OSN o náhradnej rodinnej starostlivosti, štáty by mali rozvíjať a realizovať politiky orientované na rodinu, ktorých cieľom je podporovať a posilňovať schopnosť rodičov starať sa o svoje deti a vykonávať účinné opatrenia s cieľom predchádzať prípadom odlúčenia dieťaťa od jeho vlastnej rodiny. Opätovná integrácia dieťaťa do jeho rodiny by sa mala uskutočniť ako postupný a kontrolovaný proces spojený s následnými a podpornými opatreniami v závislosti na veku dieťaťa, jeho potrebách, schopnostiach a príčine odlúčenia od rodiny.

  Smernica OSN o náhradnej starostlivosti o deti je v časti náhradnej starostlivosti základným východiskom Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, ktorú schválila Vláda SR dňa 30.11.2011 uznesením č.761/2011 (ďalej len „Stratégia DI“). Na účely naplnenia Stratégie DI bola schválená dňa 14.12.2011 poradou vedenia MPSVR SR Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020- Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (ďalej len „Koncepcia DI náhradnej starostlivosti“), ktorú vypracovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon č.305/2005 Z. z.) Národný akčný plán pre deti a uvedené strategické a plánovacie dokumenty sú základné východiskové materiály tohto národného projektu.
  Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately vykonávané v prirodzenom rodinnom prostredí

  Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej SPODaSK) pre rodiny, kde je starostlivosť rodičov o deti z rôznych dôvodov ohrozená a potrebujú sanáciu, vykonávajú v rámci svojich kompetencií orgány SPODaSK – úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej úrady PSVR). Na výkone opatrení SPODaSK sa taktiež podieľajú obce a do výkonu niektorých opatrení SPODaSK môžu byť za istých podmienok zapojené aj akreditované subjekty.

  Úrady PSVR, konkrétne oddelenia SPODaSK, ktoré vykonávajú opatrenia SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí, sú dlhodobo personálne poddimenzované. V evidencii oddelení SPODaSK je cca 224400 rodín. Priemerný počet rodín pripadajúcich na jedného sociálneho pracovníka oddelenia SPODaSK na úrade PSVR je cca 250 rodín, čo znamená, že jeden zamestnanec sa reálne nemôže venovať jednej rodine ani jeden celý pracovný deň.Táto situácia je alarmujúca, ovplyvňuje rozsah a kvalitu výkonu opatrení SPODaSK najmä v prirodzenom rodinnom prostredí a žiada si personálne posilnenie úradov PSVR.Do výkonu opatrení SPODaSK sú od roku 2006 zapájané aj akreditované subjekty prostredníctvom tzv. priorít úradov PSVR. Počas etablovania tohto systému v podmienkach výkonu opatrení SPODaSK sa mení situácia najmä pribúdajúcimi akreditovanými subjektmi a skúsenosťami úradov PSVR.

  Súčasný stav si vyžaduje efektívny fungujúci model manažmentu sanácie rodiny, aby opatrenia SPODaSK, ktorých cieľom je podpora rodiny pri zabezpečovaní starostlivosti o deti v prirodzenom rodinnom prostredí, ktoré sú vykonávané rôznymi aktérmi (úrad PSVR, obec, akreditovaný subjekt, zariadenie na výkon rozhodnutia súdu), na seba nadväzovali a vzájomne sa dopĺňali, a aby pri ich výkone boli využité všetky dostupné zdroje podpory. Osobitnú pozornosť v rámci interdisciplinárnych kompetencií je potrebné venovať indikácii špecializovanej účinnej pomoci a ochrany dieťaťu so syndrómom CAN.


  Opatrenia SPODaSK vykonávané v náhradnom rodinnom prostredí

  Trendom v náhradnej starostlivosti za posledných 10 rokov jenarastajúci podiel detí žijúcich mimo vlastnej rodiny, ktoré sú zverené v rôznych formách náhradnej rodinnej starostlivosti, konkrétne v náhradnej osobnej starostlivosti, v pestúnskej starostlivosti a v osobnej starostlivosti poručníka a naopak klesajúci podiel detí umiestnených v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu.V roku 2011 bolo 14 080 detí mimo vlastnej rodiny. Z tohto počtu bolo 61,5 % (8 661) detí zverených v náhradnej rodinnej starostlivosti a 38,5 % (5 419) detí bolo umiestnených v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu.  V rámci Slovenská

  V rámci SR s výnimkou BSK

  V rámci BSK
  Počet detí

  Počet rodín

  Počet detí

  Počet rodín

  Počet detí

  Počet rodín

  Náhradná osobná starostlivosť

  5833

  4659

  5493

  4343

  340

  316

  Pestúnska starostlivosť

  2249

  1659

  2029

  1494

  220

  165

  Poručníctvo

  579

  504

  554

  478

  25

  26

  Spolu


  8661

  6822

  8076

  6315

  585

  507

  Podľa Smernice OSN o náhradnej rodinnej starostlivosti je potrebné vytvoriť systém služieb poskytujúci špeciálnu prípravu, podporu a poradenstvo pre náhradné rodiny, ktorým sú zverené do starostlivosti deti, ktoré z rôznych príčin nemôžu vyrastať v starostlivosti svojich rodičov, a to pred, počas a po skončení poskytovania náhradnej starostlivosti.

  Poskytovanie podpory náhradných rodín ovplyvňujú tieto faktory:  • nedostatočný počet zamestnancov úradov PSVR, oddelení SPODaSK, vrátane referátov PPS a ich preťaženosť, s čím je spojené riziko nedostatočných časových kapacít na systémovú podporu náhradným rodinám

  • zapojenie akreditovaných subjektov do výkonu opatrení SPODaSK prostredníctvom tzv. priorít. Tieto opatrenia sú zamerané len na NRS sprostredkovanú podľa zákona č. 305/2005 Z. z. (pestúnska starostlivosť a osvojenie).

  Súčasný stav si vyžaduje systémovú podporu náhradných rodín, ktorá musí byť komplexná a zameraná na využívanie metód a programov vykonávaných v náhradnom rodinnom prostredí, za účelom udržateľnosti riešenia sociálnej situácie detí a zabezpečenia kvalitnej náhradnej starostlivosti v rodinnom prostredí. Do systému podpory je potrebné zapojiť aj náhradnú osobnú starostlivosť, ktorá je z hľadiska počtu detí žijúcich mimo rodičovskej starostlivosti, najpočetnejšiu formu náhradnej starostlivosti v rodinách a jej podpora sa rozvíja len v posledných rokoch (od roku 2006 podporovaná príspevkami v náhradnej starostlivosti, od roku 2009 možnosť prípravy na NRS).  Pri vytvorení a zavedení systému komplexnej podpory náhradných rodín je potrebné reflektovať nasledujúce špecifiká náhradných rodín :

  1. povinnú prípravu na NRS zo skupiny náhradných rodičov (NOS, PS a P) absolvujú podľa zákona č. 305/2005 Z. z. len pestúni (cca 24 % z náhradných rodičov)

  2. Dobrovoľná možnosť požiadať o prípravu na NRS je legislatívne vytvorená od roku 2009 aj pre fyzické osoby, ktorým bolo dieťa zverené do NOS, alebo fyzické osoby, ktoré podali návrh na zverenie dieťaťa do NOS. O prípravu v tejto skupine náhradných rodičov je malý záujem.

  3. Veková štruktúra detí zverených do pestúnskej starostlivosti a do starostlivosti poručníkov je nasledujúca :

  1. deti do 6 rokov – 19 %

  2. deti od 6 do 15 rokov – 54 %

  3. deti od 15 do 18 rokov – 27 %

  1. Skladba náhradných rodín z hľadiska príbuzenského vzťahu k dieťaťu a s tým súvisiaca motivácia k aktivizovaniu odbornej podpory ukazuje až 82 % náhradných rodín (NOS, pestúnska starostlivosť a poručníctvo) je v rámci príbuzenských vzťahov. Tento faktor výrazne ovplyvňuje spontánnosť vzniku náhradného rodičovstva, kedy je širšie príbuzenstvo najmä starí rodičia prirodzenou náhradnou z rôznych príčin nefungujúceho rodičovstva, neznamená to však, že tieto rodiny sú sebestačné pri zvládaní a riešení rôznych špecifických a často náročných životných situácií, ktoré náhradné rodičovstvo prináša.


  V rámci celého Slovenska

  V rámci SR s výnimkou BSK

  V rámci BSK
  Starí rodičia

  Iní príbuzní

  Iní

  Starí rodičia

  Iní príbuzní

  Iní

  Starí rodičia

  Iní príbuzní

  Iní

  Náhradná osobná starostlivosť

  3 623

  746

  290

  3 372

  699

  272

  251

  47

  18

  Pestúnska starostlivosť

  430

  270

  959

  383

  234

  877

  47

  36

  82

  Poručníctvo


  245

  201

  58

  227

  196

  55

  18

  5

  3

  SPOLU


  4 298

  1 217

  1 307

  3 982

  1 129

  1 204

  316

  88

  103

  Osobitnú pozornosť pri podpore náhradných rodičov je potrebné venovať pestúnskej starostlivosti pre deti, ktoré sú ťažko umiestniteľné v NRS, najmä deti s rôznym handicapom, viacdetné súrodenecké skupiny a pod. Počet zdravotne postihnutých detí umiestnených v pestúnskej starostlivosti a v osobnej starostlivosti poručníka tvorí približne 2 %. Pričom počet detí s rôznym handicapom v ústavnej starostlivosti rastie, rovnako ako aj počet viacčlenných súrodeneckých skupín. Kým v roku 2000 bol podiel počtu detí, ktorí tvoria päť a viacčlenné súrodenecké skupiny 4,06 % na celkovom počte detí v DeD, v roku 2011 bol tento podiel až 14,76 % (682 detí v DeD bolo z týchto mnohopočetných súrodeneckých skupín).

  Jedným z predpokladov vzniku nových náhradných rodín je príprava na NRS, ktorú vykonávajú úrady PSVR. Príprava na NRS okrem iného spočíva aj v posudzovaní spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa náhradným rodičom. Posúdenie spôsobilosti fyzickej osoby formou psychodiagnostického vyšetrenia si vyžaduje batériu štandardizovaných psychologických testov. Psychológovia RPPS v súčasnosti disponujú rôznou, neúplnou, v prevažnej miere nedostatočnou psychodiagnostickou výbavou. Na uvedené účely je potrebné zabezpečiť pre psychológov štandardnú a jednotnú batériu pre potreby psychodiagnostickej činnosti v oblasti NRS.
  Opatrenia SPODaSK vykonávané v zariadeniach

  V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. je detský domov(ďalej len „DeD“) prostredie utvorené na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. DeDdočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

  Od 1. 1. 2009 sa DeD zriaďuje ako domov detí alebo centrum detí. V domove detí sa vykonávajú rozhodnutia súdu v profesionálnej rodineskupinách výlučne zriadených v samostatných rodinných domoch alebo v samostatných bytoch, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch. V jednom rodinnom dome alebo byte domova detí možno zriadiť len jednu samostatnú skupinu alebo jednu samostatnú diagnostickú skupinu, a ak sú v domove detí utvorené vhodné podmienky zodpovedajúce potrebám detí, aj jednu špecializovanú samostatnú skupinu. Centrum detí utvára podmienky najmä pre dieťa, ktoré vyžaduje starostlivosť v samostatnej diagnostickej skupine alebo v špecializovanej samostatnej skupine. Súčasťou zmien v spôsobe vykonávania rozhodnutia súdu v DeD od 1. 1. 2009 je aj ďalšie sprísnenie priestorových podmienok, a to tak, že v objekte, ktorý nie je samostatným rodinným domom alebo bytom, môžu byť zriadené skupiny pre najviac 40 detí.

  Východiskový stav v  oblasti tvorby a implementácie transformačných a deinštitucionalizačných plánov

  Prílohou Koncepcie DI je plán transformácie jednotlivých DeD na roky 2015 až 2020, ktorý sa zameriava na priestorové a organizačné riešenie DeD s poukázaním na možnosti využitia finančných prostriedkov, ktoré môžu urýchliť proces deinštitucionalizácie zariadení v Slovenskej republike. Koncepčné zámery sú ťažko realizovateľné iba s možnosťami štátneho rozpočtu. Pre napĺňanie cieľov a priorít Koncepcie DI je podstatné využiť možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky pre DeD aj z doplnkových zdrojov EÚ a vytvoriť podmienky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, čím sa zabezpečovanie výkonu súdnych rozhodnutí v DeD viac priblíži na komunitnú úroveň.

  Za účelom uvedenia filozofie deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti do praxe budú jednotlivé DeD vypracovávať transformačné a deinštitucionalizačné plány, ktoré im v súčasnosti chýbajú. Tieto plány jednotlivých DeD budú vychádzať z cieľov Koncepcie DI a budú obsahovať formy a spôsoby dosiahnutia cieľa určeného v Koncepcii DI s aplikáciou nových metód práce s deťmi a mladými dospelým tak, aby bolo možné napĺňať ich individuálne potreby.
  Východiskový stav v oblasti udržateľnosti a podpory špecializácie profesionálnych rodičov

  K 31.12.2011 existovalo v rámci SR 71 DeD v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVR“) a 20 DeD zriadených neštátnymi subjektmi akreditovanými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Po optimalizačných opatreniach k 1.1.2012 je v súčasnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia PSVR 67 DeD.

  K 31.12.2011 bolo evidovaných 4622 detí a mladých dospelých, ktorým sa zabezpečuje poskytovanie starostlivosti v štátnych a neštátnych detský domovoch, z toho 1139 detí (1/4) a mladých dospelých bolo k uvedenému dátumu umiestnených v profesionálnych rodinách. Celkový počet profesionálnych rodín k 31.12.2011 bol 558.

  V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. sú zriaďovatelia DeD povinní vytvoriť podmienky na to, aby k 1.1.2012 bolo každé dieťa do 6 rokov veku po jeho umiestnení v detskom domove najneskôr po diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny (s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine, alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb). V zmysle Koncepcie DI náhradnej starostlivosti si Ústredie PSVR dalo za cieľ postupným zvyšovaním počtu profesionálnych rodín zabezpečiť také podmienky, aby najneskôr v roku 2015 každé dieťa minimálne do 8 roku veku a najneskôr v roku 2020 každé dieťa minimálne do 10 rokov veku bolo umiestnené v profesionálnej rodine.

  Vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí umiestnených v  profesionálnych rodinách je potrebné v súčasnosti prijať také systémové opatrenia, ktoré zabezpečia udržateľnosť systému poskytovanej starostlivosti a ktoré zároveň prispejú aj  k zvýšenej pripravenosti profesionálnych rodičov prijímať do svojich rodín aj deti ťažko umiestniteľné (deti s ťažkým zdravotným postihnutím, deti s poruchami správania, deti s duševnými poruchami, deti z väčších súrodeneckých skupín).

  Z uvedeného dôvodu je potrebné vytvoriť podmienky pre zabezpečenie kvalitného a intenzívneho odborného poradenstva a pomoci vo vzťahu k  profesionálnym rodičom a pre ich ďalšie vzdelávanie zamerané na získavanie vedomostí a zručností pre prácu s deťmi s poruchami správania, učenia a s deťmi vyžadujúcimi zvýšenú starostlivosť. Za týmto účelom budú detské domovy vytvárať tzv. Centrá podpory profesionálnych rodičov, ktoré budú organizačnou súčasťou príslušného detského domova. Centrá budú poskytovať podporu profesionálnym rodičom prostredníctvom odborných tímov


  Východiskový stav v oblasti starostlivosti o deti v samostatných a špecializovaných skupinách

  Čo sa týka podmienok starostlivosti o deti v samostatných a špecializovaných skupinách, v súčasnej situácii je potrebné, aby Ústredie PSVR venovalo zvýšenú pozornosť kvalitatívnym podmienkam starostlivosti v samotných DeD. Na zabezpečenie kvalitnej starostlivosti je potrebné aby DeD mali vybudované dostatočne silné a odborne erudované zázemie, ktoré tvorí tím odborníkov. Základným východiskom pre prácu s deťmi je integračný a individuálny prístup.

  Integračný prístup je chápaný v dvoch rovinách. V prvej rovine ide o utváranie podmienok pre integráciu detí v miestnych komunitách (profesionálne rodiny a vhodne usporiadané a lokalizované skupiny v podmienkach na úrovni komunity). Druhá rovina obsahuje interný integračný prístup t.j. zaraďovanie detí s menej závažnými vývinovými poruchami, ktoré nie sú kontraindikáciou pre integráciu (vážne zdravotné a zmyslové postihnutia, duševné poruchy, poruchy správania...) do profesionálnych rodín a samostatných skupín v DeD, s vytvorením podmienok pre zintenzívnenie individuálneho prístupu a aplikáciu odborných metód, foriem a programov práce s deťmi, ktoré si vyžadujú špecifický prístup.
  OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

  Opatrenia SPODaSK vykonávané v prirodzenom  rodinnom prostredí


  • Vytvorený a aplikovaný nový inovatívny model manažmentu sanácie rodiny s efektívnym využitím dostupných možností (UPSVR vrátane rodinných asistentov, obec, akreditované subjekty)

  • Vytvorených 86 nových pracovných miest na úradoch PSVR, oddeleniach SPODaSK, na ktoré budú prijatí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním v odbore sociálna práca na podporu sociálnej práce s rodinou, na účely tohto národného projektu „rodinní asistenti“ (každý úrad PSVR - 2 rodinní asistenti)

  • Nárast počtu detí a rodín zapojených do sanačných programov a výchovných opatrení vykonávaných v prirodzenom rodinnom prostredí

  • Zamestnanci oddelení SPODaSK, vrátane referátov poradensko-psychologických služieb absolvovali vzdelávanie za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb

  • Bude vytvorená príručka o syndróme CAN obsahujúca poznatky potrebné k včasnej identifikácii a návody praktických postupov účinnej pomoci dieťaťu v týchto špecifických situáciách.  Opatrenia SPODaSK vykonávané v náhradnom rodinnom prostredí

  • Zavedený systém odbornej podpory náhradných rodičov

  • Náhradné rodiny budú zapojené do odbornej podpory, ktorú budú využívať

  • Vytvorený postup podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné detí vrátane propagácie, prípravy a podpory, ktorý bude pilotnéoverený v Žilinskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji (v územných obvodoch 12 úradov PSVR)

  • 43 úradov PSVR, ktoré vykonávajú prípravu na NRS bude vybavených batériou psychologických testov na účely posúdenia spôsobilosti fyzických osôb, ktoré majú záujem o NRS


  V oblasti tvorby a implementácie transformačných a deinštitucionalizačných plánov

  Po skončení projektu bude mať každý DeD vypracované transformačné a deinštitucionalizačné plány, ktoré budú vychádzať z cieľov Koncepcie DI s aplikáciou inovatívnych metód práce s deťmi a mladými dospelými tak, aby sa naplnili ich individuálne potreby.


  V oblasti udržateľnosti a podpory špecializácie profesionálnych rodičov

  • Vytvorenie 21 Centier podpory PR so 42 novými pracovnými miestami, na ktoré budú prijatí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním..

  • Vytvorenie nových organizačných štruktúr v DeD, vychádzajúcich z plánov deinštitucionalizácie, ktorých dopadom bude:

  • udržateľnosť nových pracovných miest aj po ukončení projektu.

  • zamestnanie väčšieho počtu profesionálnych rodičov

  • Zvýšenie odborných kompetencií pracovníkov Centier podpory PR a ostatných odborných pracovníkov DeD. Tieto kompetencie ovplyvnia úroveň starostlivosti o deti v PR aj v samostatných a špecializovaných skupinách DeD.

  • Budú nastavené štandardy podpory o profesionálnych rodičov, podporné a kontrolné mechanizmy zo strany DeD – jedným z predpokladaných efektov bude aj zastabilizovanie profesionálnych rodičov.

  • Zvýši sa pripravenosť profesionálnych rodičov prijímať deti so špeciálnymi potrebami, deti v školskom veku a súrodenecké skupiny. (viď. Koncepcia DI www.upsvar.sk) Zvýši sa počet profesionálnych rodičov

  • Každé dieťa do 8 roku veku bude umiestnené v profesionálnej rodine (s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine, alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb).


  V oblasti poskytovania starostlivosti o deti a mladých dospelých

  • Zníži sa počet špecializovaných skupín pre deti s poruchami správania v dôsledku integračného prístupu.

  • Poklesne počet detí pripadajúcich na jedného psychológa.

  • Poklesne počet detí pripadajúcich na jedného sociálneho pracovníka.

  • Dôjde k rozvoju opatrení zameraných na prácu s pôvodnou a náhradnou rodinou

  • Zvýši sa počet samostatných skupín nachádzajúcich sa v samostatných rodinných domoch Zvýši sa percentuálny podiel detí v profesionálnych rodinách a v domovoch detí.

  Spôsob realizácie projektu
  Štruktúra projektu

  Hlavné aktivity a podaktivity projektu

  Začiatok hlavnej aktivity / podaktivity

  Koniec hlavnej aktivity / podaktivity

  Merateľný ukazovateľ výsledku

  Merná jednotka

  Počet jednotiek

  Aktivita 1 Podpora DI výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

  • Podak.1.A Vytvorenie nového inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny

  • Podak.1.B Vzdelávanie pre zamestnancov orgánov SPODaSK vrátane RPPS

   • 1.B.1 Sociálna diagnostika

   • 1.B.2 Plánovanie sociálnej práce s rodinou dieťaťa, tímová spolupráca, sieťovanie

   • 1.B.3 Zisťovanie názoru dieťaťa, vedenie rozhovoru s dieťaťom

   • 1.B.4 Manažérske zručnosti

  • Podak. 1.C Realizácia vytvoreného modelu manažmentu sanácie vrátane zapojenia rodinných asistentov

   • 1.C.1 Prijatie do prac. pomeru 86 RA

   • 1.C.2 Technické vybavenie RA

  • Podak. 1.D Vytvorenie príručky o syndróme CAN
  1/2013

  11/2015

  Počet osôb vyškolených v projekte

  Počet novovytvorených pracovných miest  Osoba

  Osoba


  555

  86


  Aktivita 2 Podpora DI výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v  náhradnom rodinnom prostredí

  • Podak. 2A Zavedenie systému odbornej podpory náhradných rodín

   •  2.A.1 Adaptačný program pre nové náhradné rodiny

   • 2.A.2 Program odbornej podpory náhradných rodín

  • Podak. 2.B Vytvorenie a overenie postupu podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti

   • 2.B.1. Výskum v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti so zameraním na pestúnsku starostlivosť pre ťažko umiestniteľné deti

   • 2.B.2 Vytvorenie postupu podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti

   • 2.B.3 Pilotné overenie postupu podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti

   • 2.B.4 Nákup batérii psychodiagnostických testov pre 43 úradov PSVR
  1/2013

  10/2015

  Počet osôb vyškolených v projekte


  Osoba

  2393

  Aktivita č. 3. Podpora tvorby a implementácie transformačných a deinštitucionalizačných plánov

  • Podakt. 3. A Medzinárodný workshop

  • Podak. 3. B. Vypracovanie metodiky na zabezpečenie efektívnej tvorby plánov k DI DeD a štandardov kvality hodnotenia

  • Podak. 3. C Workshopy k vytváraniu plánov k DEI pre jednotlivé detské domovy

  • Pod aktivita 3D Workshop – manažment zmeny v DeD

  1/2013

  10/2015

  Počet osôb vyškolených v projekte


  Osoba

  77

  Aktivita 4 Zvýšenie udržateľnosti a podpora špecializácie PR

  • Podaktivita 4A Vytvorenie 21 Centier podpory profesionálnych rodičov

  • Podaktivita 4B Materiálne zabezpečenie Centier podpory profesionálnych rodičov

  • Podaktivita 4C Procesný audit zavádzania Centier podpory profesionálnych rodičov

  • Podaktivita 4D Výskum - udržateľnosti systému profesionálneho rodičovstva a podpora Centier podpory profesionálnych rodičov
  1/2013

  10/2015

  Počet novovytvorených pracovných miest

  Pracovné miesto

  42

  Aktivita č. 5 Transformácia a skvalitnenie poskytovania starostlivosti o deti a mladých dospelých

  • Podak. 5.A Vzdelávanie PR a zamestnancov Centier podpory profesionálnych rodičov

   • 5. A. 1. Vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami

   • 5. A.2. Metódy práce s pôvodnou a náhradnou rodinou

   • 5.A 3. Teambuilding

   • 5. A.4. Manažérske zručnosti

   • 5. A.5. Poradenské a terapeutické zručnosti pri práci s rodinou

   • 5. A.6. Terénna práca s profesionálnou rodinou

  Podak.5.B Akreditovaný kurz prvej pomoci

  Podak. 5. C Vzdelávanie odborného tímu v DeD a CPPR   • 5.C.1. Diagnostika prostredníctvom projektívnych techník

   • 5.C.2. Využitie projektívnej hry pri emočných poruchách

   • 5.C.3. Arteterapia s mentálne postihnutými

   • 5.C.4. Procesuálna diagnostika a zvládanie konfliktov u detí s poruchami správania
  1/2013

  10/2015

  Počet osôb vyškolených v projekte


  Osoba

  2493

  Aktivita č. 6 Metódy a formy práce s deťmi a mladými dospelými

  • Pod ak.6.A Individuálne plánovanie pri tímovej spolupráci a komunikačné zručnosti

  • Pod ak. 6. B Transkultúrny prístup

   • 6.B.1Vypracovanie príručky o transkultúrnom prístupe

   • 6.B.2 Workshop k transkultúrnemu prístupu
  1/2013

  10/2015

  Počet osôb vyškolených v projekte


  osoba

  571

  Podrobný popis hlavných aktivít
  Aktivita 1Podpora deinštitucionalizácie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
  Podaktivita 1A Vytvorenie nového inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny
  Cieľom intervencie v prirodzenom rodinnom prostredí je predchádzať vzniku krízových situácií v rodine, podporiť zdroje rodiny pri zabezpečovaní starostlivosti a výchovy detí a predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny a jeho zvereniu do náhradnej starostlivosti (náhradná rodina, ústavná starostlivosť), samozrejme za predpokladu, že je prirodzené rodinné prostredie pre dieťa vhodné a neohrozujúce jeho zdravý fyzický, psychický a sociálny vývin. Cieľom intervencie je taktiež navrhnúť riešenia zamerané na predchádzanie opúšťania detí. Rovnako je významné vykonávať opatrenia SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí, ak sa dieťa vráti do svojej rodiny z náhradnej starostlivosti, a podporovať udržateľnosť vrátenia dieťaťa do svojej rodiny.

  Model manažmentu sanácie bude obsahovať procesný a obsahový systém vykonávania opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí tak, aby prostredníctvom úradov PSVR bolo zabezpečované vykonávanie opatrení SPODaSK s využitím možností a zdrojov aktérov vykonávajúcich opatrenia SPODaSK. Vytvorenie modelu manažmentu sanácie predpokladá taktiež zapojenie novej personálnej pozície tzv. rodinných asistentov, vrátane vytvorenia ich pracovnej náplne v intervencii úradu PSVR prostredníctvom opatrení SPODaSK vykonávaných v prirodzenom rodinnom prostredí. Súčasťou aktivity bude aj identifikácia vykonávaných opatrení SPODaSK v rómskych komunitách, s cieľom získať čo najviac dostupných informácií pre skvalitnenie realizácie aktivít a opatrení smerujúcich k zlepšeniu postavenia tejto marginalizovanej skupiny v spoločnosti (Atlas rómskych komunít 2004, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity).

  Model manažmentu sanácie bude vytvorený Ústredím PSVR za pomoci troch expertov zamestnaných na tento účel prostredníctvom DoPMPP (1 expert /160 hod). Celkové náklady na odmenu expertov od ktorých sa očakáva špecifická činnosť, predstavujú sumu 13 440 €. Vzhľadom k tomu, že predmetný model sa bude využívať v rámci celého Slovenska, bude z projektu hradených 88,86% + náklady na odvody platené zamestnávateľom, t.j. 11 942,78 € + 4 203,86 € na odvody platené zamestnávateľom v rámci pomeru obyvateľstva SR okrem Bratislavského kraja k celkovému obyvateľstvu SR.
  V rámci tejto aktivity sa uskutočnia 3 pracovné stretnutia v rôznych regiónoch SR zamerané na aktuálnu situáciu v jednotlivých regiónoch v oblasti sanácie rodiny a na identifikáciu potrieb a špecifík pre nastavenie modelu manažmentu sanácie rodiny.Účastníkmi stretnutí budú zástupcovia úradov PSVR,zástupcovia Ústredia PSVR vrátane expertov a zástupcovia AS a samosprávy. Účastníkom stretnutí bude hradená strava, a prenájom v celkovej výške 1 278€.

  Pracovné stretnutia budú facilitované odborníkom facilitátorom, ktorého zabezpečí Ústredie PSVR prostredníctvom DoPMPP v celkovej sume 672 € + náklady na odvody platené zamestnávateľom236,54 €.


  Cieľová skupina pre vytvorenie modelu manažmentu: zamestnanci úradov PSVR - 555 zamestnancov oddelení SPODaSK, 15 zástupcov Ústredia PSVR vrátane expertov, 30 zástupcov akreditovaných subjektov a 23 zástupcovia samosprávy.


  Podaktivita 1B Vzdelávanie zamestnancov orgánov SPODaSK vrátane RPPS
  Časť 1.B.1 Sociálna diagnostika
  Cieľom podaktivity je zlepšiť zručnosti účastníkov vzdelávania v oblasti sociálnej diagnostiky. Sociálna diagnostika je posúdenie sociálnej situácie klienta (jednotlivca, rodiny), posúdenie kapacít, zdrojov a možností v kontexte jeho aktuálneho fungovania a sociálneho kontextu, vrátane posúdenia funkčnosti interpersonálnych vzťahov a schopnosti adaptácie, aktívnych potrieb vo vzťahu k sociálnemu fungovaniu a prognóze.
  Cieľová skupina: zamestnanci vykonávajúci opatrenia SPODaSK a vedúci oddelení SPODaSK v celkovom počte 481. Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v celkovej sume 124 098 €.
  Časť 1.B.2 Plánovanie sociálnej práce s rodinou dieťaťa, tímová spolupráca, sieťovanie
  Zotrvanie detí v prirodzenom rodinnom prostredí a návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia v prípade ich vyňatia je absolútnou prioritou. Intervenciou v prirodzenom rodinnom prostredí, plánovaním sociálnej práce s rodinou dieťaťa je možné pomáhať predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, nachádzať a podporovať zdroje rodiny pri zabezpečovaní starostlivosti a výchovy detí a pomáhať  predchádzaniu vyňatia dieťaťa z rodiny a jeho zvereniu do náhradnej starostlivosti. Takisto je dôležité plánovanie sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ak sa dieťa vráti do svojej rodiny z náhradnej starostlivosti a podporovať udržateľnosť vrátenia dieťaťa do svojej rodiny.

  Týmto vzdelávaním sa očakáva zlepšenie zručností pri plánovaní sociálnej práce s rodinou dieťaťa u zamestnancov, ktorí vykonávajú opatrenia SPODaSK a tímovej spolupráci intervenujúcich subjektov.


  Cieľová skupina: zamestnanci vykonávajúci opatrenia SPODaSK a vedúci oddelení SPODaSK v celkovom počte 481 osôb. Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v celkovej sume 88 696,40 €.
  Časť 1.B.3 Zisťovanie názoru dieťaťa, vedenie rozhovoru s dieťaťom
  Dieťa má právo slobodne vyjadrovať svoje názory vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni. Dieťaťu sa poskytne možnosť byť vypočuté buď priamo alebo prostredníctvom zástupcu alebo príslušného orgánu. Zároveň je dôležité i akceptovanie názoru dieťaťa v prípade odmietnutia vyjadriť sa a správne pretlmočenie názoru dieťaťa.

  Touto podaktivitou sa očakáva zlepšenie zručností zamestnancov v zisťovaní názoru dieťaťa a vedení rozhovoru s dieťaťom.


  Cieľová skupina: zamestnanci vykonávajúci opatrenia SPODaSK a vedúci oddelení SPODaSK a zamest. RPPS v celkovom počte 555. Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v celkovej sume 143 190 €.
  Časť 1.B.4 Manažérske zručnosti
  Cieľom podaktivity je zlepšiť zručnosti vedúcich oddelení SPODaSK v danej oblasti a využiť potenciál manažéra a všetkých zúčastnených na skvalitnenie práce v danej oblasti. Cieľom aktivity je poskytnúť vzdelávanie pre vedúcich oddelení SPODaSK v manažérskych zručnostiach so zameraním na témy: rola manažéra a osobnostný potenciál manažéra; efektívne štýly riadenia a manažérske kompetencie; základné dimenzie vedenia zamestnancov a uplatňovanie poznatkov manažérskych nástrojov v riadiacej praxi, efektívnu komunikáciu; zadávanie a delegovanie úloh, kontrolu plnenia úloh, zásady reportingu a hodnotenie pracovných výsledkov a správania pracovníkov, poskytovanie spätnej väzby zamestnancom na priebeh a výsledky ich práce. Realizáciou NP dôjde k personálnym zmenám na oddeleniach SPODaSK úradov PSVR prijatím tzv. rodinných asistentov. Táto zmena zvýši náročnosť na manažérske kompetencie vedúcich oddelení SPODaSK ako aj na vecné a procesné vedenie oddelení s týmito novými pozíciami a kladie požiadavky na špecifické vzdelanie v oblasti manažérskych zručností. Za účelom začlenenia týchto nových pozícií do štruktúr oddelení SPODaSK a efektívne fungovanie oddelení a napĺňanie náročných opatrení garantujúcich sociálnoprávnu ochranu detí považujeme za významné posilniť manažérske zručnosti vedúcich oddelení SPODaSK. Vedúci oddelení SPODaSK neabsolvovali takéto vzdelávanie v rámci žiadneho predchádzajúceho projektu. Táto aktivita je významná z hľadiska profesijného skvalitnenia vykonávania opatrení SPODaSK.
  Touto špecifickou vzdelávacou aktivitou sa očakáva zlepšenie manažérskych zručností vedúcich oddelení SPODaSK.
  Cieľová skupina: vedúci oddelení SPODaSK v celkovom počte 43. V rámci aktivity bude dodávateľsky zabezpečené ubytovanie, strava, občerstvenie a prenájom priestorov v celkovej sume 3 210,05 €. Lektori - odborníci na danú tému budú zabezpečení vo výberovom konaní. Náklady na odmenu lektorov sú v celkovej výške 990 € + náklady na odvody platené zamestnávateľom 348,48 €.
  Podaktivita 1C Realizácia vytvoreného modelu manažmentu sanácie rodiny vrátane zapojenia rodinných asistentov

  Na základe vytvoreného nového inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny v rámci aktivity 1A sa počas realizácie národného projektu v rokoch 2013 až 2015 opatrenia SPODaSK vykonávané a zabezpečované úradmi PSVR v prirodzenom rodinnom prostredí budú realizovať podľa tohto modelu. V rámci tejto podaktivity budú na oddelenia SPODaSK úradov PSVR prijatí rodinní asistenti. Základnou podmienkou na výber rodinného asistenta je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca bez požiadavky na prax.

  Cieľom podaktivity je skvalitnenie vykonávania opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí.
  Časť1.C.1 Prijatie do prac. pomeru 86 RA

  V rámci tejto podaktivity budú na všetkých úradoch PSVR, oddeleniach SPODaSK vytvorené nové pracovné miesta (každý úrad – 2 pracovné miesta), na ktoré budú prijatí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním v odbore sociálna práca na podporu sociálnej práce s rodinou (na účely tohto národného projektu „rodinní asistenti“). Rodinní asistenti budú súčasťou oddelení SPODaSK úradov PSVR, obsah ich pracovnej náplne bude súčasťou vytvoreného modelu manažmentu rodiny v rámci aktivity 1A.

  Základnou podmienkou na výber rodinného asistenta je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca bez požiadavky na prax. Základom pracovnej náplne rodinného asistenta je sociálna práca v rodinách, v ktorých úrad vykonáva opatrenia SPODaSK a prenos výstupov z vykonávanej sociálnej práce do systému opatrení SPODaSK.

  Účelom prijatia rodinných asistentov je zintenzívnenie vykonávania opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí detí v rámci kompetencií úradov PSVR s cieľom podpory a pomoci rodine na predchádzanie umiestňovania detí do náhradnej starostlivosti a rovnako poskytovanie podpory rodinám, ak sa dieťa vráti do svojej rodiny z náhradnej starostlivosti. V rámci projektu bude rodinným asistentom hradená mzda a odvody platené zamestnávateľom. Náklady na prijatých asistentov predstavujú maximálnu sumu 2 183 394,56 €.  Cieľová skupina: 86 nových zamestnancov úradov PSVR (tzv. rodinných asistentov)
  Časť 1.C.2 Technické vybavenie RA (86 notebookov, ktoré budú slúžiť na pridelenú prácu, zdokumentovanie práce v teréne a situácie v sanovaných rodinách.)
  Na zabezpečenie funkčnosti pozície rodinného asistenta je potrebné vybaviť každého rodinného asistenta  notebookom, ktorý bude využívaný na účely sociálnej práce vykonávanej rodinnými asistentmi. Suma zakúpených notebookov pre 86 rodinných asistentov,ktoré budú slúžiť na pridelenú prácu, zdokumentovanie práce v teréne a situácie v sanovaných rodinách 44 720 €.
  Cieľová skupina: 86 nových zamestnancov úradov PSVR (tzv. rodinných asistentov)
  Podaktivita 1D Vytvorenie príručky o syndróme CAN
  V rámci tejto aktivity bude vytvorená príručka pre sociálnych pracovníkov a iných odborných pracovníkov obsahujúca poznatky potrebné k včasnej identifikácii týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa ako i návody praktických postupov účinnej pomoci dieťaťu v týchto špecifických situáciách. Na prax orientovaná príručka bude obsahovať informácie k rozpoznávaniu jednotlivých foriem syndrómu CAN, ich príznakom a následkom, k včasnej intervencii vrátane diagnostiky a indikácii špecializovanej účinnej pomoci a ochrany dieťaťu v rámci interdisciplinárnych kompetencií.

  Príručku vytvorí interdisciplinárny tím zložený z 5 expertov - profesionálov zaoberajúcich sa problémami týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí najmä z oblasti sociálnej práce, psychológie, zdravotníctva, školstva, orgánov činných v trestnom konaní a jedného experta zaoberajúceho sa uvedenou problematikou na akademickej úrovni, ktorý by bol koordinátorom odborného tímu. 6 expertov (interdisciplinárny tím) bude na tento účel zamestnaných Ústredím PSVR prostredníctvom DoPMPP (1 expert /160 hod). Celkové náklady na odmenu expertov predstavujú sumu 21 120 €. Vzhľadom k tomu, že predmetná príručka sa bude využívať v rámci celého Slovenska (dopad príručky má celoslovenský charakter) bude z projektu hradených 88,86% + náklady na odvody platené zamestnávateľom, t.j. 18 767,23 € + 6 606,06 € na odvody platené zamestnávateľom v rámci pomeru obyvateľstva SR okrem Bratislavského kraja k celkovému obyvateľstvu SR.


  Cieľová skupina:555 zamestnancov úradov PSVR a DeD, pričom vytvorená príručka bude slúžiť prioritne pre rezort práce, sociálnych vecí a rodiny (úrady PSVR a zariadenia SPODaSK- detské domovy, krízové strediská, resocializačné strediská) s možnosťou jej využitia pre iné rezorty a samosprávu.


  Aktivita 2

  Podpora deinštitucionalizácie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
  Podaktivita 2AZavedenie systému odbornej podpory náhradných rodín

  Účelom podaktivity je zabezpečiť  zavedenie systému efektívnejšej podpory náhradných rodín a tým podporiť kvalitu náhradnej starostlivosti vo všetkých rodinných formách (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, poručníctvo). Prínosom zavedeného systému je prispenie k tomu, aby náhradné rodiny boli s možnosťou odbornej podpory schopné zvládnuť rôzne problémové a náročné životné situácie (rodinné, sociálne, výchovné) v  náhradnom rodinnom prostredí dieťaťa, a to najmä prostredníctvom sprevádzania, odborného poradenstva, vzdelávania, pomoci a podpory v procese prijatia dieťaťa do rodiny, počas zotrvania dieťaťa v náhradnej rodine a vo fáze odchodu dieťaťa z náhradnej rodiny.


  Realizácia podaktivity zavedenie systému odbornej podpory náhradných rodín

  Podaktivitu zavedenie systému odbornej podpory bude tvoriť realizácia dvoch jej častí s príslušnou cieľovou skupinou, rozsahom, odporúčaným obsahom a formou. Všetky časti podaktivity budú zabezpečené dodávateľsky. Pôjde o systém otvorenej ponuky pre náhradné rodiny, ktorý bude náhradným rodinám k dispozícii prostredníctvom úradov PSVR v spolupráci s dodávateľom/dodávateľmi. Podmienkou výberu dodávateľa je akreditácia na vykonávanie príslušných opatrení SPODaSK podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zamestnanci úradov PSVR budú poskytovať informácie pre záujemcov o podporu a zároveň aj identifikovať potreby podpory náhradným rodinám v rámci poskytovania sociálneho poradenstva a pomoci na uľahčenie plnenia účelu náhradnej starostlivosti. Pod pojmom náhradná rodina sa rozumie osoba alebo manželský pár.


  Časť 2.A.1 Adaptačný program pre nové náhradné rodiny
  Adaptačné obdobie sa považuje za najdôležitejšie pre vznik dobrého vzťahu medzi náhradnými rodičmi a dieťaťom a zároveň za jedno z najťažších období. Odborná podpora náhradnej rodiny v adaptačnej fáze je prevenciou a nástrojom na poradenstvo a včasnú identifikáciu potrieb a potenciálnych problémov rodiny.

  Cieľová skupina: noví náhradní rodičia a náhradné rodiny. Za nových náhradných rodičov a nové náhradné rodiny sa pre účely tohto národného projektu budú považovať rodiny, ktorých náhradný rodinný vzťah trvá menej ako 1 rok od právoplatného rozhodnutia príslušného súdu. V roku 2011 pribudlo do systému náhradnej starostlivosti v celej SR 1198 nových náhradných rodín, čo predstavuje cca 1797 osôb (1198 rodín x 1,5 osoby). Z tejto cieľovej skupiny považujeme za reálne zapojiť do adaptačného programu 1/2 nových náhradných rodín. V rámci časového harmonogramu národného projektu predpokladáme podporu nových náhradných rodín realizovať počas dvoch rokov. Rozsah: maximálne 24 hodín ročne pre jedného náhradného rodiča, z toho najmenej 10 hodín individuálnou formou (najmä sociálne poradenstvo a sprevádzanie).

  Obsahom adaptačného programu pre nové náhradné rodiny je najmä sociálne poradenstvo, sprevádzanie a vzdelávanie. Témy adaptačného programu je preto potrebné zamerať jednak na samotné dieťa (príchod do rodiny, nové situácie, „výbava“ dieťaťa - skúsenosti, zážitky, doterajšie vzťahy), na náhradných rodičov (predstavy, sklamania, nové situácie, reakcie rodiny a okolia) a na niektoré špecifické oblasti napr. prejavy dieťaťa počas adaptácie a ich zvládanie atď. Do adaptačného programu budú zaradené aj vzdelávacie aktivity na rôzne témy, napr. bezpečná vzťahová väzba, pripútanie a jeho poruchy, psychická deprivácia dieťaťa a jej náprava, adaptácia dieťaťa v rodine, práca so životnou históriou s možnosťou sprostredkovania študijných materiálov k témam /odborná literatúra, filmové dokumenty. Vzdelávacie aktivity realizované skupinovou formou môžu mať rozsah maximálne 14 hodín ročne pre jednu náhradnú rodinu, pričom pri skupinových vzdelávacích aktivitách počet účastníkov v jednej skupine je maximálne 15.

  Adaptačný program bude ponúknutý pre všetky nové náhradné rodiny počas 2 rokov. Predpokladáme zapojenie 524 rodín ročne, čo predstavuje cca 786 osôb ročne – v SR 673 osôb ročne, ktoré sa zúčastnia individuálneho poradenstva a vzdelávania. Predpokladané náklady na individuálne poradenstvo sú v sume314 400 € a na vzdelávacie aktivity vo výške 125 225,52 €.
  Časť 2.A.2 Program odbornej podpory náhradných rodín
  Náhradná rodina by mala mať možnosť využívať podporné služby v rámci systému odbornej podpory priebežne vo všetkých fázach – od prijatia dieťaťa, cez fungovanie náhradnej rodiny, zvládania výchovných, sociálnych a rodinných problémov až po odchod dieťaťa z náhradnej rodiny. Na tento účel je potrebné vytvoriť ponuku aktivít, prostredníctvom ktorých bude náhradným rodinám poskytovaný program odbornej podpory. Tento program bude tvoriť najmä sprevádzanie, sociálne poradenstvo,  vzdelávanie a jeho súčasťou bude aj podpora fungovania svojpomocných skupín prostredníctvom vyškolenia lídrov svojpomocných skupín v počte 71 osôb tak, aby v územnom obvode všetkých okresov (v štruktúre úradov PSVR – úrady PSVR a ich detašované pracoviská) mohli náhradní rodičia využívať aj podporu prostredníctvom svojpomocných skupín.
  Cieľová skupina: náhradní rodičia a náhradné rodiny okrem nových (rodiny, ktorých náhradný rodinný vzťah trvá viac ako 1 rok od právoplatného rozhodnutia príslušného súdu), predpoklad 1 506 zaradených.
  V roku 2011 bolo v systéme náhradnej starostlivosti v celej SR 5624 náhradných rodín (bez nových), čo predstavuje cca 8436 osôb. Z tejto cieľovej skupiny považujeme za reálne zapojiť do programu t.j odbornej podpory 1/5 náhradných rodín.

  V rámci časového harmonogramu národného projektu sa program podpory náhradných rodín bude realizovať počas dvoch rokov.Rozsah programu je maximálne 20hodín pre jedného náhradného rodiča ročne, z toho 10 hodín individuálnou formou (najmä sociálne poradenstvo a sprevádzanie). Obsahom programu odbornej podpory náhradných rodín je najmä sprevádzanie, sociálne poradenstvo a vzdelávanie pre náhradných rodičov napr. na témy zvládanie záťažových situácií, špecifiká vývojových etáp dieťaťa v náhradnej rodine, špecifiká detí z DeD, príchod – odchod dieťaťa, kontakt s biologickou rodinou, program pripútania , práca s odlišnosťou dieťaťa, šikanovanie detí a spolupráca so školou, diagnostika a príčiny problémového správania, nastavenie výchovných nástrojov a postupov, riešenie problémov detí matiek s drogovou závislosťou, deti s fetal - alkoholovým syndrómom, deti zaostávajúce vo vývine, s nerovnomerným vývinom, deti s rôznymi ochoreniami, špeciálny prístup k deťom s traumatickými zážitkami, starostlivosť a prístup voči zanedbávanému dieťaťu, postavenie náhradného rodiča voči biologickej rodine dieťaťa, príchod ďalšieho dieťaťa do rodiny, príprava na dieťa, adaptácia dieťaťa a rodiny, náhradný rodič v systéme SPODaSK – práva a povinnosti, zvládanie záťažových situácií, špecifiká vývojových etáp dieťaťa (puberta).

  Vzdelávacie aktivity realizované skupinovou formou budú v rozsahu maximálne 10 hodín ročne pre jedného náhradného rodiča, pričom pri skupinových vzdelávacích aktivitách počet účastníkov v jednej skupine je maximálne 15. Program odbornej podpory bude ponúknutý pre všetkých náhradných rodičov (okrem nových) počas 2 rokov.

  Vzdelávacie aktivity budú zamerané na: individuálne poradenstvo v celkovej výške 361 154,82 €, vzdelávanie v celkovej výške 113 583,72 € a na podporu svojpomocných skupín v celkovej výške 3 192,16 €.


  Podaktivita 2B Vytvorenie a overenie postupu podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti
  Podaktivita sa bude realizovať v nasledujúcich častiach :
  Časť 2.B.1 Výskum v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti so zameraním na pestúnsku starostlivosť pre ťažko umiestniteľné deti
  V rámci tejto aktivity je potrebné dodávateľským spôsobom zabezpečiť realizáciu výskumu v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti so zameraním na pestúnsku starostlivosť pre ťažko umiestniteľné deti (napr. deti s rôznym handicapom, viacdetné súrodenecké skupiny). Výskum bude zameraný na zistenie motivácie záujemcov o náhradnú rodinnú starostlivosť pre pestúnsku starostlivosť ťažko umiestniteľných detí, zistenie špecifík prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť so zameraním na pestúnsku starostlivosť pre ťažko umiestniteľné deti, identifikáciu potrieb a podpory pestúnskej starostlivosti ťažko umiestniteľných detí. Cieľom výskumu je zistiť možnosti zvýšenia záujmu o zverovanie ťažko umiestniteľných detí do pestúnskej starostlivosti, vrátane prípadných návrhov legislatívnych zmien.
  Cieľovou skupinouvýskumu: budú záujemcovia o náhradnú rodinnú starostlivosť, žiadatelia o náhradnú rodinnú starostlivosť, náhradní rodičia. Súčasťou výskumu zároveň bude zistiť informácie o možnostiach, dostupnosti a úrovni podpory služieb, ktoré sú im v súčasnosti ponúkané zo strany úradov, samosprávy a neziskových organizácii v jednotlivých regiónoch SR.

  Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v celkovej výške 19 000 €, Vzhľadom k tomu, že výsledky predmetného výskumu sa budú využívať v rámci celého Slovenska (dopad výskumu má celoslovenský charakter) bude z projektu financovaných 88,86 %, t.j. 16 883,40 €v nadväznosti na pomer obyvateľstva SR okrem Bratislavského kraja k celkovému obyvateľstvu SR.


  Časť 2.B.2. Vytvorenie postupu podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti
  Vytvorenie návrhu postupu podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti, ktorý bude obsahovať najmä propagáciu, prípravu a podporu pestúnskej starostlivosti so špeciálnym zameraním na zvýšenie záujmu zo strany verejnosti o pestúnsku starostlivosť ťažko umiestniteľných detí a na podporu takéhoto riešenia sociálnej situácie detí,najmä odbornou podporou tejto formy náhradnej rodinnej starostlivosti.

  Návrh postupu podpory pestúnskej starostlivosti bude priebežne (min. 3 krát) konzultovať a vyhodnocovať pracovná skupina vytvorená na tento účel (zástupcovia vybraných úradov PSVR, Ústredia PSVR, Ministerstva PSVR). V súvislosti s činnosťou pracovnej skupiny nevzniknú z tohto národného projektu žiadne výdavky. Pilotnému overeniu vytvoreného postupu podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti dodávateľským subjektom bude predchádzať odsúhlasenie vytvoreného postupu pracovnou skupinou.Výstupom aktivity bude vytvorený postup podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti.

  Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v celkovej výške 10 300 €. Vzhľadom k tomu, že predmetný postup sa bude aplikovať v rámci celého Slovenska, bude z projektu hradených88,86 %, t.j. 9 152,58 € v rámci pomeru obyvateľstva SR okrem Bratislavského kraja k celkovému obyvateľstvu SR.Podmienkou výberu dodávateľa je akreditácia na vykonávanie príslušných opatrení SPODaSK podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Cieľová skupina pre vytvorenie postupu: zamestnanci úradov PSVR - 555 zamestnancov oddelení SPODaSK, 15 zástupcovia Ústredia PSVR a 5 zástupcovia MPSVR SR.
  Časť 2.B.3.Pilotné overenie postupu podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti

  Vytvorený a pracovnou skupinou odsúhlasený postup podpory pestúnskej starostlivosti dodávateľský subjekt (autor vytvoreného postupu) pilotne overí v dvoch krajoch SR – Žilinskom a Banskobystrickom kraji po dobu jedeného roka. Pilotné overenie vytvoreného postupu bude pozostávať najmä z propagácie pestúnskej starostlivosti, vykonanej prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť so zameraním na pestúnsku starostlivosť pre ťažko umiestniteľné deti a podpory pestúnskych rodín so zdravotne postihnutými deťmi. Celkový rozsah pilotného overenia postupu v obidvoch krajoch je 520 hodín. Rozsah propagácie bude tvoriť maximálne 40% rozsahu pilotného overenia, rozsah prípravy maximálne 30 % a podpory maximálne 30 %. Vytvorený postup podpory pestúnskej starostlivosti musí byť vo vzťahu k pilotnému overeniu flexibilný s možnosťou korekcie na základe výsledkov pilotného overenia. Po pilotnom overení bude dodávateľským subjektom predložený výstup v podobe zhodnotenia pilotného overenia a v prípade potreby aj korigovaného postupu podpory pestúnskej starostlivosti. Prípadná korekcia vytvoreného postupu na základe výsledkov pilotného overenia musí byť odsúhlasená pracovnou skupinou uvedenou v časti postupu vytvoreného 2.B.1. Pilotné overenie postupu podpory pestúnskej starostlivosti pre ťažko umiestniteľné deti. Výstupom aktivity bude realizácia propagácie, zabezpečenie prípravy a podpory PS, písomné zhodnotenie pilotného overenia postupu vrátane návrhov na jeho prípadnú korekciu.Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v celkovej výške 14 720 €.Podmienkou výberu dodávateľa je akreditácia na vykonávanie príslušných opatrení SPODaSK podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


  Cieľová skupina:121 záujemcov o náhradnú rodinnú starostlivosť, 319 žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť,  429 pestúnov a 139 zamestnancov úradov PSVR v Žilinskom a Banskobystrickom kraji
  Časť 2.B.4.Nákup batérii psychodiagnostických testov pre 43 úradov PSVR (jedna batéria pozostáva z 9 psychodiagnostických testov - každý úrad PSVR dostane jednu batériu).

  Batérie testov budú využívať psychológovia referátov poradensko-psychologických služieb (RPPS) za účelom skvalitnenia posudzovania spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom.Posúdenie spôsobilosti fyzickej osoby formou psychodiagnostického vyšetrenia si vyžaduje batériu štandardizovaných psychologických testov. Psychológovia RPPS v súčasnosti disponujú rôznou, neúplnou, v prevažnej miere nedostatočnou psychodiagnostickou výbavou. Nákupom 9 psychologických testov v celkovej výške 37 461,60 € (871,20 € 1 batéria psychologických textov) pre uvedené účely sa zabezpečí pre psychológov štandardná a jednotná batéria pre potreby psychodiagnostickej činnosti v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.  Cieľová skupina:74 zamestnancov úradov PSVR - referátov poradensko-psychologických služieb

  Aktivita 3

  Podpora tvorby a implementácie transformačných a deinštitucionalizačných plánov
  Podaktivita 3. A Medzinárodný workshop
  Medzinárodný workshop bude špecificky zameraný na deinštitucionalizáciu v oblasti výkonu súdnych rozhodnutí za účasti pozvaných zahraničných expertov z expertnej skupiny Európskej komisie DI. Počas stretnutia (workshop) si účastníci vymenia skúsenosti a oboznámia sa s filozofiou, cieľmi, úskaliami a rizikami princípov zavádzania deinštitucionalizácie zariadení v zahraničí a možnostiach realizácie DI na Slovensku.
  Cieľová skupina: zástupcovia Ústredia PSVR, ministerstva PSVR a riaditelia štátnych a neštátnych DeD, neziskových organizácií v celkovom počte 40 účastníkov: z toho sa v rámci SR zúčastní 30 účastníkov.

  Aktivita bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v celkovej výške 15 970 € (hradené budú náklady na zahraničných expertov z EK DI, ubytovanie a strava pre ostatných účastníkov stretnutia). Celková suma zahŕňa ubytovanie pre 30 účastníkov, stravné a občerstvenie pre 40 účastníkov, tlmočenie, prenájom tlmočníckeho zariadenia, prenájom miestností, náklady na zahraničných lektorov, organizačné a komunikačné náklady a spracovanie a tlač zborníka príspevkov.

  V rámci projektu bude hradených 11 977,50 € v nadväznosti na počet účastníkov.

  Podaktivita 3B Vypracovanie metodiky na zabezpečenie efektívnej tvorby plánov/projektov deinštitucionalizácie (DEI) detských domovov
  Cieľom podaktivity je vytvorenie odborného tímu k DEI, ktorý pod vedením 2 odborníkov na DEI (2 experti) spracuje metodiku na zabezpečenie efektívnej tvorby plánov /projektov DEI DeD. Pri tvorbe metodiky je potrebné vychádzať z toho, že filozofia, princípy a prvky DEI sú inovatívne rozpracované so zameraním na individuálny prístup pri práci s klientom. Je potrebné vytvoriť transformačný plán jednotlivých DeD, so zameraním na deinštitucionalizáciu a monitorovaním zisťovať pokrok jednotlivých DeD pri aplikácii prvkov DEI.

  Odborný tím bude zložený z 8 zástupcov Ústredia PSVR, 1 zástupcu ministerstva PSVR SR, 6 zástupcov DeD, 2 zástupcov akreditovaných subjektov pôsobiacich v oblasti náhradnej starostlivosti, 2 expertov na DEI, ktorí budú zamestnaní na tento účel prostredníctvom DoPMPP. Celkové náklady na odmenu expertov predstavujú sumu 12096 €, pričom z projektu bude hradených 6 048 € + náklady na odvody platené zamestnávateľom na 1 experta v sume max. 2 128,90 €. V rámci aktivity bude zabezpečené dodávateľsky ubytovanie, strava, občerstvenie a prenájom priestorov v celkovej sume 4 708,80 €.


  Cieľová skupina: 3 605zamestnancov DeD a Ústredia PSVR
  Podaktivita 3C Workshopy k vytváraniu plánov pre jednotlivé detské domovy
  Pod vedením členov odborného tímu k DEI bude 85 riaditeľov DeD v spolupráci s odborným tímom podľa aktivity 3B, t.j. v spolupráci s 9 zástupcami MPSVR SR a Ústredia PSVaR vytvárať projekty/plány DEI pre jednotlivé DeD (každý riaditeľ pre svoj DeD) počas troch dvojdňových workshopov – v rámci SR bude 80 riaditeľov spracovávať plány DEI pod vedením lektora- facilitátora, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní a pod vedením členov odbornej skupiny. Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky v spolupráci s Ústredím PSVR. Z projektu bude hradených max. 26 604 € pre 80 riaditeľov DeD.
  Cieľová skupina: 80 riaditeľov DeD
  Podaktivita 3DWorkshop- manažment zmeny v DeD
  Deinštitucionalizácia je zložitý proces, ktorý prebieha v dvoch oblastiach - jednak z priestorových zmien, ako aj zo zmien v oblasti samotnej práce s deťmi. V prípade, že dochádza k zmenám v obidvoch pilieroch súčasne, tento proces so sebou prináša množstvo rizík, ktorým je v záujme detí nevyhnutné predchádzať.

  Cieľom aktivity je podpora deinštitucionalizácie zariadení, ktoré pomocou Regionálneho operačného programu prejdú priestorovou transformáciou. Riaditelia DeD zapojených do ROP získajú zručnosti a schopnosti v manažmente zmeny a riadení rizík. Workshop sa bude venovať systematického vedeniu v súčinnosti s právnym poradenstvom a implementáciou DI plánov. Táto aktivita zároveň veľmi jasne preukazuje prepojenosť Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s Regionálnym operačným programom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


  Cieľová skupina: 14 riaditeľov DeD.

  Aktivita bude zabezpečená čiastočne dodávateľsky a  Ústredím PSVR v maximálnej sume 15 843,20 €.  Aktivita 4 Zvýšenie udržateľnosti a podpora špecializácie profesionálnych rodičov
  Podaktivita 4A Vytvorenie 21Centier podpory profesionálnych rodičov (CPPR)
  Vzhľadom na zvyšujúci sa počet profesionálnych rodičov a detí umiestnených v samotných profesionálnych rodinách považujeme v súčasnosti za dôležité prijať také opatrenia, ktoré zvýšia udržateľnosť systému profesionálneho rodičovstva a prispejú ku skvalitneniu samotnej starostlivosti poskytovanej profesionálnymi rodičmi. Za týmto účelom budú DeD vytvárať tzv. Centrá podpory profesionálnych rodičov, ktoré budú organizačnou súčasťou príslušného DeD. Centrá budú poskytovať prostredníctvom odborných tímov (v zložení 1 sociálny pracovník a 1 psychológ) a ďalších odborníkov podľa potrieb detí a profesionálnych rodičov daného DeD (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, zdravotnícky pracovník apod.)) odborné činnosti. V Centrách predpokladáme na 1 sociálneho pracovníka na cca 10 profesionálnych rodičov a na 1 psychológa cca 20 profesionálnych rodičov).

  Z uvedeného dôvodu je potrebné vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikovanosti a odbornosti profesionálnych rodičov a to podporou ich ďalšieho vzdelávania zameraného na získavanie vedomostí a zručností pre prácu s deťmi s poruchami správania, učenia a s deťmi vyžadujúcimi zvýšenú starostlivosť, zvládanie záťažových situácií, ale i napr. poskytovanie prvej pomoci.

  Úlohami CPPR bude najmä:


  • odborná pomoc pri zoznamovaní dieťaťa s profesionálnym rodičom a uľahčovanie nadviazania vzťahu medzi dieťaťom a profesionálnym rodičom

  • odborné poradenstvo pri zaradovaní detí do profesionálnych rodín,

  • komunikácia (odborná rovina) so záujemcami na pracovné pozície profesionálnych rodičov a vyhodnocovanie možností zabezpečenia požadovanej starostlivosti o deti, osobitne o deti s rôznymi handicapmi a súrodenecké skupiny,

  • vyhľadávanie profesionálnych rodičov cielene podľa špecifických potrieb konkrétneho dieťaťa/detí

  • zabezpečovanie odbornej diagnostiky a diagnostických činností detí, odborná pomoc deťom v profesionálnych rodinách a rediagnostiky

  • poradenstvo pri starostlivosti o deti

  • poradenstvo a podpora pri riešení procesných a organizačných náležitostí

  • pomoc profesionálnym rodičom pri udržiavaní väzieb detí s rodičmi a ďalšími rodinnými príslušníkmi

  • zabezpečenie odborných foriem pomoci a iných podporných činností podľa potrieb detí

  • zabezpečenie vzdelávania,

  • poskytovaním odľahčovacích aktivít podľa potrieb profesionálnych rodičov a detí im zverených,

  • koordináciou činnosti profesionálnych rodičov,

  • kontrola zabezpečovania starostlivosti o deti.

  V rámci aktivity bude vytvorených 42 nových pracovných miest (vysokoškolské vzdelanie) v rámci 21 CPPR v SR mimo BSK. Celkové náklady na zamestnancov sú vo výške 459 346,86 €. Po ukončení projektu bude udržateľnosť novovytvorených pracovných miest zabezpečená z rozpočtov detských domovov.


  Cieľová skupina:42 zamestnanci detských domovov

  4BMateriálne zabezpečenie Centier podpory profesionálnych rodičov
  Pre nových zamestnancov CPPRSR bude zakúpených42 notebookovv max. výške 520 € za jeden notebook, t.j. spolu 21 840 € za 42 notebookov.
  Cieľová skupina:42 zamestnanci DeD
  4C Procesný audit zavádzania CPPR
  Procesný audit prebehne v 21DeD (celkom v 23 DeD: 21 SR a 2 BSK), pri ktorých boli vytvorené CPPR a u vybraného počtu profesionálnych rodičov. Cieľom auditu je presne pomenovať procesy, ktoré prebehli v DeD a v CPPR, ako boli nastavené kritéria fungovania CPPR, ako boli úspešne /neúspešne zrealizované jednotlivé kroky a aký to malo dopad na DeD, CPPR, zamestnancov a deti. Audit sa zameria na sledovanie procesu, ktorý viedol k zmene počiatočného stavu na stav cieľový. Bude sa zaoberať manažmentom zmeny, spôsobom plánovania postupných krokov, ich implementáciou a udržateľnosťou. Porovná postupy, ktoré budú aplikované v jednotlivých DeD a CPPR, nastavenie štruktúry, podpory, merateľných ukazovateľov. Pomocou tohto porovnania vyhodnotí silné a slabé stránky rôznych uplatnených modelov zavádzania zmeny.

  Aktivita bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v celkovej výške 35 720 €. V rámci projektu bude hradená suma 32 614 € podľa počtu zúčastnených DeD.


  Cieľová skupina: 295 zamestnancov DeD a Ústredia PSVR


  Download 432.52 Kb.
  1   2   3
  Download 432.52 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Opis projektu Názov projektu

  Download 432.52 Kb.