• Ogłoszenie dotyczy
 • Adres strony internetowej zamawiającego
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 • II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
 • IV.3.5) Termin związania ofertą
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 • Zamieszczanie ogłoszenia
  Download 18.28 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi18.28 Kb.

  Lublin: Dostawa elektrod jednorazowych, do kruszenia kamieni, endokawitarnych oraz elektrod i osprzętu do koagulacji dla potrzeb szpitala z możliwością składania ofert częściowych
  Numer ogłoszenia: 375673 - 2008; data zamieszczenia: 22.12.2008
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5374655, faks 081 5374624.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.lublin.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elektrod jednorazowych, do kruszenia kamieni, endokawitarnych oraz elektrod i osprzętu do koagulacji dla potrzeb szpitala z możliwością składania ofert częściowych.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa elektrod jednorazowych, do kruszenia kamieni, endokawitarnych oraz elektrod i osprzętu do koagulacji dla potrzeb szpitala z możliwością składania ofert częściowych.Pakiety 1-5.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.)..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykonawca potwierdza oświadczeniem, iż spełnia w/w warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) wykonawca potwierdza oświadczeniem, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych, Dokumenty : 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym bądź osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, dołączy do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ze zobowiązania musi jasno wynikać, że potencjał techniczny i/lub osoby zostaną na czas wykonania przedmiotu zamówienia udostępnione Wykonawcy..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.lublin.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 20 -718 Lublin; al. Kraśnicka 100 Blok H, pok. 105.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 20 -718 Lublin; al. Kraśnicka 100 Blok H, pok. 105..

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przewody i uchwyty do elektrokoagulacji.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewody i uchwyty do elektrokoagulacji.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Płytki jednorazowe bierne i przewody do diatermii.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płytki jednorazowe bierne i przewody do diatermii.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Elektrody jednorazowe.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektrody jednorazowe.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Elektrody do kruszenia kamieni.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektrody do kruszenia kamieni.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Elektrody endokawitarne.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektrody endokawitarne.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


  Download 18.28 Kb.
  Download 18.28 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Zamieszczanie ogłoszenia

  Download 18.28 Kb.