• Název, kategorie
 • Opatření v oblasti emisí
 • Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti
  Download 41.96 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi41.96 Kb.

  Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti  Identifikace provozovatele zařízení

  Obchodní firma nebo název

  AUTOBATERIE, spol. s r. o.

  Adresa sídla nebo místa podnikání

  Dubická 958, 470 90 Česká Lípa  46709410

  DIČ

  172-46709410


  Popis technického a technologického řešení:
  Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

  Název, kategorie


  Výroba olověných autobaterií spojená s tavením olova

  2.5. – zařízení na tavení olova včetně slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) o kapacitě tavení větší

  než 4 t denně u olova

  4.2e – výroba základních anorganických látek, jako jsou oxidy kovů, či jiné anorganické sloučeniny  Do skupiny technologických jednotek podle přílohy č.1 zákona patří:


  a) Tavení olova a gravitační lití mřížek a olověného pásu. Zařízení je složeno z:
  45 ks licích automatů o celkové kapacitě 5 mil. ks autobaterií

  11 ks tavících kotlů s nepřímým ohřevem, z toho 6 ks na zemní plyn

  5 ks na elektro ohřev

  Pro odlévání olověného pásu bude instalován nepřímo ohřívaný kotel (ohřev elektrický nebo plynový).

  b) Tavení olova a výroba oxidu olovnatého. Zařízení sestává z :

  2 ks tavících kotlů s nepřímým elektrickým ohřevem – stávající zařízení

  1 ks tavící kotel s nepřímým plynovým ohřevem – nové zařízení

  4 ks mlýnů Barton, výroba PbO, - stávající zařízení

  1 ks mlýn Barton- rozdělený na část A a B – jako nové zařízení
  Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona č.76/2002 Sb.,o integrované prevenci


  1. Nasekání a roztažení olověného pásu do mřížky- nové zařízení

  2. Příprava elektroaktivní hmoty

  3. Nanášení aktivní hmoty a předsoušení

  4. Zrání elektrod

  5. Formace elektrod a bloková formace elektrod (BKF)

  6. Poformační zpracování elektrod – oplach, sušení , impregnace a dělení elektrod

  7. Dokončovací a kontrolní práce- separace elektrod, svařování svodného systému, letování pólů, navařování vík

  8. Kotelna – s celkovým tepelným výkonem 5,18 MW


  Přímo spojené činnosti


  1. Výroba demi vody

  2. Výroba tlakového vzduchu

  3. Čištění odpadních vod

  4. Čištění H2SO4 pomocí ultrafiltrace

  Změna integrovaného povolení byla vyvolána žádostí o změnu ukazatele vypouštěného množství, v kapitole 2.2 a) integrovaného povolení, kde bylo povoleno vypouštění odpadních vod v maximálním množství 72.000 m3/rok. Provozovatel požaduje zvýšit roční množství vypouštěných vod na 86.000 m3. Z tohoto důvodu požádal o změnu integrovaného povolení, konkrétně kapitoly 2.2 a) Vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice do vod povrchových.


  Výroba olověných akumulátorových autobaterií je kombinací chemické a metalurgické technologie.Chemickou technologií se vyrábějí elektrochemické aktivní složky akumulátorů obsahující zejména sloučeniny olova. Pro jejich výrobu je vyráběn oxid olovnatý chemicko- metalurgickou cestou. Metalurgický charakter mají všechny ostatní operace, kde dochází k tavení, odlévání a svařování součástí olova a jeho slitin. Jedná se o zpracování slitin olova s obsahem Sb a Ca pro mřížky a pro díly svodného systému. Celá výroba je specifická využíváním jednoúčelových a speciálních strojů, jejichž výrobou na špičkové úrovni se zabývá pouze několik evropských a zámořských firem. Ve výrobě olověných startovacích baterií se vyskytuje v daleko větší míře než v minulosti uplatňování plastických hmot (polypropylén) na nádoby a víka.

  Pro základní grafickou orientaci o rozsahu a umístění výroby autobaterií v areálu společnosti uvádíme schematické znázornění situace v podobě následujícího obrázku:

  Vysvětlivky k obrázku: Vlevo je hala B, uprostřed je hala A a vpravo je vyznačena hala C
  Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí
  V současné době činnost společnosti neporušuje legislativu v oblasti životního prostředí tak, aby musela svou činnost zastavit nebo omezit.


  1. Vliv na ovzduší

  Zdrojem emisí z provozu závodu Autobaterie Česká Lípa bude spalování zemního plynu v tepelných zařízeních, vlastní technologie výroby baterií a vyvolaná nákladní a osobní automobilová doprava. Vliv emisí je zdokumentován v rozptylové studii. Nepřesahuje únosnou míru. Dopad je hluboko pod stanovenými limity.

  Lze konstatovat, že zvýšení výrobní kapacity podniku Autobaterie Česká Lípa nezpůsobí významné zhoršení imisní situace v blízkém ani vzdálenějším okolí emisemi škodlivin z provozů podniku. U většiny škodlivin bude nárůst imisních koncentrací zanedbatelný, v případě oxidů dusíku se bude pohybovat maximálně kolem 25 % imisního limitu.
  1. Vliv na vodu

  Realizací stavby a rozšířením a výměnou některých částí technologie dojde k navýšení vypouštěných odpadních vod oproti roku 2002 při výrobní kapacitě 5 mil. ks do chemické kanalizace z 66 000 na 84 000 m3/rok.

  Dojde k navýšení dešťových vod odváděných ze střech a zpevněných ploch do vodoteče a k mírnému navýšení splaškových vod odváděných do veřejné kanalizace a ČOV.
  1. Odpady

  Nárůst množství odpadů bude úměrný nárůstu výroby. Odpady jsou z lokality odváženy ke zneškodnění externími firmami. Je s nimi nakládáno dle platné legislativy. Vysoký podíl odpadů je odvážen k využití do kovohutí k recyklaci.


  1. Vliv na dopravu

  Provoz automobilů dopravujících suroviny a výrobky pro společnost přispívá v blízkém okolí k zátěži zejména Dubické ulice. V současné době lze vybilancovat ročně průměrně cca 4 743 průjezdů nákladních vozů (20 průjezdů denně) spojených s činností společnosti. Rozšířením výroby se intenzita úměrně zvýší na 5 644 průjezdů ročně, což odpovídá 24 průjezdům nákladních automobilů Dubickou ulicí denně.

  Další zátěží je osobní doprava zaměstnanců firmy. V současnosti je k přepravě do zaměstnání využíváno v denní době cca 130 a v noční cca 90 osobních automobilů. Tato zátěž se navýší zhruba o 25%. Nárůst imisního zatížení vlivem nárůstu přepravy je nevýznamný. Vzhledem k  přímému napojení Dubické ulice přes ulici U Obecního lesa na silnici I. tř. Mladá Boleslav – Liberec nezatíží nárůst dopravy střed města.  Popis stavu území
  Areál firmy, jehož součástí je posuzované území, se nachází v intravilánu města Česká Lípa na břehu řeky Ploučnice. Vykazuje následující rysy:

  • Průmyslová činnost je zde prováděna již několik desítek let, zhruba před 25 lety bylo toto území vyhrazeno jako průmyslová zóna a bylo odsud téměř vymístěno bydlení. Nachází se zde celá řada průmyslových podniků. Přesto je právě tudy jediný přístup k městskému koupališti. To se nachází již v dostatečné vzdálenosti.

  • Z hlediska hlukové zátěže lze konstatovat, že právě posuzovaná výroba nezatěžuje nadměrně toto území. Dle dlouhodobých zkušeností není právě zátěž hlukem významným problémem alespoň této části průmyslové zóny.

  • Jde o záplavové území, kde v některých místech dochází dle dlouhodobých zkušeností k rozlivu již dvouleté vody

  • Nachází se zde několik posledních pozůstatků přírodně cenných území (mokřady – bývalé meandry), kde je nutno ochraňovat chráněné živočichy a rostliny. V současnosti je jejich ochrana již zabezpečena a to i vůči budoucí stavbě obchvatu města (most na pilířích). Posuzovaná stavba se těchto území nedotkne.

  • Tato výroba autobaterií a akumulátorů je zde umístěna již několik desítek let (více než padesát). Vzhledem k tomu, že zde po celou tuto dobu docházelo k manipulaci s olovem a oxidem olova a to způsobem v minulosti obvyklým, je okolí lokality postiženo touto činností. Zároveň se tato kontaminace v současnosti díky vysokému standartu zabezpečení již nezvyšuje, naopak dochází k jejímu postupnému odstraňování.

  • Jde o území ne příliš kvalitně dopravně zabezpečené. Dubická ulice samotná je v některých místech poměrně úzká. Na druhou stranu je vhodně komunikačně napojená na průtah městem ve směru Praha – Liberec. Tyto návaznosti se zlepší po vybudování vnějšího obchvatu České Lípy, který povede nedaleko areálu. Slabým místem zůstává přístup do středu města. Tam však nesměřuje nákladní doprava, pouze osobní.

  Celkově lze shrnout, že umístění průmyslové zóny před zhruba 20 – 25 lety v této části města nebylo právě šťastné. Došlo zde k likvidaci většiny mokřadů, pozůstatků po meandrování Ploučnice. Dále jde o záplavovou zónu a firmy zde působící musí být neustále připraveny na možnost povodní. Sousedství této zóny a zahrádkářské kolonie je také nevhodné. Výsledkem je kontaminace kolonie olovem a její nevhodnost pro pěstování některých plodin. Faktem zůstává, že jde o nejvýznamnější průmyslovou zónu, která je z hlediska zájmů města a občanů nenahraditelná a s jejími negativy je nutno se vyrovnat a dalšími zásahy do územního plánu postupně eliminovat třecí plochy mezi vlivy této zóny a jinými zájmy. Přispívá k tomu neustále rostoucí úroveň technologií a to i z hlediska eliminace těchto vlivů. Zkapacitněním dopravní přístupnosti se město také neustále zabývá.

  Opatření v oblasti emisí


  S neustálým rozšiřováním a tím modernizací technologie jsou modernizována i odlučovací zařízení. Tím se emise TL – olova i H+ přes zvyšování kapacity významně nemění.

  Opatření v oblasti odpadů


  S nebezpečnými odpady je nakládáno dle platných norem a předpisů s ohledem na bezpečnost práce, ochranu životního prostředí, bezpečnost dopravy. Tak jak je uvedeno v kapitole 10, většina odpadů s obsahem olova je odesílána k recyklaci zpět na surovinu. Pouze malá část nebezpečných odpadů putuje ke zlikvidování nebo skládkování.

  Ostatní odpady jsou striktně separovány a tím je také zajištěn maximální podíl odpadů určených k recyklaci (papír, plasty, kovy).  Srovnání s nejlepšími dostupnými technikami – BREF, BAT

  Uvedené nejlepší dostupné technologie jsou z hlediska kvality i kvantity zaměřeny na zpracování olova z odpadů nebo přírodních surovin (rud) – slévání olova. Jsou zde jiné vstupy, jiné suroviny (nelze srovnávat emise), jiná energetická náročnost, jelikož při výrobě autobaterií dochází pouze k natavení olova a jeho dalšímu zpracování do požadovaného tvaru nikoli klasické slévání (nelze porovnávat spotřebu energie), zpracování v mnohem větším množství. Nelze srovnávat ani množství a kvalitu odpadů, hospodaření s vodou ať již technologickou nebo pitnou. Výroba autobaterií je natolik specifickým provozem, že nelze srovnávat obecně se sléváním olova, které je nejbližší možnou „nejlepší dostupnou technologií“ popsanou na internetových stránkách ČEU.
  Download 41.96 Kb.
  Download 41.96 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

  Download 41.96 Kb.