• Fodalanilgan adabiyotlar
 • O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkekent
  Download 0.62 Mb.
  Pdf ko'rish
  Sana14.11.2023
  Hajmi0.62 Mb.
  #98376
  Bog'liq
  Mantiqiy elementlar va ularning parametrlari. “Va” “Yoki” va
  1. Anketa (talabalar), 3-mavzu, conference, 12 labaratoriya ishi, Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар узб, Abduvositaka, Saralash algoritmlari, Akademik yozuv 2 Omonboyev Rashidbek 12, kontakt hodisalar, golosariy, Operatsion tizimlar uz, 1 - lesson (internet), 2-маруза мавзуси Симулятор, dars tahlili, 6666666666666666666666666666666666666


  O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi
  MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKEKENT 
  AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI 
  FARG’ONA FILIALI
  KOMPYUTER INJINIRING FAKULTETI 
  KOMPYUTER ,,INJINIRING YO’NALISHI’’
  716-21 GURUH TALABASI
  Yo’ldoshev Otabek 
   fanidan
  MUSTAQIL ISHI
  Qabul qildi: M.Djalilov
  Topshirdi: O.Yo’ldoshev 
  Farg’ona 2023 


  Mavzu: Mantiqiy elementlar va ularning parametrlari 
  Reja: 
  Kirish 
  1. Mantiqiy elementlar va ularning parametrlari. 
  2.“Va” “Yoki” va “Va-yo‘q” mantiqiy elementlari. 
  Xulosa 
  Foydalanilgan adabiyotlar 
   


  Kirish 
  XXI asr bo'sag'asida O‘zbekistonda axborot kommunikatsion texnologiyalari 
  barcha yo‘nalishlar bo'yicha rivojlanmoqda. Ushbu jarayonni rivojlanishda 2001-
  yil may oyida Davlatimiz Prezidenti tomonidan Oliy M ajlisning 5-sessiyasida 
  ishlab chiqarish, ta’lim, insonlarni kundalik hayotiga axborot texnologiyalarini 
  kiritishni yuqori darajaga ko'tarish b o ‘yicha aniq vazifalar qo‘yildi. 2002-yil 30 
  mayda 0 ‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti «Kompyuterlashtirish va 
  axborot-kommunikatsion 
  texnologiyalami 
  kiritishning 
  keyingi 
  istiqbollari 
  haqida»gi qarori imzolandi. Mazkur qarorda kompyuterlashtirishni va axborot-
  kommunikatsion texno logiyalar (AKT)ni zamonaviy tizimlarini rivojlantirish va 
  kiritish sohalaridagi birlamchi vazifalar aniqlangan. Ular ichiga quyidagilar kiradi: 
  - real iqtisod tarmoqlarida, boshqaruv, biznes, ilm va ta’lim sohalarida kompyuter 
  va axborot texnologiyalarini keng kiritish, aholi turli qatlarrüari uchun zamonaviy 
  kompyuter va axborot tizimlaridan keng foydalanish uchun sharoitlar yaratish; - 
  maktab, kasb-hunar kollej, akademik litsey va oliy o‘quv yurtlari ta'lim jarayoniga 
  zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalarini faol qoMlashga asoslangan 
  progressiv ta’lim tizimini joriy qilish; - axborot-kommunikatsion texnologiyalar 
  sohasida, shu jumladan dasturiy vosita, ma’lumotlar axborot bazalarini tashkil 
  qilish, respublika, soha v a lokal axborot kommunikatsion tarmoq lami 
  shakllantirish, kompyuter va telekommunikatsion texnikani ishlab chiqish sohasida 
  ishlash uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashni tashkil qilish; - milliy va 
  xalqaro axborot tizimiga yuqori tezlikdagi kirishni joriy etish, ularga aholi, shu 
  jumladan qishloq punktlarini kiritishni ta’minlash, 3 - mamlakatning butun 
  hududida axborot-kommunikatsion texnologiyalami, shu jumladan mobil aloqa, IP 
  texnologiya, telekommunikatsiya va ma’lumot yetkazishni boshqa zamoaaviy 
  vositalanni, axborot-kommunikatsion tarmoq va xizmatlarini konvergensiyasini j 


  adal rivoj lantirish. Yangi texnologiyalar kiritish sharoitida mutaxassislar oldida 
  texnologik jarayonlami o'matish, tarkibiy qismlarini qo‘llanishi, zamonaviy 
  texnologiyalari asosida tarmoq yaratish kabi masalalar tadqiqoti dolzarb desa 
  bo‘ladi. Tasdiqlangan qonunlami bajansh jarayoni infokommunikatsion 
  texnologiyalami O‘zbekistonda rivojlanishning tegishli qonunlami bajansh uchun 
  keng yo‘l ochib berdi. Turli telekommunikatsion xizmatlar aholiga ko‘rsatilmoqda. 
  2008-yildagi iqtisodiy inqiroz j uda ko‘p mamlakatlarda iqtisodiy o‘sish jarayonini 
  sekinlashtirishga olib keldi. Ushbu jarayonni I.A.Karimovning «Jahon moliyaviy-
  iqtisodiy inqirozi, 0 ‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishningyo‘llari va 
  choralari» nomli asaridako‘rsatilib,uni bartaraf etish uchun mavjud korxonalami 
  modemizatsiyalash, ternik va texnologik qayta tiklash va zamonaviy 
  texnologiyalami tadbiq etish eng dolzarb masalalar dandir. Yuqorida keltirilgan 
  masalalami yechishda boshqarish quril malarini qurish, ulami tahlil etish 
  jarayonlarini amalga oshiruvchi mutaxassislami yetishtirish eng asosiy 
  masalalardan biridir. Shuning uchun ushbu qo‘llanmada zamonaviy boshqarish 
  qurilmalarini qurishda mikroprotsessorli tizimlarni o‘rni kattadir. Oliy o‘quv yurti 
  mutaxassislami tayyorlashda raqamli texnika va mikroprotsessorlami bilish, 
  dasturiy boshqanladigan mikroprotses sorlar tizimini yaratish, tahlil etish eng 
  dolzarb muammolardan biridir. Mavjud davrda hisoblash texnikasining eng yuqori 
  pog‘onasini egallab turgan kompy uterlar juda tez odimlat bilan nvojlanib 
  kelmoqda. Ushbu rivojlanish davrigamos mutaxassislami vetishririb chiqarish, 
  ulami o‘qitish va o‘quv materiallarini tushunarli, davlat tilida izohlab berish davr 
  talabidir. Bu masalalarni yechish faqat yangi rivojlanayotgan raqamli texnika va 
  uning yuqori pog'onasi b o ig an mikroprotsessorlar va ular asosida qurilgan 
  boshqaruv qurilmalarining loyihalash, qurish va tahlil etish imkoniyatiga ega 
  bo‘lgan mutaxassislami yetishtirish eng dolzarb muammolardan biridir.


  Ma’ruza Matni 
  Mantiqiy element (ME) deb kirish signallari ustida aniq bir mantiqiy amal 
  bajaradigan elektron qurilmaga aytiladi. RIS yaratishda faqat FTM funksiyalarini 
  amalga oshiruvchi MElar qo‘llaniladi. Ular negiz MElar deb ataladi. Ko‘p hollarda 
  RISlar HAM-EMAS (Sheffer ME) yoki YOKI-EMAS (Pirs ME) funksiyalarini
  amalga oshiruvchi negiz MElar asosida tuziladi. Raqamli (mantiqiy) elektron 
  qurilmalar turli belgilariga ko‘rasinflanishlari mumkin. Ishlash prinsipiga ko‘ra 
  barcha MElar ikki sinfga bolinadilar: kombinatsion va ketma-ketli. Kombinatsion 
  qurilmalar yoki avtomatlar deb, chiqish signallari kirish o‘zgaruvchilari 
  kombinatsiyasi bilan belgilanadigan, ikkita vaqt momentiga ega b o‘lgan, xotirasiz 
  mantiqiy qurilmalarga aytiladi. Kombinatsion qurilmalar yoki HAM-EMAS, 
  YOKI-EMAS va boshqa alohida elem entlar yordamida, yoki o‘rta ISlar, yoki katta 
  va o‘ta katta IS tarkibiga kiruvchi ISlar ko‘rinishda tayyorlanadi. Mazkur va 
  keyingi boblarda faqat kombinatsion MElarni ko'rib chiqamiz. Ketma-ketli 
  qurilmalar yoki avtomatlar deb, chiqish signallari kirish o‘zgaruvchilari 
  kombinatsiyasi bilan belgilanadigan, hozirgi va oldingi vaqt m omentlari uchun, 
  ya’ni kirish o'zgaruvchilarining kelish tartibi bilan belgilanadigan, xotirali mantiqiy 
  qurilmalarga aytiladi. Ketm aketli qurilmalarga triggerlar, registrlar, hisoblagichlar 
  misol bo‘la oladi.Ikkilik axborotni ifodalash usuliga ko‘ra qurilmalar potensial 
  vaimpuls raqamli qurilmalarga bo‘linadi. Potensial raqamli qurilmalarda mantiqiy 
  0 va mantiqiy 1 qiymatlariga elektr potensiallaming um uman bir-biridan 
  farqlanuvchi: yuqori va past sathlari belgilanadi. Impuls raqamli qurilmalarda 
  mantiqiy signal qiymatlariga (0 yoki 1) impulslar sxemasi chiqishida ma’lum 
  davomiylik va amplitudaga ega bo‘lgan impulsning mavjudligi, ikkinchi holatiga 
  esa — impulsning yo‘qligi to‘g‘ri keladi. Ko‘rib o ‘tilgan kodlash usullarining har 
  biri o‘z afzalliklari va kamchiliklariga ega. Raqamli qurilmalarning ko‘pi potensial 


  sinfga mansub. Mantiqiy signalni potensial usulda kodlashda, potensial 
  (kuchlanish)ning qay bir sathi mantiqiy 1 deb olin ishi ahamiyatga ega emas. Bu 
  kuchlanishning qutbi ham ahamiyatga ega emas. Shu sababli amaliyotda yoki 
  mantiq turi, yoki kuchlanish qutbi, yoki ham u, ham bu ko‘rsatkichi bilan 
  farqlanuvchi to ‘rtta kodlash variantidan biri uchrashi mumkin. Mantiqiy 0 va 1 
  larni har bir variantda kodlash usullari 5.1-jadvalda keltirilgan. Mantiqiy o 
  ‘zgaruvchini potensial kodlash usulida ixtiyoriy mantiqiy funksiya qayta ulagichlar 
  yoki elektron kalitlar asosida yaratiladi.Elektron kalit yoki ventil deb shunday 
  elektron qurilmaga aytiladiki, uning kirishdagi boshqaruv kuchlanishi qiymatiga 
  bog'liq holda ikkita turg'un holatdan birida: uzilgan yoki ulangan bo‘lishi mumkin. 
  5.1-jadval 
  “Va” mantiqiy elementi. 
  “Va” mantiqiy elementini ayrim hollarda “hammasi yokihech narsa” elementi ham 
  deyishadi. Mexanik o‘chiribyoqgichlar orqali “Va” mantiqiy elementini ishlash 
  printsipini ko‘rsatish mumkin. Kalitlar ketma-ket ulangan bo‘lsin: L1 lampani 
  yoqish uchun nima qilish kerak? Buning uchun ikkala kalitni ham yopish kerak, 
  boshqacha qilib aytganda L1 lampa yonishi uchun A kalit va B kalitni ham yopish 
  kerak. “Va” mantiqiy elementini integral sxemalar korpusida bo‘lgan va 


  tranzistorlarda ko‘p yig‘ilgan. “Va” mantiqiy elementini sxemada ko‘rsatish uchun 
  quyidagi belgilashdan foydalaniladi. 
  5.1-rasm “Va” mantiqiy elementi Ava B kirish kalitlariga ulangan. Chiqish 
  indikatori bo‘lib svetodiod xizmat qilsin. Agar A va B kirish joylarida Past” 
  mantiqiy darajali signal (er) paydo bo‘lsa, u holda svetodiod yonmaydi. Ushbu 
  holatda quyidagi jadvalda keltirish mumkin.
  5.2-jadval 


  Shunday qilib rostlik jadvali “Va” mantiqiy elementining ishlashi haqida to‘liq 
  ma’lumot beradi, ya’ni “Va” mantiqiy funktsiyani tasvirlaydi. “Va” mantiqiy 
  elementi uchun kiritilgan belgilash “A va B kirish signallari “Va” mantiqiy 
  funktsiyasi bilan bog‘langan bo‘lib, chiqishda Y signal paydo bo‘ladi” deb o‘qiladi. 
  Ushbu tasdiqning qisqartirilgan ifodasi BUL IFODASI (A&B) deyiladi. BUL 
  ifodasi – universal til bo‘lib, injenerlar va texnik xodimlar tomonidan raqamli 
  texnikada keng qo‘llaniladi. “Yoki” mantiqiy elementi ayrim hollarda“hech 
  bo‘lmasa birortasi yoki hammasi” deb ham yuritiladi.Oddiy o‘chirib-yoqgichlar 
  yordamida “yoki” mantiqiy elementini ishlash printsipini quyidagicha tasvirlash 
  mumkin. 


  5.2-rasm• Chizmadan tushunarliki hech bo‘lmasa bitta kalit yoki ikkalasi ham 
  yopiq bo‘lsagina L1lampa yonadi. “Yoki” mantiqiy elementi uchun rostlik jadvali 
  quyidagicha bo‘ladi: 


  Xulosa 
  Hozirki kunda bizga juda kop imkonyatlar yaratilmoqda texnalogiyalar 
  hayotimizga juda kata axamyat ga ega texnalogiya boyicha mutaxasislar 
  kopaymoqda Przdentimiz tomonidan juda katta imkonyatlar yaratilmoqda shuning 
  uchun bizxam oz bilmizni kuchaytirb halqaro talablarga javob beradigon yetuk 
  kadirlar bolib chiqshga xarakat qilamiz. 
  Fodalanilgan adabiyotlar 
  1.XALIKOV ABDULXAQ ABDULXAIROVICH MUXAMEDOVA DILFUZA 
  BATIROVNA "AVTOMATIKA ASOSLARI VA IMPULS TEXNIKASI" 

  Download 0.62 Mb.
  Download 0.62 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkekent

  Download 0.62 Mb.
  Pdf ko'rish