• Nurlanish olingan-dan song otgan vaqt, haftalarda
 • R l + R nihoya
 • Portlash jarayoni yo`z Odamlarning
 • Kimyoviy zaharlovchi moddalarni samolyotlar yordamida qollanilganida zararlangan havoning xavfli yoyilishi (chuqurligi)
 • Kimyoviy zaharlovchi moddalarning chidamliligi
 • Zaharlovchi modda xili Shamol tezligi, metr/sekund Tuproqning
 • Ionlovchi nurlanishning qoldiq dozalari
  Download 5.01 Mb.
  bet15/36
  Sana15.03.2017
  Hajmi5.01 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   36

  Ionlovchi nurlanishning qoldiq dozalari

  Nurlanish olingan-dan so'ng o'tgan vaqt, haftalarda

  Haftalar

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1 1

  12

  13

  14

  Nurlanishning qoldiq  dozasi, dastlabki

  90

  75

  60

  50

  42

  35

  30

  25

  20

  17

  J5

  13

  1 1

  10

  nurlanishga nisbatan  Keltirilgan 20-jadvaldan ko'rinib turibdiki, nurlanish ta'siriga uchragan odam tanasidagi qayta tiklanish jarayoni asta-sekinlik bilan amalga oshadi. Agar katta quvvatli qayta tiklanish jarayonlarini so'ndiruvchi nurlanish (350-400 rad) olinmagan bo'lsa, portlashdan keyin o'tgan bir oy mobaynida qabul qilingan umumiy nurlanishning boshlang'ich dozasiga nisbatan 50 %i kamayar ekan. Odam tanasi olgan nurlanish ta'siridan butunlay forig' bo'Iishi uchun maxsus va o`zoq muddatli davolash amallari bajarilishi shart.

  Mabodo. bir marta nurlanishga duchor bo'lgan odam ikkinchi marta ham nurlanish ta'siriga uchrasa, u holda dastlabki nurlanishning qoldiq dozasini va ikkinchi galda olgan nurlanish dozasini birgalikda qo'shib, kerakli amallarni bajarish talab qilinadi.

  Odamlarning zararlangan joylarda olgan taxminiy nurlanish dozasini quyidagi tenglama orqali aniqlash mumkin:

  o'rtacha

  D = xt,


  К • „

  so nish

  bu yerda: R0.rlach, - dozaning o'rtacha quvvati bo'lib, Rentgen/ soatlarda ifodalanadi.

  Kso.njsh - odamlarni joylashish sharoitlariga bog'liq bo'lgan

  ionlovchi nurlanish dozasining so'nish koeffitsiyenti.

  t - odamlar nurlanish ta'sirida bo'lgan vaqtlari.

  Nurlanish dozasining o'rtacha quvvati quyidagi tenglama yordamida hisoblanadi:  Rl + Rnihoya

  R. . = ,


  2

  bu yerda: R, - nurlanish dozasining dastlabki ish boshlash vaqtidagi

  quvvati; (Rentgen/soatlarda belgilanadi)

  R - nurlanish dozasi quvvatining ish tugagandan (zararlangan joydan chiqish oldida) keyingi natijasi; 2 - yo'lovchilar soni.

  Dastlabki ma'lumotlar: sanitar guruhi (drujinasi) nurlanish dozasining quvvati R} (boshlang'ich) 25 Rentgen/soat bo'lgan inshootda tibbiy yordamni amalga oshirmoqda. Ish boshlangandan 1 soat o'tgach, nurlanish dozasining quvvati 18 Rentgen/soatni tashkil qildi; 2 soat o'tgandan keyin R, - nurlanish dozasining quvvati 12 Rentgen/soatga, 3 soat o'tgach esa, R, - 9 Rentgen/soatga teng bo'ldi. Zararlangan joyda xizmat vazifalarini ado etayotgan sanitar guruhining shaxsiy tarkibi 3 soat ish bajarish mobaynida qancha umumiy nurlanish dozasini qabul qilgan (K.o.n.sh) ?

  Y e с h i s h: dastavval nurlanish dozasining o'rtacha quvvati R . | ha quyidagi tenglama asosida hisoblab chiqiladi: Кш^ь + *1+^ + ^ 25+18+12+9

  R incha = = 16 Rentgen/soat

  4 4


  So'ngra sanitar guruhining odamlari 3 soat mobaynida qancha miqdorda nurlanish dozalari quvvatini qabul qilganliklari aniqlanadi. Buning uchun hisoblab chiqilgan nurlanish dozasi quvvatining o'rtacha miqdori - 16 rentgen/soat nurlanish dozasini so'nish koeffitsiyentiga taqsimlanadi:

  R ., . 16x3  о rtacha

  D = x t = = 48 Rentgen

  К 1

  so nish

  J a v о b: ionlovchi nurlanish bilan zararlangan joylarda 3 soat mobaynida ishlagan sanitar guruhining odamlari jami, umumiy miqdorda 48 Rentgen miqdorida nurlanish dozasini qabul qilgan (har bir odam).

  Hisoblab chiqilgan natijani 3 soat davomida ionlovchi nurlanish bilan zararlangan joyda bo'lgan odamning qabul qilishi bezarar bo'lgan miqdori bilan solishtiriladi (20-jadval)

  Jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra ionlovchi nurlanish dozasi bilan zararlangan joylarda nurlanish dozasi quvvatining qoldiq dozasi 60.

  Hosil bo'lgan raqam 3 soat davomida bezarar qabul qilinishi mumkin bo'lgan nurlanish dozasidan kamligi bilan ajralib turadi.

  3-masala. Ionlovchi nurlanish bilan zararlangan joylarda odamlarni ziyon-zahmat ko'rmay bo'lish vaqtini aniqlash.

  Radiofaol moddalar bilan zararlangan joylarda odamlarning bo'lish vaqtini belgilash talabi kelib chiqishi mumkin. Bu paytda qabul qilingan nurlanish dozasining quvvati inobatga olinadi. Ayni vaqtni 21-jadval yordamida hisoblab chiqish mumkin.

  Dastlabki ma'lumotlar: yadroviy portlash 12.00 da sodir bo'lgan. Sanitar guruhi mazkur joyga portlash o'tgandan 2 soat keyin keldi. Bu paytda nurlanish dozasining quvvati 12,5 Rentgen/soatni tashkil qilgan.

  Talab qilinadi: ayni sharoitlarda sanitar guruhi qancha vaqt mobaynida ishlashi mumkin? Ular nimalarni bajarish jarayonida 25 Rentgen nurlanish dozasini olishlari mumkin.
  nurlanishning laxminiv dozasi  portlash joyidagi 2 soat o'tgandan so'nggi nurlanish dozasining quvvati

  Y e с h i s h:

  25


  = 2;


  R

  bezarar qabul qilish mumkin bo'lgan nurlanish dozasi

  12,5 Rentgen/soat


  20-jadvaldagi 1-qatordan 2,0 raqami topilib, uning qarshisidagi tepa qatordagi 2 soat (portlash yo`z bergan joyga undan keyin o'tgan vaqt - 2 soat) bilan bir nuqtada tutashguncha masofani o'tib, ushbu nuqtadagi raqam olinadi. Berilgan masaladagi talabga ko'ra, portlash yo`z bergan joyga undan so'ng 2 soat o'tgach, kirib ishlash muddati 4 soat ichida bo'lishi mumkin.

  4-masala. Radiofaol zararlangan hollarda ishchilar, xizmatchilar va sog'liqni saqlash inshootlari (fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati muassasalari) ishini himoyalash tartibini aniqlash.

  Xaql iste'moli mollarini ishlab chiqarish inshootlari va fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati muassasalarining bajaradigan vazifalariga ko'ra, ma'Ium ishlash va himoyalanish tartiblari belgilanadi. Radiofaol moddalar bilan zararlangan joylarda ishlash odamlarning tartibi va xatti-harakatlarining shakllari inshootlardagi va muassasalardagi fuqarolar muhofazasi shtablari tomonidan tinchlik davrida ishlab chiqiladi. Bu kabi masalalarni hal etish paytida himoyalanishning o'rtacha koeffitsiyenti hisobga olinadi, chunki u qurilmalar, imoratlar. berkinchoqlarning odamlarni ularda bo'lish vaqtiga ko'ra, ionlovchi nurlanish dozasi quvvatining o'rtacha susaytirish ko'rsatkichidir.

  Odamlarni himoyalash o'rtacha kecha-kundo`zgi koeffitsiyenti quyidagi tenglama bo'yicha hisoblanadi:
  24

  S =
  (T +

  к, к2 kn

  bu yerda: T - odamlarni zararlangan joyda 1 kecha-kundo`z mobaynida bo'lgani soatlar bilan belgilanadi;

  T,, T„ TN - odamlarning berkinchoq. imorat va yashirin joylarida bo'lgan vaqtlari (soatlarda);

  k,, k:. kn - odamlar kirib olgan berkinchoqlar. imoratlarning ionlovchi nurlanishni susaytirish darajasi.

  Dastlabki ma'lumotlar: Fuqarolar muhofazasi tibbiy xizmati shifoxonasi hududida portlash yo`z bergandan keyin 1 soat o'tgach, ionlovchi nurlanish dozasining quvvati 250 Rentgen/soatga teng. Shifoxonaning barcha xodimlari va bemorlar uchun radiatsiyaga qarshi susaytirish darajasi 50 ga teng bo'lgan yerto'la jihozlangan. Shifoxona ishlashi uchun taxminan 2 shakldagi ishlash tartibi mo'ljallangan: 1-o'rtacha keeha-kundo`zgi himoyalanish koeffitsiyenti 6 ga, 2=si esa, 8 ga teng.

  Talab qilinadi: agar shikastlanganlarni qabul qilish jarayonini 14 soat mobaynida kechiktirilsa, xodimlar va bemorlarni yerto'la sharoitida qancha vaqt mobaynida saqlash va qaysi bir ishlash tartibi shakli tanlanadi.

  Y e с h i s h: xodimlarni yashirin vaqti 21 -jadvaldagi ma'lumotlar asosida aniqlanadi.

  Ionlovchi nurlanishning portlagan jarayonidan 1 soat o'tgan vaqtdagi dozasining quvvati bo'lmish, 250 Rentgen/soatni ionlovchi nurlanish dozasining quvvatini susaytirish koeffitsiyenti 6 bo'lgan raqam bilan kesishgan nuqtasi topiladi. Ushbu son 16 soatga teng. 8 ga teng bo'lgan himoyalanish koeffitsiyenti ishlatilganda 250 R/soat bilan 8 ning kesishgan nuqtasi 8,5 soatni tashkil etadi. Ayni nuqtadagi 8,5 soat, shifoxona xodimlari va bemorlarni yerto'lada ushbu vaqt mobaynida yashirish mumkinligini ko'rsatadi. Chunki radiofaol moddalar bilan shikastlangan joydan kelayotgan odamlarni 14 soatdan oshmagan vaqt davomida qabul qilish mumkin. Shuning uchun shifoxonaning ishlash tartibi 2-shaklga ko'ra amalga oshiriladi.

  Mabodo shifoxonalar ixtiyorida radiatsiyaga qarshi berkinchoqlarning ionlovchi nurlanish dozasi quvvatini susaytirish qobiliyati boshqacharoq bo'lgan taqdirda ham 21-jadvaldagi ma'lumotlar asosida hisoblash ishlari olib boriladi. Albatta, bunday hollarda olingan natijalar ham yuqorida keltirilgan masaladagi raqamlardan farq qilishi mumkin.  Ishchi va xodimlarni hamda bemorlarni himoya inshootlarida qancha vaqt bo'lishlarini nafaqat yuqorida keltirilgan tenglamalar va jadvallardan foydalangan holda, balki fuqarolar muhofazasining hisoblash chizg'ichlari yordamida ham aniqlash mumkin.


  Odamlarning, susaytirish koefitsiyentlari K=25-50 bo'lgan berkinchoqlarda (ko'p qavatli imoratlar, 1 qavatli g'ishtli binolarning yerto'lalari, usti yopilgan tirqish va h.k.) yashirinish vaqtining muddati

  Portlash jarayoni yo`z  Odamlarning o'rtacha  Odamlarning

  berganidan so'ng nurlanish
  bir-kecha kundo`zdagi  berkinchoqlardan

  boshlangan vaqtni inobatga
  himoyalanish koeffitsiycntiga
  chiqqandan so'ng

  olgan holda nurlanish  ko'ra, yashirinish vaqti  tartib saqlash

  dozasining quvvati R/s
  muddati. kecha-


  kundo`zlar

  1 s 2s 3s

  4s

  5s

  6s

  4 5 6 8

  1 2

  1 5

  Sha-

  Qish-


  harda

  loqda

  100 5 0 3 0

  20

  1 0

  6

  6 2,5 -  4

  4

  125 6 3 3 9

  25

  1 3

  8,5

  116 -  4

  4

  150 7 5 4 3

  30

  1 5

  1 0

  16 9.5-  4

  4

  200 97 65

  40

  2 1

  1 5

  3 0 19 8.5 3,5 -

  -

  -

  4

  1 5

  250 122 83

  50

  25

  1 9

  4 8 30 16 8.5 5.2

  -

  -

  4

  30

  300 147 101

  60

  3 1

  23

  78 42 24 14 5

  1,5

  -

  4

  30

  400 200 144

  80

  48

  34

  15696 48 36 20

  1 1

  -

  4

  30

  KIMYOVIY HOLATNI BAHOLASH BO'YICHA MASALALAR
  1-masala. Zararlangan havoning yoyilish masofasi (chuqurligi).

  Kimyoviy qurollarni yoyilishi xavfli deb hisoblangan masofasi deganda, kimyoviy zaharlovchi moddalarni yoyilgan chegarasidan tashqarida odamlar hayoti uchun xavfsiz bo'lgan joyga bo'lgan masofa tushuniladi. Kimyoviy zaharlovchi moddalarning yoyilib ketish masofasi - chuqurligi qator sharoitlarga bog'liq: 1 )kimyoviy qurol tashlangandan keyingi o'tgan vaqt; 2) joyning relyefi, ya'ni o'nqir-cho'nqirligi; 3) o'rmonli mavzelarning mavjudligi; 4) iqlimiy va ob-havo sharoitlari.

  Kimyoviy zaharlovchi moddalar yoyilish chuqurligini 22-jadval yordamida aniqlasa bo'ladi.

  Dastlabki ma'lumotlar: samolyotlar yordamida tashlangan zarindan zararlangan joydan ifloslangan havoning eng o`zoq yoyilish masofasini aniqlash kerak. Shamol tezligi 4 metr/sekund.

  Y e с h i s h: 22-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra samolyotlar yordamida qo'llanilgan zarin zaharlovchi moddasi shamol tezligi 4 metr/sekund bo'lganida, ifloslangan havoning yoyilish masofasi 40 km ni tashkil qiladi.

  Kimyoviy zaharlovchi moddalarni samolyotlar yordamida qo'llanilganida zararlangan havoning xavfli yoyilishi (chuqurligi)

  Kimyoviy zaharlovchi moddalarning

  Muqim shamol paytida (metr/sekund) zararlangan havoning xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan yoyilish masofasi. km

  1 - 2 m/s

  2-4 m/s
  Vi-IKS

  5-8

  8-12

  Zarin

  50

  40

  Iprit 24

  15
  Alohida e'tibor ifloslangan havoning qachon yetib kelishiga qaratilishi kerak, chunki aniqroq ma'lumotlar bo'lsa, qator himoyalanish tadbirlari aniqlanib, amalga oshirish imqoniyatlari tug'iladi. Natijada odam, hayvonlar, suv havzalari, oziq-ovqatlar zararlanishining oldini olish yoki zararlanish darajasini kamaytirish mumkin bo'ladi.

  2-masala. Kimyoviy zaharlovchi moddaning joylarda va texnikalarda chidamliligini aniqlash.

  Kimyoviy zaharlovchi moddalarning chidamliligi deganda, ularni qo'llanilgan joylardagi odamlarga shikast yetkaza olish vaqti tushuniladi va u vaqt birligida belgilanadi. Ushbu vaqtning o'tishi bilan tuzilmalarning shaxsiy tarkibi va aholi vositalaridan foydalanmay bemalol zararlangan joylarda bo'lishlari yoki biron-bir ish bilan mashg'ul bo'lishlari mumkin.

  Kimyoviy zaharlovchi moddalarning chidamliligi quyidagi omillarga bog'liq: 1) ularning xiliga; 2) shamol tezligiga; 3) tuproqning haroratiga; 4) havoning issiq-sovuqligiga; 5) qo'llanilgan joyning relyefiga - o'nqir-cho'nqirligiga. Ularning chidamliligini 23-jadval yordamida taxminan aniqlasa bo'ladi.

  Dastlabki ma'lumotlar: dushman samolyotlari yordamida qo'llanilgan VilKS kimyoviy zaharlovchi moddaning chidamliligini aniqlash zarur. Shamol tezligi - 5 metr/sekund; qo'llanilgan joyda o'simliklar yo'q.  Y e с h i s h: 23-jadvalga ko'ra Vi-IKS moddasining chidamliligi 5 kecha-kundo`zga teng ekan. Ifloslangan joyda o'simliklar bo'lmaganligi bois. aniqlash koeffitsiyenti 1,0 emas. balki 0.8 ga deb olinadi. Shunda ma'Ium bo'ladiki, aytilgan sharoitda Vi-IKS zaharlovchi kimyoviy moddaning chidamliligi 4 kecha-kundo`zni tashkil qiladi.
  Kimyoviy zaharlovchi moddalarning chidamliligi

  Zaharlovchi modda xili

  Shamol tezligi, metr/sekund

  Tuproqning harorati,

  C-birligida

  graduslarda

  00

  10

  20

  30

  40

  Vm-IKS

  0-8

  20

  10

  5

  1.5

  1  kun-

  kun-

  kun-

  kun-

  kun-  gacha

  gacha

  gacha

  gacha

  gacha

  Zarin

  2 gacha

  26 soat

  13 soat

  6 soat

  3 soat

  1.5 soat

  2-8

  19 soat

  8 soat

  4 soat

  2 soat

  1 soat
  Iprit

  2-8

  -

  1.5-2,5

  1.0-1,5

  10-20

  5-10  kun

  kun

  soat

  soat

  3-masala. Odamlarning himoyalanish vositalarida bo'lish vaqtini aniqlash. Ushbu vaqt kimyoviy zaharlovchi moddalarning chidamliligi, atrof-muhit havosining haroratiga bog'liq. Har qanday sharoitlarda ham kimyoviy zaharlovchi moddalar buluti bostirib kelayotganida shaxsiy himoya vositalari kiyiladi. Bunday bulutning yetib kelishi maxsus jadvallar yordamida hisoblanadi. Shaxsiy himoya vositalarini yechish ma'lum jadvalga ko'ra hamda kimyoviy nazorat guruhi ma'lumotlariga asoslangan holda amalga oshiriladi.

  Download 5.01 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   36
  Download 5.01 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ionlovchi nurlanishning qoldiq dozalari

  Download 5.01 Mb.