• Aparatura
 • Odczynniki
 • Pehametria I potencjometria (cz. I) Temat: Charakterystyka elektrody pomiarowej, miareczkowanie potencjometryczne
  Download 68.81 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi68.81 Kb.

  PEHAMETRIA I POTENCJOMETRIA (cz. I)

  Temat: Charakterystyka elektrody pomiarowej, miareczkowanie potencjometryczne

  Cel ćwiczenia – wyznaczenie charakterystyki elektrody pomiarowej,

  określenie stężenia kwasu oraz wodorotlenku potasu w preparacie

  farmaceutycznym metodą miareczkowania potencjometrycznego;

  Potencjometria dotyczy pomiaru siły elektromotorycznej ogniwa (SEM) zbudowanego z dwóch nie spolaryzowanych elektrod zanurzonych w roztworze analizowanym. Wartość SEM ogniwa zależy od wartości potencjałów elektrod, które z kolei uzależnione są od charakteru procesów chemicznych przebiegających na elektrodach.  Charakterystyka elektrody pomiarowej
  Wyznaczenie charakterystyki elektrody pomiarowej sprowadza się do graficznego przedstawienia zależności potencjału elektrody (SEM) od pH roztworu. Charakterystykę elektrody wykonuje się przy użyciu buforu Brittona i Robinsona o różnym pH. Sporządzenie charakterystyki elektrody pomiarowej umożliwia wyznaczenie parametrów charakteryzujących daną elektrodę tj. nachylenia charakterystyki (dSEM/dpH), punktu izoelektrycznego elektrody (pHSEM=0), a także pozwala wyznaczyć zakres stosowalności elektrody, tzn. zakres liniowej zależności SEM od pH. Nachylenie charakterystyki określa czułość elektrody. Im jest ono większe, tym elektroda ma większą czułość. Nachylenie krzywej kalibracyjnej elektrody wyraża się wzorem:
  dSEM

  S =

  dpH

  w którym:  dSEM – bezwzględna wartość różnicy między dwoma wybranymi wartościami siły elektromotorycznej mieszczącymi się w zakresie liniowej zależności SEM od pH

  dpH - bezwzględna wartość różnicy między wartościami pH, odpowiadającymi wybranemu zakresowi siły elektromotorycznej.

  Analityczne zastosowanie potencjometrii wiąże się z oznaczaniem jonów techniką bezpośrednią (potencjometria bezpośrednia) oraz poprzez miareczkowanie potencjometryczne.  Potencjometria bezpośrednia – polega na oznaczaniu stężenia danego jonu w roztworze w oparciu o pomiar SEM ogniwa zbudowanego z elektrody wskaźnikowej i elektrody odniesienia. Potencjometria bezpośrednia wykorzystuje głownie elektrody jonoselektywne.

  Miareczkowanie potencjometryczne – zależność zmian potencjału elektrody wskaźnikowej od ilości dodawanego titranta. Pomiar zmian potencjału elektrody wskaźnikowej jest sposobem detekcji punktu końcowego miareczkowania. Końcowy punkt miareczkowania można wyznaczyć metodą graficzną, metodą pierwszej pochodnej oraz metodą drugiej pochodnej.


  Ćwiczenie 1 – charakterystyka elektrody

  pomiarowej
  Aparatura

  Pehametr GLP 21
  Odczynniki


  • Roztwór mieszaniny kwasów: CH3COOH, H3PO4 i H3BO3 (stężenie każdego z tych kwasów w roztworze wynosi 0,04 mol/l)

  • 0,2 mol/l roztwór NaOH  Przygotowanie buforów Brittona i Robinsona
  Do siedmiu zlewek o pojemności 100 ml wlać po 50 ml roztworu mieszaniny kwasów (0,04 mol/l) i kolejno do zlewek dodać roztwór NaOH (0,2 mol/l w objętości: 5, 10, 15, 20, 25, 30 i 35 ml. Roztwory dokładnie wymieszać. Otrzymuje się szereg buforów o różnych wartościach pH.
  Pomiar pH i SEM

  Zanurzyć elektrodę kolejno do roztworów buforowych o zmieniającym się stopniowo pH od najniższego do najwyższego, odczytać wartości pH i odpowiadające im wartości SEM w mV.  Opracowanie wyników


  • Odczytane wartości pH buforów i odpowiadające im wielkości SEM w mV zestawić w tabeli.
  pH

  SEM (mV)


  • Sporządzić wykres zależności SEM od pH.

  • Ustalić zakres liniowej zależności SEM od pH.

  • Wyznaczyć nachylenie charakterystyki elektrody (dSEM/dpH):

  • zaznaczyć odcinek mieszczący się w prostoliniowym zakresie charakterystyki

  • zrzutować wybrany odcinek na oś rzędnych (oś y), wyznaczyć wartości ograniczające ten odcinek (SEM1 i SEM2) oraz obliczyć różnicę dSEM = |SEM1 - SEM2|

  • zrzutować wybrany odcinek na oś odciętych (oś x) - otrzyma się wartości: pH1 i pH2 (odpowiadające wybranym uprzednio wartościom SEM) oraz obliczyć różnicę dpH = |pH1 – pH2 |

  • wyznaczyć nachylenie charakterystyki korzystając ze wzoru

  S = dSEM/dpH

  • Wyznaczyć punkt izoelektryczny elektrody (pHSEM=0), w tym celu z wykresu ujmującego zależność SEM od pH odczytać wartość pH, dla której siła elektromotoryczna wynosi 0 (punkt przecięcia charakterystyki elektrody z osią odciętych).  Ćwiczenie 2 – miareczkowanie

  potencjometryczne

  Aparatura


  Titrator TitroMatic

  Miareczkowanie:


  • roztworu HCl za pomocą roztworu NaOH

  • roztworu CH3COOH za pomocą roztworu NaOH

  • roztworu NH4OH za pomocą roztworu HCl

  Odczynniki:


  • 0,1 mol/l roztwór NaOH

  • 0,1 mol/l roztwór HCl

  • Roztwory do miareczkowania: roztwór HCl, CH3COOH, NH4OH

  • Woda destylowana


  Wykonanie:

  1. Pobrać 10 ml roztworu badanego i przenieść do zlewki, w której będzie przeprowadzone miareczkowanie, następnie dodać 50 ml wody destylowanej.

  2. W przypadku miareczkowania mocnego kwasu HCl, słabego kwasu CH3COOH należy miareczkować titrantem nr 1 – 0,1M NaOH.

  3. W przypadku miareczkowania słabej zasady NH4OH należy miareczkować titrantem nr 2 – 0,1M HCl.

  4. Wydrukować trzy wykresy miareczkowania.


  Opracowanie wyników:

  • W wydruku wykresu miareczkowania nad wykresem prezentowane są informacje z analizy

  • In. reading – początkowa wartość siły elektromotorycznej analitu (mV)

  • Initial T – temperatura pomiaru

  • Sample - objętość miareczkowanego analitu (ml)

  • End – objętość titranta w punkcie równoważnikowym PR (ml)

  • Result – stężenie analitu (mol/l)


  c:\users\uniwersytet medyczny\pictures\2012-01-18\001.jpg

  • Obliczyć stężenie molowe badanych roztworów:

  • mocnego kwasu

  • słabego kwasu

  • słabej zasady  Ctitranta – stężenie titranta (0,1 mol/l NaOH lub 0,1 mol/l HCl)

  Vtitranta – objętość titranta punkcie równoważnikowym [ml], wartość

  odczytana z wydruku wykresu (End)


  Vanalitu – objętość miareczkowanego roztworu (10 ml)

  • Obliczyć błąd względny i błąd bezwzględny pomiarów.


  Błąd bezwzględny (x) - bezwzględna wartość różnicy między wartością

  rzeczywistą (x) a wartością otrzymanego wyniku (xi).

  x = x xi

  Błąd względny (x wzgl.), wyraża stosunek wielkości błędu bezwzględnego

  (x) do mierzonej wartości prawdziwej (x).

  x

  x wzgl = x 100%  x

  Błąd względny jest wartością niemianowaną. Wyrażony w procentach ułatwia porównanie wielkości błędów pomiędzy sobą.  Miareczkowanie mieszaniny kwasów

  W przypadku miareczkowania mieszaniny kwasów w środowisku wodnym otrzymuje się tylko jeden skok potencjału, pozwalający na wyznaczenie sumy zawartości tych kwasów. Oznaczenie kwasów w mieszaninie wymaga miareczkowania w środowisku acetonowo-wodnym. W oznaczaniu kwasu octowego i solnego obok siebie wykorzystuje się różnicujące działanie acetonu na moc tych kwasów.


  Odczynniki:


  • Roztwór do miareczkowania: mieszanina kwasów HCl i CH3COOH

  • Woda destylowana

  • Aceton


  Wykonanie:

  • Przeprowadzić miareczkowanie mieszaniny kwasów HCl i CH3COOH za pomocą titranta nr 1 – 0,1M NaOH.

  • Pobrać 10 ml roztworu badanego i przenieść do zlewki, w której będzie przeprowadzone miareczkowanie, dodać 50 ml acetonu (pod wyciągiem).

  • Przeprowadzić miareczkowanie.

  • Wydrukować wykres miareczkowania.


  Opracowanie wyników:

  1. W oknie programu TiCom, w pasku narzędzi, po kliknięciu na ikonę (Wykres), pokazany jest wykres miareczkowania.

  2. Po prawej stronie prezentowana jest tabela danych. Na początku tabeli znajdują się ostatnie punkty analizy.
  Index

  Volume

  Reading

  1 st Derivade

  66

  5,793

  -290,6

  -168

  65

  5,781 PR2

  -288,5

  -1332

  64

  5,679

  -153,6

  -58

  …..  24

  3,316

  95,2

  -585

  23

  3,303 PR1

  102,2

  -1339

  22

  3,208

  229,4

  -63

  …..

  …..

  …….

  ……..

  4

  0,539

  316,5

  -10

  3

  0,313

  318,8

  -4

  12

  0,08

  320,0

  -2

  1

  0,000

  320,2

  0


  Index – punkty miareczkowania

  Volume – ml titranta

  Reading – wartości SEM (mV)

  1 st Derivade – pierwsza pochodna

  • Pierwszy punkt równoważnikowy (PR1) na wykresie odpowiada objętości zasady potrzebnej do zobojętnienia mocnego kwasu  • w kolumnie 1 st Derivade znaleźć pierwszą największą wartość (licząc od indexu nr 1) – (wartość bezwzględną)

  • po znalezieniu największej wartości odczytać przypadającą jej wartość ml titranta w kolumnie Volume, jest to objętość NaOH zużyta na miareczkowanie w PR1  • Drugi punkt równoważnikowy (PR2) na wykresie odpowiada objętości zasady potrzebnej do zobojętnienia słabego i mocnego kwasu  • w kolumnie 1 st Derivade znaleźć drugą największą wartość

  • po znalezieniu największej wartości odczytać przypadającą jej wartość ml titranta w kolumnie Volume, jest to objętość NaOH zużyta na miareczkowanie w PR2

  c:\users\uniwersytet medyczny\pictures\2012-01-18\002.jpg

  1. Obliczyć stężenie molowe kwasu solnego:  CNaOH – stężenie titranta (0,1 mol/l NaOH)

  Vpróby – objętość (10 ml)

  VNaOH – objętość NaOH zużyta w miareczkowaniu w PR1 [ml].  1. Obliczyć stężenie molowe kwasu octowego:
  • Aby obliczyć objętość zasady potrzebną do zobojętnienia słabego kwasu należy od objętości zasady odpowiadającej PR2 odjąć objętość zasady odpowiadającą PR1.


  VPR2 - V PR1  CNaOH – stężenie titranta (0,1 mol/l NaOH)

  VNaOH – objętość NaOH zużyta w miareczkowaniu w PR2 - PR1

  (ml)

  Vpróby– objętość (10 ml)

  5. Obliczyć błąd względny i błąd bezwzględny

  Ćwiczenie 3 – Oznaczanie wodorotlenku potasu

  w preparacie farmaceutycznym SolphaDermol

  metodą miareczkowania potencjometrycznego

  Odczynniki:


  • Roztwór HCl o stężeniu 0,1 mol/l

  • Woda destylowana

  • Próbka preparatu farmaceutycznego SolphaDermol

  Wykonanie:

  • Pobrać 0,5 ml próbki preparatu do kolby miarowej o poj. 50 ml, uzupełnić wodą destylowaną do kreski, dokładnie wymieszać i przenieść do zlewki, w której będzie przeprowadzone miareczkowanie.

  • Zgodnie z instrukcją obsługi titratora wykonać miareczkowanie stosując titrant nr 2 – HCl.

  • Wydrukować wykres miareczkowania

  Opracowanie wyników

  • Obliczyć stężenie molowe badanej substancji w preparacie farmaceutycznym wg wzoru:

  c:\users\uniwersytet medyczny\pictures\2013-02-13\001.jpg

  Ctitranta – stężenie titranta (0,1 m0l/l)

  Vtitranta – objętość titranta w punkcie równoważnikowym (ml), wartość

  odczytana z wykresu (End)  Vanalitu – objętość użyta do miareczkowania (50 ml)

  Df – współczynnik rozcieńczenia (100)  • Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku potasu zakładając, że gęstość próbki wynosi 1,045 g/ml. Masa molowa wodorotlenku potasu wynosi 56,11 g/mol


  c:\users\uniwersytet medyczny\pictures\2013-02-13\002.jpg
  Cp – stężenie procentowe

  Canalitu – stężenie molowe wodorotlenku potasu w preparacie

  M – masa molowa wodorotlenku potasu (56,11 g/mol)

  D – gęstość próbki (1,045 g/cm3)  • Obliczyć błąd względny i błąd bezwzględny oznaczenia, przyjmując wartość rzeczywistą zawartość wodorotlenku potasu deklarowaną przez producenta

  Katalog: photo
  photo -> Vazir birinchi o‘rinbosarining asosiy vazifalari
  photo -> O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko‘rib chiqish tartibi to‘g‘risida Yo‘riqnoma
  photo -> O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori O‘zbekiston respublikasi favqulodda vaziyatlar vazirligining faoliyatini tashkil etish masalalari to‘G‘risida
  photo -> Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar
  photo -> Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar
  photo -> Aloqa va axborotlashtirish sohasida axborot xavfsizligi. Muammolar va ularni hal qilish yo‘llari
  photo -> 2016 yilning 23 sentyabr kuni poytaxtimizda “Elektron hukumat to‘g‘risida”gi qonuni ijrosiga bag‘ishlangan seminar bo‘lib o‘tdi
  photo -> Matbuot xizmatning acociy vazifalari

  Download 68.81 Kb.
  Download 68.81 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Pehametria I potencjometria (cz. I) Temat: Charakterystyka elektrody pomiarowej, miareczkowanie potencjometryczne

  Download 68.81 Kb.