Ordu üNİversitesi fen edebiyat faküLtesi Kİmya böLÜMÜ I.ÖĞretim ders iÇERİkleri (Türkçe)
Download 72.47 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi72.47 Kb.

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ I.ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ (Türkçe)

KİM 151 Genel Kimya Lab. I

Malzeme ve Cihaz Tanıtımı, Laboratuar tekniklerine giriş,Maddenin Ayırt edici Özellikleri, Kati, Sıvı ve Gazların Yoğunlukları, Belirli oranlar yasası, Bir Kristal Bileşiğin Formülünün Belirlenmesi, Metal öz ısı tayini, Donma Noktası Alçalması ile Molekül Ağırlığının Saptanması, Molar Hacim Tayini, Gaz Sabitinin Saptanması0 4 2

KİM 152 Genel Kimya Lab. II

Çözelti Hazırlama, Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, pH Deneyi, Asit-Baz Titrasyonu, Elektrokimya, Tampon Çözeltilerin Hazırlanması, Aktiflik ve Yer değiştirme Reaksiyonları, Sabunlaşma ve Sabun eldesi0 4 2

KİM 101 Genel Kimya I

Madde ve Metrik Sistem, Atomun Yapısı, Stokiyometri I, Stokiyometri II, Termokimya, Atomik Elektronik Yapısı, Atomun Özellikleri ve İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Kimyasal Bağlar, Molekül Geometrisi, Gazlar, Katı, sıvı ve Moleküller arası Kuvvetler6 0 6

KİM 102 Genel Kimya II

Çözeltiler, Sulu Çözeltilerde Reaksiyonlar, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Sulu Çözelti Tepkimeleri Ve İyon Dengeleri, Kimyasal Termodinamik, Elektrokimya6 0 6

MAT 107 Analiz I

Kumeler, Sayilar, Fonksiyonlar ve Cesitleri, Grafikler, Limet Kavrami ve Ozellikleri, Sureklilik, Sureksizlik ve Cesitleri, Turev Kavrami, Ozellikleri ve Geometrik anlami, Ardisik Turevler, Turevlerle ilgili Teoremler, Differansiyeller, Fonksiyonlarin Degisimi ve Grafigi, Diziler, Seriler, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ustel Fonksiyonlar, Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar4 0 4

MAT 108 Analiz II

Taylor ve Mac Laurin Formulleri ve Serileri, Belirsiz Sekiller, Belirsiz Integral ve Ozellikleri, Integrasyon Metodlari, Belirli Integraller ve Ozellikleri, Alan-yay uzunlugu, Hacimlerin Hesaplanmasi4 0 4

FİZ 105 Fizik I

Vektorler, Dogrusal Hareket, Duzlemsel Hareket, Newton Kanunlari, Is ve Enerji, Enerji ve Momentumun Korunumu, Carpisma, Donme, Kati Cisimlerin Dinamigi, Akiskanlar Dinamigi ve Basinc, Termodinamik4 0 4

FİZ 106 Fizik II

Elektrik Kuvveti ve alan, Elektrik Potansyel, Doğru Akım devreleri, Manyetizma, Elektromanyetik indüksiyon, AA devreleri, Atom Fiziğine giriş, Relativite Teorisi ve Çekirdek Fiziği4 0 4

KİM 205 Anorganik Kimya I

Atomun Elektronik Yapısı, Molekül Yapısı ve Moleküllerde Simetri, Kovalent Bağ, Valans Bağ Teoremi ve Molekül Orbital Teoremi, Çok Atomlu Moleküllerde Molekül Orbital Teoremi, Elektronegatiflik, İyon ve Metal Bağı, Kristallerin Yapısı, Yarıçaplar Oranı, İyonik Katılar İçin Yaygın Kristal Türleri, Örgü Enerjisi, Kristallerde Düzensizlik, İletken, yalıtkan, yarı iletken ve süper iletkenlik. 4 0 4

KİM 206Anorganik Kimya II

Tanecikler Arası Etkileşmeler, Asit ve Bazlar, Geçiş Metalleri, Koordinasyon Bileşiklerinin Geometrisi, Koordinasyon Bileşiklerinde İzomeri, Koordinasyon Bileşiklerinde Kimyasal Bağ, Değerlik Bağı Kavramı, Kristal Alan Kavramı, Molekül Orbital Kavramı, Koordinasyon Bileşiklerinde Elektronik Spektrum, Koordinasyon bileşiklerinin sübstitüsyon reaksiyonları, Hidrojen bileşikleri.4 0 4

KİM 256 Anorganik Kimya Lab.

Metal okzalatlar, Bakır oksitleri ve özellikleri, Kurşun ve manganın halojenürleri ve asetatlar, Örgü Enerjisi, Çift tuzlar, Klatrat bieşikleri, Moleküller arası  etkileşimler, Koordinasyon bileşikleri (a. tetrahedral kompleksler b. oktahedral kompleksler), Schiff bazı kompleksleri, Ditiyolat kompleksleri0 4 2

KİM 201Analitik Kimya I

Analitik Kimyaya Giriş. Kimyasal Analizde Hatalar. Analizde Rastgele Hatalar. Verilerin incelenmesinde ve Değerlendirilmesinde İstatistiğin Uygulanması. Gravimetrik Analiz Yöntemleri. Titrimetrik Analiz Yöntemleri. Sulu Çözelti Kimyası. İyonik Dengelere Elektrolitlerin Etkisi. Denge Hesaplamalarının Karmaşık Sistemlere Uygulanması4 0 4

KİM 202Analitik Kimya II

Nötralleşme Titrasyonlarının Kuramı. Karmaşık Asit/Baz Sistemleri için Titrasyon Eğrileri. Nötralleşme Titrasyonlarının Uygulamaları. Çöktürme Titrasyonları. Kompleks Oluşum Titrasyonları. Elektrokimyaya Giriş. Standart Elektrot Potansiyellerinin Uygulamaları. Yükseltgenme/İndirgenme Titrasyonlarının Uygulamaları
4 0 4

KİM 251Analitik Kimya Lab. I

I-V grup katyonlar ön deneme. I-V grup anyonlar ön deneme. Çözeltide I-V grup katyonların analizi. Toz örnekte I-V grup katyonların ve I-V grup anyonların analizi. Filiz örneğinde I-V grup katyonların analizi.0 6 3

KİM 252 Analitik Kimya Lab. II

Sulu çözeltide Pb tayini. NaOH çözeltisi ile HCl miktar tayini. Volhard yöntemiyle klorür miktar tayini. Pirinçte bakır ve çinko miktar tayini. Su sertliği tayini. Filizde demir ve krom miktar tayini. Çimentoda SiO2 ve CaO miktar tayini.0 6 3

KİM 203Organik Kimya I

Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar, Hidrokarbonlar, Organik Tepkimelere Giriş, Alkanlar (Adlandırılmaları, Konformasyon Analizleri ve Sentezlerine Giriş), Stereokimya, İyonik Tepkimeler (Alkil Halojenürlerin Nükleofilik Yerdeğiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri), Alkenler ve Alkinler (Özellikleri ve Sentezleri, Katılma Tepkimeleri), Alkoller, Eterler, Epoksitler ve Sülfitler, Radikalik Tepkimeler.4 0 4

KİM 204 Organik Kimya II

Alkoller-Eterler II, Aromatik bileşikler, Aromatik Bileşiklerin Tepkimeleri, Aldehitler ve Ketonlar ( Karbonil Grubuna Nükleofilik Katılma), Karboksilik Asitler, Karboksilik Asit Türevleri (Açil karbonunda Nükleofilik Katılma-Ayrılma), Aminler, Tiyoller, Fenoller ve Tepkimeleri.4 0 4

KİM 207 Kimyacilar İçin Matematik

Ölçme araçları ve ölçümlerde kesinlik, Anlamlı sayılar, Üslü sayılar ve Logaritma, Elektronik hesap makinelerinin kullanılması, Deney verilerinin değerlendirilmesi, Deney hataları, deney hatalarının sonuca etkisi ve sonucun yorumu, Denklem çözümleri, Grafik çizimi, Eğri denklemlerinin bulunması, Eğrilerin doğruya indirgenmesi, İnterpolasyon ve Ekstrapolasyon, Kimyasal problemlerin çözümünde uygulanması gereken kurallar, Diferansiyel denklemler, İntegral Fonksiyonların yorumu. 3 0 3

KİM 301 Fizikokimya I

Bazı Temel Kavramlar, Tanımlar ve Birimler,  Gazların Ampirik Özellikleri,  Gerçek Gazlar,   Gazların İç Yapıları ve Kinetik Gaz Kuramı,   Sıvı ve Katıların Bazı Temel Özellikleri,   Enerji ve Termodinamiğin I.

Gaz - 1) uzunlik va masofani oʻlchash uchun moʻljallangan qad. oʻlchov birligi; arshin. Oʻrta Osiyo, shu jumladan Oʻzbekistonning baʼzi joylarida zar deb ham yuritilgan. Qiymati 0,71 m deb qabul qilingan.
Yasası ve Termokimya,  Termodinamiğin II. Yasası ve Entropi,  Entropinin Özellikleri ve Termodinamiğin III. Yasası,  Dengenin ve Kendiliğinden Olmanın Termodinamik Koşulları: Gibbs Enerjisi ve Helmholt Enerjisi , Tek Bileşenli Sistemlerde Faz Dengeleri ve Faz Kuralı, Kimyasal denge, Kimyasal denge kimyasal tepkimeye ilişkin niceliklerin sıcaklıkla değişmesi4 0 4KİM 302 Fizikokimya II

Bileşimi Değişen Sistemler ve Kimyasal Denge,  Çözeltiler-I: İdeal Çözeltiler ve Kolligatif Özellikler,  Çözeltiler-II: Birden Fazla Uçucu Bileşenli Çözeltiler ve İdeal Seyreltik Çözelti, Yoğun Fazlar Arasında Dengeler, Aktiflik ve Gerçek Sistemlerde Dengeler, Elektrokimyasal Sistemlerde Dengeler, Elektriksel İletkenlik ve Elektrokimyasal Taşınım4 0 4

KİM 351FizikokimyaLab I

Molekül kütlesinin belirlenmesi (Dumas metodu), Nötralizasyon ve buharlaşma ısısı, Çözünürlüğün sıcaklığa bağımlılığı( Çözünme ısısı), Kısmi molar büyüklükler, Viskozite Ölçümü ile Polimerlerin Mol Kütlesinin Bulunması, Kolligatif (sayısal) özellikler, Buharlaşma Entalpisi tayini (Sıcaklık-Buhar basıncı ilişkisi), Sıvı karışımların kaynama eğrileri, Katıların Faz diyagramları, Yüzey gerilimi0 4 2

KİM 352Fizikokimya Lab II

Demir-Sülfosalisilik Asit Kompleksinin Formülünün ve Kompleks Kararlılık Sabitinin Bulunması, Metil Kırmızısının Asit Ayrışma Sabitinin Bulunması, Dağılma Oranı Yöntemi ile Denge Sabitinin Bulunması, Adsorpsiyon, Hidrojen Peroksitin Katalitik Bozunması, Su buharı ile damıtma, Zayıf bir asidin ayrışma sabiti (İletkenlik), Elektromotor kuvvetinin sıcaklığa bağımlılığı ve çözünürlük çarpımı, Bir Sıvının Viskozitesinin Sıcaklıkla Değişimi, Viskozite Ölçümleri ile Bir Molekülün Büyüklüğünün Bulunması, Hidrojen Klorürün bağ uzunluğunun FTIR ile belirlenmesi0 4 2

KİM 303Organik Reaksiyon Mekanizmaları

Organik Reaksiyon Mekanizmalarının İncelenmesi, (Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonu, Eliminasyon Reaksiyonu), Karbenler, Katılma Reaksiyonları, Reaktif Ara Ürünler, Perisiklik Tepkimeler, Polisiklik ve Heterosiklik Aromatik Bileşikler, Moleküler Düzenlenmeler, Serbest Radikaller, Organometalik Bileşikler.
4 0 4

KİM 353Organik Kimya Lab. I

Organik Laboratuvar Teknikleri ve laboratuvar güvenliği. Organik Sentez Deneyleri; n-Butil alkolden n-butil bromür eldesi (Nükleofilik    sübstitüsyon reaksiyonu), Siklohekzanolden siklohekzen eldesi ( Eliminasyon reaksiyonu), Arap sabunu eldesi (Sabunlaşma), Siklohekzanolden adipik asit eldesi (Oksidasyon reaksiyonu), Benzaldehitten benzoik asit ve benzil alkol eldesi ( Canizzaro Reaksiyonu), 1-Naftolden naftol sarısı eldesi (Kenetleme reaksiyonu), Dibenzal aseton eldesi (Claisen-Schimidt reaksiyonu), Pinakol eldesi (Çapraz aldol kondensasyonu), P-Toluidinden p-brom toluen eldesi (Sand-Mayer reaksiyonu), aspirin eldesi.
0 6 3

KİM 354 Organik Kimya Lab. II

Tepkime Sınıfları ve İşlevsel Kümeler İçin Tipik Preparatif Sentezler, İleri Sentez Teknikleri, Ardarda Sentezler, Geliştirme ve Araştırma Deneyleri. Organik Kalitatif Analiz; Bilinmeyen iki ayrı bileşik sınıfı içeren numune verilmesi, Ön deneme ve gözlemler, Maddenin saflaştırılması ve fizik sabitlerinin saptanması, Element analizi, Çözünürlük saptanması, Fonksiyonlu grup testleri yapılması, Literatür incelenmesi, Karışımın ayrılması, Saflaştırılan maddelerin türevlerinin hazırlanması, Tahmini maddelerin ne olduğunu belirtir rapor hazırlanması.
0 6 3

KİM 305 Enstrümantal Analiz I

Spektroskopik yöntemlerin temelleri. Moleküler UV-Görünür Bölge Absorbsiyon Spektroskopisi. Moleküler Floresans ve Fosforesans Spektroskopisi. Infrared Absorbsiyon ve Raman Spektroskopisi. Nükleer Manyetik Rezonans ve Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi. Kütle Spektrometrisi.3 0 3

KİM 306 Enstrümantal Analiz II

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Atomik Emisyon ve Floresans Spektroskopisi, X-Işınları Yöntemleri, Elektron Spektroskopisi, Elektrokimyasal Yöntemlerin Temel İlkeleri, Potansiyometrik Yöntemler, Voltametrik Yöntemler, Polarografi, Kromatografik Yöntemler.3 0 3

KİM 403Polimer Kimyasi I

Polimer Kimyasına Giriş; polimer türleri; sentez tarihçesi, adlandırılması, Basamaklı Polimerleşme, Zincir Polimerleşmesi, Kopolimerleşme, Diğer Polimerleşme Yöntemleri, Polimerlerin moleküler Özellikleri, Polimerlerin Fiziksel Yapıları, Polimerlerin Fiziksel Hal değişimleri3 0 3

KİM 404 Polimer Kimyasi II

Polimerlerin Mekanik ve Deformasyon Özellikleri, Polimerlerin Isıl Özellikleri, Polimer Çözeltileri, Polimerlerin Molekül Ağırlıklarının Belirlenmesi, Polimerlerin Zincir Boyut ve Yapılarının Belirlenmesi, Polimerlerin Yapı ve Özellik İlişkileri3 0 3

KİM 406 Endüstriyel Kimya

Kimyasal işlemler, Su Teknolojisi, Su arıtması ve çevre koruması, enerji, yakıtlar, soğutma, kömür kimyasalları, yakıt gazları, endüstriyel gazlar, Sodyum Karbonat, Sodyum Hidroksit ve Klor,

Kükürt ve Sülfürik Asit, Tuz Asidi (Hidroklorik Asit), Azot Endüstrisi: Amonyak ve Nitrik Asit, Gübre Endüstrisi, Cam Endüstrisi, Kireç ve Çimento Endüstrisi, Patlayıcı Maddeler, Yakıt ve Enerji Endüstrisi, Plastik Endüstrisi, Kauçuk Endüstrisi, Seker Endüstrisi, Fermantasyon Endüstrisi, Sıvı ve Kati Yağlar, Mumlar, Sabun ve Deterjanlar, Kâğıt Endüstrisi, Petrol Endüstrisi, Çimento


3 0 3

KİM 401Biyokimya I

Biyokimyaya giriş. Biyomoleküller ve hücre. Aminoasitler ve proteinler. Enzimler, karbonhidratlar, lipidler, nükleik asitler, vitaminler.3 0 3

GKİM 402Biyokimya II

Biyoenerjetik. Metabolizmaya genel bakış. Karbonhidratların metabolizması. Lipidlerin metabolizması. Aminoasit metabolizması. Genetik bilgi. Hormonlar.3 0 3

KİM 453 Enstrümantal Analiz Lab

UV/ Görünür Bölge Moleküler, Absorpsiyon Spektrometresi İle Nicel Analiz, İki Bileşenli Karışımların Spektrometrik Analizi, IR ve NMR Yöntemleri İle Yapı Analizi, Refraktometre Deneyi, Atomik Absorbsiyon Spektrometresi ve Atomik Emisyon Spektrometresi İle Nicel Analiz, Kütle Spektrometrisi, İletkenlik ve Potansiyometrik Analiz, Kromatografik Yöntemleri: Gaz Kromatografisi, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ve İnce Tabaka Kromatografisi.0 4 2

KİM 405 Seminer

Kimyadaki Son Gelişmeler ve Çalışmalar Hakkında Öğrencilere Kapsamlı Araştırma Yaptırılarak Seminer şeklinde Sunulması Sağlanmaktadır.2 0 2

KİM 456 Biyokimya Lab

Biyokimya Laboratuvarında Genel Bilgiler, Genel Laboratuvar İşlemleri ve Yaygın Olarak Kullanılan Yöntemler (Deney Verilerinin İstatistik Analizi, Deney Sonuçlarının Kaydedilmesi ve Sunulması, pH Ölçüleri ve Tampon Çözeltiler, Proteinlerin Çözünürlüğü, Santrifüjleme, Spektrofotometri, Kromatografi, Elektroforez)

Tampon Çözeltiler ve Tampon Karakterinin İncelenmesi, Spektrofotometrik Yöntemlerle Protein Miktarının Belirlenmesi, Protein Çözünürlüğüne pH ve İyonik Şiddetin Etkisi, Enzim Kinetiği ve Enzim Aktivitesinin Regülasyonu, Besinlerden Lipid Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Meyve Sularında Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Belirlenmesi, Kalitatif ve Kantitatif Karbohidrat Tayinleri, Besinlerin C Vitamini İçeriğinin Belirlenmesi, Anaerobik Glikoliz


0 3 2

SEÇMELİ DERSLER

KİM 304 Polimer Bilimi ve Teknolojisi

Genel tanım ve kavramlar, polimer üretiminde kullanılan girdiler, polimerleşme teknikleri, termoplastikler ve termoplastik teknolojisi, termosetler ve termoset teknolojisi, elastomerler ve elastomer teknolojisi, lifler ve lif teknolojisi, polimerlerde kullanılan katkı maddeleri, polimerlerin işlenme teknikleri3 0 3

KİM 308 Makromolekullerin Organik Kimyasi

Temel Kavramlar ve Tanımlar, Polimerlerin Sınıflandırılması, Polimerizasyon Reaksiyonları, Türleri ve Teknikleri, Çok önemli Polimerlerin üretimi ve İşleme teknikleri, Polimer Katkı Maddeleri.3 0 3

GKİM 310 Kimya Tarihi

Ilkçagda Kimya Ugrasilari, Antik Dönemin Özellikleri ve Doga Düsünürleri, Helenistik Dönemde Iskenderiye Kimyasi, Simyanin Belirleyici Nitelikleri, Avrupa'da Ilk Kimya Çalismalari, Iatrokimya Dönemi, Endüstri Devrimi ve Modern Kimya, XX. Yüzyil Kimyasi3 0 3

KİM 312 Kalite Kontrol

Kimya sanayisine genel bakış, numune alma teknikleri, kalitatif ve kantitatif gaz analizleri, metot seçimi ve uygulanması, analizle ilgili standartlar, ham madde, ara ürün ve bitmiş ürünlerin fiziksel ve kimyasal olarak kalite kontrolü, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve standartlara uygunluğu, analizlerde hatalar, analiz sonuçlarının analitik değerlendirilmesi.3 0 3

KİM 314 Laboratuvar Tekniği

Süzme, yıkama, karıştırma, çalkalama, kurutucular, erime noktası tayini, yoğunluk, süblümleşme, destilasyon, su buharı destilasyonu, fraksiyonlu destilasyon, vakum altında destilasyon, ekstraksiyon, kristallendirme.3 0 3

KİM316BesinKimyası Su,Besin Kaynaklarında Bulunan Proteinler, Aminoasitler, Enzimler, Besin Kaynaklarında Bulunan Karbohidratların Yapısı ve Özellikleri, Besin Kaynaklarında Bulunan Yağların Yapısı, Önemi, Doymuş Yağlar ve Otooksidasyon Reaksiyonları; Lipid Bileşenleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar; Vitaminler, Mineraller; Doğal Toksik Maddeler ve Kontaminantlar; Fenolik Bileşikler; Doğal Renk Maddeleri; Besinlerde Doğal Bulunan Lezzet Bileşenleri; Gıda Katkı Maddeleri

3 0 3

KİM318İlaçKimyası Yapı-ktiflik İlişkisi, İlaçların Sınıflandırılması. Antibakteriyal İlaçlar. Antibiyotikler. Antiseptikler. Parazit İlaçları. Kanser İlaçları. Kalp ve Dolaşım Sistemleri İlaçları. Diüretik İlaçlar. Vitamin ve Hormonlar. Doz Şekilleri.

3 0 3

KİM 356 Besin Kimyası Lab

Tahıl analizi ,Meyva Suyu Analizi, Bal Analizi, Şarap Analizi, Süt Analizi, Peynir Analizi, Yağ Analizi, Yoğurt Analizi0 3 2


KİM 407 Polimerlerin Bozunması ve Korunması

Bozunma türlerinin (polimer bileşiminin bozulması ya da polimerin monomer düzeyine parçalanması) açıklanması. Çeşitli tipte polimer örneklerinin sıcaklık, UV, radyasyon ve çevre kirliliğinin etkileriyle, mekanik, kimyasal ve biyolojik yolla bozunmalarının incelenmesi. Bozunma aktivasyon enerjisinin bulunması. Polimerlerin bozunma mekanizmasının incelenmesi için kullanılan yöntemler. Isısal kararlılığı yüksek olan polimerlerin formülasyonları. Bozunmaya karşı alınması gereken önlemler.3 0 3


KİM 408 Polimerlerin Radyasyon Kimyasi

Polimerlerin Radyasyon Kimyasinin Temel Kavram, Prensip ve Metodlari, Radyasyon Bazli Polimerizasyon, Polimerlerde Radyasyon Bazli Donusumler, Polimerlerin Bozunmasi, Polimerlerin Radyasyon Direnci, Polimer Radyasyon Kimyasinin Uygulama Alanlari3 0 3

KİM411AromatikKimya Aromatik Yapı. Elektrofil Aromatik Substitusyon Mekanizması. Aktifleştirme-Deaktifleştirme, Bağlı Gruplar ve yöneltme Etkileri, Nükleofilik Aromatik Substitusyon.

3 0 3

KİM 412 Organik Sentezler II

Koruyucu gruplar, sentetik yöntemler, elektrofilik C-C bağ yapısı, radikaller ve karbenler, enolat anyonları, retrosentetik sentezler.3 0 3

KİM 416 Heterosiklik Kimya

Adlandırma. Piridin ve Türevleri. Pirilyum Tuzları. Diazinler ve Türevleri. Pirrol ve Türevleri. Tiyofen ve Türevleri. Diazoller. Oksazoller. Tiyazoller. Triazoller.                                         3 0 3

GKİM 413 Fiziksel Organik Kimya

Kimyasal Bağ Türleri. Etkinlik-Yapı İlişkisi. Çözücü Etkileri. Organik Kimyada Asitlik ve Bazlık Kavramı. Elektrofil ve Nükleofil. Sterik ve Konformasyonal Özelikler, Rezonans. Tautomeri. Aromatiklik.3 0 3

KİM 415 Organik Kalitatif Analiz

Giriş. Analiz Yöntemleri. Ön Denemeler. Element Analizi. Çözünürlük Testleri. Fonksiyonel Grup Testleri. Karışımların Ayrılması. Türev Hazırlanması. Spektroskopik Yöntemlerden Yararlanma.
3 0 3

KİM 418 Karbonil Kimyası

Karbonil Grubunun Yapısı. Reaktivitesi, Karbonil Grubu Taşıyan Organik Bileşikler: Elde Edilişleri. Reaksiyonları.3 0 3

GKİM 417 Organometalik Kimya

Tanımlama ve Adlandırma. Bağ Teorileri. Akseptör Kompleksler. Geçiş Metalleri ve Organometalik Strüktürler. Temel Grup Elementleri ve Organometalik Bileşikler. Katalitik Etkileri.3 0 3

KİM 420 Organik Kimyada Çevrilme Reaksiyonları Organik Kimyada Bazı Çevrilme Reaksiyonları.

3 0 3

KİM 422 Elektroanalitik Kimya Elektroanaliz tekniklerine giriş. Potansiyometri ve potansiyometrik titrasyon, kronopotansiyometri. Taramalı voltametri, dönüşümlü voltametri, rotating disk elektrot voltametrisi. Polarografi, puls polarografisi, AC polarografisi. Sıyırma teknikleri, kronoamperometri, kronokulometri. Elektrokimyasal sensörler.

3 0 3

KİM 320 Ayırma Yöntemleri Kimyada ayırma yöntemlerinin önemi ve kullanım alanları. Endüstriyel ve Analitik kimyada ayırma tekniklerinin önemi, ayırma yöntemlerinin sınıflandırılması. Kimyasal teknikler (Çöktürme, iyon değiştirme, kompleks oluşumu ve maskeleme, uçuculukla ayırmalar). Elektrokimyasal ayırmalar. Fiziksel teknikler (damıtma, kristalizasyon, süblimleşme, ekstraksiyonla ayırmalar). Kromatografik ayırmalar (gaz, sıvı, süper kritik akışkan kromatografisi), diyaliz ve elektroforez teknikleri.

3 0 3

KİM 410 Organik Spektroskopi

Ultraviyole spektrumları, Infrared spektrumları, Kütle Spektrumları, Nükleer, Magnetik Rezonans Spektrumlarının (Proton, Karbon-13, DEPT, Noe) analizleri ve çözünmeleri.3 0 3

KİM409OrganikSentezlerI

Organik Kimyada Önemli Sentez Yöntemleri3 0 3

KİM 423 Enzim ve Enzim Kinetiği

Enzimolojiye Genel Bakış, Enzimolojinin Temel Prensipleri, Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri, Enzimlerin Sınıflandırılması, Enzim Etki Mekanizmaları, Koenzimler, Enzim Aktivitesi, Aktivite Tayin Yöntemleri ve Kalite Belirlenmesi, Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler, Enzim Kinetiğine Giriş, Enzim Aktivitesinin Kontrolü, İmmobilize Enzimler, Enzim İmmobilizasyon Yöntemleri3 0 3

KİM 425 Biyo Teknolojije Giriş

Önemli Mikroorganizmalar ve Mikroorganizmaların Metabolizması, Bitki ve Hayvan Hücre Kültürleri, Fermantasyon Teknik Prensipleri, Biyoteknolojide Temel İşlemler, Mikrobiyal Büyüme ve Biyoürün Oluşum Kinetiği, Mikrobiyal Biyokütle Üretimi, Primer ve Sekonder Metabolit Üretimi, Mayalanmalar, Biyotransformasyonlar, Enzim Üretimi, Çevre Biyoteknolojisi, Mikrobiyal Liçing
3 0 3

KİM 427 Biyo Enerjitik

Katabolizma ve Anabolizma, Hücrelerin Karbon ve Enerji Kaynakları, Karbon ve Azot Döngüsü, Biyokimyasal Termodinamik, Kimyasal Potansiyel ve Membran Transportuna Adaptasyonu, Metabolizmadaki Elektron Taşıyıcılar, Oksidatif Fosforilasyon ve ATP Sentezi, Proton Motif Kuvvet ve Kemiozmotik Teori, Enerjice Zengin Molekül Olarak ATP ve Diğer Fosfatlı Bileşikler, Biyoenerjetiklerin Kontrolü ve Düzenlenmesi.
3 0 3

KİM 419 Eser Elementler ve Eser Analiz Teknikleri

Eser elementlerin biyolojik önemleri ile çevre, teknoloji ve ileri teknolojideki önemleri. Başlıca eser element analiz teknikleri. AAS; GF-AAS, AES, GDL-AES, ICP-AES, MS, GDL ve ICP-MS teknikleri ve aktivasyon analizi.3 0 3


KİM 421Çevre Analitik Kimyası

Çevre kimyası, çevre kirliliği, çevre bileşenleri ve çevresel örneklerin toplanması, analizi teknikleri, atmosfer, su ve toprak kirlenmesi ve bunların kontrolü, global ve yerel kirlenmeler ve kirlilik parametreleri.
3 0 3

KİM 429 Toksoloji

Toksikolojiye Giriş, Toksikoloji Tarihi ve Amacı, Toksikolojik Terminaloji, Toksikolojinin Alt Grupları, Toksidite Oluşumu, Toksisiteyi Etkileyen Faktörler,  Toksik Bileşiklere Maruziyet ve Etkilenme, Toksik Maddelerin Sınıflandırılması, Toksik Metal ve Ametaller, Toksidite Derecelemesi, Pestisit Toksikolojisi, Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Türkiye’nin Çevre Sorunları.3 0 3

KİM430 Tıbbi Bitkiler Kimyası

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Taksonomisi, Bitkilerde Biyosentez, Primer ve Sekonder Metabolitler, Karbonhidratlar, Glikozitler, Alkaloitler, Polifenolik Maddeler, Terpenoidler, Lipitler, Bitki Analizi, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Halk Arasındaki Kullanımı, Tıbbi Bitkilerin Modern Tıpta Kullanılabilmesi İçin Geçirmesi Gereken Süreç, Bitkisel Kaynaklı İlaç Etkin Maddeleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bitkisel Çaylar, Tamamlayıcı Tedavi Sistemlerinde Kullanılan Bitkiler; Aromaterapi, Homeopati, Zehirli Bitkiler, Narkotik ve Halusinojenik Bitkiler.3 0 3

KİM 432 Kozmatik Kimyası

Kozmetik Kimyasına Giriş ve Kozmetik Ürünlerin Uygulama Metodlarına Göre Sınıflandırılmaları; Emülsifiye Maddeler; Kozmetikleri ve İlaçları Düzenleyen Yasalar; Genel Teknoloji; Temizleme Kremleri, El Kremleri, Nemlendirici Kremler, Kremler, Çok Amaçlı Gece Kremleri, Losyonlar; Çok Amaçlı Losyonlar, Nemlendirici Losyonlar; Aerosoller; Göz ile İlgili Makyaj Malzemelerinin Hazırlanması; Dudak Makyaj Malzemeleri; Tırnak, Yüz ve Vücut Makyajlarının Hazırlanması; Nemlendirme Malzemeleri; Asidik Renklendirciler; Bazik Renklendiriciler; Saç Ürünleri, Şampuanlar, Saç Renklendiriciler; Kozmetiklerin Test Edilmesi.3 0 3

KİM 424 Klinik Biyokimya

Klinik Biyokimyanın Tanımı ve Yöntemleri, Örneklerin Hazırlanması, Diyabet, Diyabette Görülen Akut Metabolizma Bozuklukları, Hipoglisemi, Glikojen Depo Hastalıkları, Lipit Metabolizması ve Hiperlipoproteinemiler, Amino Asit ve Protein Metabolizması Bozuklukları, Plazma Enzim Düzeyleri ve Hastalıklardaki Değişimi, Hiperürisemi ve Akut Hastalığı Porfiriyalar, Safra Pigmentleri Metabolizması ve Sarılıklar, Beyin Omurilik Sıvısının Yapısı ve Klinik Önemi, Hormonlar
3 0 3


Download 72.47 Kb.
Download 72.47 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaOrdu üNİversitesi fen edebiyat faküLtesi Kİmya böLÜMÜ I.ÖĞretim ders iÇERİkleri (Türkçe)

Download 72.47 Kb.