8-sinf o’quvchilari uchun kimyo fanidan olimpiada savollari
Download 37.8 Kb.
Sana06.11.2022
Hajmi37.8 Kb.
#29242
Bog'liq
8-sinf
flutter

8-SINF O’QUVCHILARI UCHUN KIMYO FANIDAN OLIMPIADA SAVOLLARI

1. 12,25 g H2SO4 necha mol keladi.


A) 0,25 B) 0,125 C) 0,5 D) 1,25

2. Quyidagi birikmalarning qaysi birida xlorning massa ulushi eng katta?


A) Cl2O7 B) Cl2O5 C) Cl2O3 D) Cl2O

3. Allotropik shakl o`zgarishlarga ega bo`lmagan elementni aniqlang.


A) uglerod B) fosfor C) oltingugurt D) vodorod

4. 0,125 mol XH4 ning massasi 2 gr keladi. 0,25 mol X2Hn ning massasi 7,5 gr ni tashkil etsa, n ni aniqlang.


A) 6 B) 2 C) 4 D) 5

5. Ikki xil atomlardan tashqil topgan birikmalar-ning tarkibi formula bilan ifodalanadi, va quyidagilarning qaysi biri bilan bog’liq?


va moddalarning atom massalari
va moddalarning nisbiy atom massalari
va atomlarning valentligi
va atomlardagi elektronlar soni

6. H2SO4 va HNO3 larning absolyut massalari o’rtasidagi farqni toping.


A) 35 B) 5,81∙10-23 C) 1,16 ∙10-24 D) 6,62 ∙10-23

7. 12,8 g Cu necha mol (CuOH)2CO3 tarkibida bo’ladi.


A) 0,1 B) 0,4 C) 0,5 D) 0,25

8. Ikkita murakkab, bitta oddiy modda berilgan javobni belgilang.


A) Fe, Сu, S6 B) CO2, CH4, P4 C) KH, O2, O3 D) P4, CO, O3

9. Magniy gidroksiddagi magniy, kislorod va vodorodlarning massalari nisbatini ko‘rsating.


A) 6:10:1 B) 6:8:1 C) 12:16:8 D) 12:16:1

10. 93 g fosfor yonishidan necha gramm fosfor (V) oksidi hosil bo‘ladi?


A) 217 B) 215 C) 209 D) 213

11. xMgCO3=yMgCO3+zMgO+zCO2 ifoda qanday manoni anglatadi?


A) reaksiyaning qaytarligini
B) tuzning namlik darajasini yuqori ekanligini
C) MgCO3 tarkibida qo`shimchalar borligini
D) reaksiyaning maxsulot unumi 100% kichikligini.

12. 500 gr KMnO4 to`liq parchalanganda 33,6 litr kislorod hosil bo`lsa, KMnO4 tarkibida necha foiz qo`shimcha borligini aniqlang.


A) 2,5% B) 5,2% C) 3,2% D) 2,6%

13. 163 g 10% li kislota eritmasini neytrallash uchun 20 g NaOH sarf bo’ldi. Kislotaning ekviva-lenti nechaga teng.


A) 68,0 B) 32,6 C) 49,0 D) 36,5

14. Al2(SO4)3• x H2O tarkibidagi oltingugurt va kislorod atomlarining massa nisbati 1:5 bo’lsa, X qiymatini toping.


A) 16 B) 18 C)19 D) 24

15. Qaysi element oksidlanganda uning massasi 88,88 % ga ortadi.


A) Be B) Al C) Na D) Mg

16. A12(SO4) 3 molekulasi tarkibidagi ion va kovalent bog‘lar sonini aniqlang.


A) 6 va 12 B) 9 va 15 C) 6 va 18 D) 8 va 16

17. 2,043 g metall 0,7 litr vodorod yoki 6,475 g qo’rg’oshinni siqib chiqarsa, qo’rg’oshinning ekvivalentini toping.


A) 103,6 B) 207 C) 74 D) 150

18. Qutbliligi eng kichik bo’lgan bog’ni ko’rsating.


A) H – S B) K – S C) S – O D) C – S

19. Nomolekular tuzilishga ega bo’lgan moddani ko’rsating.


A) suv B) vodorod xlorid C) metil spirt D) temir sulfid

20. Xn → X+2 + 4ē jarayondagi n ning qiymatini aniqlang.


A) +6 B) –2 C) –6 D) +2

21. Quyida berilgan bog‘ uzunliklaridan foydalanib С – P bog‘ uzunligini (nm) hisoblang.


P – P = 0,22 nm;
P – J = 0,243 nm;
C – J = 0,21 nm.
#0,187

22. HIOx + H2S → I2 + S + H2O reaksiya tenglamasidagi barcha koeffitsiyentlar yig’indisi 7 ga teng bo’lsa. X ning qiymatini aniqlang. #1


23. 70,2 g kalsiy digidrofosfat tarkibida necha gramm ozuqa elementi bo‘ladi?#42,6


24. 36S2– tarkibidagi barcha zarrachalar (p, e, n) yig‘indisini hisoblang.#54


25. 40 % li (p = 1,2 g/ml) 500 ml suvli eritmaga qanday massali (g) suv qo‘shilganda 12 % li eritma hosil bo‘ladi?


26. Brom elementini kim kashf etgan? #A.J.Balar


27. Nisbiy elektromanfiylik qaysi elementga nisbatan hisoblangan?#Litiy


28. Neytral atomda barcha zarrachalar ning yig‘indisi 108 ga teng. Neytronlar soni protonlar sonidan 9 taga ko‘p bo‘lsa, elementni aniqlang.#Mishyak


29. 1 mol mis (II) – nitrat termik parchalanganda 3 mol kislorod atomi tutgan qattiq qoldiq olindi. Reaksiya unumi (%) hisoblang.#60%


30. Quyidagi o‘zgarishlar asosida nomolekular tuzilishli X va molekular tuzilishli Y moddalarning molar massalari (g/mol) yig‘indisini toping. #120Download 37.8 Kb.
Download 37.8 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa8-sinf o’quvchilari uchun kimyo fanidan olimpiada savollari

Download 37.8 Kb.