• Läraranställningar
 • Gemensamma grunder för arbetstid
 • Årsarbetstid
 • Övertid och mertid
 • Kvällsundervisning
 • Länkar till avtal, förordningar och lagar
 • Sammanställning komplement till arbetstidsavtalet
  Download 20.16 Kb.
  Sana04.04.2017
  Hajmi20.16 Kb.


  2014-01-01
  Sammanställning - komplement till arbetstidsavtalet
  För att underlätta tillämpningen av avtalet sammanfattas här övriga avtal och regler som behöver beaktas vid planeringen av lärares arbetstid. Sammanfattningen är inte en del av avtalet och uppdateras kontinuerligt då angränsande regelverk förändras.
  Läraranställningar

  Universitetets anställningsordning reglerar vilka lärarkategorier Karlstads universitet har. De är:

  professor, gästprofessor, adjungerad professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor, universitetsadjunkt, adjungerad lärare, postdoktor och gästforskare.
  Gemensamma grunder för arbetstid

  De gemensamma grunderna för arbetstiden anges i villkorsavtalen. (Villkorsavtal och Villkorsavtal-T)


  Verksamhetens krav på bemanning ska utgöra grund för arbetstidens förläggning. Arbetstiden ska förläggas och regleras på ett sätt som medverkar till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. Arbetstidens förläggning ska vid behov ses över för att anpassas till förändrade verksamhetskrav. Arbetstiden ska också förläggas på ett sätt som främjar en god arbetsmiljö och motverkar ohälsa. Inom ramen för verksamhetens krav ska arbetstidens förläggning så långt som möjligt anpassas till arbetstagarnas önskemål om mer flexibla och individuella lösningar.
  Årsarbetstid

  Enligt Villkorsavtalen är den totala årsarbetstiden för lärare:

  1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar.

  1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar.

  1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar.
  Semester

  Enligt Villkorsavtalen har arbetstagare rätt till följande antal semesterdagar

  Till och med det år arbetstagaren fyller 29 år 28 semesterdagar

  Från och med det år arbetstagaren fyller 30 år 31 semesterdagar

  Från och med det år arbetstagaren fyller 40 år 35 semesterdagar
  Semestern för universitetets lärare, amanuenser, assistenter med utbildningsbidrag och doktorander reglerars i lokalt avtal. Hela årssemestern för lärare ska förläggas till studenternas sommaruppehåll med början måndagen veckan efter midsommar (semesterperioden). Detta ska gälla även amanuenser, assistenter med utbildningsbidrag samt innehavare av doktorandtjänster. Sommarkurser eller andra verksamhetskrav, sjukdom eller enskild överenskommelse kan föranleda förläggning av semester utanför semesterperioden.
  Tjänstgöringsplanering som medför att inte hela semestern ryms inom studenternas sommaruppehåll ska vara beslutad innan sommaruppehållet börjar.
  Övertid och mertid

  Regler om övertid och mertid återfinns i villkorsavtalen kapitel 4.


  9 § Om arbetsgivaren bedömer att det finns särskilda skäl för det, kan arbetsgivaren begära att en deltidsarbetande arbetstagare ska arbeta utöver den ordinarie dagliga arbetstiden (mertid). Mertidsarbetet får dock inte sträckas ut till tid som går utöver det ordinarie arbetstidsmåttet för heltidsarbetande. Arbete på mertid anses som arbete på ordinarie arbetstid.

  Arbetsgivaren får inte begära mertidsarbete av den som är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn. Av en delpensionsledig arbetstagare får arbetsgivaren begära mertidsarbete under högst 25 timmar per kalenderår.


  Arbetsgivaren kan begära att en deltidsarbetande arbetstagare utöver arbete på mertid ska arbeta på övertid enligt 18 §.
  Under ett kalenderår får den uttagna mertiden och övertiden sammanlagt för en arbetstagare vara högst 200 timmar. Mertiden får dock inte överstiga 175 timmar under ett kalenderår.
  17 § Med övertidsarbete avses

  • för heltidsarbetande arbetstagare sådant arbete som utförs på tid utöver den ordinarie dagliga arbetstiden,

  • för deltidsarbetande arbetstagare sådant arbete som utförs såväl på tid utöver den ordinarie dagliga arbetstiden för heltidsarbetande som på tid utöver mertid.

  18 § Om arbetsgivaren bedömer att det finns särskilda skäl för det, kan arbetsgivaren begära att arbetstagare ska arbeta på övertid högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 150 timmar under ett kalenderår. Antalet timmar får överskridas när det enligt arbetsgivarens bedömning behövs för att en arbetstagare ska kunna slutföra ett uppdrag som inte kan avbrytas utan stora olägenheter för verksamheten. För arbete på övertid ska i första hand anlitas arbetstagare som frivilligt åtar sig detta. Befrielse från övertidsarbete bör inte nekas då arbetstagaren är förhindrad och har godtagbara skäl och framställning om befrielse görs i samband med arbetsgivarens begäran om övertidsarbete. Arbetsgivaren får inte begära övertidsarbete av den som är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn. Av en delpensionsledig arbetstagare får arbetsgivaren begära övertidsarbete under högst 25 timmar per kalenderår. I den totala övertiden per år enligt första eller fjärde stycket inräknas inte sådan övertid som kompenseras med ledighet.


  19 § Om arbetsgivaren bedömer att det finns särskilda skäl att ta ut övertid i ett visst fall eller under en viss tid i större omfattning än vad som gäller enligt 18 §, förutsätter detta att enskild överenskommelse enligt 2 kap. 7 § träffas med arbetstagaren om detta.
  2 kap. 7 § Arbetsgivaren och en arbetstagare får i de fall som anges i avtalet träffa överenskommelse om andra villkor än vad som framgår av avtalet. En sådan överenskommelse (enskild överenskommelse) ska vara skriftlig och gälla tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid som regleras i den enskilda överenskommelsen, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren enas om annat med hänsyn till överenskommelsens karaktär. Innan överenskommelsen träffas ska berörd lokal arbetstagarorganisation informeras.
  Kvällsundervisning

  Kvällsundervisning regleras i lokalt kollektivavtal, kvällsersättning för lärare. För undervisning som fullgörs på kvällstid eller på lördag – söndag får lärare följande lönetillägg för obekväm arbetstid.

  100 kr per undervisningstimme som till minst hälften infaller efter kl 18 måndag-torsdag.

  130 kr per undervisningstimme som till minst hälften infaller mellan kl 17 på fredag och kl 24 på söndag.


  Delpension

  Delpensionsavtalet gäller för anställda som haft kollektivavtalad pensionsrätt i minst 120 månader. Det kan utges fr.o.m. den månad då arbetstagaren fyller 61 år eller senare och längst t.o.m. månaden före den då arbetstagare fyller 65 år.


  Om arbetsgivaren tillåter kan arbetstiden minskas för delpension upp till högst hälften av heltidsarbete. Delpensionen finansieras av arbetsgivaren.
  Innan delpension beviljas ska det i samråd med arbetstagaren klargöras hur den kvarstående arbetstiden ska förläggas, vilka arbetsuppgifter den anställde kommer att ha kvar och vilka arbetsuppgifter han/hon ska lämna. Det ska också klargöras hur delpensionen ska kombineras med eventuella uppdrag inom och utanför universitetet. Det är viktigt att planeringen är realistisk eftersom övertid/mertid inte är förenligt med delpension. Inte heller annat förvärvsarbete utanför universitetet är tillåtet under delpensionstiden.
  Enligt villkorsavtalen (4 kap 9 och 18§) får arbetsgivaren begära mertid och övertidsarbete under högst 25 timmar per kalenderår av en delpensionsledig arbetstagare.
  Restid

  Enligt universitetets anvisningar gällande tjänsteresor har universitetet ett förhöjt traktamente för att ersätta bland annat restid. Det betyder att mertid/övertidsersättning inte utgår för restid som ligger utanför ordinarie arbetstid.


  Frånvaro

  Enligt universitetets rutiner för anmälan av sjukfrånvaro gäller följande.


  Sjukdom ska av den anställde omedelbart anmälas till kontaktperson på den egna avdelningen. Kontaktpersonen ansvarar för att närmaste chef, lönekonsult samt växel informeras.

  Alla som är sjukskrivna mer än sju dagar måste ha läkarintyg. I vissa fall kan arbetsgivaren eller Försäkringskassan kräva ett läkarintyg redan från första sjukdagen.  Efter återinträde i arbetet ska sjukfrånvaron rapporteras via egenrapporteringen, detta gäller vid kortare sjukskrivning. Vid sjukskrivning längre än två veckor anmäler arbetsgivaren sjukskrivningen till försäkringskassan. Från och med 15:e sjukdagen betalas sjukpenning av Försäkringskassan.

  Länkar till avtal, förordningar och lagar

  Villkorsavtal-T

  Bilagor till Villkorsavtal-T

  Villkorsavtal

  Bilagor till villkorsavtal

  Lokalt avtal om semesterns förläggning för lärare

  Lokalt avtal om kvällsersättning för lärare

  Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

  Karlstads universitets policy för delpension

  Anvisningar gällande tjänsteresor

  Sjukledighet på personalavdelningens webbsida

  Anställningsordning  Download 20.16 Kb.
  Download 20.16 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sammanställning komplement till arbetstidsavtalet

  Download 20.16 Kb.