• DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
 • Caçar amb una escopeta repetidora la qual pot contenir més de dos cartutxos al seu carregador.
 • Fonament de dret
 • Acord
 • Caçar amb un mètode considerat massiu i/o no selectiu
 • BENESTAR SOCIAL
 • Relació D’acords adoptats pel consell executiu de dia 27-5-2015
  Download 61.01 Kb.
  Sana21.03.2017
  Hajmi61.01 Kb.

  RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DE DIA 27-5-2015

  PRESIDÈNCIA


  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (21-5-2015)

  VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

  APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN ESPÈCIE ANY 2015 PER A LA DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE LES BIBLIOTEQUES, DELS ARXIUS I DELS MUSEUS DE LES ENTITATS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN, I A LES BASES QUE HAN DE REGIR-LA.
  Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports:

  ANTECEDENTS


  Atès que la convocatòria de dotació d’equipaments d’arxius, biblioteques i museus de les entitats d’administració local forma part del programa de Cultura i està degudament pressupostada en els Pressuposts del Consell de 2015 i és una convocatòria ordinària i amb trajectòria en els darrers anys.
  Vista la memòria justificativa de la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni sobre la convocatòria de subvencions en espècie any 2015 per a la dotació dels equipaments de les biblioteques, dels arxius i dels museus de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen, i a les bases que han de regir-la.
  Vist l’informe jurídic favorable del secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Espots.
  Vista l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 20.33210.76200 per dur a terme la convocatòria esmentada, segon la RC amb el núm. de referència 22015/1003 per un import de 100.000,00 €.
  Atesa la proposta del secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports d’aprovació de la convocatòria i de les bases.
  Vist l’informe favorable de la a Intervenció General del Consell.
  General (lot. generalis - umumiy, bosh) - qurolli kuchlardagi harbiy unvon (daraja). Dastlab, 16-a.da Fransiyada joriy qilingan. Rossiyada 17-a.ning 2-yarmidan maʼlum. Oʻzbekiston qurolli kuchlarida G.

  En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31 e) del Reglament d'organització del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent proposta d’
  ACORD
  1. Aprovar l'expedient 31/2015 relatiu a la convocatòria de subvencions en espècie any 2015 per a la dotació dels equipaments de les biblioteques, dels arxius i dels museus de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen, i a les bases que han de regir-la.

  2. Autoritzar una despesa de 100.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33210.76200 (RC núm. de referència 22015/1003) per atendre a les subvencions en espècie de la convocatòria esmentada.


  3. Aprovar la convocatòria esmentada i les bases adjuntes que han de regir-la.
  4. Ordenar-ne la publicació en el BOIB.

  DEPARTAMENT URBANISME I TERRITORI
  RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 27 DE GENER DE 2012 D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA EN RELACIÓ A LES OBRES DE LA PARCEL·LA 44 DEL POLÍGON 2 DE SON SERVERA
  Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori:
  Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de gener de 2012, l’expedient sancionador incoat amb motiu d’infracció urbanística a la parcel·la 44 del polígon 2 de Son Servera, i havent-se interposat contra dit acord recurs d’alçada per part del Sr. AJSL, atès l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 4 de maig de 2015, el Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent

  ACORD


  Inadmetre, i subsidiàriament desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 4 de maig de 2015, el recurs d’alçada interposat pel Sr. AJSL contra l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de data 27 de gener de 2012, d’imposició de sanció per les obres executades sense llicència i no legalitzades a la parcel·la 44 del polígon 2 del terme municipal de Son Servera.

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest acord.

  No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 27 DE GENER DE 2012 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES DE LA PARCEL·LA 44 DEL POLÍGON 2 DE SON SERVERA.

  Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori:


  Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de gener de 2012, l’expedient de demolicio incoat amb motiu d’infracció urbanística a la parcel·la 44 del polígon 2 de Son Servera, i havent-se interposat contra dit acord recurs d’alçada per part del Sr. AJSL, atès l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 4 de maig de 2015, el Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent

  ACORD
  Inadmetre, i subsidiàriament desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 4 de maig de 2015, el recurs d’alçada interposat pel Sr. AJSL contra l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de data 27 de gener de 2012, que va ordenar la demolició de les obres executades sense llicència i no legalitzades a la parcel·la 44 del polígon 2 del terme municipal de Son Servera.

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest acord.

  No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT  PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE LA CONSELLERA EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA CZ14/0184.

  Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient:


  Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0184 incoat al Sr. ABB amb DNI 43049386X com a presumpte responsable de les infraccions que preveu la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006)

  Fets
  1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. ABB el passat 13 de desembre de 2014 al vedat PM-11083 situat al terme municipal de Sant Juan:   • Caçar amb una escopeta repetidora la qual pot contenir més de dos cartutxos al seu carregador.
  1. És l’article 33 de la llei 6/2006 que estableix <
  1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de la caça:

  1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius:


  a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui contenir més de dos cartutxos.
  b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús.
  c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de caça), ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants.
  d) Visc.
  e) Explosius.
  f) Asfíxia amb gas o fum.
  g) Ballestes.
  h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca).
  1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius:
  a) Armes d’aire comprimit.
  b) Armes que disparin dards tranquil·litzants.
  c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular
  d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini.
  e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir avirams.
  2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el següent:
  a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les zones humides. S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable on la vegetació sigui la pròpia d’aquestes zones.
  b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir, les beines dels cartutxos utilitzats.
  c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de processionària durant la caça.
  d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats de perdigons per abatre cabres.
  e) Altres municions que reglamentàriament es determinin.
  3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la caça:
  3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius:
  a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam.
  b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i electrònics que poden matar o atordir.
  c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador d'imatge electrònic per a tir nocturn.
  3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius:
  a) Silenciadors.
  b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.>>
  Se li va decomissar una escopeta dipositada a Intervenció d’armes i quatre tords.


  1. Per resolució de 15 de gener de 2015 es va comunicar al Sr. ABB l’inici de l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies per poder contestar a l’acusació formulada, fent ús d’aquest termini.
  1. L’interessat ha presentat al·legacions, en les quals, en resum, manifestà que ell no caçava amb l’escopeta FARBAM, sinó que ho feia amb l’escopeta URBIOLA, ja que es va adonar que la mateixa podia contenir més de dos cartutxos encara que té una sivella per a que això no fos possible.

  Nul·litat de ple dret de les actuacions perquè s’ha vulnerat els drets i deures d’empar constitucional, s’ha vulnerat el principi de tipicitat, ja que no caçava amb l’escopeta repetidora. Els fets suposen una mera presumpció i s’infringeix els principis establerts a la Llei 30/1992. I que únicament es denuncien uns fets abstractes i genèrics per la qual cosa no es pot sancionar a l’interessat. Sol·licita el sobreseïment.
  1. A través de la proposta de resolució de dia 7 d’abril de 2015, es contestaren les al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 dies per presentar al·legacions, fent ús del mateix.
  1. L’interessat ha presentat al·legacions, el 5 de maig de 2015, en les quals, en resum, torna a reiterar les al·legacions realitzades a la resolució d’inici, considera que la denúncia és abstracta i genèrica, perquè el denunciat no estava caçant amb l’escopeta FARBAM perquè tenia una altra arma a les mans. Nul·litat de ple dret perquè es lesionen els seus dret perquè s’ha vulnerat el principi de tipicitat, ja que no va caçar amb l’escopeta FARBAM i no s’ha demostrat que en ella pugui efectivament contenir més de dos cartutxos.


  Fonament de dret

  1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert:
  • Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre de 2010) sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial.
  • Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013).
  • Instrucció interna del Departament de Medi Ambient sobre l’aplicació d’inhabilitació en les infraccions greus en matèria de caça i pesca fluvial de data de 24 de setembre de 2013.
  • Decret de Presidència de 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111 de 21 de juliol de 2011) pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes altres òrgans”.
  1. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de febrer de 1994) pel qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma per a l’exercici de la potestat sancionadora, i s’han seguit tots els principis que regeixen la potestat i procediment sancionador regulats al Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, (BOE núm. 285 de 27 de novembre de 1992) de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .
  1. L’article 5 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial defineix l’acció de caçar “Acció de caçar. Es considera acció de caçar, als efectes disposats en aquesta llei, l’exercida per les persones mitjançant l’ús d’arts, armes, animals o mitjans apropiats per cercar, atreure, perseguir o assetjar animals de pèl o ploma d’espècies cinegètiques, amb la finalitat de matar-los, apropiar-se’n o facilitar-ne la captura per un tercer. Inclou també el control d’espècies.”

  Per tant caçar no és disparar. El Sr. B perfectament caçava amb tots els estris al seu abast, encara que en aquell moment estigués amb altra arma a les mans, l’altra estava disposta per l’ús i per tant es feia ús de la mateixa (l’arma estava carregada, muntada i a poca distància a l’abast de la mà).


  És freqüent que els caçadors portin més d’una escopeta en una acció cinegètica, ja que cada una d’elles, per les seves característiques, és més adient que l’altra per la captura dels diferents animals. I al estar les dues armes dispostes per l’ús es considera que el caçador emprava els dos estris en la mateixa acció de caça. (En cada modalitat s’utilitzen diferents estris, en ocasions al mateix temps o un darrera altre però dins la mateixa acció).
  Queda constatat amb el document emès per la Guàrdia Civil quan es diposità l’arma decomissada que aquesta tenia capacitat per cinc cartutxos i que no tenia limitador, per tant cap prova escau a l’efecte ja que a més de constar en l’acta de denúncia consta al document de depòsit d’armes.
  Encara a no estar definit enlloc normatiu que és utilitzar una arma s’ha de dir que per obtenir, per primera vegada, una llicència d’armes s’ha de fer un examen que consta d’una part teòrica i una d’altra pràctica.
  La prat pràctica inclou: prova de muntar i carregar l’arma; prova d’apuntar; prova de disparar; i prova de descarregar. Per tant des del moment que tu prepares l’arma per emprar-la fins que la descarregues l’estàs emprant, encara que entre la primera acció i la darrera deixi d’estar físicament a les mans. Queda prou clar que caçar no vol dir disparar.
  Per considerar que l’arma està en custòdia aquesta ha d’estar descarregada i dins la seva funda, i únicament es pot dur del lloc on està en dipòsit al lloc legal d’ús (reglament d’armes). Per tant no es complia estar en trànsit estava en el lloc d’ús i carregada.
  Per aquest motiu, la denúncia i tot el procediment administratiu s’han dut a terme seguint el procediment establert a l’efecte sense lesionar cap dret del denunciat.

  Per tant els fets són constitutius de les següents infraccions:


  - Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini comprès entre dos i quatre anys.
  Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys.
  En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització per part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En aquest cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.
  A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada espècie caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són objecte de cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures màximes permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una minva en els recursos naturals.
  Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.

  Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per les peces ocupades:
  1. Quatre exemplars de tord (Turdus philomelos): 9,01€ per cada exemplar.

  L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 36,04 euros.


  L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà ser de 2037,04 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys.
  Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, la consellera executiva de Medi Ambient proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent:

  Acord

  1. Sancionar al Sr. ABB amb el DNI 43049386X, amb una multa de 2037,04 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys com a responsable de les infraccions administratives en matèria de caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents fets:


   • Caçar amb un mètode considerat massiu i/o no selectiu
  1. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han de ser retornades d’acord amb els supòsits següents:

  a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi el sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és gratuïta.


  b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el pagament de la quantia de 100 euros.
  No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà la quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la sanció i la indemnització proposades.>>


  1. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i com preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així com l’article 99 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285 de 27 de novembre).
  1. S’adjunta a aquesta Resolució el document d’ingrés on figura l’import de la multa, la qual haurà de pagar-se a les entitats bancàries establertes a l’imprès de pagament d’acord amb l’establert a la Llei General Tributaria dins els terminis següents:
  • Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació, fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.

  • Les notificacions entre el dia 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil immediatament posterior.

  Un cop transcorregut el termini anterior sense haver abonat l’import de la sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu de constrenyiment.
  Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació.
  Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
  Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.
  Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós

  Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.


  No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú


  BENESTAR SOCIAL


  ESTUDI I SI ESCAU APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA QUE FA LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DEL CONSELL DE MALLORCA AL CONSELL EXECUTIU, CORRESPONENT A UNA APORTACIÓ ECONÒMICA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE MALLORCA A L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, PER A L’ANY 2015, PER FER FRONT A LES SEVES DESPESES, PER UN IMPORT DE 5.500.000,00€.
  Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar Social:
  ANTECEDENTS:
  El Ple del Consell de Mallorca, en data 16 d’abril 2015, aprovà inicialment en el Pressupost de despeses del Consell de Mallorca la modificació de crèdits SUP 04/2015, la qual s’ha aprovat definitivament el dia 19 de maig de 2015 en el pressupost del Consell de Mallorca per l’exercici 2015.
  Al pressupost de despeses del Consell de Mallorca hi figura la partida 40.23140.41000 amb un saldo per import de 4.500.000,00€ i la partida 40.23140.71000 amb un saldo per import de 1.000.000,00€.
  La cap de la Secció d’ingressos de l’IMAS,en data 19 de maig de 2015, informa de la necessitat de tramitar l’aportació consignada al pressupost de despeses del Consell de Mallorca a favor de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
  Consta a l’expedient:


  • Informe justificatiu del cap de la Secció Comptable de l’IMAS, de data 19 de maig de 2015.

  • Informe jurídic de data 19 de maig de 2015.

  • Certificats de reserva de crèdit, número 220150008858 i 220150008859

  • Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General 4/15 bis de data 20 de maig de 2015.

  Atès l’abans exposat, l’Hble. Sra. Catalina Cirer Adrover, proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca, l’adopció del següent
  A C O R D
  1.- Aprovar una aportació extraordinària per a un import de CINC MILIONS CINC-CENTS MIL EUROS (5.500.000,00€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, CIF Q-0700448-D, per fer front a cobrir les necessitats de capital dels centres de menors, a cobrir necessitats de despesa corrent de l’Àrea de Discapacitats, de l’Àrea de Gent Gran i de la Renta Mínima d’Inserció, durant l’exercici 2015.
  2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import CINC MILIONS CINC-CENTS MIL EUROS (5.500.000,00€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, CIF Q-0700448-D, General Riera, 67, 07010 Palma, amb càrrec a les partides, imports i reserves de crèdits:  Partida

  Concepte

  Import

  RC

  40.23140.41000

  Aportació Institut Mallorquí d’Afers Socials

  4.500.000,00€

  220150008858

  40.23140.71000

  Aportació Institut Mallorquí d’Afers Socials

  1.000.000,00€

  220150008859


  Download 61.01 Kb.
  Download 61.01 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Relació D’acords adoptats pel consell executiu de dia 27-5-2015

  Download 61.01 Kb.